Mua GIàY Nữ BITI'S: (85 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH49MWWVN-386253":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386254":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386255":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386256":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH49MWWVN-386257":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH80MVRVN-386101":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386102":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386103":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386104":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386105":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH72MVZVN-386141":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386142":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386143":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386144":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386145":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH50MWVVN-386248":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386249":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386250":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386251":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386252":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH48MWXVN-386258":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH48MWXVN-386259":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH48MWXVN-386260":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH48MWXVN-386261":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH48MWXVN-386262":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH65MWGVN-386174":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65MWGVN-386175":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65MWGVN-386176":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65MWGVN-386177":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Biti's Giày Cao Gót Hở Mũi 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH62MWJVN-386188":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62MWJVN-386189":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62MWJVN-386190":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62MWJVN-386191":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH62MWJVN-386192":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH51MWUVN-386243":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386244":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386245":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386246":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH51MWUVN-386247":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH66MWFVN-386169":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386170":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386171":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386172":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386173":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH46MWZVN-386268":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46MWZVN-386269":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46MWZVN-386270":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46MWZVN-386271":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH46MWZVN-386272":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH63MWIVN-386183":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386184":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386185":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386186":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386187":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Biti's Giày Búp Bê Nơ 295,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH53MWSVN-386233":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386234":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386235":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386236":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH53MWSVN-386237":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH73MVYVN-386136":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386137":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386138":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386139":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386140":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH67MWEVN-386166":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67MWEVN-386167":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67MWEVN-386168":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH81MVQVN-386096":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386097":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386098":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386099":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386100":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Biti's Guốc Xuồng Nữ 225,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH69MWCVN-386156":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69MWCVN-386157":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69MWCVN-386158":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69MWCVN-386159":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH69MWCVN-386160":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH45MXAVN-386273":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386274":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386275":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386276":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386277":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH79MVSVN-386106":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386107":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386108":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386109":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386110":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH57MWOVN-386213":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH57MWOVN-386214":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH57MWOVN-386215":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH57MWOVN-386216":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH57MWOVN-386217":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH55MWQVN-386223":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386224":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386225":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386226":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH55MWQVN-386227":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH75MVWVN-386126":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386127":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386128":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386129":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386130":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH47MWYVN-386263":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386264":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386265":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386266":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386267":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Biti's Guốc Xuồng Nữ 225,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH68MWDVN-386161":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68MWDVN-386162":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68MWDVN-386163":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68MWDVN-386164":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH68MWDVN-386165":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH64MWHVN-386178":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386179":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386180":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386181":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386182":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi Biti's Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi 350,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH60MWLVN-386198":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386199":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386200":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386201":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386202":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Biti's Giày Cao Gót Hở Mũi 320,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH61MWKVN-386193":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH61MWKVN-386194":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH61MWKVN-386195":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH61MWKVN-386196":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH61MWKVN-386197":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Biti's Giày Sandal Nữ Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH77MVUVN-386116":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386117":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386118":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386119":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386120":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 215,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH22SWVVN-356434":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH22SWVVN-356435":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH22SWVVN-356436":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH22SWVVN-356437":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH22SWVVN-356438":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH74MVXVN-386131":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386132":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386133":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386134":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386135":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH38SWFVN-356353":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356354":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356355":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356356":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356357":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Biti's Giày Sandal Nữ Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH78MVTVN-386111":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78MVTVN-386112":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78MVTVN-386113":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78MVTVN-386114":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH78MVTVN-386115":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 