Mua LIME ORANGE: (74 sản phẩm tìm thấy)

 • ÁoThun In Chữ Pasion Lime Orange ÁoThun In Chữ Pasion 168,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA21DLUVN-375564":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ DJing Lime Orange Áo Thun In Chữ DJing 158,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA25DLQVN-375554":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA25DLQVN-375555":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA25DLQVN-375556":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ DIVA Lime Orange Áo Thun Chữ DIVA 168,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA16DLZVN-375575":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA16DLZVN-375576":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA16DLZVN-375577":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cut- Out Tà Trước Lime Orange Áo Thun Cut- Out Tà Trước 158,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA38UIRVN-359614":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA38UIRVN-359615":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA38UIRVN-359616":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Kiểu Lime Orange Áo Thun Kiểu 168,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA24DLRVN-375557":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA24DLRVN-375558":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ New York Lime Orange Áo Thun Chữ New York 168,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA08DMHVN-375593":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08DMHVN-375594":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08DMHVN-375595":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Họa Tiết Sọc Ngang Lime Orange Áo Thun Họa Tiết Sọc Ngang 158,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA19DLWVN-375568":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA19DLWVN-375569":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ Lucky Smile Lime Orange Áo Thun Chữ Lucky Smile 185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA45UIKVN-359595":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA45UIKVN-359596":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA45UIKVN-359597":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ Lucky Smile Lime Orange Áo Thun Chữ Lucky Smile 185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA44UILVN-359598":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA44UILVN-359599":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA44UILVN-359600":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Lime Orange Áo Thun Nữ 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA81DNIVN-375625":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81DNIVN-375626":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81DNIVN-375627":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Họa Tiết Lime Orange Chân Váy Xòe Họa Tiết 258,000 VND
  Kích cỡ 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA97RQOVN-279966":{"price":"258,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA97RQOVN-279967":{"price":"258,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA97RQOVN-279968":{"price":"258,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Lime Orange Áo Thun Nữ 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA79DNKVN-375631":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA79DNKVN-375632":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA79DNKVN-375633":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ New York Lime Orange Áo Thun Chữ New York 168,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA06DMJVN-375599":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA06DMJVN-375600":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA06DMJVN-375601":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Lime Orange Áo Kiểu Tay Dài 158,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA83DNGVN-375620":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA83DNGVN-375621":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn Lime Orange Áo Thun Cổ Tròn 158,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA04DMLVN-375605":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA04DMLVN-375606":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA04DMLVN-375607":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Thun Hình Thú Cưng Lime Orange Aó Thun Hình Thú Cưng 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA70HQZVN-315632":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA70HQZVN-315633":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ DJing Lime Orange Áo Thun In Chữ DJing 158,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA26DLPVN-375552":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA26DLPVN-375553":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Dài Lime Orange Áo Thun Tay Dài from 168,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA05DMKVN-375602":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA05DMKVN-375603":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA05DMKVN-375604":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Số 77 Lime Orange Áo Thun Số 77 178,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA60UHVVN-359559":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA60UHVVN-359560":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA60UHVVN-359561":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Lime Orange Quần Jeans Nữ 380,000 VND
  Kích cỡ 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA08MNZVN-341621":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08MNZVN-341622":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08MNZVN-341623":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08MNZVN-341624":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng In Chữ Lime Orange Áo Dáng Rộng In Chữ 168,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA19ZPKVN-298055":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA19ZPKVN-298056":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA19ZPKVN-298057":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Kiểu Lime Orange Áo Thun Kiểu 168,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA23DLSVN-375559":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA23DLSVN-375560":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Lưới Lime Orange Áo Kiểu Phối Lưới 240,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA63DOAVN-375638":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA63DOAVN-375639":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ Simplicity Lime Orange Áo Thun Chữ Simplicity 168,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA10DMFVN-375590":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA10DMFVN-375591":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA10DMFVN-375592":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ New York Lime Orange Áo Thun Chữ New York 168,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA07DMIVN-375596":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA07DMIVN-375597":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA07DMIVN-375598":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ DIVA Lime Orange Áo Thun