BITI'S: (115 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 245,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH65NBYVN-489831":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489832":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489833":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489834":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489835":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489836":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH68NJNVN-490681":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NJNVN-490682":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NJNVN-490683":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NJNVN-490684":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ Biti's Dép Xuồng Nữ 170,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH86NBDVN-489719":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489720":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489721":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489722":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489723":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 181,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH79NBKVN-489754":{"price":"181,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NBKVN-489755":{"price":"181,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NBKVN-489756":{"price":"181,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NBKVN-489757":{"price":"181,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NBKVN-489758":{"price":"181,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NBKVN-489759":{"price":"181,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Nam Biti's Giày Lười Nam 240,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH29MXQVN-386365":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29MXQVN-386366":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29MXQVN-386367":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29MXQVN-386368":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29MXQVN-386369":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 255,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH63NJSVN-490699":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63NJSVN-490700":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63NJSVN-490701":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63NJSVN-490702":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63NJSVN-490703":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63NJSVN-490704":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 255,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH62NJTVN-490705":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62NJTVN-490706":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62NJTVN-490707":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62NJTVN-490708":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62NJTVN-490709":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62NJTVN-490710":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Biti's Giày Vải Nam 360,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH83NBGVN-489734":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NBGVN-489735":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NBGVN-489736":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NBGVN-489737":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NBGVN-489738":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NBGVN-489739":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Biti's Giày Thể Thao Nam Da 540,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH69NJMVN-490676":{"price":"540,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NJMVN-490677":{"price":"540,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NJMVN-490678":{"price":"540,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NJMVN-490679":{"price":"540,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NJMVN-490680":{"price":"540,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp Biti's Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp 650,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH74NJHVN-490648":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NJHVN-490649":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NJHVN-490650":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NJHVN-490651":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NJHVN-490652":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NJHVN-490653":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép EVA Nam Biti's Dép EVA Nam 193,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH77NBMVN-489765":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NBMVN-489766":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NBMVN-489767":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NBMVN-489768":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NBMVN-489769":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày SanDal Da Nam Biti's Giày SanDal Da Nam 340,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH25EOKVN-473093":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH25EOKVN-473094":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH25EOKVN-473095":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH25EOKVN-473096":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH25EOKVN-473097":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH49MWWVN-386253":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386254":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386255":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386256":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386257":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Biti's Giày Tây Nam 620,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH29EOGVN-473077":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29EOGVN-473078":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29EOGVN-473079":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29EOGVN-473080":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH40ENVVN-473032":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH40ENVVN-473033":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH40ENVVN-473034":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH40ENVVN-473035":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày SanDal Da Nam Biti's Giày SanDal Da Nam 340,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH24EOLVN-473098":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24EOLVN-473099":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24EOLVN-473100":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24EOLVN-473101":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24EOLVN-473102":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Biti's Giày Thể Thao Nam Da 510,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH81NJAVN-490608":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NJAVN-490609":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NJAVN-490610":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NJAVN-490611":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NJAVN-490612":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NJAVN-490613":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH64NJRVN-490696":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64NJRVN-490697":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64NJRVN-490698":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH66NJPVN-490687":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NJPVN-490688":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NJPVN-490689":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NJPVN-490690":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NJPVN-490691":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 520,000 VND
  Kích cỡ 39 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SE97CTAVN-304508":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE97CTAVN-304509":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE97CTAVN-304510":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE97CTAVN-304511":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE97CTAVN-304512":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE97CTAVN-304513":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH71MWAVN-386146":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386147":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386148":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386149":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386150":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Biti's Giày Sandal Nữ Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH88NBBVN-489712":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH88NBBVN-489713":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH88NBBVN-489714":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH88NBBVN-489715":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH92NAXVN-489693":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489694":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489695":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489696":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489697":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH65NJQVN-490692":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NJQVN-490693":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NJQVN-490694":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NJQVN-490695":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH33EOCVN-473061":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33EOCVN-473062":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33EOCVN-473063":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33EOCVN-473064":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33EOCVN-473065":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da