QUầN TâY CôNG Sở NAM: (28 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Tây Skinny Ôm Burton Menswear Quần Tây Skinny Ôm 919,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA15SDSVN-449071":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA15SDSVN-449072":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA15SDSVN-449073":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA15SDSVN-449074":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA15SDSVN-449075":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Skinny Ôm Burton Menswear Quần Tây Skinny Ôm 919,000 VND
  Kích cỡ 28 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA16SDRVN-449066":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA16SDRVN-449067":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA16SDRVN-449068":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA16SDRVN-449069":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA16SDRVN-449070":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Burton Menswear Quần Tây 909,000 VND
  Kích cỡ 30S 32S 34S 36S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA88GRRVN-476594":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88GRRVN-476595":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88GRRVN-476596":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88GRRVN-476597":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam Có Ly Việt Thắng Quần Tây Nam Có Ly 420,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI455AA93BFEVN-465766":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA93BFEVN-465767":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA93BFEVN-465768":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA93BFEVN-465769":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA93BFEVN-465770":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA93BFEVN-465771":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quân Tây Ôm Burton Menswear Quân Tây Ôm 909,000 VND
  Kích cỡ 30S 32S 34S 36S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA89GRQVN-476590":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89GRQVN-476591":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89GRQVN-476592":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89GRQVN-476593":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xám Burton Menswear Quần Tây Xám 1,089,000 VND
  Kích cỡ 30S 32S 34S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA90GRPVN-476587":{"price":"1,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA90GRPVN-476588":{"price":"1,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA90GRPVN-476589":{"price":"1,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam Có Ly Việt Thắng Quần Tây Nam Có Ly 420,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI455AA97BFAVN-465742":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA97BFAVN-465743":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA97BFAVN-465744":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA97BFAVN-465745":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA97BFAVN-465746":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA97BFAVN-465747":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam Có Ly Việt Thắng Quần Tây Nam Có Ly 420,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI455AA94BFDVN-465760":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA94BFDVN-465761":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA94BFDVN-465762":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA94BFDVN-465763":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA94BFDVN-465764":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA94BFDVN-465765":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam Có Ly Việt Thắng Quần Tây Nam Có Ly 420,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI455AA96BFBVN-465748":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA96BFBVN-465749":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA96BFBVN-465750":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA96BFBVN-465751":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA96BFBVN-465752":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA96BFBVN-465753":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam Có Ly Việt Thắng Quần Tây Nam Có Ly 420,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI455AA95BFCVN-465754":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA95BFCVN-465755":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA95BFCVN-465756":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA95BFCVN-465757":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA95BFCVN-465758":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI455AA95BFCVN-465759":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA63SNKVN-449962":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA63SNKVN-449963":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA63SNKVN-449964":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA63SNKVN-449965":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA63SNKVN-449966":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA63SNKVN-449967":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA63SNKVN-449968":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32 33
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA64SNJVN-449955":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA64SNJVN-449956":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA64SNJVN-449957":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA64SNJVN-449958":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA64SNJVN-449959":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA64SNJVN-449960":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA64SNJVN-449961":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam ZYP Quần Tây Nam 549,000 VND
  Kích cỡ 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZY539AA80JNBVN-482229":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZY539AA80JNBVN-482230":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZY539AA80JNBVN-482231":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZY539AA80JNBVN-482232":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Suit 42% OFF MANGO Man Quần Suit 3,299,000 VND GIẢM CÒN 1,929,000 VND Kích cỡ 40 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA74LUZVN-384398":{"price":"3,299,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"42%"},"HE264AA74LUZVN-384399":{"price":"3,299,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"42%"},"HE264AA74LUZVN-384400":{"price":"3,299,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"42%"},"HE264AA74LUZVN-384401":{"price":"3,299,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Quần Tây Phối Vải Sọc 29% OFF ZALORA Quần Tây Phối Vải Sọc 589,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA24RQXVN-396472":{"price":"589,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA24RQXVN-396473":{"price":"589,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA24RQXVN-396474":{"price":"589,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA24RQXVN-396475":{"price":"589,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Khaiki Nam Ninomaxx Quần Khaiki Nam 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA44VNBVN-455544":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455545":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455546":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455547":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455548":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455549":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455550":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA44VNBVN-455551":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây 50% OFF MANGO Man Quần Tây 1,699,000 VND GIẢM CÒN 849,000 VND Kích cỡ 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA95UIIVN-366432":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"},"HE264AA95UIIVN-366433":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"},"HE264AA95UIIVN-366434":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"},"HE264AA95UIIVN-366435":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Tây Skinny Ôm 10% OFF Burton Menswear Quần Tây Skinny Ôm 919,000 VND GIẢM CÒN 829,000 VND Kích cỡ 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA17SDQVN-449061":{"price":"919,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA17SDQVN-449062":{"price":"919,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA17SDQVN-449063":{"price":"919,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA17SDQVN-449064":{"price":"919,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA17SDQVN-449065":{"price":"919,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA66SNHVN-449942":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA66SNHVN-449943":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA66SNHVN-449944":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA66SNHVN-449945":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA66SNHVN-449946":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA66SNHVN-449947":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA66SNHVN-449948":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaiki Nam Ninomaxx Quần Khaiki Nam 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA43VNCVN-455552":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455553":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455554":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455555":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455556":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455557":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455558":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA43VNCVN-455559":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm 50% OFF MANGO Man Quần Tây Dáng Ôm 1,699,000 VND GIẢM CÒN 849,000 VND Kích cỡ 40 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA94UIJVN-366436":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"},"HE264AA94UIJVN-366437":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"},"HE264AA94UIJVN-366438":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"},"HE264AA94UIJVN-375053":{"price":"1,699,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Tây Thời Trang 10% OFF Burton Menswear Quần Tây Thời Trang 1,119,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ 28 30 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA38EQVVN-421277":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA38EQVVN-421278":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA38EQVVN-421279":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA38EQVVN-421280":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA38EQVVN-421281":{"price":"1,119,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Kích cỡ 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA65SNIVN-449949":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA65SNIVN-449950":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA65SNIVN-449951":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA65SNIVN-449952":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA65SNIVN-449953":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA65SNIVN-449954":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Kích cỡ 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA26JGNVN-429757":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA26JGNVN-429758":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA26JGNVN-429759":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA26JGNVN-429760":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA26JGNVN-429761":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA26JGNVN-429762":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA26JGNVN-429763":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nam 50% OFF EZRA by ZALORA Quần Tây Nam 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA78PRXVN-348825":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA78PRXVN-348826":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA78PRXVN-348827":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA78PRXVN-348828":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Tây Phối Vải Sọc 19% OFF ZALORA Quần Tây Phối Vải Sọc 589,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA23RQYVN-396476":{"price":"589,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA23RQYVN-396477":{"price":"589,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA23RQYVN-396478":{"price":"589,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA23RQYVN-396479":{"price":"589,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Kích cỡ 29 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA25JGOVN-429764":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA25JGOVN-429765":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA25JGOVN-429766":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA25JGOVN-429767":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA25JGOVN-429768":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA25JGOVN-429769":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA25JGOVN-429770":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mốt Trẻ Quần Tây 439,000 VND
  Kích cỡ 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO401AA27JGMVN-429751":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA27JGMVN-429752":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA27JGMVN-429753":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA27JGMVN-429754":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA27JGMVN-429755":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO401AA27JGMVN-429756":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần tây nam – Trang phục của phái mạnh công sở

