Mua DéP: (105 sản phẩm tìm thấy)

 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 695,000 VND
  Kích cỡ 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH73EACVN-419502":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH73EACVN-419503":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH73EACVN-419504":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH73EACVN-419505":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24YHZVN-408070":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408071":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408072":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408073":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408074":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 795,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH65EAKVN-419544":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH65EAKVN-419545":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH65EAKVN-419546":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH65EAKVN-419547":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH65EAKVN-419548":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH65EAKVN-419549":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 695,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH71EAEVN-419510":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419511":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419512":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419513":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419514":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH71EAEVN-419515":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 129,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH83EPKSG-620788":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620789":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620790":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620791":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620792":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620793":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83EPKSG-620794":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH75EPSSG-620824":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620825":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620826":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620827":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620828":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620829":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH75EPSSG-620830":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH74EPTSG-620831":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74EPTSG-620832":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74EPTSG-620833":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74EPTSG-620834":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74EPTSG-620835":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74EPTSG-620836":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74EPTSG-620837":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang Senta Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH44DXJVN-419249":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419250":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419251":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419252":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH44DXJVN-419253":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH70EAFVN-419516":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419517":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419518":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419519":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419520":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419521":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 129,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH93EPASG-620772":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620773":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620774":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620775":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620776":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620777":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93EPASG-620778":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Thể Thao Lucie 2 NG Wn's Puma Dép Thể Thao Lucie 2 NG Wn's 625,000 VND
  Kích cỡ 3 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE67DKYVN-418312":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE67DKYVN-418313":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE67DKYVN-418314":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH25YHYVN-408065":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25YHYVN-408066":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25YHYVN-408067":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25YHYVN-408068":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25YHYVN-408069":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 795,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH66EAJVN-419538":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419539":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419540":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419541":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419542":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH66EAJVN-419543":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 695,000 VND
  Kích cỡ 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH72EADVN-419506":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH72EADVN-419507":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH72EADVN-419508":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH72EADVN-419509":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Thể Thao Dedo II Brazil Puma Dép Thể Thao Dedo II Brazil 525,000 VND
  Kích cỡ 3 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE65DLAVN-418318":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE65DLAVN-418319":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE65DLAVN-418320":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 129,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH81EPMSG-620802":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81EPMSG-620803":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81EPMSG-620804":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81EPMSG-620805":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81EPMSG-620806":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81EPMSG-620807":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81EPMSG-620808":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 129,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH82EPLSG-620795":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620796":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620797":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620798":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620799":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620800":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82EPLSG-620801":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH69EAGVN-419522":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419523":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419524":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419525":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH69EAGVN-419526":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Họa Tiết Tròn Crocs Dép Kẹp Quai Họa Tiết Tròn 1,155,000 VND
  Kích cỡ 10 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH38EBLVN-419669":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH38EBLVN-419666":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH38EBLVN-419667":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH38EBLVN-419668":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 129,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH79EPOSG-620814":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620815":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620817":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620819":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620821":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620822":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79EPOSG-620823":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Kích cỡ 5 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH68EAHVN-419527":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419528":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419529":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419530":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH68EAHVN-419531":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Crocs Dép Kẹp Nữ 1,195,000 VND