Nam Biti's Giày Sandal Da Nam 340,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH23EOMVN-473103":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23EOMVN-473104":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23EOMVN-473105":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23EOMVN-473106":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23EOMVN-473107":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Biti's Giày Sandal Nữ Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH89NBAVN-489708":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH89NBAVN-489709":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH89NBAVN-489710":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH89NBAVN-489711":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 230,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH51SHSVN-281234":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51SHSVN-281235":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51SHSVN-281236":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51SHSVN-281237":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51SHSVN-281238":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51SHSVN-281239":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51SHSVN-281240":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH31EOEVN-473069":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473070":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473071":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473072":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp Biti's Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp 650,000 VND
  Kích cỡ 39 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH72NJJVN-490660":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NJJVN-490661":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NJJVN-490662":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NJJVN-490663":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NJJVN-490664":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NJJVN-490665":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 420,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH76NJFVN-490638":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NJFVN-490639":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NJFVN-490640":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NJFVN-490641":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NJFVN-490642":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 430,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH71NJKVN-490666":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NJKVN-490667":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NJKVN-490668":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NJKVN-490669":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NJKVN-490670":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH70MWBVN-386151":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386152":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386153":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386154":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386155":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 225,000 VND
  Kích cỡ 38 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH68NBVVN-489813":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NBVVN-489814":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NBVVN-489815":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NBVVN-489816":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NBVVN-489817":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68NBVVN-489818":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 225,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH93NAWVN-489689":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93NAWVN-489690":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93NAWVN-489691":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93NAWVN-489692":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 430,000 VND
  Kích cỡ 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH70NJLVN-490671":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NJLVN-490672":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NJLVN-490673":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NJLVN-490674":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NJLVN-490675":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 245,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH66NBXVN-489825":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NBXVN-489826":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NBXVN-489827":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NBXVN-489828":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NBXVN-489829":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66NBXVN-489830":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH39ENWVN-473036":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH39ENWVN-473037":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH39ENWVN-473038":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Biti's Giày Mọi Nam 680,000 VND
  Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH27EOIVN-473085":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH27EOIVN-473086":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH27EOIVN-473087":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày SanDal Da Nam Biti's Giày SanDal Da Nam 340,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH26EOJVN-473088":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH26EOJVN-473089":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH26EOJVN-473090":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH26EOJVN-473091":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH26EOJVN-473092":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép EVA Nam Biti's Dép EVA Nam 176,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH74NBPVN-489782":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NBPVN-489783":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NBPVN-489784":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NBPVN-489785":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NBPVN-489786":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74NBPVN-489787":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Biti's Giày Thể Thao Nam Da 510,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH80NJBVN-490614":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80NJBVN-490615":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80NJBVN-490616":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80NJBVN-490617":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80NJBVN-490618":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80NJBVN-490619":{"price":"510,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 295,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH34EOBVN-473057":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34EOBVN-473058":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34EOBVN-473059":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34EOBVN-473060":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Biti's Giày Búp Bê Nơ 295,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH53MWSVN-386233":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386234":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386235":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386236":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386237":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Biti's Giày Mọi Nam 680,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH28EOHVN-473081":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28EOHVN-473082":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28EOHVN-473083":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28EOHVN-473084":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 520,000 VND