215,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH31SWMVN-356388":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31SWMVN-356389":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31SWMVN-356390":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31SWMVN-356391":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31SWMVN-356392":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 200,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH92SXZVN-356581":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92SXZVN-356582":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92SXZVN-356583":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92SXZVN-356584":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92SXZVN-356585":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 235,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH09SXIVN-356499":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09SXIVN-356500":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09SXIVN-356501":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09SXIVN-356502":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09SXIVN-356503":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 215,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH23SWUVN-356429":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23SWUVN-356430":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23SWUVN-356431":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23SWUVN-356432":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH23SWUVN-356433":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH70MWBVN-386151":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386152":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386153":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386154":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386155":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi Biti's Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi 350,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH59MWMVN-386203":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386204":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386205":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386206":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386207":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH58MWNVN-386208":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH58MWNVN-386209":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH58MWNVN-386210":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH58MWNVN-386211":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH58MWNVN-386212":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 215,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH35SWIVN-356368":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35SWIVN-356369":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35SWIVN-356370":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35SWIVN-356371":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35SWIVN-356372":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nữ Biti's Giày Thể Thao Nữ 255,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH31MXOVN-386354":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31MXOVN-386355":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31MXOVN-386356":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31MXOVN-386357":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31MXOVN-386358":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31MXOVN-386359":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 265,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH06SXLVN-356514":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH06SXLVN-356515":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH06SXLVN-356516":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH06SXLVN-356517":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH06SXLVN-356518":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH02SXPVN-356533":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02SXPVN-356534":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02SXPVN-356535":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02SXPVN-356536":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02SXPVN-356537":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Biti's Dép Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH09LQWVN-339960":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09LQWVN-339961":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09LQWVN-339962":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09LQWVN-339963":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09LQWVN-339964":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Đính Khóa 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH28SWPVN-356402":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356403":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356404":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356405":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH28SWPVN-356406":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Quai Kẹp Biti's Dép Nữ Quai Kẹp 165,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH04SXNVN-356524":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04SXNVN-356525":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04SXNVN-356526":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04SXNVN-356527":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 215,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH33SWKVN-356378":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33SWKVN-356379":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33SWKVN-356380":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33SWKVN-356381":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH33SWKVN-356382":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Đính Khóa 320,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH27SWQVN-356407":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH27SWQVN-356408":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH27SWQVN-356409":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH27SWQVN-356410":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH27SWQVN-356411":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Quai Kẹp Biti's Dép Nữ Quai Kẹp 165,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH03SXOVN-356528":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03SXOVN-356529":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03SXOVN-356530":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03SXOVN-356531":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03SXOVN-356532":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 165,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH90SYBVN-356591":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90SYBVN-356592":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90SYBVN-356593":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90SYBVN-356594":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90SYBVN-356595":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 225,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH12SXFVN-356484":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH12SXFVN-356485":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH12SXFVN-356486":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH12SXFVN-356487":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH12SXFVN-356488":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH00SXRVN-356543":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00SXRVN-356544":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00SXRVN-356545":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00SXRVN-356546":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00SXRVN-356547":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 320,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH29SWOVN-356398":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29SWOVN-356399":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29SWOVN-356400":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH29SWOVN-356401":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH36SWHVN-356363":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36SWHVN-356364":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36SWHVN-356365":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36SWHVN-356366":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH36SWHVN-356367":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Đế Xuồng Biti's Dép Nữ Đế Xuồng 275,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH14SXDVN-356474":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH14SXDVN-356475":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH14SXDVN-356476":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH14SXDVN-356477":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH14SXDVN-356478":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH01SXQVN-356538":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH01SXQVN-356539":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH01SXQVN-356540":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH01SXQVN-356541":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH01SXQVN-356542":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH90LRPVN-340055":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90LRPVN-340056":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90LRPVN-340057":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90LRPVN-340058":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90LRPVN-340059":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 265,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH07SXKVN-356509":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07SXKVN-356510":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07SXKVN-356511":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07SXKVN-356512":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07SXKVN-356513":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 