125 sản phẩm tìm thấy

 • Quần Jeans Xanh Đậm Ôm Burton Menswear Quần Jeans Xanh Đậm Ôm 1,179,000 VND
  Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA87PZCVN-444355":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA87PZCVN-444356":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA87PZCVN-444357":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA87PZCVN-444358":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA87PZCVN-444359":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Skinny Wash Sáng Burton Menswear Quần Skinny Wash Sáng 1,179,000 VND
  Kích cỡ 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA86PZDVN-444360":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86PZDVN-444361":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86PZDVN-444362":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86PZDVN-444363":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86PZDVN-444364":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Trắng Ống Ôm 24:01 Quần Jeans Wash Trắng Ống Ôm 499,000 VND
  Kích cỡ 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA98KAVVN-431393":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA98KAVVN-431394":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA98KAVVN-431395":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA98KAVVN-431396":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Dáng Ôm 24:01 Quần Jeans Nam Dáng Ôm 499,000 VND
  Kích cỡ 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA95KAYVN-431399":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA95KAYVN-431400":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA95KAYVN-431401":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA95KAYVN-431402":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA79SUMVN-450291":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA79SUMVN-450292":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA79SUMVN-450293":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA79SUMVN-450294":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dirty Tint Relaxed Jeans Burton Menswear Dirty Tint Relaxed Jeans 739,000 VND
  Kích cỡ 30 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA88PZBVN-444350":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88PZBVN-444351":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88PZBVN-444352":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88PZBVN-444353":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88PZBVN-444354":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam Ninomaxx Quần Jean Nam 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA70VMBVN-455438":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455439":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455440":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455441":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455442":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455443":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455444":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70VMBVN-455445":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam The Blues Quần Jean Nam 550,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA63KVKVN-432651":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA63KVKVN-432652":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA63KVKVN-432653":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA63KVKVN-432654":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA63KVKVN-432655":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Ninomaxx Quần Jeans Nam 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA04AKPVN-411833":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411834":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411835":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411836":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411837":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411838":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411839":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA04AKPVN-411840":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam The Blues Quần Jean Nam 550,000 VND
  Kích cỡ 27 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA62KVLVN-432656":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62KVLVN-432657":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62KVLVN-432658":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62KVLVN-432659":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62KVLVN-432660":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62KVLVN-432661":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 28 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA77SUOVN-450300":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA77SUOVN-450301":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA77SUOVN-450302":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA77SUOVN-450303":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam 10% OFF Pop Quần Dài Jeans Nam 499,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA53HDQVN-426201":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA53HDQVN-426202":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA53HDQVN-426203":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA53HDQVN-426204":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA53HDQVN-426205":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA53HDQVN-426206":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA86SUFVN-450263":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA86SUFVN-450264":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA86SUFVN-450265":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA86SUFVN-450266":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Slim Wash Đậm Burton Menswear Quần Jeans Slim Wash Đậm 1,179,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA89PZAVN-444345":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89PZAVN-444346":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89PZAVN-444347":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89PZAVN-444348":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89PZAVN-444349":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Ôm Burton Menswear Quần Jeans Ôm 1,179,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA11SDWVN-449087":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA11SDWVN-449088":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA11SDWVN-449089":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA11SDWVN-449090":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA11SDWVN-449091":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam 10% OFF Pop Quần Dài Jeans Nam 499,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA55HDOVN-426190":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55HDOVN-426191":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55HDOVN-426192":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55HDOVN-426193":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55HDOVN-426194":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA83SUIVN-450275":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA83SUIVN-450276":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA83SUIVN-450277":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA83SUIVN-450278":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần 501 Original Fit WAVE SURF Levi's Quần 501 Original Fit WAVE SURF 1,799,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA75SYQVN-356669":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75SYQVN-356670":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75SYQVN-356671":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75SYQVN-356672":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75SYQVN-356673":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA85SUGVN-450267":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA85SUGVN-450268":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA85SUGVN-450269":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA85SUGVN-450270":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Bruno Burton Menswear Quần Jeans Wash Bruno 939,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA85HNYVN-426903":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85HNYVN-426904":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85HNYVN-426905":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85HNYVN-426906":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny Wash 10% OFF Burton Menswear Quần Jeans Skinny Wash 1,119,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA20TLFVN-399731":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA20TLFVN-399732":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA20TLFVN-399733":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA20TLFVN-399734":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA20TLFVN-399735":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 501 Blue Lane Levi's Levi's Quần Jeans Nam 501 Blue Lane 1,999,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA47DPSVN-323597":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-323598":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-323599":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-323600":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-326460":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-323601":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-323602":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA47DPSVN-323603":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam Rách 50% OFF Levi's Quần Jean Nam Rách 2,240,000 VND GIẢM CÒN 1,120,000 VND Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA16UTZVN-401584":{"price":"2,240,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA16UTZVN-401585":{"price":"2,240,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA16UTZVN-401586":{"price":"2,240,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA16UTZVN-401587":{"price":"2,240,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA16UTZVN-401588":{"price":"2,240,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA16UTZVN-401589":{"price":"2,240,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Jean Nam The Blues Quần Jean Nam 500,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA64KVJVN-432644":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64KVJVN-432645":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64KVJVN-432646":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64KVJVN-432647":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64KVJVN-432648":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64KVJVN-432649":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64KVJVN-432650":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam 20% OFF Burton Menswear Quần Jeans Nam 2,399,000 VND GIẢM CÒN 1,919,000 VND Kích cỡ 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA66NYFVN-344826":{"price":"2,399,000","special_price":"1,919,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA66NYFVN-344827":{"price":"2,399,000","special_price":"1,919,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA66NYFVN-344828":{"price":"2,399,000","special_price":"1,919,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA66NYFVN-344829":{"price":"2,399,000","special_price":"1,919,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Nam Ninomaxx Quần Jeans Nam 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA03AKQVN-411841":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411842":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411843":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411844":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411845":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411846":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411847":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA03AKQVN-411848":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Dáng Đứng Burton Menswear Quần Jeans Dáng Đứng 939,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA46EQNVN-421241":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA46EQNVN-421242":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA46EQNVN-421243":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA46EQNVN-421244":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA46EQNVN-421245":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần 513 Slim Straight Fit COOLMAX - SOCCER Levi's Quần 513 Slim Straight Fit COOLMAX - SOCCER 2,199,000 VND
  Kích cỡ 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA79SYMVN-356649":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79SYMVN-356650":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79SYMVN-356651":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79SYMVN-356652":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79SYMVN-356653":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Dài 19% OFF Burton Menswear Quần Jeans Dài 1,079,000 VND GIẢM CÒN 869,000 VND Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA78XXHVN-373131":{"price":"1,079,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"19%"},"BU071AA78XXHVN-373132":{"price":"1,079,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"19%"},"BU071AA78XXHVN-373133":{"price":"1,079,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"19%"},"BU071AA78XXHVN-373134":{"price":"1,079,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"19%"},"BU071AA78XXHVN-373135":{"price":"1,079,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Jeans Dài Wash Nhạt Màu 30% OFF MANGO Man Quần Jeans Dài Wash Nhạt Màu 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,399,000 VND Kích cỡ 40 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA63TYAVN-365399":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"HE264AA63TYAVN-365400":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"HE264AA63TYAVN-365401":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"HE264AA63TYAVN-365402":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Original Fit Double Clone Levi's Original Fit Double Clone 2,199,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 31 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA80QGDVN-393448":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80QGDVN-393449":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80QGDVN-393450":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80QGDVN-393451":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80QGDVN-393452":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80QGDVN-393453":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nam