3826 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA BASICS Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88QVFVN-394665":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88QVFVN-394666":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88QVFVN-394667":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88QVFVN-394668":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88QVFVN-394669":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88QVFVN-394670":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47JYYVN-431196":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10HQVVN-427106":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427107":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427108":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427109":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427110":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA BASICS Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH86QVHVN-394677":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86QVHVN-394678":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86QVHVN-394679":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86QVHVN-394680":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86QVHVN-394681":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86QVHVN-394682":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32HIHVN-426457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Khóa Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Khóa 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH22JZXVN-431321":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22JZXVN-431322":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22JZXVN-431323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22JZXVN-431324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22JZXVN-431325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86HZLVN-427837":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427838":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427839":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427840":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427841":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427842":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Mảnh Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Mảnh 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH20JZZVN-431331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20JZZVN-431332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20JZZVN-431333":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20JZZVN-431334":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20JZZVN-431335":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA BASICS Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH87QVGVN-394671":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87QVGVN-394672":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87QVGVN-394673":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87QVGVN-394674":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87QVGVN-394675":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87QVGVN-394676":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HRJVN-427176":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427177":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427178":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Mảnh Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Mảnh 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH19KAAVN-431336":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19KAAVN-431337":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19KAAVN-431338":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19KAAVN-431339":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19KAAVN-431340":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Đôi Koumi Koumi Giày Cao Gót Khóa Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH26JZTVN-431301":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26JZTVN-431302":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26JZTVN-431303":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26JZTVN-431304":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26JZTVN-431305":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Đinh Tán ZALORA Giày Cao Gót Phối Đinh Tán 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH86XINVN-406180":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86XINVN-406181":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86XINVN-406182":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86XINVN-406183":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86XINVN-406184":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Ngang ZALORA Giày Cao Gót Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH41GHAVN-424402":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41GHAVN-424403":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41GHAVN-424404":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41GHAVN-424405":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41GHAVN-424406":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39JZGVN-431236":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431239":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431240":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Đôi Koumi Koumi Giày Cao Gót Khóa Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH24JZVVN-431311":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24JZVVN-431312":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24JZVVN-431313":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24JZVVN-431314":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24JZVVN-431315":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27HIMVN-426482":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH27JZSVN-431296":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431297":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431298":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431299":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431300":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23HIQVN-426502":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426503":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426506":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08HQXVN-427116":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427117":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427118":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427119":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427120":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ Zilandi Giày Cao Gót Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92HZFVN-427801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427806":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32JZNVN-431271":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431272":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431273":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431274":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431275":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu ZALORA Giày Sandals Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12FWPVN-423819":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423820":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423821":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423822":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423823":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Đinh Tán Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Đinh Tán 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH35JZKVN-431256":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35JZKVN-431257":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35JZKVN-431258":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35JZKVN-431259":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35JZKVN-431260":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25HIOVN-426492":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426493":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426494":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426495":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426496":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 4,200,000 VND GIẢM CÒN 3,360,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH36LEDVN-433628":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433629":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433630":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433631":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433632":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28JZRVN-431291":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431292":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431293":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431294":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431295":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15HQQVN-427081":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427082":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427083":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427084":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427085":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87HZKVN-427831":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427832":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427833":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427834":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427835":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427836":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH36HLZVN-426731":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36HLZVN-426732":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36HLZVN-426733":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH36HLZVN-426734":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33JRUVN-430533":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430535":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430536":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430537":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44JRJVN-430478":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430479":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430480":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430481":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430482":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH30ENHVN-421009":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH30ENHVN-421010":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH30ENHVN-421011":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH30ENHVN-421012":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07HQYVN-427121":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427122":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28HILVN-426477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426480":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426481":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41JRMVN-430493":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JRMVN-430494":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JRMVN-430495":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JRMVN-430496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JRMVN-430497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31HIIVN-426462":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426463":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426464":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426465":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426466":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23IVCVN-428839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428841":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Cổ Khóa Đôi Koumi Koumi Giày Cao Gót Cổ Khóa Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54JYRVN-431161":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54JYRVN-431162":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54JYRVN-431163":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54JYRVN-431164":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54JYRVN-431165":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99HRGVN-427161":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427162":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427163":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH57JYOVN-431146":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57JYOVN-431147":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57JYOVN-431148":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57JYOVN-431149":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57JYOVN-431150":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14HQRVN-427086":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427087":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427088":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427089":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427090":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38JRPVN-430508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26HINVN-426487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426488":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426489":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426490":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426491":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22HIRVN-426507":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426508":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426509":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426510":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426511":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19HIUVN-426522":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426523":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426524":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426525":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426526":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97HRIVN-427171":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427172":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427173":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427174":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427175":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang Senta Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH44DXJVN-419249":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419250":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419251":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419252":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419253":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH37HLYVN-426727":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37HLYVN-426728":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37HLYVN-426729":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH37HLYVN-426730":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31JRWVN-430543":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JRWVN-430544":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JRWVN-430545":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JRWVN-430546":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JRWVN-430547":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Tigerlily Rubi Giày Sandals Tigerlily 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH81ULASG-656240":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656241":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656242":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656243":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656244":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656245":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656246":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Lưới Pieris Giày Cao Gót Lưới 