• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY BốT: (12 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Zip Back Shoe Boots New Look Zip Back Shoe Boots 999,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH61AHAVN-299256":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH61AHAVN-299257":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH61AHAVN-299258":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH61AHAVN-299259":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH61AHAVN-299260":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH61AHAVN-299261":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót -35 ELISABETH Giày Cao Gót 1,099,000 VND 719,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH76WSDVN-291111":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291112":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291113":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291114":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291115":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291116":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Gìay Cao Gót Nữ -35 ELISABETH Gìay Cao Gót Nữ 1,099,000 VND 719,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH11ZAIVN-296610":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296611":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296612":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296613":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296614":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296615":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Bốt Cat42 Koumi Koumi Giày Bốt Cat42 1,599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH88SNZVN-281953":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SNZVN-281954":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SNZVN-281955":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SNZVN-303730":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SNZVN-281951":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SNZVN-281952":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Nữ -33 ELISABETH Giày Bốt Nữ 1,129,000 VND 759,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH75WSEVN-291117":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH75WSEVN-291118":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH75WSEVN-291119":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH75WSEVN-291120":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH75WSEVN-291121":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH75WSEVN-291122":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Giày Bốt Nữ -33 ELISABETH Giày Bốt Nữ 1,129,000 VND 759,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH74WSFVN-291123":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH74WSFVN-291124":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH74WSFVN-291125":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH74WSFVN-291126":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH74WSFVN-291127":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"},"EL105SH74WSFVN-291128":{"price":"1,129,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Giày Bốt Cao Gót -30 JSHOES Giày Bốt Cao Gót 4,378,000 VND 3,065,000 VND Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JS121SH59FAEVN-309611":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH59FAEVN-309612":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH59FAEVN-309613":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH59FAEVN-309614":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH59FAEVN-309615":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH59FAEVN-309616":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Bốt Cao Gót -30 JSHOES Giày Bốt Cao Gót 4,378,000 VND 3,065,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 36.5 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JS121SH60FADVN-309605":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH60FADVN-309606":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH60FADVN-309607":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH60FADVN-309608":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH60FADVN-309609":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH60FADVN-309610":{"price":"4,378,000","special_price":"3,065,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Bốt Cao Gót -48 The Z Collections Giày Bốt Cao Gót 499,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH42KIJVN-263842":{"price":"499,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH42KIJVN-263843":{"price":"499,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH42KIJVN-263844":{"price":"499,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH42KIJVN-263845":{"price":"499,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH42KIJVN-263846":{"price":"499,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Cao Gót -35 ELISABETH Giày Cao Gót 1,099,000 VND 719,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH78WSBVN-291099":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291100":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291101":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291102":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291103":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291104":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Bốt Cao Gót Nữ DoBa Giày Bốt Cao Gót Nữ 990,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH91DWE-216886":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-216887":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197845":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197991":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197992":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197993":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197994":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Cat42 -50 Koumi Koumi Giày Bốt Cat42 1,599,000 VND 799,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89SNYVN-281946":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH89SNYVN-281947":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH89SNYVN-281948":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH89SNYVN-281949":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH89SNYVN-281950":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"}}}
Sắp xếp