The Blues Quần Dài Jean Nam 500,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA19QXWVN-394965":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19QXWVN-394966":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19QXWVN-394967":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19QXWVN-394968":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19QXWVN-394969":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19QXWVN-394970":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19QXWVN-394971":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Original Fit No FFC Levi's Original Fit No FFC 1,799,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA77QGGVN-393466":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA77QGGVN-393467":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA77QGGVN-393468":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA77QGGVN-393469":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA77QGGVN-393470":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA77QGGVN-393471":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA11FOYVN-422867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA11FOYVN-422868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA11FOYVN-422869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA11FOYVN-422870":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA11FOYVN-422871":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA11FOYVN-422872":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Ống Ôm 20% OFF MANGO Man Quần Jeans Ống Ôm 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,599,000 VND Kích cỡ 40 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA57TYGVN-365427":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA57TYGVN-365428":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA57TYGVN-365429":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA57TYGVN-365430":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Skinny 20% OFF Burton Menswear Quần Jeans Skinny 1,149,000 VND GIẢM CÒN 919,000 VND Kích cỡ 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA82QCFVN-393221":{"price":"1,149,000","special_price":"919,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA82QCFVN-393222":{"price":"1,149,000","special_price":"919,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA82QCFVN-393223":{"price":"1,149,000","special_price":"919,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA82QCFVN-393224":{"price":"1,149,000","special_price":"919,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nam 10% OFF Pop Quần Dài Jeans Nam 449,000 VND GIẢM CÒN 405,000 VND Kích cỡ 28 29 30 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA54HDPVN-426195":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54HDPVN-426196":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54HDPVN-426197":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54HDPVN-426198":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54HDPVN-426199":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54HDPVN-426200":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA15FOUVN-422843":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA15FOUVN-422844":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA15FOUVN-422845":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA15FOUVN-422846":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA15FOUVN-422847":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA15FOUVN-422848":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash 10% OFF Burton Menswear Quần Jeans Wash 1,149,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA76XXJVN-373140":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373141":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373142":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373143":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373144":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jeans Nam 30% OFF Burton Menswear Quần Jeans Nam 1,299,000 VND GIẢM CÒN 909,000 VND Kích cỡ 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA32TTNVN-358334":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"BU071AA32TTNVN-358335":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"BU071AA32TTNVN-358336":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jeans Ống Ôm Burton Menswear Quần Jeans Ống Ôm 939,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA84HNZVN-426907":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA84HNZVN-426908":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA84HNZVN-426909":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA84HNZVN-426910":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA84HNZVN-426911":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny River Island Quần Jeans Skinny 1,099,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA36ZBFSG-460225":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460226":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460227":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460228":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460229":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Nam 511 Slim Fit 45 Min Stone Wash-Autum Levi's Levi's Quần Nam 511 Slim Fit 45 Min Stone Wash-Autum 1,599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA37DQCVN-323665":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-323666":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-323667":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-323668":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-326470":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-323669":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-323670":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA37DQCVN-323671":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA09FPAVN-422879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FPAVN-422880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FPAVN-422881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FPAVN-422882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FPAVN-422883":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FPAVN-422884":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA78SUNVN-450295":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78SUNVN-450296":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78SUNVN-450297":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78SUNVN-450298":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78SUNVN-450299":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Original Fit No FFC Levi's Original Fit No FFC 1,799,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 31 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA75QGIVN-393478":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75QGIVN-393479":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75QGIVN-393480":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75QGIVN-393481":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75QGIVN-393482":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA75QGIVN-393483":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam 10% OFF Burton Menswear Quần Jeans Nam 