Mua TRANG PHụC: (7865 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA30MIFVN-385303":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385304":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385305":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385306":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PAGVN-390580":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390581":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390582":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390583":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA31MIEVN-385299":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385300":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385301":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385302":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA33MICVN-385291":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385292":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385293":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385294":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA BASICS Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA85JDIVN-379216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA59MDGVN-384870":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA59MDGVN-384871":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA59MDGVN-384872":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA59MDGVN-384873":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Phối Da 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA69MGSVN-385177":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA69MGSVN-385178":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA69MGSVN-385179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA69MGSVN-385180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA39VNKVN-362104":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA39VNKVN-362105":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA39VNKVN-362106":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA39VNKVN-362107":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Phối Da 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA68MGTVN-385181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA83PMUVN-391815":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA83PMUVN-391816":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA83PMUVN-391817":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA83PMUVN-391818":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84PMTVN-391811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA18NRHVN-388017":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Basic Henley ZALORA BASICS Áo Thun Basic Henley 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72KMLVN-382179":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72KMLVN-382180":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72KMLVN-382181":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72KMLVN-382182":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Chữ V ZALORA BASICS Áo Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA19MMMVN-385658":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA19MMMVN-385659":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA19MMMVN-385660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA19MMMVN-385661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83SXGVN-398557":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398558":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-413311":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398559":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA57MDIVN-384878":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA57MDIVN-384879":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA57MDIVN-384880":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA57MDIVN-384881":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86PMRVN-391803":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391804":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391805":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA32MIDVN-385295":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA32MIDVN-385296":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA32MIDVN-385297":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA32MIDVN-385298":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47JQIVN-380066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47JQIVN-380067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47JQIVN-380068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47JQIVN-380069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Chữ V ZALORA BASICS Áo Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA15MMQVN-385674":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA15MMQVN-385675":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA15MMQVN-385676":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA15MMQVN-385677":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA22NRDVN-388001":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388003":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388004":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80THZVN-364285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364287":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364288":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68QZVVN-395056":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395057":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395058":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395059":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Oxford ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Oxford 469,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76PJFVN-391464":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76PJFVN-391465":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76PJFVN-391466":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76PJFVN-391467":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Basic Henley ZALORA BASICS Áo Thun Basic Henley 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71KMMVN-382183":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71KMMVN-382184":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71KMMVN-382185":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71KMMVN-382186":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96UCPVN-359045":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA96UCPVN-359046":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA96UCPVN-359047":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA96UCPVN-359048":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA27MIIVN-385315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA27MIIVN-385316":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA27MIIVN-385317":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA27MIIVN-385318":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56QWLVN-394816":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394817":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394818":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394819":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MHBVN-385213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA94UCRVN-359053":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA94UCRVN-359054":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA94UCRVN-359055":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA94UCRVN-359056":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Peplum ZALORA Áo Peplum 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72NTBVN-388179":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388180":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388181":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388182":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA62MGZVN-385205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip ZALORA BASICS Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59JPWVN-380018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng ZALORA BASICS Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA52JQDVN-380046":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52JQDVN-380047":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52JQDVN-380048":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52JQDVN-380049":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu ZALORA Đầm Kiểu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90NWFVN-388468":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90NWFVN-388469":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90NWFVN-388470":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90NWFVN-388471":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YJJVN-374197":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374198":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374199":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374200":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA38VNLVN-362108":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA38VNLVN-362109":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA38VNLVN-362110":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA38VNLVN-362111":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80NWPVN-388508":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80NWPVN-388509":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80NWPVN-388510":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80NWPVN-388511":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA93UCSVN-359057":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359058":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359059":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359060":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác In Họa Tiết ZALORA Áo Khoác In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46OYVVN-390477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390479":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390480":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Phối Da 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA66MGVVN-385189":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385190":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385191":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385192":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27PDKVN-390910":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390911":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390912":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA23NRCVN-387997":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387998":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387999":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-388000":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48OYTVN-390469":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390471":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390472":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57OYKVN-390433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390435":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390436":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA43JQMVN-380082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA61MDEVN-384862":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384863":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384864":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384865":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Trơn