  Kích cỡ 40 41 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SE96CTBVN-304514":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE96CTBVN-304515":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE96CTBVN-304516":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE96CTBVN-304517":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE96CTBVN-304518":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SE96CTBVN-304519":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép EVA Nam Biti's Dép EVA Nam 193,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH78NBLVN-489760":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NBLVN-489761":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NBLVN-489762":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NBLVN-489763":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NBLVN-489764":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Biti's Giày Thể Thao Nam Da 600,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH79NJCVN-490620":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NJCVN-490621":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NJCVN-490622":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NJCVN-490623":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NJCVN-490624":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79NJCVN-490625":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH44ENRVN-473016":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44ENRVN-473017":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44ENRVN-473018":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44ENRVN-473019":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44ENRVN-473020":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH81MVQVN-386096":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386097":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386098":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386099":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386100":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Biti's Giày Sandal Cao Gót 210,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH41ENUVN-473029":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41ENUVN-473030":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41ENUVN-473031":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH67NJOVN-490685":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67NJOVN-490686":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Cao Su Nam Biti's Dép Cao Su Nam 160,000 VND
  Kích cỡ 38 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH36MXJVN-386325":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36MXJVN-386326":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36MXJVN-386327":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36MXJVN-386328":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36MXJVN-386329":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36MXJVN-386330":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Biti's Giày Vải Nam 360,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH82NBHVN-489740":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NBHVN-489741":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NBHVN-489742":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NBHVN-489743":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NBHVN-489744":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NBHVN-489745":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH50MWVVN-386248":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386249":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386250":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386251":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386252":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Cao Su Nam Biti's Dép Cao Su Nam 160,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH37MXIVN-386319":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37MXIVN-386320":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37MXIVN-386321":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37MXIVN-386322":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37MXIVN-386323":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37MXIVN-386324":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Biti's Giày Tây Nam 620,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH30EOFVN-473073":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30EOFVN-473074":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30EOFVN-473075":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30EOFVN-473076":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH90NAZVN-489703":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489704":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489705":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489706":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489707":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cổ Cao Biti's Giày Nam Cổ Cao 500,000 VND
  Kích cỡ 39 40 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH33MXMVN-386343":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33MXMVN-386344":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33MXMVN-386345":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33MXMVN-386346":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33MXMVN-386347":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 187,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH73NBQVN-489788":{"price":"187,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NBQVN-489789":{"price":"187,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NBQVN-489790":{"price":"187,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NBQVN-489791":{"price":"187,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NBQVN-489792":{"price":"187,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp Biti's Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp 580,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH82NIZVN-490605":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NIZVN-490606":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH82NIZVN-490607":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 600,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH77NJEVN-490632":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NJEVN-490633":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NJEVN-490634":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NJEVN-490635":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NJEVN-490636":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77NJEVN-490637":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH51MWUVN-386243":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386244":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386245":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386246":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386247":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nam Biti's Dép Da Nam 270,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH71NBSVN-489797":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NBSVN-489798":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NBSVN-489799":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NBSVN-489800":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71NBSVN-489801":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nam Biti's Dép Da Nam 300,000 VND
  Kích cỡ 38 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH44MXBVN-386278":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44MXBVN-386279":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44MXBVN-386280":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44MXBVN-386281":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44MXBVN-386282":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH44MXBVN-386283":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH75MVWVN-386126":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386127":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386128":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386129":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386130":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH32EODVN-473066":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32EODVN-473067":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32EODVN-473068":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp Biti's Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp 580,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH83NIYVN-490602":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NIYVN-490603":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH83NIYVN-490604":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH35EOAVN-473052":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473053":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473054":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473055":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473056":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 225,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH67NBWVN-489819":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67NBWVN-489820":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67NBWVN-489821":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67NBWVN-489822":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67NBWVN-489823":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67NBWVN-489824":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH63MWIVN-386183":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386184":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386185":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386186":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386187":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Đế Xuồng Biti's Dép Đế Xuồng 205,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH36ENZVN-473047":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36ENZVN-473048":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36ENZVN-473049":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36ENZVN-473050":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36ENZVN-473051":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Biti's Guốc Xuồng Nữ 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH87NBCVN-489716":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH87NBCVN-489717":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH87NBCVN-489718":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH66MWFVN-386169":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386170":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386171":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386172":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386173":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 