699,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA21TLEVN-399727":{"price":"699,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA21TLEVN-399728":{"price":"699,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA21TLEVN-399729":{"price":"699,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA21TLEVN-399730":{"price":"699,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Dài Jean Nam The Blues Quần Dài Jean Nam 550,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA18QXXVN-394972":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18QXXVN-394973":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18QXXVN-394974":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18QXXVN-394975":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18QXXVN-394976":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18QXXVN-394977":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam 50% OFF Levi's Quần Jean Nam 2,299,000 VND GIẢM CÒN 1,150,000 VND Kích cỡ 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA19UTWVN-401567":{"price":"2,299,000","special_price":"1,150,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA19UTWVN-401568":{"price":"2,299,000","special_price":"1,150,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA19UTWVN-401569":{"price":"2,299,000","special_price":"1,150,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA19UTWVN-401570":{"price":"2,299,000","special_price":"1,150,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA19UTWVN-401571":{"price":"2,299,000","special_price":"1,150,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Dài Nam 10% OFF Pop Quần Dài Nam 559,000 VND GIẢM CÒN 504,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA82KJHVN-337525":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA82KJHVN-337526":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA82KJHVN-337527":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA82KJHVN-337528":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA82KJHVN-337529":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jeans Nam Ninomaxx Quần Jeans Nam 699,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA02AKRVN-411849":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411850":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411851":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411852":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411853":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411854":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411855":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA02AKRVN-411856":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA84SUHVN-450271":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA84SUHVN-450272":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA84SUHVN-450273":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA84SUHVN-450274":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny 30% OFF River Island Quần Jeans Skinny 1,099,000 VND GIẢM CÒN 769,000 VND Kích cỡ 28 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA21AZUSG-464278":{"price":"1,099,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA21AZUSG-464279":{"price":"1,099,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA21AZUSG-464280":{"price":"1,099,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA21AZUSG-464281":{"price":"1,099,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA21AZUSG-464282":{"price":"1,099,000","special_price":"769,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jeans Straight-Fit 40% OFF MANGO Man Quần Jeans Straight-Fit 1,699,000 VND GIẢM CÒN 1,019,000 VND Kích cỡ 40 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA64TXZVN-365395":{"price":"1,699,000","special_price":"1,019,000","saving_percentage":"40%"},"HE264AA64TXZVN-365396":{"price":"1,699,000","special_price":"1,019,000","saving_percentage":"40%"},"HE264AA64TXZVN-365397":{"price":"1,699,000","special_price":"1,019,000","saving_percentage":"40%"},"HE264AA64TXZVN-365398":{"price":"1,699,000","special_price":"1,019,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Jeans Rách Cola Quần Jeans Rách 390,000 VND
  Kích cỡ 28 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA97YMWVN-408338":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA97YMWVN-408339":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA97YMWVN-408340":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA97YMWVN-408341":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA97YMWVN-408342":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny 20% OFF River Island Quần Jeans Skinny 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,199,000 VND Kích cỡ 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA43DIISG-618046":{"price":"1,499,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA43DIISG-618047":{"price":"1,499,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA43DIISG-618048":{"price":"1,499,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA43DIISG-618049":{"price":"1,499,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA43DIISG-618050":{"price":"1,499,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dài Nam 10% OFF Pop Quần Dài Nam 499,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA86KJDVN-337505":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA86KJDVN-337506":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA86KJDVN-337507":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA86KJDVN-337508":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA86KJDVN-337509":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA86KJDVN-337510":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nam Cola Quần Dài Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA82SUJVN-450279":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA82SUJVN-450280":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA82SUJVN-450281":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA82SUJVN-450282":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA10FOZVN-422873":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FOZVN-422874":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FOZVN-422875":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FOZVN-422876":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FOZVN-422877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FOZVN-422878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Reverse Seasonality 20% OFF Levi's Quần Reverse Seasonality 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,279,000 VND Kích cỡ 30 31 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA78SYNVN-356654":{"price":"1,599,000","special_price":"1,279,000","saving_percentage":"20%"},"LE669AA78SYNVN-356655":{"price":"1,599,000","special_price":"1,279,000","saving_percentage":"20%"},"LE669AA78SYNVN-356656":{"price":"1,599,000","special_price":"1,279,000","saving_percentage":"20%"},"LE669AA78SYNVN-356657":{"price":"1,599,000","special_price":"1,279,000","saving_percentage":"20%"},"LE669AA78SYNVN-356658":{"price":"1,599,000","special_price":"1,279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Ôm Burton Menswear Quần Jeans Ôm 1,199,000 VND
