DéP Nữ: (179 sản phẩm tìm thấy)

 • Dép Xuồng Nữ Biti's Dép Xuồng Nữ 170,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH86NBDVN-489719":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489720":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489721":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489722":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH86NBDVN-489723":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Đính Đá ZALORA Dép Xỏ Ngón Đính Đá 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94XQVVN-459583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XQVVN-459584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XQVVN-459585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XQVVN-459586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XQVVN-459587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Gosto Dép Kẹp Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH82IPXVN-480135":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH82IPXVN-480136":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH82IPXVN-480137":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH82IPXVN-480138":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH82IPXVN-480139":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Đính Đá ZALORA Dép Xỏ Ngón Đính Đá 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93XQWVN-459588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XQWVN-459589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XQWVN-459590":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XQWVN-459591":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XQWVN-459592":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Đính Đá ZALORA Dép Xỏ Ngón Đính Đá 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH92XQXVN-459593":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XQXVN-459594":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XQXVN-459595":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XQXVN-459596":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XQXVN-459597":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Vascara Dép Kẹp 365,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH19FHWVN-474381":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474382":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474383":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474384":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH19FHWVN-474385":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Vascara Dép Kẹp 365,000 VND
  Kích cỡ 34 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH21FHUVN-474371":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH21FHUVN-474372":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH21FHUVN-474373":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH21FHUVN-474374":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH21FHUVN-474375":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Teen Vascara Dép Xẹp Teen 365,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH85MTMVN-488997":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-488998":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-488999":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-489000":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH85MTMVN-489001":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép kẹp Vascara Dép kẹp 365,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH20FHVVN-474376":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20FHVVN-474377":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20FHVVN-474378":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20FHVVN-474379":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20FHVVN-474380":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Pompeii Rubi Dép Pompeii 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97UKKSG-656151":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656152":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656153":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656154":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97UKKSG-656155":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Nữ Gosto Dép Xỏ Ngón Nữ 865,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH47WVOVN-458133":{"price":"865,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47WVOVN-458134":{"price":"865,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47WVOVN-458135":{"price":"865,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47WVOVN-458136":{"price":"865,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47WVOVN-458137":{"price":"865,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ SUPERJELLY FITFLOP Dép Xuồng Nữ SUPERJELLY 1,490,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH54LDLVN-433552":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH54LDLVN-433553":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH54LDLVN-433554":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH54LDLVN-433555":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH54LDLVN-433556":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Pompeii Rubi Dép Pompeii 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH20UJNSG-656017":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20UJNSG-656018":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20UJNSG-656019":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20UJNSG-656020":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20UJNSG-656021":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang Senta Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH82KEJVN-381309":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381310":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381311":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381312":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381313":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Casual Dép Da Nữ 352,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH23TEIVN-450891":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH23TEIVN-450892":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH23TEIVN-450893":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH23TEIVN-450894":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Cabo Rubi Dép Cabo 899,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH94UKNSG-656162":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94UKNSG-656163":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94UKNSG-656164":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94UKNSG-656165":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94UKNSG-656166":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH83EPKSG-620788":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620789":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620790":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620791":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620792":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620793":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620794":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng PETRA FITFLOP Dép Xuồng PETRA 2,090,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8.5 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH00VWLVN-456352":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH00VWLVN-456353":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH00VWLVN-456354":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH00VWLVN-456356":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH00VWLVN-456355":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Quai Chữ V 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH13AXASG-671126":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13AXASG-671127":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13AXASG-671128":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13AXASG-671129":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13AXASG-671130":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13AXASG-671131":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13AXASG-671132":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH70EAFVN-419516":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419517":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419518":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419519":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419520":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419521":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH68QUPVN-278002":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278003":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278004":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278005":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278006":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH06BCJVN-300787":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300788":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300789":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300790":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300791":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Quai Chữ V 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH12AXBSG-671133":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12AXBSG-671134":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12AXBSG-671135":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12AXBSG-671136":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12AXBSG-671137":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12AXBSG-671138":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Quai Chữ V 199,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH15AWYSG-671114":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15AWYSG-671115":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15AWYSG-671116":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15AWYSG-671117":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15AWYSG-671118":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH93EPASG-620772":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620773":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620774":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620775":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620776":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620777":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620778":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 695,000 VND