  Kích cỡ 5 6 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH32EBRVN-419690":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH32EBRVN-419691":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH32EBRVN-419692":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH32EBRVN-419693":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH32EBRVN-419694":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH26YHXVN-408060":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26YHXVN-408061":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26YHXVN-408062":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26YHXVN-408063":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26YHXVN-408064":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Đính Hoa Senta Dép Kẹp Đính Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH60WAXVN-403580":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403581":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60WAXVN-403584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 129,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH80EPNSG-620809":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620810":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620811":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620812":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80EPNSG-620813":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH07XDWVN-405826":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07XDWVN-405827":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07XDWVN-405828":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07XDWVN-405829":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07XDWVN-405830":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 795,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH67EAIVN-419532":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419533":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419534":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419535":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419536":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH67EAIVN-419537":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Họa Tiết Tròn Crocs Dép Kẹp Quai Họa Tiết Tròn 1,155,000 VND
  Kích cỡ 10 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH37EBMVN-419673":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH37EBMVN-419670":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH37EBMVN-419671":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH37EBMVN-419672":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH94GYNSG-626417":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94GYNSG-626418":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94GYNSG-626419":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94GYNSG-626420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94GYNSG-626421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94GYNSG-626422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94GYNSG-626423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ DoBa Dép Nữ 345,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH62BJHVN-414033":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62BJHVN-414034":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62BJHVN-414035":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62BJHVN-414036":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62BJHVN-414037":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Xỏ Ngón Senta Silver Dép Nữ Xỏ Ngón 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH99WDGVN-403885":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403886":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403887":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403888":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99WDGVN-403889":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Crocs Dép Kẹp Nữ 1,195,000 VND
  Kích cỡ 5 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH31EBSVN-419695":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH31EBSVN-419696":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH31EBSVN-419697":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH31EBSVN-419698":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH31EBSVN-419699":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Rubi Dép Kẹp 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH93GYOSG-626424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626425":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626426":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626427":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626428":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626429":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH93GYOSG-626430":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH08XDVVN-405822":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08XDVVN-405823":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08XDVVN-405824":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08XDVVN-405825":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 950,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH60QUXVN-278035":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH60QUXVN-278036":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH60QUXVN-278037":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH60QUXVN-278038":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Chéo In Vân Da Rắn Mango Dép Quai Chéo In Vân Da Rắn 1,599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215SH78XLTVN-372179":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH78XLTVN-372180":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH78XLTVN-372181":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH78XLTVN-372182":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH78XLTVN-372183":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Phối Đồng Senta Silver Dép Kẹp Phối Đồng 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH01WDEVN-403875":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01WDEVN-403876":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01WDEVN-403877":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01WDEVN-403878":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01WDEVN-403879":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Đính Hoa Senta Dép Kẹp Đính Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH64RLNVN-396086":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396087":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396088":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396089":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH64RLNVN-396090":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Xỏ Ngón Senta Silver Dép Nữ Xỏ Ngón 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH00WDFVN-403880":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403881":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403882":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403883":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH00WDFVN-403884":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Casual Dép Nữ 352,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH96OWXVN-390287":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH96OWXVN-390288":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH96OWXVN-390289":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH96OWXVN-390290":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH96OWXVN-390291":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH96OWXVN-390292":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 395,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH00XHBVN-371985":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00XHBVN-371986":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH00XHBVN-371987":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ DoBa Dép Nữ 345,000 VND
  Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH61BJIVN-414038":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH61BJIVN-414039":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH61BJIVN-414040":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH61BJIVN-414041":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH61BJIVN-414042":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH52QVFVN-278067":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278068":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278069":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278070":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH52QVFVN-278071":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang Senta Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH81KEKVN-381314":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH81KEKVN-381315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH81KEKVN-381316":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH81KEKVN-381317":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH81KEKVN-381318":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang Senta Dép Xỏ Ngón Bảng Kiếng Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH82KEJVN-381309":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381310":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381311":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381312":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82KEJVN-381313":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH51QVGVN-278072":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278073":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278074":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278075":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278076":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH04HJNVN-422437":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04HJNVN-331372":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04HJNVN-372284":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH54QVDVN-278057":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278058":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278059":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278060":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278061":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH32INFVN-333629":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH32INFVN-333630":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH32INFVN-333631":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH32INFVN-333632":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH99VDKVN-361140":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99VDKVN-361141":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99VDKVN-361142":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99VDKVN-361143":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99VDKVN-361144":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Canvas 