VASCARA: (294 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH37HLYVN-426727":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37HLYVN-426728":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37HLYVN-426729":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37HLYVN-426730":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH61VVMVN-317874":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61VVMVN-317875":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61VVMVN-317876":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61VVMVN-317877":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61VVMVN-317878":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH36HLZVN-426731":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36HLZVN-426732":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36HLZVN-426733":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36HLZVN-426734":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH98MSZVN-488943":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98MSZVN-488944":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98MSZVN-488945":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98MSZVN-488946":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH35HMAVN-426735":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35HMAVN-426736":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35HMAVN-426737":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35HMAVN-426738":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH04OFFVN-492304":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04OFFVN-492305":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04OFFVN-492306":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04OFFVN-492307":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04OFFVN-492308":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH97OFMVN-492336":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97OFMVN-492337":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97OFMVN-492338":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97OFMVN-492339":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • GiàyBúp Bê Nữ Vascara GiàyBúp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH14MSJVN-488880":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14MSJVN-488881":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14MSJVN-488882":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH40FHBVN-474289":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH40FHBVN-474290":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH40FHBVN-474291":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 725,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC80OJZVN-492548":{"price":"725,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày cao Gót Nữ Vascara Giày cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH14FIBVN-474406":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14FIBVN-474407":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14FIBVN-474408":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14FIBVN-474409":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH20XGHVN-371914":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20XGHVN-371915":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20XGHVN-371916":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20XGHVN-371917":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH09MSOVN-488898":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH09MSOVN-488899":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH09MSOVN-488900":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH09MSOVN-488901":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH15MSIVN-488877":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15MSIVN-488878":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15MSIVN-488879":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bóp Nữ Vascara Bóp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC69OKKVN-492559":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuổng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuổng 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH10FIFVN-474422":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474423":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474424":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474425":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474426":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 545,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH61SJQVN-449737":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61SJQVN-449738":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61SJQVN-449739":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61SJQVN-449740":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày cao Gót Nữ Vascara Giày cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH08FIHVN-474431":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08FIHVN-474432":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08FIHVN-474433":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Kẹp Nữ Vascara Giày Sandal Kẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH49SKCVN-449791":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49SKCVN-449792":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49SKCVN-449793":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49SKCVN-449794":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Nhọn Vascara Guốc Nhọn 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH33FHIVN-474319":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33FHIVN-474320":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33FHIVN-474321":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33FHIVN-474322":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH95MTCVN-488956":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH95MTCVN-488957":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH95MTCVN-488958":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH52HLJVN-426668":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52HLJVN-426669":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52HLJVN-426670":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52HLJVN-426671":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH10OEZVN-492279":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492280":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492281":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492282":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492283":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Vascara Dép Kẹp 365,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH19FHWVN-474381":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474382":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474383":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474384":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474385":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH17FHYVN-474391":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH17FHYVN-474392":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH17FHYVN-474393":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH17FHYVN-474394":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH17FHYVN-474395":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH35FHGVN-474309":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35FHGVN-474310":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35FHGVN-474311":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35FHGVN-474312":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH35FHGVN-474313":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vascara Giày Mọi 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH76MTVVN-489034":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH76MTVVN-489035":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH76MTVVN-489036":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH76MTVVN-489037":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Vascara Guốc Xuồng Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH42HLTVN-426708":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42HLTVN-426709":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42HLTVN-426710":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42HLTVN-426711":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42HLTVN-426712":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH00MSXVN-488935":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00MSXVN-488936":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00MSXVN-488937":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00MSXVN-488938":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH97MTAVN-488947":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488948":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488949":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488950":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488951":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đề Xuồng Vascara Giày Sandal Đề Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH89OFUVN-492367":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89OFUVN-492368":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89OFUVN-492369":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89OFUVN-492370":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH53HLIVN-426663":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53HLIVN-426664":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53HLIVN-426665":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53HLIVN-426666":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53HLIVN-426667":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH45SPQVN-282107":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH45SPQVN-282108":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH45SPQVN-282109":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH45SPQVN-282110":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH45SPQVN-282111":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 