215,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH32SWLVN-356383":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32SWLVN-356384":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32SWLVN-356385":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32SWLVN-356386":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32SWLVN-356387":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH37SWGVN-356358":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37SWGVN-356359":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37SWGVN-356360":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37SWGVN-356361":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH37SWGVN-356362":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 235,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH08SXJVN-356504":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH08SXJVN-356505":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH08SXJVN-356506":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH08SXJVN-356507":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH08SXJVN-356508":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH97LRIVN-340020":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH97LRIVN-340021":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH97LRIVN-340022":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH97LRIVN-340023":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH97LRIVN-340024":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Đế Xuồng Biti's Dép Nữ Đế Xuồng 275,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH15SXCVN-356469":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH15SXCVN-356470":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH15SXCVN-356471":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH15SXCVN-356472":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH15SXCVN-356473":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH94LRLVN-340035":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH94LRLVN-340036":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH94LRLVN-340037":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH94LRLVN-340038":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH94LRLVN-340039":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 215,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH21SWWVN-356439":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH21SWWVN-356440":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH21SWWVN-356441":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH21SWWVN-356442":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH21SWWVN-356443":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 215,000 VND
  Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH34SWJVN-356373":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34SWJVN-356374":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34SWJVN-356375":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34SWJVN-356376":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34SWJVN-356377":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Biti's Guốc Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH07LQYVN-339970":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07LQYVN-339971":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07LQYVN-339972":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07LQYVN-339973":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07LQYVN-339974":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 310,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH17SXAVN-356459":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH17SXAVN-356460":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH17SXAVN-356461":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH17SXAVN-356462":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH17SXAVN-356463":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ Biti's Dép Xuồng Nữ 270,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH03LRCVN-339990":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03LRCVN-339991":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03LRCVN-339992":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03LRCVN-339993":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03LRCVN-339994":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH92LRNVN-340045":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92LRNVN-340046":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92LRNVN-340047":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92LRNVN-340048":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92LRNVN-340049":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 235,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH10SXHVN-356494":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH10SXHVN-356495":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH10SXHVN-356496":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH10SXHVN-356497":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH10SXHVN-356498":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Biti's Guốc Cao Gót Nữ 225,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH13SXEVN-356479":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH13SXEVN-356480":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH13SXEVN-356481":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH13SXEVN-356482":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH13SXEVN-356483":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 320,000 VND
  Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH30SWNVN-356393":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356394":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356395":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356396":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356397":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH91LROVN-340050":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91LROVN-340051":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91LROVN-340052":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91LROVN-340053":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91LROVN-340054":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH98LRHVN-340015":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH98LRHVN-340016":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH98LRHVN-340017":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH98LRHVN-340018":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH98LRHVN-340019":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH99LRGVN-340010":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99LRGVN-340011":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99LRGVN-340012":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99LRGVN-340013":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99LRGVN-340014":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ Biti's Dép Xuồng Nữ 270,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH04LRBVN-339985":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04LRBVN-339986":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04LRBVN-339987":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04LRBVN-339988":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH04LRBVN-339989":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 295,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH19SWYVN-356449":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH19SWYVN-356450":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH19SWYVN-356451":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH19SWYVN-356452":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH19SWYVN-356453":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Đế Xuồng Biti's Dép Nữ Đế Xuồng 275,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH16SXBVN-356464":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH16SXBVN-356465":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH16SXBVN-356466":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH16SXBVN-356467":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH16SXBVN-356468":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Quai Chéo Biti's Giày Sandal Nữ Quai Chéo 200,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH99SXSVN-356548":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99SXSVN-356549":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99SXSVN-356550":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99SXSVN-356551":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH99SXSVN-356552":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH93LRMVN-340040":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93LRMVN-340041":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93LRMVN-340042":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93LRMVN-340043":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93LRMVN-340044":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 340,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH05LRAVN-339980":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05LRAVN-339981":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05LRAVN-339982":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05LRAVN-339983":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05LRAVN-339984":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH96LRJVN-340025":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH96LRJVN-340026":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH96LRJVN-340027":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH96LRJVN-340028":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH96LRJVN-340029":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH00LRFVN-340005":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00LRFVN-340006":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00LRFVN-340007":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00LRFVN-340008":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH00LRFVN-340009":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 265,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH05SXMVN-356519":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05SXMVN-356520":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05SXMVN-356521":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05SXMVN-356522":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05SXMVN-356523":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH02LRDVN-339995":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02LRDVN-339996":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02LRDVN-339997":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02LRDVN-339998":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02LRDVN-339999":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}