340,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH46ENPVN-473006":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46ENPVN-473007":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46ENPVN-473008":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46ENPVN-473009":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46ENPVN-473010":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Biti's Giày Thể Thao Nam 420,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH75NJGVN-490643":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NJGVN-490644":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NJGVN-490645":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NJGVN-490646":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NJGVN-490647":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Biti's Giày Thể Thao Nam Da 600,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH78NJDVN-490626":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NJDVN-490627":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NJDVN-490628":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NJDVN-490629":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NJDVN-490630":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78NJDVN-490631":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH91NAYVN-489698":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489699":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489700":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489701":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489702":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH43ENSVN-473021":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473022":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473023":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473024":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473025":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH55MWQVN-386223":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386224":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386225":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386226":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386227":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nam Biti's Dép Da Nam 270,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH70NBTVN-489802":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NBTVN-489803":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NBTVN-489804":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NBTVN-489805":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NBTVN-489806":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70NBTVN-489807":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nam Biti's Dép Da Nam 295,000 VND
  Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH41MXEVN-386296":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41MXEVN-386297":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41MXEVN-386298":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41MXEVN-386299":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41MXEVN-386300":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41MXEVN-386301":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH85NBEVN-489724":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489725":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489726":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489727":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489728":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 230,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH50SHTVN-281241":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50SHTVN-281242":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50SHTVN-281243":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50SHTVN-281244":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50SHTVN-281245":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50SHTVN-281246":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50SHTVN-281247":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép EVA Nam Biti's Dép EVA Nam 176,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH75NBOVN-489776":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NBOVN-489777":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NBOVN-489778":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NBOVN-489779":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NBOVN-489780":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75NBOVN-489781":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép EVA Nam Biti's Dép EVA Nam 176,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH76NBNVN-489770":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NBNVN-489771":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NBNVN-489772":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NBNVN-489773":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NBNVN-489774":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH76NBNVN-489775":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Cao Su Nam Biti's Dép Cao Su Nam 160,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH35MXKVN-386331":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35MXKVN-386332":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35MXKVN-386333":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35MXKVN-386334":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35MXKVN-386335":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35MXKVN-386336":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH64MWHVN-386178":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386179":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386180":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386181":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386182":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp Biti's Giày Thể Thao Nam Da Cao Cấp 650,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH73NJIVN-490654":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NJIVN-490655":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NJIVN-490656":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NJIVN-490657":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NJIVN-490658":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73NJIVN-490659":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH84NBFVN-489729":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH84NBFVN-489730":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH84NBFVN-489731":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH84NBFVN-489732":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH84NBFVN-489733":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Đính Khóa 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH28SWPVN-356402":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356403":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356404":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356405":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356406":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Biti's Giày Tây Nam 650,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH81NBIVN-489746":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NBIVN-489747":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81NBIVN-489748":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH72MVZVN-386141":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386142":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386143":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386144":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386145":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nam Biti's Dép Da Nam 270,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH69NBUVN-489808":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NBUVN-489809":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NBUVN-489810":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NBUVN-489811":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69NBUVN-489812":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 195,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH38ENXVN-473039":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38ENXVN-473040":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38ENXVN-473041":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nam Biti's Dép Da Nam 270,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH72NBRVN-489793":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NBRVN-489794":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NBRVN-489795":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72NBRVN-489796":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Biti's

Biti's là tên viết tắt của công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên - thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp giày dép hàng đầu tại Việt Nam. Trong suốt 20 năm kể từ khi thành lập năm 1982, các dòng sản phẩm của Biti's luôn làm hài lòng khách hàng tại thị trường trong và ngoài nước bởi chất lượng bền chắc, màu sắc đa dạng cùng giá thành phải chăng. Ngày nay, Bitis đã mở rộng phạm vi sản phẩm với việc cung cấp các kiểu dáng vớ, túi xách , mắt kính và trang sức sành điệu cùng chất lượng tuyệt hảo. Đừng lỏ lỡ cơ hội khám phá thế giới thời trang đầy sắc màu của thương hiệu Biti's đang có mặt tại ZALORA- trang web mua sắm thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam.