Mua GIàY Cổ CAO: (38 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 699,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67WPCVN-370704":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67WPCVN-370705":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67WPCVN-370706":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67WPCVN-370707":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67WPCVN-370708":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 699,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69WPAVN-370694":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69WPAVN-370695":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69WPAVN-370696":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69WPAVN-370697":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69WPAVN-370698":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 15% OFF Zilandi Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 799,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89EWSVN-326809":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH89EWSVN-326810":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH89EWSVN-326811":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH89EWSVN-326812":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH89EWSVN-326813":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Cổ Cao Da Lộn ZALORA Giày Cổ Cao Da Lộn 899,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94YMBVN-374452":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94YMBVN-374453":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94YMBVN-374454":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94YMBVN-374455":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94YMBVN-374456":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94YMBVN-374457":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94YMBVN-374458":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao 38% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 899,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97JDYVN-334876":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH97JDYVN-334877":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH97JDYVN-334878":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH97JDYVN-334879":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH97JDYVN-334880":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao 38% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 899,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98JDXVN-334871":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH98JDXVN-334872":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH98JDXVN-334873":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH98JDXVN-334874":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH98JDXVN-334875":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Nam Cao Cổ Rút Dây 15% OFF Zilandi Giày Nam Cao Cổ Rút Dây 799,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16IATVN-316269":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH16IATVN-316270":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH16IATVN-316271":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH16IATVN-316272":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH16IATVN-316273":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Cao Cổ Mũi Da Suede 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Cổ Mũi Da Suede 899,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68DBVVN-305459":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68DBVVN-305460":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68DBVVN-305461":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68DBVVN-305462":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68DBVVN-305463":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68DBVVN-305464":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68DBVVN-305465":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Nam Cao Cổ Rút Dây 15% OFF Zilandi Giày Nam Cao Cổ Rút Dây 799,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH18IARVN-316259":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH18IARVN-316260":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH18IARVN-316261":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH18IARVN-316262":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH18IARVN-316263":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 899,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76JETVN-334981":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334982":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334983":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334984":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334985":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao 38% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 899,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96JDZVN-334881":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH96JDZVN-334882":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH96JDZVN-334883":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH96JDZVN-334884":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH96JDZVN-334885":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • High Top Jersey Sneaker With Pu Trimming ZALORA High Top Jersey Sneaker With Pu Trimming 759,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH50YCFVN-373634":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50YCFVN-373635":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50YCFVN-373636":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50YCFVN-373637":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50YCFVN-373638":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50YCFVN-373639":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Top Jersey Sneaker With Pu Trimming ZALORA High Top Jersey Sneaker With Pu Trimming 759,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51YCEVN-373628":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51YCEVN-373629":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51YCEVN-373630":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51YCEVN-373631":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51YCEVN-373632":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51YCEVN-373633":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 14% OFF Zilandi Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 849,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75EAEVN-324646":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH75EAEVN-324647":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH75EAEVN-324648":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH75EAEVN-324649":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH75EAEVN-324650":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 30% OFF Zilandi Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90EWRVN-326804":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH90EWRVN-326805":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH90EWRVN-326806":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH90EWRVN-326807":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH90EWRVN-326808":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Suede Leather High Top Sneaker With Perforated Detailing ZALORA Suede Leather High Top Sneaker With Perforated Detailing 929,000 VND
  Kích cỡ 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH55YCAVN-373604":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55YCAVN-373605":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55YCAVN-373606":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55YCAVN-373607":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55YCAVN-373608":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55YCAVN-373609":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Top Jersey Sneaker With Pu Trimming ZALORA High Top Jersey Sneaker With Pu Trimming 759,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH52YCDVN-373622":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52YCDVN-373623":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52YCDVN-373624":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52YCDVN-373625":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52YCDVN-373626":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52YCDVN-373627":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Mềm Nam Adler Giày Đế Mềm Nam 995,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207SH92KQPVN-337979":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH92KQPVN-337980":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH92KQPVN-337981":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH92KQPVN-337982":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH92KQPVN-337983":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 30% OFF Zilandi Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91EWQVN-326799":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH91EWQVN-326800":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH91EWQVN-326801":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH91EWQVN-326802":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH91EWQVN-326803":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Suede Leather High Top Sneaker With Perforated Detailing ZALORA Suede Leather High Top Sneaker With Perforated Detailing 929,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH53YCCVN-373616":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53YCCVN-373617":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53YCCVN-373618":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53YCCVN-373619":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53YCCVN-373620":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53YCCVN-373621":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao 34% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 849,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH79EAAVN-324626":{"price":"849,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"34%"},"ZI808SH79EAAVN-324627":{"price":"849,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"34%"},"ZI808SH79EAAVN-324628":{"price":"849,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"34%"},"ZI808SH79EAAVN-324629":{"price":"849,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"34%"},"ZI808SH79EAAVN-324630":{"price":"849,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"34%"}}}
 • Giày Boots Lace Up 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Boots Lace Up 699,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ 41 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81CNMVN-321263":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH81CNMVN-321264":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH81CNMVN-321265":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH81CNMVN-321266":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH81CNMVN-321267":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH81CNMVN-321268":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH81CNMVN-321269":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Tan Leather-Look Desert Boots New Look Tan Leather-Look Desert Boots 1,199,000 VND
  Kích cỡ 10 11
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH55JFOVN-335044":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH55JFOVN-335045":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH55JFOVN-335041":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH55JFOVN-335042":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH55JFOVN-335043":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Suede Leather High Top Sneaker With Perforated Detailing ZALORA Suede Leather High Top Sneaker With Perforated Detailing 929,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH54YCBVN-373610":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54YCBVN-373611":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54YCBVN-373612":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54YCBVN-373613":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54YCBVN-373614":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54YCBVN-373615":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao Da Lộn 14% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao Da Lộn 849,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99WBWVN-289449":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH99WBWVN-289450":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH99WBWVN-289451":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH99WBWVN-289452":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH99WBWVN-289453":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao 14% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 849,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH78EABVN-324631":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH78EABVN-324632":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH78EABVN-324633":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH78EABVN-324634":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH78EABVN-324635":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Boots Lace Up 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Boots Lace Up 699,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82CNLVN-321256":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH82CNLVN-321257":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH82CNLVN-321258":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH82CNLVN-321259":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH82CNLVN-321260":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH82CNLVN-321261":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH82CNLVN-321262":{"price":"699,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 14% OFF Zilandi Giày Nam Cổ Cao Da Lộn 849,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76EADVN-324641":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH76EADVN-324642":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH76EADVN-324643":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH76EADVN-324644":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH76EADVN-324645":{"price":"849,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Sneakers Nam Cột Dây Cổ Cao 31% OFF EZRA by ZALORA Giày Sneakers Nam Cột Dây Cổ Cao 699,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91TOUVN-283801":{"price":"699,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"31%"},"EZ084SH91TOUVN-283802":{"price":"699,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"31%"},"EZ084SH91TOUVN-283803":{"price":"699,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"31%"},"EZ084SH91TOUVN-283804":{"price":"699,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"31%"},"EZ084SH91TOUVN-283805":{"price":"699,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"31%"},"EZ084SH91TOUVN-283806":{"price":"699,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"31%"}}}
 • Giày Cao Cổ Mũi Da Suede 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Cổ Mũi Da Suede 899,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH67DBWVN-305466":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67DBWVN-305467":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67DBWVN-305468":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67DBWVN-305469":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67DBWVN-305470":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67DBWVN-305471":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67DBWVN-305472":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao Đế Vân Gỗ 14% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao Đế Vân Gỗ 899,000 VND GIẢM CÒN 769,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33CCGVN-303058":{"price":"899,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH33CCGVN-303059":{"price":"899,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH33CCGVN-303060":{"price":"899,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH33CCGVN-303061":{"price":"899,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"14%"},"ZI808SH33CCGVN-303062":{"price":"899,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Sneaker Cao Cổ Viền 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Sneaker Cao Cổ Viền 899,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69DBUVN-305452":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH69DBUVN-305453":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH69DBUVN-305454":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH69DBUVN-305455":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH69DBUVN-305456":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH69DBUVN-305457":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH69DBUVN-305458":{"price":"899,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Đế Mềm Nam Adler Giày Đế Mềm Nam 995,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207SH93KQOVN-337974":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH93KQOVN-337975":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH93KQOVN-337976":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH93KQOVN-337977":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AD207SH93KQOVN-337978":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cao Cổ Rút Dây 15% OFF Zilandi Giày Nam Cao Cổ Rút Dây 799,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17IASVN-316264":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH17IASVN-316265":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH17IASVN-316266":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH17IASVN-316267":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"},"ZI808SH17IASVN-316268":{"price":"799,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Boots Chukka 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Boots Chukka 949,000 VND GIẢM CÒN 569,000 VND Kích cỡ 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72CNVVN-321326":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH72CNVVN-321327":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH72CNVVN-321328":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH72CNVVN-321329":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH72CNVVN-321330":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH72CNVVN-321331":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH72CNVVN-321332":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Boots Chukka 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Boots Chukka 949,000 VND GIẢM CÒN 569,000 VND Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH71CNWVN-321333":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH71CNWVN-321334":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH71CNWVN-321335":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH71CNWVN-321336":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH71CNWVN-321337":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH71CNWVN-321338":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH71CNWVN-321339":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Navy Canvas Mid Tops River Island Navy Canvas Mid Tops 1,999,000 VND
  Kích cỡ 10 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923SH17THYSG-446327":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH17THYSG-446328":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH17THYSG-446329":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH17THYSG-446323":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH17THYSG-446324":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH17THYSG-446325":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH17THYSG-446326":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Lace Up Desert Boots River Island Black Lace Up Desert Boots 2,799,000 VND
  Kích cỡ 11
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923SH25MIWSG-426867":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH25MIWSG-426868":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH25MIWSG-426863":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH25MIWSG-426864":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH25MIWSG-426865":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH25MIWSG-426866":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày cổ cao nam thời trang – Phá cách cùng bạn dạo phố

Bộ sưu tập giày boot nam, giày da nam cao cổ của ZALORA.VN hiện có đầy đủ các sản phẩm phù hợp với thị hiếu và nhu cầu mạnh mẽ và nam tính cho phái mạnh. Luôn cập nhật nhanh nhất những kiểu dáng thiết kế của giày cổ cao nam, từ đế cao, đế bằng đến cổ cao, cổ thấp và cả những đôi bốt cổ trượt và cột dây, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm mua sắm thời trang của khách hàng theo các phong cách khác nhau như đơn giản, cổ điển, thanh lịch hay hiện đại như những đôi giày cao cổ nam đẹp hàng hiệu giá rẻ.

Đẹp hơn với giày nam cao cổ

Hãy kết hợp giày nam cao cổ với quần jeans ống cônáo sơ mi để thể hiện gout thẩm mỹ và phong cách thời trang riêng của bạn. Những bạn thích phong cách trẻ trung cũng có thể chọn giày da cao cổ nam kết hợp cùng quần shorts và chiếc áo phông nam thời trang để bạn hoàn toàn tự tin trong những ngày nghỉ cuối tuần cùng bạn bè. Với đa dạng cách phối trang phục đẹp như thế, đừng quên bổ sung thêm một đôi boot nam để tạo điểm nhấn phong phú cho tủ áo của bạn nhé.

Giày cổ cao nam Hàn Quốc – Thời trang và hơn thế nữa

Hãy khám phá chuyên mục các bộ sưu tập giày boot da nam, giày boot nam giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN ngay hôm nay để chắc chắn bạn đang có những sản phẩm giày dép cao cấp nhất, vô cùng đa dạng về kiểu dáng, thiết kế và màu sắc, tạo nên phong cách thu hút và lịch lãm. Bạn có thể thỏa thích chọn vô vàn sản phẩm giày boot nam Hàn Quốc hay giày boot nam cổ cao từ các thương hiệu hàng đầu như JSHOES,… để kết hợp cùng quần kaki namáo thun polo cho vẻ ngoài cá tính và hiện đại khi dã ngoại hay dạo phố dịp cuối tuần. Chỉ cần truy cập ZALORA.VN, chọn cho mình sản phẩm giày bốt nam, giày nam cổ cao yêu thích, bạn sẽ nhận được hàng tận nơi chỉ trong 1-3 ngày làm việc. Vô cùng hấp dẫn đúng không nào? Còn chần chừ gì mà không bước vào thế giới mua sắm trực tuyến của ZALORA.VN ngay hôm nay!