  Kích cỡ 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA45EQOVN-421246":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA45EQOVN-421247":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA45EQOVN-421248":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA45EQOVN-421249":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA45EQOVN-421250":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Rách Cola Quần Jeans Rách 390,000 VND
  Kích cỡ 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA98YMVVN-408333":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA98YMVVN-408334":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA98YMVVN-408335":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA98YMVVN-408336":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA98YMVVN-408337":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Shorts Jeans Nam Cola Quần Shorts Jeans Nam 320,000 VND
  Kích cỡ 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA76SUPVN-450304":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA76SUPVN-450305":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA76SUPVN-450306":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA76SUPVN-450307":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA76SUPVN-450308":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA14FOVVN-422849":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA14FOVVN-422850":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA14FOVVN-422851":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA14FOVVN-422852":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA14FOVVN-422853":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA14FOVVN-422854":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam Màu 30% OFF Levi's Quần Jean Nam Màu 1,299,000 VND GIẢM CÒN 910,000 VND Kích cỡ 28 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA15UUAVN-401590":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401591":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401592":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401593":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401594":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401595":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Dài Nam 10% OFF Pop Quần Dài Nam 559,000 VND GIẢM CÒN 504,000 VND Kích cỡ 28 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA83KJGVN-337520":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA83KJGVN-337521":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA83KJGVN-337522":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA83KJGVN-337523":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA83KJGVN-337524":{"price":"559,000","special_price":"504,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần 501 Original Fit BASEBALL Levi's Quần 501 Original Fit BASEBALL 1,799,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA80SYLVN-356644":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80SYLVN-356645":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80SYLVN-356646":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80SYLVN-356647":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA80SYLVN-356648":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 513 Mission Flash Bacok Levi's Levi's Quần Jeans Nam 513 Mission Flash Bacok 2,199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA33DQGVN-323692":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-323693":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-323694":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-323695":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-326474":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-323696":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-323697":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33DQGVN-323698":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam The Blues Quần Jean Nam 500,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA61KVMVN-432662":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-432663":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-432664":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-432665":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-432666":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-432667":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-432668":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61KVMVN-449816":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần 511 SLIM FIT 18% OFF Levi's Quần 511 SLIM FIT 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,309,000 VND Kích cỡ 30 31 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA82SYJVN-356634":{"price":"1,599,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"18%"},"LE669AA82SYJVN-356635":{"price":"1,599,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"18%"},"LE669AA82SYJVN-356636":{"price":"1,599,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"18%"},"LE669AA82SYJVN-356637":{"price":"1,599,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"18%"},"LE669AA82SYJVN-356638":{"price":"1,599,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA08FPBVN-422885":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FPBVN-422886":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FPBVN-422887":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FPBVN-422888":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FPBVN-422889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FPBVN-422890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Cola Quần Jeans Nam 390,000 VND
  Kích cỡ 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA99YMUVN-408328":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA99YMUVN-408329":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA99YMUVN-408330":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA99YMUVN-408331":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA99YMUVN-408332":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 501 Original Fit Galindo Levi's Levi's Quần Jeans Nam 501 Original Fit Galindo 1,999,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA46DPTVN-323604":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-323605":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-323606":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-323607":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-326461":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-323608":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-323609":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA46DPTVN-323610":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần 504 REGULAR STRAIGHT FIT Levi's Quần 504 REGULAR STRAIGHT FIT 1,999,000 VND