Những chiếc quần tây nam công sở ngày nay không chỉ theo đấng mày râu diện khi đi làm mà nó còn theo các chàng trai trẻ trong mọi dịp khác nhau từ tiệc tùng cuối tuần đến họp mặt bạn bè buổi tối. Những chiếc quần tây nam đẹp không chỉ giúp tôn dáng người mặc mà còn thể hiện phong cách năng động và cá tính. Những chiếc quần tây đẹp ngày nay không chỉ có ống suông mà còn có các loại khác nhau như quần tây lưng cao, quần tây nam ống côn hiện đại dành cho các bạn nam năng động. Ngoài ra, những mẫu quần tây nam Hàn Quốc với thiết kế thời trang theo các xu hướng mới nhất đang được các chàng trai rất yêu thích vì không chỉ phù hợp diện đi làm mà còn trong cả khi đi dạo, hẹn hò.

Phối đồ với quần tây công sở

Bạn sẽ trông thật thanh lịch khi phối quần tây công sở nam với áo sơ mi nam và giày da khi đi làm. Còn với những dịp như dạo phố, hẹn hò thì một chiếc quần tây Hàn Quốc nam sẽ là lựa chọn thích hợp để phối cùng áo phông namcardigan nam. Quần âu nam Hàn Quốc cao cấp sẽ tôn lên vẻ lịch lãm cho bạn khi phối cùng áo blazer nam khi dự hội họp. Chỉ cần khéo léo kết hợp quần tây nam đẹp với các item phù hợp, bạn sẽ trông thật nam tính và nổi bật mọi lúc.

Mua sắm các kiểu quần tây đẹp tại ZALORA.VN

Bạn không còn phải đi ra các shop thời trang mà vẫn có thể mua quần tây nam tại ZALORA.VN. Chúng tôi tự hào mang đến cho bạn bộ sưu tập các kiểu quần tây nam đẹp của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước như Casways, Monkee Genes,… Bạn có thể thỏa thích mua sắm quần tây công sở nam hay quần tây Hàn Quốc với giá tốt tại ZALORA.VN. Ngoài ra, với những chương trình khuyến mãi hàng tuần, hàng tháng, ZALORA.VN sẽ giúp bạn mua được những chiếc quần tây nam giá rẻ thật thời trang. ZALORA.VN luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo, tiêu biểu là được giao hàng tận nơi, miễn phí 30 ngày đổi trả nếu không ưng ý sản phẩm. Click ngay ZALORA.VN để sở hữu những chiếc quần âu đẹp mang đến cho bạn vẻ thanh lịch mọi lúc nhé!