Chữ DIVA 168,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA15DMAVN-375578":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA15DMAVN-375579":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Lime Orange Áo Thun Nữ 158,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA80DNJVN-375628":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA80DNJVN-375629":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA80DNJVN-375630":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Lưới Lime Orange Áo Kiểu Phối Lưới 240,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA60DODVN-375640":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA60DODVN-375641":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài In Chữ Lime Orange Áo Sơ Mi Tay Dài In Chữ 220,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA62UHTVN-359555":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA62UHTVN-359556":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn Lime Orange Áo Thun Cổ Tròn 158,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA02DMNVN-375611":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA02DMNVN-375612":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA02DMNVN-375613":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Sọc Ngang Lime Orange Áo Dài Tay Sọc Ngang 185,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA27RPKVN-279877":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA27RPKVN-279878":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ AB Lime Orange Áo Thun Chữ AB 168,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA53UICVN-359576":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA53UICVN-359577":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Số 77 Lime Orange Áo Thun Số 77 178,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA58UHXVN-359565":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA58UHXVN-359566":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Sọc Mặt Trời Lime Orange Áo Thun Sọc Mặt Trời 148,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA51HRSVN-315685":{"price":"148,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA51HRSVN-315686":{"price":"148,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA51HRSVN-315687":{"price":"148,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Sọc Ngang Lime Orange Áo Tay Dài Sọc Ngang 148,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA99MOIVN-341651":{"price":"148,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA99MOIVN-341652":{"price":"148,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA99MOIVN-341653":{"price":"148,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Số 77 Lime Orange Áo Thun Số 77 178,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA59UHWVN-359562":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA59UHWVN-359563":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA59UHWVN-359564":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Thun Hình Mèo Lime Orange Aó Thun Hình Mèo 158,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA81HQOVN-315602":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81HQOVN-315603":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81HQOVN-315604":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Họa Tiết Thỏ Lime Orange Áo Thun Họa Tiết Thỏ 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA41UIOVN-359606":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA41UIOVN-359607":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài Tay Có Mũ Lime Orange Áo Khoác Dài Tay Có Mũ 220,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA07EZWVN-327069":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA07EZWVN-327070":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA07EZWVN-327071":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Lime Orange Áo Thun Nữ 168,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA37UISVN-359617":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA37UISVN-359618":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA37UISVN-359619":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay ngắn Họa Tiết Lime Orange Áo Tay ngắn Họa Tiết 158,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA19MNOVN-341599":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA19MNOVN-341600":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA19MNOVN-341601":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Chân Váy Lime Orange Đầm Phối Bèo Chân Váy 220,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA09MNYVN-341618":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA09MNYVN-341619":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA09MNYVN-341620":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Thun We Are Lime Orange Aó Thun We Are 158,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA78HQRVN-315611":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA78HQRVN-315612":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Lỡ Lime Orange Áo Thun Tay Lỡ 168,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA52UIDVN-359578":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA52UIDVN-359579":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA52UIDVN-359580":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Lime Orange Áo Kiểu Nữ 168,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA34UIVVN-359626":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA34UIVVN-359627":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Họa Tiết Lime Orange Áo Thun Họa Tiết 168,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA81FREVN-362626":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81FREVN-362627":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81FREVN-362628":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Thun Hình Em Bé Lime Orange Aó Thun Hình Em Bé 158,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA85HQKVN-315591":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA85HQKVN-315592":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Sọc Ngang Lime Orange Áo Dài Tay Sọc Ngang 185,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA28RPJVN-279874":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA28RPJVN-279875":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

LIME ORANGE

Lime Orange là thương hiệu thời trang thiết kế theo phong cách Hàn Quốc của công ty Cổ phần Thời trang Thảo. Bên cạnh sản phẩm đặc trưng là áo thun in hình ý nghĩa và sáng tạo, Lime Orange còn được yêu thích bởi những sản phẩm như đầm, váy, áo khoác, áo ghi lê với phong cách trẻ trung và hiện đại. Đặc biệt, chất liệu sản phẩm được lựa chọn dựa trên thị hiếu của khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Trong năm 2012, Lime Orange đã cải tiến chất liệu vải sợi dệt từ sợi cotton 26 sang sợi cotton 40, mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái và tự tin khi diện những sản phẩm của thương hiệu. Theo đuổi đối tượng khách hàng trong độ tuổi từ 17 đến 22, các sản phẩm của LimeOrange thể hiện rõ nét phong cách tươi trẻ, hồn nhiên, tràn đầy niềm vui với những gam màu vô cùng nổi bật. ZALORA Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến bạn các sản phẩm ấn tượng của thương hiệu LimeOrange.