545,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH05OFEVN-492300":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH05OFEVN-492301":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH05OFEVN-492302":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH05OFEVN-492303":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH44FGXVN-474271":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH44FGXVN-474272":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH44FGXVN-474273":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH44FGXVN-474274":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Teen Vascara Dép Xẹp Teen 365,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH85MTMVN-488997":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-488998":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-488999":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-489000":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-489001":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Vascara Giày Sandal Đế Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH28FHNVN-474338":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH28FHNVN-474339":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH28FHNVN-474340":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH28FHNVN-474341":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH28FHNVN-474342":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH91MTGVN-488973":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91MTGVN-488974":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91MTGVN-488975":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91MTGVN-488976":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 545,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH37FHEVN-474300":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37FHEVN-474301":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37FHEVN-474302":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37FHEVN-474303":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH24FHRVN-474357":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24FHRVN-474358":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24FHRVN-474359":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24FHRVN-474360":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24FHRVN-474361":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Kẹp Vascara Giày Sandal Kẹp 450,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH84MTNVN-489002":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84MTNVN-489003":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84MTNVN-489004":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84MTNVN-489005":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Nhọn Nữ Vascara Guốc Nhọn Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH62SJPVN-449733":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH62SJPVN-449734":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH62SJPVN-449735":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH62SJPVN-449736":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH90MTHVN-488977":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90MTHVN-488978":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90MTHVN-488979":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90MTHVN-488980":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Nhọn Vascara Giày Sandal Gót Nhọn 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH94OFPVN-492348":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH94OFPVN-492349":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH94OFPVN-492350":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày cao Gót Nữ Vascara Giày cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH15FIAVN-474401":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15FIAVN-474402":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15FIAVN-474403":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15FIAVN-474404":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15FIAVN-474405":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC91VHOVN-361463":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đề Xuồng Vascara Giày Sandal Đề Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH91OFSVN-492360":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91OFSVN-492361":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91OFSVN-492362":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91OFSVN-492363":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 715,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH38FHDVN-474296":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH38FHDVN-474297":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH38FHDVN-474298":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH38FHDVN-474299":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH57HLEVN-426648":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57HLEVN-426649":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57HLEVN-426650":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57HLEVN-426651":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC53FGOVN-474262":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC90OJPVN-492538":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH03OFGVN-492309":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH03OFGVN-492310":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH03OFGVN-492311":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH03OFGVN-492312":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH03OFGVN-492313":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH07MSQVN-488907":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07MSQVN-488908":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07MSQVN-488909":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07MSQVN-488910":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH52OFJVN-389148":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52OFJVN-389149":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52OFJVN-389150":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52OFJVN-389151":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH63OEYVN-389105":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63OEYVN-389106":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63OEYVN-389107":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 495,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH98OFLVN-492332":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98OFLVN-492333":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98OFLVN-492334":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98OFLVN-492335":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Vascara Dép Nữ 365,000 VND
  Kích cỡ 34 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH54SJXVN-449767":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54SJXVN-449768":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54SJXVN-449769":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54SJXVN-449770":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày cao Gót Nữ Vascara Giày cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH13FICVN-474410":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13FICVN-474411":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13FICVN-474412":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13FICVN-474413":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13FICVN-474414":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH12MSLVN-488887":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12MSLVN-488888":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12MSLVN-488889":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12MSLVN-488890":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC89OJQVN-492539":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH70OERVN-389078":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70OERVN-389079":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70OERVN-389080":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70OERVN-389081":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH13XGOVN-371939":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13XGOVN-371940":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13XGOVN-371941":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13XGOVN-371942":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH27FHOVN-474343":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH27FHOVN-474344":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH27FHOVN-474345":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH27FHOVN-474346":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH27FHOVN-474347":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH26FHPVN-474348":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474349":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474350":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474351":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474352":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH67OEUVN-389088":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH67OEUVN-389089":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH67OEUVN-389090":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH67OEUVN-389091":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH67OEUVN-389092":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH06MSRVN-488911":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH06MSRVN-488912":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH06MSRVN-488913":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH34HMBVN-426739":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH34HMBVN-426740":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH34HMBVN-426741":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH34HMBVN-426742":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH16FHZVN-474396":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH16FHZVN-474397":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH16FHZVN-474398":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH16FHZVN-474399":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH16FHZVN-474400":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH04MSTVN-488919":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04MSTVN-488920":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04MSTVN-488921":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH04MSTVN-488922":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH92MTFVN-488969":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH92MTFVN-488970":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH92MTFVN-488971":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH92MTFVN-488972":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH01OFIVN-492319":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01OFIVN-492320":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01OFIVN-492321":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01OFIVN-492322":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01OFIVN-492323":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH48HLNVN-426682":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48HLNVN-426683":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48HLNVN-426684":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48HLNVN-426685":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC52FGPVN-474263":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH60HLBVN-426637":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH60HLBVN-426638":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH60HLBVN-426639":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH60HLBVN-426640":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 725,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC82OJXVN-492546":{"price":"725,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH01MSWVN-488930":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01MSWVN-488931":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01MSWVN-488932":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01MSWVN-488933":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH01MSWVN-488934":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH93MTEVN-488964":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH93MTEVN-488965":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH93MTEVN-488966":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH93MTEVN-488967":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH93MTEVN-488968":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH15XGMVN-371933":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15XGMVN-371934":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH15XGMVN-371935":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH08MSPVN-488902":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08MSPVN-488903":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08MSPVN-488904":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08MSPVN-488905":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08MSPVN-488906":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vascara Giày Mọi 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH81MTQVN-489013":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH81MTQVN-489014":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH81MTQVN-489015":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH81MTQVN-489016":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH81MTQVN-489017":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH58WUFVN-405007":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58WUFVN-405008":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58WUFVN-405009":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58WUFVN-405010":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH74OENVN-389062":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH74OENVN-389063":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH74OENVN-389064":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH74OENVN-389065":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH42FGZVN-474279":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42FGZVN-474280":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42FGZVN-474281":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42FGZVN-474282":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH42FGZVN-474283":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Vascara Giày Sandal Cao Gót 475,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH86MTLVN-488993":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH86MTLVN-488994":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH86MTLVN-488995":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH86MTLVN-488996":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Tròn Vascara Giày Cao Gót Bít Mũi Tròn 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH63SJOVN-449729":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63SJOVN-449730":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63SJOVN-449731":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63SJOVN-449732":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Vascara Giày Sandal Cao Gót 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH88MTJVN-488985":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH88MTJVN-488986":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH88MTJVN-488987":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH88MTJVN-488988":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH46HLPVN-426690":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46HLPVN-426691":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46HLPVN-426692":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46HLPVN-426693":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH36FHFVN-474304":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36FHFVN-474305":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36FHFVN-474306":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36FHFVN-474307":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36FHFVN-474308":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 495,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH53SCKVN-354150":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53SCKVN-354151":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53SCKVN-354152":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Vascara Giày Sandal Cao Gót 475,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH87MTKVN-488989":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH87MTKVN-488990":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH87MTKVN-488991":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH87MTKVN-488992":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuổng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuổng 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH11FIEVN-474418":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11FIEVN-474419":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11FIEVN-474420":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11FIEVN-474421":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH64OEXVN-389101":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64OEXVN-389102":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64OEXVN-389103":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64OEXVN-389104":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vascara Giày Mọi 699,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH80MTRVN-489018":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH80MTRVN-489019":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH80MTRVN-489020":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH80MTRVN-489021":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH58HLDVN-426645":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58HLDVN-426646":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58HLDVN-426647":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 395,000 VND
  Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH99XHCVN-371988":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99XHCVN-371989":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99XHCVN-371990":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99XHCVN-371991":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Tròn Vascara Giày Cao Gót Bít Mũi Tròn 475,000 VND
  Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH64SJNVN-449725":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64SJNVN-449726":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64SJNVN-449727":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64SJNVN-449728":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Vascara

Vascara là thương hiệu thời trang hàng đầu chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho phái đẹp như giày, dép, túi xách và ví cầm tay cao cấp. Mặc dù ra đời chưa bao lâu nhưng giày Vascara đã có trên 15 cửa hàng khắp cả nước. Điều đó nói lên rằng Vascara đã tạo dựng được uy tín, hình ảnh tốt trong lòng khách hàng. Sản phẩm của Vascara không những đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, mà chất lượng còn được đảm bảo tốt nhất. Các sản phẩm của giày dép Vascara đều được thiết kế tại Brasil và gia công kỹ lưỡng tại Malaysia. Thiết kế trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn rất nữ tính giúp bạn gái tự tin thể hiện phong cách thời trang của mình. Hiện nay các sản phẩm giày dép nữ Vascara đã có mặt trên trang website mua sắm thời trang hàng đầu ZALORA Việt Nam.