26% OFF EZRA by ZALORA Dép Nữ Canvas 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH37MUOVN-342216":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH37MUOVN-342217":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH37MUOVN-342218":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH37MUOVN-342219":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH37MUOVN-342220":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH69QUOVN-277997":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH69QUOVN-277998":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH69QUOVN-277999":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH69QUOVN-278000":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH69QUOVN-278001":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Canvas 26% OFF EZRA by ZALORA Dép Nữ Canvas 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38MUNVN-342211":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH38MUNVN-342212":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH38MUNVN-342213":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH38MUNVN-342214":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH38MUNVN-342215":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Dép Kẹp Nữ Girlie Dép Kẹp Nữ 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH21JEKVN-261071":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH21JEKVN-261072":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH21JEKVN-261073":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH21JEKVN-261074":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH21JEKVN-261075":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH50QVHVN-278077":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278078":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278079":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278080":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH50QVHVN-278081":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Girlie Dép Kẹp Nữ 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH88ULZVN-285866":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285867":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285868":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285869":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH88ULZVN-285870":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH08BCHVN-300779":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08BCHVN-300780":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08BCHVN-300781":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH08BCHVN-300782":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH04BCLVN-300797":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04BCLVN-300798":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04BCLVN-300799":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH04BCLVN-300800":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Kép Senta Dép Kẹp Quai Kép 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH51TQUVN-364856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51TQUVN-364860":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 395,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH99XHCVN-371988":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99XHCVN-371989":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99XHCVN-371990":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH99XHCVN-371991":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 950,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH59QUYVN-278039":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278040":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278041":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278042":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278043":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 795,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH01BCOVN-300807":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH01BCOVN-300808":{"price":"795,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH06BCJVN-300787":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300788":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300789":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300790":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH06BCJVN-300791":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai kẹp Đế Đay Mollet Dép Quai kẹp Đế Đay 230,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH07GROVN-255878":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH07GROVN-255879":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH07GROVN-255880":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH07GROVN-255881":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Chữ T Rubi Dép Kẹp Quai Chữ T 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH71GDKSG-527847":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71GDKSG-527848":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71GDKSG-527849":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71GDKSG-527850":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71GDKSG-527851":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71GDKSG-527852":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71GDKSG-527853":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ In Graphic Me Girl Dép Kẹp Nữ In Graphic 81,000 VND
  Kích cỡ 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH78UMVVN-366808":{"price":"81,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78UMVVN-366809":{"price":"81,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78UMVVN-366810":{"price":"81,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78UMVVN-366811":{"price":"81,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Girlie Dép Kẹp Nữ 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH20JELVN-261076":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261077":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261078":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261079":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH20JELVN-261080":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Casual Dép Da Nữ 352,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH97OWWVN-390282":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH97OWWVN-390283":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH97OWWVN-390284":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH97OWWVN-390285":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH97OWWVN-390286":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH05HJMVN-424732":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05HJMVN-424733":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05HJMVN-424734":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05HJMVN-331371":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai kẹp Đế Đay Mollet Dép Quai kẹp Đế Đay 230,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH05GRQVN-255886":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH05GRQVN-255887":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH05GRQVN-255888":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH05GRQVN-255889":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 425,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH70VVDVN-317834":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70VVDVN-317835":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70VVDVN-317836":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70VVDVN-317837":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH70VVDVN-317838":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Gosto Dép Kẹp Nữ 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH11VYAVN-369667":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11VYAVN-369668":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11VYAVN-369669":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11VYAVN-369670":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11VYAVN-369671":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH33INEVN-333624":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33INEVN-333625":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33INEVN-333626":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33INEVN-333627":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH33INEVN-333628":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da Nữ Casual Dép Da Nữ 352,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH95OWYVN-390293":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH95OWYVN-390294":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH95OWYVN-390295":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH95OWYVN-390296":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH95OWYVN-390297":{"price":"352,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 895,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH95BCUVN-300825":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-300826":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-300827":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-372285":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH95BCUVN-372286":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH08VGXVN-361438":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08VGXVN-361439":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08VGXVN-361440":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08VGXVN-361441":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08VGXVN-361442":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Nữ Quai Chữ V 169,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH74GDHSG-527827":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74GDHSG-527828":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74GDHSG-527829":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74GDHSG-527830":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74GDHSG-527831":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74GDHSG-527832":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH07BCIVN-424731":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300783":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300784":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300785":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300786":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Gosto Dép Kẹp Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH13ULMVN-366713":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH13ULMVN-366714":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH13ULMVN-366715":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH13ULMVN-366716":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nhựa Dẻo Rubi Dép Kẹp Nhựa Dẻo 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH68GDNSG-527867":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68GDNSG-527868":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68GDNSG-527869":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68GDNSG-527870":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68GDNSG-527871":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68GDNSG-527872":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Solarsoft Thong II 13% OFF Nike Dép Solarsoft Thong II 553,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE58JIFVN-379666":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"},"NI126SE58JIFVN-379667":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"},"NI126SE58JIFVN-379668":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"},"NI126SE58JIFVN-379669":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"}}}
 • Dép Kẹp Nữ Gosto Dép Kẹp Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH11ULOVN-366721":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11ULOVN-366722":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11ULOVN-366723":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH11ULOVN-366724":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH05BCKVN-300792":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05BCKVN-300793":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05BCKVN-300794":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05BCKVN-300795":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH05BCKVN-300796":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Canvas 26% OFF EZRA by ZALORA Dép Nữ Canvas 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH39MUMVN-342206":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH39MUMVN-342207":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH39MUMVN-342208":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH39MUMVN-342209":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"EZ084SH39MUMVN-342210":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH07VGYVN-361443":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07VGYVN-361444":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07VGYVN-361445":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07VGYVN-361446":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH07VGYVN-361447":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH96BCTVN-300823":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH96BCTVN-300824":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH96BCTVN-372283":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai kẹp Đế Đay Mollet Dép Quai kẹp Đế Đay 230,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH09GRMVN-255870":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH09GRMVN-255871":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH09GRMVN-255872":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH09GRMVN-255873":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Nữ Quai Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH79GDCSG-527797":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79GDCSG-527798":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79GDCSG-527799":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79GDCSG-527800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH79GDCSG-527801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Solarsoft Thong II 13% OFF Nike Dép Solarsoft Thong II 553,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE59JIEVN-379662":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"},"NI126SE59JIEVN-379663":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"},"NI126SE59JIEVN-379664":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"},"NI126SE59JIEVN-379665":{"price":"553,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"13%"}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH62EXTVN-326868":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326869":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326870":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326871":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326872":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ In Graphic Me Girl Dép Kẹp Nữ In Graphic 109,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH82UMRVN-366792":{"price":"109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82UMRVN-366793":{"price":"109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82UMRVN-366794":{"price":"109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82UMRVN-366795":{"price":"109,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Gosto Dép Kẹp Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH12ULNVN-366717":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH12ULNVN-366718":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH12ULNVN-366719":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH12ULNVN-366720":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Catwalk Giày Sandal Nữ 750,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH66QURVN-278012":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278013":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278014":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278015":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278016":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 425,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH71VVCVN-317829":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317830":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317831":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317832":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317833":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Quai Chữ V Rubi Dép Kẹp Nữ Quai Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH78GDDSG-527802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH78GDDSG-527803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH78GDDSG-527804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH78GDDSG-527805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH78GDDSG-527806":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH78GDDSG-527807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH78GDDSG-527808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH69PKOVN-348192":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH69PKOVN-348193":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH69PKOVN-348194":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH69PKOVN-348195":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH69PKOVN-348196":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Dép sandal nữ cùng bạn thể hiện nét năng động

Ngoài những đôi giày điệu đà thì phái đẹp còn khá ưa chuộng các loại dép vì dễ mang, lại dễ phối đồ. Trong đó, dép sandal nữ là món đồ được các cô nàng săn lùng nhiều nhất vì vô cùng tiện dụng và thoải mái, dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục quần áo trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt, vào những lúc thời tiết nóng, một đôi dép kẹp nữ là một item cần-phải-có trong tủ giày của mọi cô gái. Trên nền chất liệu cao su, PU tổng hợp hay nhựa dẻo, các nhà thiết kế đã cho ra đời vô vàn kiểu dép xỏ ngón với mẫu mã, kiểu dáng cập nhật kịp thời các xu hướng mới nhất như in hoa, chấm bi, hay caro, mang đến cho bạn gái đa dạng lựa chọn kết hợp trang phục.

Cách phối đồ với dép xỏ ngón nữ

Bạn có thể phối dép xỏ ngón nữ thời trang với những bộ trang phục trẻ trung như quần lửng nữ năng động hay chiếc váy maxi dài chấm gót cho những buổi đi biển, hoàn toàn thu hút ánh mắt của người đối diện. Những đôi dép kẹp không chỉ tiện dụng mà còn phù hợp với tất cả các hoàn cảnh khác nhau như kết hợp với sơmi nữ và một chiếc túi xách nữ cho những ngày đầy nắng hay du lịch thật vui cùng chàng bạn nhé!

Mua dép đi biển tại ZALORA.VN

Bạn có thể thỏa thích mua dép đi biển tại ZALORA.VN. Chúng tôi có đa dạng các kiểu dáng dép xỏ ngón đế caodép xỏ ngón đế xuồng của các thương hiệu nổi tiếng như Casual, Catwalk, Sulily,… Chỉ cần một cú click chuột, món hàng bạn yêu thích sẽ có mặt tại nhà chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Bên cạnh đó, các dịch vụ nổi trội của website như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… chắc chắc sẽ làm bạn hài lòng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi hàng ngày, hàng tuần. Chúng tôi cam kết phương thức thanh toán an toàn và bảo mật, giúp bạn an tâm khi mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN. Còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu bước vào thế giới thời trang trực tuyến của ZALORA.VN ngay hôm nay!