  Kích cỡ 29 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA86SYFVN-356614":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA86SYFVN-356615":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA86SYFVN-356616":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA86SYFVN-356617":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA86SYFVN-356618":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nam 10% OFF Pop Quần Dài Nam 499,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA84KJFVN-337515":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA84KJFVN-337516":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA84KJFVN-337517":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA84KJFVN-337518":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA84KJFVN-337519":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 504 Presidio 9 HK Sky Is The Limit Levi's Levi's Quần Jeans Nam 504 Presidio 9 HK Sky Is The Limit 1,999,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA43DPWVN-323625":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-323626":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-323627":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-323628":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-326464":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-323629":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-323630":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA43DPWVN-323631":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 505 Regular Fit Cabana Levi's Levi's Quần Jeans Nam 505 Regular Fit Cabana 1,599,000 VND
  Kích cỡ 28 30 31 32 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA42DPXVN-323632":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-323633":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-323634":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-323635":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-326465":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-323636":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-323637":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA42DPXVN-323638":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 511 Slim Dark Levi's Levi's Quần Jeans Nam 511 Slim Dark 2,599,000 VND
  Kích cỡ 29 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA34DQFVN-323685":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-323686":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-323687":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-323688":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-326473":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-323689":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-323690":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA34DQFVN-323691":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Regular Straight Fit Hurricane Levi's Regular Straight Fit Hurricane 2,199,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 31 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA81QGCVN-393442":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA81QGCVN-393443":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA81QGCVN-393444":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA81QGCVN-393445":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA81QGCVN-393446":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA81QGCVN-393447":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam 511 Mision HK Bellingham 28% OFF Levi's Levi's Quần Jeans Nam 511 Mision HK Bellingham 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,439,000 VND Kích cỡ 29 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA38DQBVN-323659":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"LE669AA38DQBVN-323660":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"LE669AA38DQBVN-323661":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"LE669AA38DQBVN-326469":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"LE669AA38DQBVN-323662":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"LE669AA38DQBVN-323663":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"LE669AA38DQBVN-323664":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"}}}
 •  Levis Quần Jean Nam Original Gladiator Levi's  Levis Quần Jean Nam Original Gladiator 2,199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA28DQLVN-323725":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-323726":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-323727":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-323728":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-326479":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-323729":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-323730":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA28DQLVN-323731":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam The Blues Quần Jeans Nam 495,000 VND
  Kích cỡ 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA06WVHVN-371206":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371207":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371208":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371209":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371210":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371211":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371212":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06WVHVN-371213":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Nam Ninomaxx Quần Short Nam 429,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA22AJXVN-411735":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411736":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411737":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411738":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411739":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-417859":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-417860":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411740":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411741":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA22AJXVN-411734":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Nam Line 8 511 Slim Astral Anra Levi's Levi's Quần Jeans Nam Line 8 511 Slim Astral Anra 2,599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA39DQAVN-323652":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-323653":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-323654":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-323655":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-326468":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-323656":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-323657":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA39DQAVN-323658":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nam 10% OFF Pop Quần Dài Nam 499,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA85KJEVN-337511":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA85KJEVN-337512":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA85KJEVN-337513":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA85KJEVN-337514":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần 510 Skinny Fit No FFC Levi's Quần 510 Skinny Fit No FFC 1,399,000 VND