695,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH51FRGVN-423106":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH51FRGVN-423107":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH51FRGVN-423108":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH51FRGVN-423109":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH51FRGVN-423110":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH65NMOVN-438690":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65NMOVN-438691":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65NMOVN-438692":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65NMOVN-438693":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65NMOVN-438694":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28JRZVN-430558":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JRZVN-430559":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JRZVN-430560":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JRZVN-430561":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JRZVN-430562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Phối Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Phối Hậu 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH79NMAVN-438620":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79NMAVN-438621":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79NMAVN-438622":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79NMAVN-438623":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79NMAVN-438624":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20HITVN-426517":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426518":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426519":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426520":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426521":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH16NOLVN-438916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16NOLVN-438917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16NOLVN-438918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16NOLVN-438919":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16NOLVN-438920":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bít Quai Nối Dọc Sarisiu Cao Gót Bít Quai Nối Dọc 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH70LZXVN-435388":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH70LZXVN-435389":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH70LZXVN-435390":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH70LZXVN-435391":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH70LZXVN-435392":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH16IZFVN-429208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16IZFVN-429209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16IZFVN-429210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16IZFVN-429211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16IZFVN-429212":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30HIJVN-426467":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426468":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426469":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426470":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426471":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sulily Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH66JIVVN-429996":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH66JIVVN-429997":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH66JIVVN-429998":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH66JIVVN-429999":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH66JIVVN-430000":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44OOHVN-441333":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44OOHVN-441334":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44OOHVN-441335":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44OOHVN-441336":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44OOHVN-441337":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97TIGVN-399361":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399362":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399363":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399364":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399365":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35IUQVN-428779":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428780":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428781":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428782":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428783":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH14MRLVN-436826":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14MRLVN-436827":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14MRLVN-436828":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14MRLVN-436829":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14MRLVN-436830":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH08UJZSG-656086":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656087":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656088":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656089":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656090":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656091":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16IVJVN-428874":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428875":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428876":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428877":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428878":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Mũi Tròn Nơ Vuông Kalani Búp Bê Mũi Tròn Nơ Vuông 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH66NQJVN-439149":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH66NQJVN-439150":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH66NQJVN-439151":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH66NQJVN-439152":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH66NQJVN-439153":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Lithe.S Giày Cao Gót Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH52LHJVN-433960":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH52LHJVN-433961":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH52LHJVN-433962":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH52LHJVN-433963":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Chéo ZALORA Dép Quai Chéo 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90XIJVN-406160":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406161":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406162":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406163":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406164":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH57HLEVN-426648":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57HLEVN-426649":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57HLEVN-426650":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57HLEVN-426651":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH21IZAVN-429183":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21IZAVN-429184":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21IZAVN-429185":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21IZAVN-429186":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21IZAVN-429187":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Đinh Pieris Giày Cao Gót Đính Đinh 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH52FRFVN-423101":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH52FRFVN-423102":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH52FRFVN-423103":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH52FRFVN-423104":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH52FRFVN-423105":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Pompeii Rubi Dép Pompeii 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97UKKSG-656151":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656152":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656153":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656154":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656155":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH85GNAVN-424987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424991":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH63ONOVN-441238":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441239":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441240":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441241":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441242":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32IYPVN-429128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32IYPVN-429129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32IYPVN-429130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32IYPVN-429131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32IYPVN-429132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nữ Sulily Giày Mọi Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH90JHXVN-429888":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH90JHXVN-429889":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH90JHXVN-429890":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH90JHXVN-429891":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH90JHXVN-429892":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu ZALORA Giày Sandals Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH11FWQVN-423824":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423825":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423826":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423827":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423828":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH26IYVVN-429158":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26IYVVN-429159":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26IYVVN-429160":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26IYVVN-429161":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26IYVVN-429162":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01HREVN-427151":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427152":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427153":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427154":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427155":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Lithe.S Giày Cao Gót Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH53LHIVN-433956":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH53LHIVN-433957":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH53LHIVN-433958":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH53LHIVN-433959":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28IYTVN-429148":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28IYTVN-429149":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28IYTVN-429150":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28IYTVN-429151":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28IYTVN-429152":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45IYCVN-429063":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45IYCVN-429064":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45IYCVN-429065":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45IYCVN-429066":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45IYCVN-429067":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Me Girl Giày Cao Gót Nữ 368,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH74FQJVN-423039":{"price":"368,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH74FQJVN-423040":{"price":"368,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH74FQJVN-423041":{"price":"368,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH74FQJVN-423042":{"price":"368,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH74FQJVN-423043":{"price":"368,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nữ Đính Khóa Up & Go Giày Mọi Nữ Đính Khóa 480,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH10MRPVN-436846":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436847":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436848":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436849":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436850":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Up & Go Giày Cao Gót Nữ 530,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH20MRFVN-436796":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20MRFVN-436797":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20MRFVN-436798":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20MRFVN-436799":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20MRFVN-436800":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Trơn ZALORA Giày Đế Xuồng Trơn 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH79QVOVN-394713":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394714":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394715":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394716":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394717":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi Rubi Giày Búp Bê Hở Mũi 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH05RLESG-649668":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05RLESG-649669":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05RLESG-649670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05RLESG-649671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05RLESG-649672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05RLESG-649673":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05RLESG-649674":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Kẻ Sọc Rubi Giày Sneaker Kẻ Sọc 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH12UJVSG-656069":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12UJVSG-656070":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12UJVSG-656071":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12UJVSG-656072":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12UJVSG-656073":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Hình Học ZALORA Giày Đế Xuồng Đế Hình Học 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77XIWVN-406225":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406226":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406227":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406228":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406229":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kendal Rubi Giày Sandals Kendal 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH84UKXSG-656222":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH84UKXSG-656223":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH84UKXSG-656224":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH84UKXSG-656225":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH17IZEVN-429203":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17IZEVN-429204":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17IZEVN-429205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17IZEVN-429206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17IZEVN-429207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69NMKVN-438670":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438671":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438672":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438673":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438674":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bít Quai Nối Dọc Sarisiu Cao Gót Bít Quai Nối Dọc 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH71LZWVN-435383":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH71LZWVN-435384":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH71LZWVN-435385":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH71LZWVN-435386":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH71LZWVN-435387":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29JRYVN-430553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JRYVN-430554":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JRYVN-430555":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JRYVN-430556":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JRYVN-430557":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày dép nữ thời trang hàng hiệu 2014