  Kích cỡ 4 5 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH71EAEVN-419510":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419511":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419512":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419513":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419514":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419515":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp 17% OFF ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH26YHXVN-408060":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH26YHXVN-408061":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH26YHXVN-408062":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH26YHXVN-408063":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH26YHXVN-408064":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Dép Da Nữ Cá Tính Casual Dép Da Nữ Cá Tính 352,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH25TEGVN-450881":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH25TEGVN-450882":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH25TEGVN-450883":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH25TEGVN-450884":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH25TEGVN-450885":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03UKESG-656114":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03UKESG-656115":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03UKESG-656116":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03UKESG-656117":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03UKESG-656118":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng HANABIRA FITFLOP Dép Xuồng HANABIRA 2,490,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH03VWIVN-456340":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH03VWIVN-456341":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH03VWIVN-456342":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH03VWIVN-456343":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH54QVDVN-278057":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278058":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278059":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278060":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278061":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Chéo Hai Màu ZALORA Dép Quai Chéo Hai Màu 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH92XIHVN-406150":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XIHVN-406151":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XIHVN-406152":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XIHVN-406153":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH92XIHVN-406154":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Chéo ZALORA Dép Quai Chéo 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90XIJVN-406160":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406161":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406162":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406163":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406164":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Xỏ Ngón Casual Dép Da Nữ Xỏ Ngón 352,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH24TEHVN-450886":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH24TEHVN-450887":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH24TEHVN-450888":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH24TEHVN-450889":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH24TEHVN-450890":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp 17% OFF ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24YHZVN-408070":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH24YHZVN-408071":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH24YHZVN-408072":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH24YHZVN-408073":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH24YHZVN-408074":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 950,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH58QUZVN-278044":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH58QUZVN-278045":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH82EPLSG-620795":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620796":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620797":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620798":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620799":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620800":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620801":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp 30% OFF Rubi Dép Kẹp 439,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH74EPTSG-620831":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH74EPTSG-620832":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH74EPTSG-620833":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH74EPTSG-620834":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH74EPTSG-620835":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH74EPTSG-620836":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH74EPTSG-620837":{"price":"439,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dép Kẹp Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Quai Chữ V 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH11AXCSG-671139":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11AXCSG-671140":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11AXCSG-671141":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11AXCSG-671142":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11AXCSG-671143":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11AXCSG-671144":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11AXCSG-671145":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng THE SKINNY DELUXE FITFLOP Dép Xuồng THE SKINNY DELUXE 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH97VWOVN-456367":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH97VWOVN-456368":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH97VWOVN-456369":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH97VWOVN-456370":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH97VWOVN-456371":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 950,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH59QUYVN-278039":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278040":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278041":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278042":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278043":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH79EPOSG-620814":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620815":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620817":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620819":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620821":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620822":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620823":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng PETRA LEATHER FITFLOP Dép Xuồng PETRA LEATHER 2,090,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH99VWMVN-456357":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH99VWMVN-456358":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH99VWMVN-456359":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH99VWMVN-456360":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH99VWMVN-456361":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ STUDSY FITFLOP Dép Xuồng Nữ STUDSY 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH56LDJVN-433542":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH56LDJVN-433543":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH56LDJVN-433544":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH56LDJVN-433545":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH56LDJVN-433546":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH51QVGVN-278072":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278073":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278074":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278075":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278076":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ BIJOO FITFLOP Dép Xuồng Nữ BIJOO 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH61LDEVN-433517":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH61LDEVN-433518":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH61LDEVN-433519":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH61LDEVN-433520":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH61LDEVN-433521":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Kích cỡ 5 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH69EAGVN-419522":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419523":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419524":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419525":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419526":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ FLORA FITFLOP Dép Xuồng Nữ FLORA 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH59LDGVN-433527":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH59LDGVN-433528":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH59LDGVN-433529":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH59LDGVN-433530":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH59LDGVN-433531":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ BIJOO FITFLOP Dép Xuồng Nữ BIJOO 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH63LDCVN-433507":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH63LDCVN-433508":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH63LDCVN-433509":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH63LDCVN-433510":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH63LDCVN-433511":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Vascara Dép Nữ 365,000 VND
  Kích cỡ 34 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH54SJXVN-449767":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54SJXVN-449768":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54SJXVN-449769":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54SJXVN-449770":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng YOKO FITFLOP Dép Xuồng YOKO 2,690,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH02VWJVN-456344":{"price":"2,690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH02VWJVN-456345":{"price":"2,690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH02VWJVN-456346":{"price":"2,690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH02VWJVN-456347":{"price":"2,690,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Chéo In Vân Da Rắn 30% OFF Mango Dép Quai Chéo In Vân Da Rắn 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215SH78XLTVN-372179":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"MA215SH78XLTVN-372180":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"MA215SH78XLTVN-372181":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"MA215SH78XLTVN-372182":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"MA215SH78XLTVN-372183":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dép Kẹp 17% OFF ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH25YHYVN-408065":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH25YHYVN-408066":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH25YHYVN-408067":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH25YHYVN-408068":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZA011SH25YHYVN-408069":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Dép Mọi Nữ Da Bò Đính Nơ Nhỏ Senta Dép Mọi Nữ Da Bò Đính Nơ Nhỏ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH19RZSVN-448698":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19RZSVN-448699":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19RZSVN-448700":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19RZSVN-448701":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19RZSVN-448702":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19RZSVN-448703":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 950,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH60QUXVN-278035":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH60QUXVN-278036":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH60QUXVN-278037":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH60QUXVN-278038":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Xỏ Ngón Senta Silver Dép Nữ Xỏ Ngón 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH00WDFVN-403880":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403881":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403882":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403883":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403884":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Girlie Dép Kẹp Nữ 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH20JELVN-261076":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261077":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261078":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261079":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261080":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ STUDSY FITFLOP Dép Xuồng Nữ STUDSY 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH57LDIVN-433537":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH57LDIVN-433538":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH57LDIVN-433539":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH57LDIVN-433540":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH57LDIVN-433541":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH95BCUVN-300825":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-300826":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-300827":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-372285":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-372286":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Girlie Dép Kẹp Nữ 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH88ULZVN-285866":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285867":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285868":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285869":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285870":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Quai Chữ V 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH14AWZSG-671119":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14AWZSG-671120":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14AWZSG-671121":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14AWZSG-671122":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14AWZSG-671123":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14AWZSG-671124":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14AWZSG-671125":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Xỏ Ngón Senta Silver Dép Nữ Xỏ Ngón 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH99WDGVN-403885":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403886":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403887":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403888":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403889":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ AZTEK CHADA FITFLOP Dép Xuồng Nữ AZTEK CHADA 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH64LDBVN-433502":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH64LDBVN-433503":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH64LDBVN-433504":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH64LDBVN-433505":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH64LDBVN-433506":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH52QVFVN-278067":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278068":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278069":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278070":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278071":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai kẹp Đế Đay Mollet Dép Quai kẹp Đế Đay 230,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH07GROVN-255878":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH07GROVN-255879":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH07GROVN-255880":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH07GROVN-255881":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Pompeii Rubi Dép Pompeii 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98UKJSG-656146":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98UKJSG-656147":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98UKJSG-656148":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98UKJSG-656149":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98UKJSG-656150":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Casual Dép Da Nữ 352,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH19TEMVN-450908":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH19TEMVN-450909":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH19TEMVN-450910":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH19TEMVN-450911":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH93GYOSG-626424":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626425":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626426":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626427":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626428":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626429":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626430":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ DoBa Dép Nữ 345,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH76NIHVN-438194":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH76NIHVN-438195":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH76NIHVN-438196":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH76NIHVN-438197":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH76NIHVN-438198":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH76NIHVN-438199":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Kép Senta Dép Kẹp Quai Kép 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH51TQUVN-364856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364860":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi Rubi Dép Quai Đôi 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04AXJSG-671183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671185":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671186":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671187":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai kẹp Đế Đay Mollet Dép Quai kẹp Đế Đay 230,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH05GRQVN-255886":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH05GRQVN-255887":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH05GRQVN-255888":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH05GRQVN-255889":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng THE SKINNY DELUXE FITFLOP Dép Xuồng THE SKINNY DELUXE 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8.5 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH98VWNVN-456362":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH98VWNVN-456363":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH98VWNVN-456364":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH98VWNVN-456366":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH98VWNVN-456365":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH80EPNSG-620809":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620810":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620811":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620812":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620813":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 