  Kích cỡ 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA76SYPVN-356664":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA76SYPVN-356665":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA76SYPVN-356666":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA76SYPVN-356667":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA76SYPVN-356668":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Dài 30% OFF Burton Menswear Quần Jeans Dài 1,149,000 VND GIẢM CÒN 809,000 VND Kích cỡ 30 32 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA77XXIVN-373136":{"price":"1,149,000","special_price":"809,000","saving_percentage":"30%"},"BU071AA77XXIVN-373137":{"price":"1,149,000","special_price":"809,000","saving_percentage":"30%"},"BU071AA77XXIVN-373138":{"price":"1,149,000","special_price":"809,000","saving_percentage":"30%"},"BU071AA77XXIVN-373139":{"price":"1,149,000","special_price":"809,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jean Nam Rách 50% OFF Levi's Quần Jean Nam Rách 2,599,000 VND GIẢM CÒN 1,300,000 VND Kích cỡ 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA17UTYVN-401578":{"price":"2,599,000","special_price":"1,300,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA17UTYVN-401579":{"price":"2,599,000","special_price":"1,300,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA17UTYVN-401580":{"price":"2,599,000","special_price":"1,300,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA17UTYVN-401581":{"price":"2,599,000","special_price":"1,300,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA17UTYVN-401582":{"price":"2,599,000","special_price":"1,300,000","saving_percentage":"50%"},"LE669AA17UTYVN-401583":{"price":"2,599,000","special_price":"1,300,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Original Fit Double Levi's Original Fit Double 2,199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA78QGFVN-393460":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA78QGFVN-393461":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA78QGFVN-393462":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA78QGFVN-393463":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA78QGFVN-393464":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA78QGFVN-393465":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Slim Straight Fit No FFC Levi's Slim Straight Fit No FFC 1,799,000 VND
  Kích cỡ 28 29 31 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA74QGJVN-393484":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA74QGJVN-393485":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA74QGJVN-393486":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA74QGJVN-393487":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA74QGJVN-393488":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA74QGJVN-393489":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam Aponi Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA13FOWVN-422855":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA13FOWVN-422856":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA13FOWVN-422857":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA13FOWVN-422858":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA13FOWVN-422859":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA13FOWVN-422860":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Regular Fit Triple High Levi's Regular Fit Triple High 2,199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA79QGEVN-393454":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79QGEVN-393455":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79QGEVN-393456":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79QGEVN-393457":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79QGEVN-393458":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA79QGEVN-393459":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Rách Cola Quần Jeans Rách 390,000 VND
  Kích cỡ 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA95YMYVN-408348":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA95YMYVN-408349":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA95YMYVN-408350":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA95YMYVN-408351":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA95YMYVN-408352":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nam ATYPICAL Quần Jeans Nam 399,000 VND
  Kích cỡ 29 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA67WAQVN-436746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA67WAQVN-403546":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA67WAQVN-403547":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA67WAQVN-403548":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA67WAQVN-403549":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Low Boot Cut No FFC Levi's Low Boot Cut No FFC 1,799,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA73QGKVN-393490":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA73QGKVN-393491":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA73QGKVN-393492":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA73QGKVN-393493":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA73QGKVN-393494":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA73QGKVN-393495":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nam 10% OFF Pop Quần Dài Nam 499,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ 29 32 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA81KJIVN-337530":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA81KJIVN-337531":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA81KJIVN-337532":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA81KJIVN-337533":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA81KJIVN-337534":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA81KJIVN-337535":{"price":"499,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"10%"}}}

Quần jean nam thời trang 2014

Là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của bất kì phái mạnh nào, quần jean nam luôn được các chàng trai săn lùng mọi lúc. Nhờ sự tiện dụng, kiểu dáng năng động và khỏe khoắn mà quần jeans nam luôn được các chàng trai ưu ái diện mọi lúc mọi nơi, trong bất kỳ dịp nào như đi học, dạo phố hay thậm chí là đi làm. Các nhà thiết kế cũng cho ra đời nhiều kiểu quần jeans nam thời trang đa dạng như quần jean rách nam, quần jean baggy hay quần jean skinny nam. Ngày nay, những kiểu quần jean nam ống côn đang được nhiều bạn trẻ yêu thích vì thiết kế hiện đại, trẻ trung, giúp bạn khẳng định phong cách thời trang của riêng mình.

Quần bò nam cùng bạn thể hiện cá tính

Các bạn nam sẽ trở nên trẻ trung, phong cách nhưng không kém phần lịch lãm khi kết hợp quần bò nam hàng hiệu với áo phông nam đi kèm với giày lười, giày sandal hay giày thể thao đầy màu sắc khi đi dạo phố. Còn khi đi làm, bạn có thể chọn những chiếc quần jean nam ống đứng phối cùng áo sơ mi nam để trông vừa trẻ trung vừa lịch sự. Còn quần jean thun nam thì có thể phối cùng áo ba lỗ namcardigan nam để đi du lịch, dã ngoại.

Mua quần jean nam đẹp tại ZALORA.VN

Nhiều shop quần jean nam mọc lên để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của phái mạnh. Nay bạn không cần đi xa mà có thể mua quần jean nam trực tuyến chỉ với vài cú click tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm skinny jeans nam hay quần jean nam Hàn Quốc từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như ATYPICAL, Aponi, Pop, Monkee Genes,… Chúng tôi có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn hàng ngày, hàng tuần để giúp bạn mua được những chiếc quần jean nam giá rẻ. Khi mua sắm quần jean nam cao cấp tại ZALORA.VN, bạn sẽ được giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng và được miễn phí 30 ngày đổi trả cũng như hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Chỉ cần click chọn sản phẩm yêu thích, bỏ vào giỏ hàng và nhấn nút thanh toán là bạn sẽ nhận được hàng chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Hãy thể hiện phong cách nam tính của mình với những chiếc quần jean nam đẹp tại ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!