Bên cạnh quần áo và túi xách, giày dép cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng thể hiện khiếu thẩm mĩ và gu thời trang của phái đẹp. Tôn dáng với những đôi giày công sở nữ sành điệu hay thoải mái di chuyển cùng giày đế bệt trẻ trung, dù lựa chọn loại giày thời trang nữ nào thì trông bạn vẫn luôn thật phong cách.

Đa dạng cách phối giày thời trang nữ

Giày nữ hàng hiệu sẽ mang đến bạn vẻ ngoài hoàn hảo khi kết hợp cùng một chiếc đầm suông kèm áo polo nữ sành điệu hoặc chiếc quần tây nữ, ví cầm tay cỡ vừa kèm theo là chiếc dây nịt nữ và đồng hồ nữ to bản. Để luôn tự tin sải bước, tủ giày của bạn nên có ít nhất một đôi giày sandal cao gót với gam màu trung tính như kem hoặc nude để có thể dễ dàng phối với bất kỳ bộ trang phục nào.

Giày nữ đẹp khuyến mãi giá tốt nhất

Bạn muốn tìm cho mình một đôi sandal quý phái cho bữa tiệc cuối năm, một đôi giày nữ Hàn Quốc thật cá tính để dạo phố thu hay đôi giày dép nữ hàng hiệu cực chất cho những buổi tiệc riêng cùng chàng, tất cả nhu cầu mua sắm của bạn đều được đáp ứng trọn vẹn tại ZALORA.VN. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất cùng những loại giày dép nữ 2014 từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước lẫn quốc tế như AZ79, Betsy, Vinapolli, Sulily, Mollet, Me Girl, Keddo,... trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam sẽ mang đến cho bạn một phong cách sành điệu, cá tính và không bao giờ lỗi mốt. Với đa dạng kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc từ những kiểu giày nữ đẹp nhất, bạn gái sẽ ngày càng xinh xắn và tự tin hơn khi đến với ZALORA.VN.