THE Z COLLECTIONS: (28 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 50% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH57DMWVN-248646":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248647":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248648":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248649":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248650":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 50% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH55DMYVN-248656":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248657":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248658":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248659":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248660":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH75EBOVN-250250":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250251":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250252":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250253":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250254":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH63ECAVN-250310":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250311":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250312":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250313":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250314":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Vải Nhung Phối Màu 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Vải Nhung Phối Màu 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH89AFAVN-241292":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH89AFAVN-241293":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH89AFAVN-241294":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH89AFAVN-241295":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Vải Nhung Khóa Cài 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Vải Nhung Khóa Cài 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH93AEWVN-241276":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH93AEWVN-241277":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH93AEWVN-241278":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH93AEWVN-241279":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH74EBPVN-250255":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250256":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250257":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250258":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250259":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH69EBUVN-250280":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250281":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250282":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250283":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250284":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi 49% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Bít Mũi 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH41DNMVN-248726":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH41DNMVN-248727":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH41DNMVN-248728":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH41DNMVN-248729":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH41DNMVN-248730":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chữ T 49% OFF The Z Collections Giày Cao Gót Quai Chữ T 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH64GHRVN-254925":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64GHRVN-254926":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64GHRVN-254927":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64GHRVN-254928":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64GHRVN-254929":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cổ 49% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Cổ 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH74HIFVN-257139":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74HIFVN-257140":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74HIFVN-257141":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74HIFVN-257142":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74HIFVN-257143":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH62ECBVN-250315":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250316":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250317":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250318":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250319":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH59ECEVN-250330":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250331":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250332":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250333":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250334":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH67EBWVN-250290":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250291":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250292":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250293":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250294":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH66EBXVN-250295":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250296":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250297":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250298":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250299":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH73EBQVN-250260":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250261":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250262":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250263":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250264":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH68EBVVN-250285":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH68EBVVN-250286":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH68EBVVN-250287":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH68EBVVN-250288":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH68EBVVN-250289":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH70EBTVN-250275":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250276":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250277":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250278":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250279":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 49% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH62DMRVN-248621":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248622":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248623":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248624":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248625":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH71EBSVN-250270":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250271":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250272":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250273":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250274":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Xuồng Bọc Vải Hoa 48% OFF The Z Collections Xuồng Bọc Vải Hoa 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH83AFGVN-241316":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH83AFGVN-241317":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH83AFGVN-241318":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH83AFGVN-241319":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Xuồng Min 48% OFF The Z Collections Xuồng Min 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH01AEOVN-241244":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH01AEOVN-241245":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH01AEOVN-241246":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH01AEOVN-241247":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH65EBYVN-250300":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250301":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250302":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250303":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250304":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH60ECDVN-250325":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH60ECDVN-250326":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH60ECDVN-250327":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH60ECDVN-250328":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH60ECDVN-250329":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH64EBZVN-250305":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250306":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250307":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250308":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250309":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH72EBRVN-250265":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250266":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250267":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250268":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250269":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Vải Nhung Phối Màu 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Vải Nhung Phối Màu 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH91AEYVN-241284":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH91AEYVN-241285":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH91AEYVN-241286":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH91AEYVN-241287":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Xuồng Bọc Vải Hoa 48% OFF The Z Collections Xuồng Bọc Vải Hoa 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH84AFFVN-241312":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH84AFFVN-241313":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH84AFFVN-241314":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH84AFFVN-241315":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}

The Z Collections

The Z Collections là bộ sưu tập giày dép được cung cấp độc quyền bởi chính ZALORA Việt Nam. Được chọn lọc kĩ càng và nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới với giá thành vô cùng cạnh tranh, The Z Collections hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trẻ các sản phẩm giày dép cao cấp với kiểu dáng luôn được cập nhật theo xu hướng thời trang nóng bỏng trên thế giới. Không những được đánh giá cao về chất lượng, The Z Collections còn đem đến nhiều lựa chọn cho giới trẻ bởi các thiết kế và mẫu mã đa dạng phù hợp với mọi phong cách, cá tính và lứa tuổi. Hãy khám phá và đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm các sản phẩm nổi bật của giày The Z Collections với giá hấp dẫn tại ZALORA - trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.