795,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH66EAJVN-419538":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419539":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419540":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419541":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419542":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419543":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ 30% OFF Gosto Dép Kẹp Nữ 335,000 VND GIẢM CÒN 235,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH11VYAVN-369667":{"price":"335,000","special_price":"235,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH11VYAVN-369668":{"price":"335,000","special_price":"235,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH11VYAVN-369669":{"price":"335,000","special_price":"235,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH11VYAVN-369670":{"price":"335,000","special_price":"235,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH11VYAVN-369671":{"price":"335,000","special_price":"235,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dép Kẹp Đính Hoa Senta Dép Kẹp Đính Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH64RLNVN-396086":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396087":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396088":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396089":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396090":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH50QVHVN-278077":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278078":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278079":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278080":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278081":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Casual Dép Da Nữ 352,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH20TELVN-450904":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH20TELVN-450905":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH20TELVN-450906":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH20TELVN-450907":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ BIJOO FITFLOP Dép Xuồng Nữ BIJOO 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH62LDDVN-433512":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH62LDDVN-433513":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH62LDDVN-433514":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH62LDDVN-433515":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH62LDDVN-433516":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Thể Thao Lucie 2 NG Wn's Puma Dép Thể Thao Lucie 2 NG Wn's 625,000 VND
  Kích cỡ 3 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE67DKYVN-418312":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE67DKYVN-418313":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE67DKYVN-418314":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 395,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH00XHBVN-371985":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00XHBVN-371986":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00XHBVN-371987":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Casual Dép Da Nữ 352,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH21TEKVN-450900":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH21TEKVN-450901":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH21TEKVN-450902":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH21TEKVN-450903":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ SUPERJELLY FITFLOP Dép Xuồng Nữ SUPERJELLY 1,490,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH55LDKVN-433547":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH55LDKVN-433548":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH55LDKVN-433549":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH55LDKVN-433550":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH55LDKVN-433551":{"price":"1,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Vascara Dép Kẹp Nữ 365,000 VND
  Kích cỡ 34 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH53SJYVN-449771":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53SJYVN-449772":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53SJYVN-449773":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53SJYVN-449774":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53SJYVN-449775":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng HANABIRA FITFLOP Dép Xuồng HANABIRA 2,490,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH04VWHVN-456336":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH04VWHVN-456337":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH04VWHVN-456338":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH04VWHVN-456339":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH08XDVVN-405822":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08XDVVN-405823":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08XDVVN-405824":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08XDVVN-405825":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH75EPSSG-620824":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620825":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620826":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620827":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620828":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620829":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620830":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH04HJNVN-422437":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04HJNVN-331372":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04HJNVN-372284":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 795,000 VND
  Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH67EAIVN-419532":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419533":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419534":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419535":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419536":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419537":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Đính Hoa Senta Dép Kẹp Đính Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH60WAXVN-403580":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403581":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ DoBa Dép Nữ 345,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH77NIGVN-438188":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH77NIGVN-438189":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH77NIGVN-438190":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH77NIGVN-438191":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH77NIGVN-438192":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH77NIGVN-438193":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng Nữ FLORA FITFLOP Dép Xuồng Nữ FLORA 2,190,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH58LDHVN-433532":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH58LDHVN-433533":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH58LDHVN-433534":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH58LDHVN-433535":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH58LDHVN-433536":{"price":"2,190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Kích cỡ 5 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH68EAHVN-419527":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419528":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419529":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419530":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419531":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH03BCMVN-300801":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 169,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH95ZSYSG-668680":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95ZSYSG-668681":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95ZSYSG-668682":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95ZSYSG-668683":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95ZSYSG-668684":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95ZSYSG-668685":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95ZSYSG-668686":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Dép sandal nữ cùng bạn thể hiện nét năng động

Ngoài những đôi giày điệu đà thì phái đẹp còn khá ưa chuộng các loại dép vì dễ mang, lại dễ phối đồ. Trong đó, dép sandal nữ là món đồ được các cô nàng săn lùng nhiều nhất vì vô cùng tiện dụng và thoải mái, dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục quần áo trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt, vào những lúc thời tiết nóng, một đôi dép kẹp nữ là một item cần-phải-có trong tủ giày của mọi cô gái. Trên nền chất liệu cao su, PU tổng hợp hay nhựa dẻo, các nhà thiết kế đã cho ra đời vô vàn kiểu dép xỏ ngón với mẫu mã, kiểu dáng cập nhật kịp thời các xu hướng mới nhất như in hoa, chấm bi, hay caro, mang đến cho bạn gái đa dạng lựa chọn kết hợp trang phục.

Cách phối đồ với dép xỏ ngón nữ

Bạn có thể phối dép xỏ ngón nữ thời trang với những bộ trang phục trẻ trung như quần lửng nữ năng động hay chiếc váy maxi dài chấm gót cho những buổi đi biển, hoàn toàn thu hút ánh mắt của người đối diện. Những đôi dép kẹp không chỉ tiện dụng mà còn phù hợp với tất cả các hoàn cảnh khác nhau như kết hợp với sơmi nữ và một chiếc túi xách nữ cho những ngày đầy nắng hay du lịch thật vui cùng chàng bạn nhé!

Mua dép đi biển tại ZALORA.VN

Bạn có thể thỏa thích mua dép đi biển tại ZALORA.VN. Chúng tôi có đa dạng các kiểu dáng dép xỏ ngón đế caodép xỏ ngón đế xuồng của các thương hiệu nổi tiếng như Casual, Catwalk, Sulily,… Chỉ cần một cú click chuột, món hàng bạn yêu thích sẽ có mặt tại nhà chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Bên cạnh đó, các dịch vụ nổi trội của website như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng,… chắc chắc sẽ làm bạn hài lòng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi hàng ngày, hàng tuần. Chúng tôi cam kết phương thức thanh toán an toàn và bảo mật, giúp bạn an tâm khi mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN. Còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu bước vào thế giới thời trang trực tuyến của ZALORA.VN ngay hôm nay!