Tay Dài ZALORA BASICS Đầm Trơn Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA09MMWVN-385698":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385699":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385700":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385701":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe ZALORA Đầm Ren Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51XQQVN-372650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton Essential Leggings Mango Cotton Essential Leggings 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA88UAXVN-365634":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UAXVN-365635":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UAXVN-365636":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Peplum Hai Màu ZALORA Áo Peplum Hai Màu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA35NUMVN-388355":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35NUMVN-388356":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35NUMVN-388357":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35NUMVN-388358":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MDFVN-384866":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384867":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384868":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384869":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07PEEVN-390990":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390991":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390992":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390993":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42YCNVN-373664":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42YCNVN-373665":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42YCNVN-373666":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42YCNVN-373667":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hở Vai ZALORA BASICS Áo Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA11NROVN-388045":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA11NROVN-388046":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA11NROVN-388047":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA11NROVN-388048":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Mango Đầm In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA22XNXVN-372404":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22XNXVN-372405":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22XNXVN-372406":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22XNXVN-372407":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22XNXVN-372408":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Tay Dài 20% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA01THEVN-364201":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA01THEVN-364202":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA01THEVN-364203":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA01THEVN-364204":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi ZALORA Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28YDBVN-373720":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28YDBVN-373721":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28YDBVN-373722":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28YDBVN-373723":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Dáng Ôm ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài Dáng Ôm 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39PPOVN-348580":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PPOVN-348581":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PPOVN-348582":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hở Vai ZALORA BASICS Áo Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA10NRPVN-388049":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA10NRPVN-388050":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA10NRPVN-388051":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA10NRPVN-388052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA63MGYVN-385201":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA63MGYVN-385202":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA63MGYVN-385203":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA63MGYVN-385204":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Chữ V ZALORA BASICS Áo Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA17MMOVN-385666":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17MMOVN-385667":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17MMOVN-385668":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17MMOVN-385669":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nhún Cách Điệu ZALORA BASICS Áo Kiểu Nhún Cách Điệu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA13MMSVN-385682":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA13MMSVN-385683":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA13MMSVN-385684":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA13MMSVN-385685":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Ren ZALORA Đầm Midi Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58OYJVN-390429":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390430":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390431":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390432":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11PEAVN-390974":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390975":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390976":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390977":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Phối Da 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA65MGWVN-385193":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA65MGWVN-385194":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA65MGWVN-385195":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA65MGWVN-385196":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA44JQLVN-380078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Tranh Thành Phố Mango Áo Thun In Tranh Thành Phố 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA62UFTVN-366157":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA62UFTVN-366158":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA62UFTVN-366159":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ren ZALORA Áo Kiểu Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79JLGVN-379799":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JLGVN-379800":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JLGVN-379801":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JLGVN-379802":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA61MHAVN-385209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MHAVN-385210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MHAVN-385211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MHAVN-385212":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trễ Vai ZALORA Áo Thun Trễ Vai 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47PCQVN-390842":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47PCQVN-390843":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47PCQVN-390844":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47PCQVN-390845":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06PAJVN-390592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390593":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390594":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390595":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chiffon Applique T-Shirt Mango Chiffon Applique T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA97UEKVN-366026":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UEKVN-366027":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UEKVN-366028":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UEKVN-366029":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UEKVN-366030":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Hai Lớp ZALORA Đầm May Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41KZEVN-382785":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382786":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382787":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382788":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phủ Tay ZALORA Áo Kiểu Phủ Tay 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96PMHVN-391763":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96PMHVN-391764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96PMHVN-391765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96PMHVN-391766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67QZWVN-395060":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395061":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395062":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395063":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hở Vai ZALORA BASICS Áo Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA08NRRVN-388057":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA08NRRVN-388058":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA08NRRVN-388059":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA08NRRVN-388060":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA48VQXVN-362471":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA48VQXVN-362472":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA48VQXVN-362473":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA48VQXVN-362474":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài ZALORA Áo Kiểu Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49MLIVN-385589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng ZALORA BASICS Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA50JQFVN-380054":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA50JQFVN-380055":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA50JQFVN-380056":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA50JQFVN-380057":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45YCKVN-373652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373654":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373655":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trễ Vai ZALORA Áo Thun Trễ Vai 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PCNVN-390830":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PCNVN-390831":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PCNVN-390832":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PCNVN-390833":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Contrast Side Sleeveless Blouse ZALORA BASICS Basic Contrast Side Sleeveless Blouse 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96JKPVN-379735":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA96JKPVN-379736":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA96JKPVN-379737":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA96JKPVN-379738":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Chữ V ZALORA BASICS Áo Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA16MMPVN-385670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA16MMPVN-385671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA16MMPVN-385672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA16MMPVN-385673":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.