Mua GIàY BúP Bê: (730 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40UTBVN-401491":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401492":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401493":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401494":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401495":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UTJVN-401531":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401532":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401533":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401535":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49FBYVN-421865":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421866":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421867":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421868":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421869":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98UYNVN-401811":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401812":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Selena Rubi Giày Búp Bê Selena 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96EOXSG-620752":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620753":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620754":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620755":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620756":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620757":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620758":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH89CFIVN-415694":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89CFIVN-415695":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89CFIVN-415696":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89CFIVN-415697":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89CFIVN-415698":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50FBXVN-421860":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421861":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421862":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421863":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421864":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52FBVVN-421850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421854":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Màu Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Màu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH07EOMSG-620675":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620676":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620677":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620678":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620679":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620680":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620681":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UTFVN-401511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH13EOGSG-620633":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620634":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620635":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620636":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620637":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620638":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620639":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56FBRVN-421830":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421831":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421832":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421833":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53FBUVN-421845":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53FBUVN-421846":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53FBUVN-421847":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53FBUVN-421848":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53FBUVN-421849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH16EODSG-620612":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620613":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620614":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620615":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620616":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620617":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620618":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH59FBOVN-421815":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59FBOVN-421816":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59FBOVN-421817":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59FBOVN-421818":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59FBOVN-421819":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH18EOBSG-620598":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620599":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620600":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620601":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620602":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620603":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620604":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41UTAVN-401486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401488":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401489":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401490":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35UTGVN-401516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH21ENYSG-620578":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620579":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620580":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620581":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620582":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620583":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH15EOESG-620619":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620620":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620621":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620622":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620623":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620624":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620625":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH01EOSSG-620717":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620718":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620719":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620720":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620721":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620722":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620723":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi Rubi Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH11EOISG-620647":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620648":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620649":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620650":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620651":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620652":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620653":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44USXVN-401471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401474":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401475":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Vân Da Rắn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Vân Da Rắn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH08EOLSG-620668":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08EOLSG-620669":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08EOLSG-620670":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08EOLSG-620671":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08EOLSG-620672":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08EOLSG-620673":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08EOLSG-620674":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH19EOASG-620591":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620592":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620593":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620594":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620595":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620596":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620597":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Denim Rubi Giày Búp Bê Denim 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03EOQSG-620703":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620704":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620705":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620706":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620707":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620708":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620709":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37UTEVN-401506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Up & Go Giày Búp Bê Phối Khóa 420,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH35BOEVN-414504":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH35BOEVN-414505":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH35BOEVN-414506":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH35BOEVN-414507":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH35BOEVN-414508":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH57FBQVN-421825":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57FBQVN-421826":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57FBQVN-421827":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57FBQVN-421828":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57FBQVN-421829":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH17EOCSG-620605":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620606":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620607":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620608":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620609":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620610":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620611":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51FBWVN-421855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi Rubi Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH10EOJSG-620654":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620655":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620656":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620657":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620658":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620659":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620660":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thắt Dây ZALORA Giày Búp Bê Thắt Dây 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH03OWQVN-390256":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03OWQVN-390257":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03OWQVN-390258":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03OWQVN-390259":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03OWQVN-390260":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97UYOVN-401816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Họa Tiết ZALORA Giày Búp Bê Thêu Họa Tiết 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NXMVN-388614":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NXMVN-388615":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NXMVN-388616":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NXMVN-388617":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NXMVN-388618":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89QVEVN-394659":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394660":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394661":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394662":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394663":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394664":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99UYMVN-401806":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401807":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401808":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401809":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401810":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH50WUNVN-405041":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH50WUNVN-405042":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH50WUNVN-405043":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH50WUNVN-405044":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39NMQVN-387572":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387573":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH00EOTSG-620724":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620725":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620726":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620727":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620728":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620729":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620730":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01UYKVN-401796":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401797":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401798":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401799":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401800":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43USYVN-401476":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401477":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401478":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401479":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401480":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Vân Da Rắn Rubi Giày Búp Bê Phối Vân Da Rắn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH06EONSG-620682":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620683":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620684":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620685":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620686":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620687":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620688":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH60FBNVN-421810":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH60FBNVN-421811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH60FBNVN-421812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH60FBNVN-421813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH60FBNVN-421814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH38NMRVN-387577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NMRVN-387578":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NMRVN-387579":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NMRVN-387580":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NMRVN-387581":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thắt Dây ZALORA Giày Búp Bê Thắt Dây 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH04OWPVN-390251":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04OWPVN-390252":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04OWPVN-390253":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04OWPVN-390254":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04OWPVN-390255":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ JUNO Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH60BNFVN-414428":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH60BNFVN-414429":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH60BNFVN-414430":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH60BNFVN-414431":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH60BNFVN-414432":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH60NXJVN-388599":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NXJVN-388600":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NXJVN-388601":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NXJVN-388602":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NXJVN-388603":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68NXBVN-388559":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NXBVN-388560":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NXBVN-388561":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NXBVN-388562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NXBVN-388563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90QVDVN-394653":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394654":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394655":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394656":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394657":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394658":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • GiàyBúp Bê Nữ Vinapoli GiàyBúp Bê Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH23DBCVN-417579":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23DBCVN-417580":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23DBCVN-417581":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23DBCVN-417582":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23DBCVN-417583":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH26ENTSG-620543":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620544":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620545":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620546":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620547":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620548":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620549":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH24ENVSG-620557":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620558":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620559":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620560":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620561":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620562":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620563":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Miệng Kim Loại Something Borrowed Giày Búp Bê Viền Miệng Kim Loại 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH00ODNVN-388964":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00ODNVN-388965":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00ODNVN-388966":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00ODNVN-388967":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00ODNVN-388968":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Giọt Nước Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser Giọt Nước 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH09EOKSG-620661":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620662":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620663":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620664":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620665":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620666":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620667":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH14EOFSG-620626":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620627":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620628":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620629":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620630":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620631":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620632":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Selena Rubi Giày Búp Bê Selena 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH95EOYSG-620759":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95EOYSG-620760":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95EOYSG-620761":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95EOYSG-620762":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95EOYSG-620763":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95EOYSG-620764":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nhọn Mũi Nơ Senta Silver Búp Bê Nhọn Mũi Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH97WDIVN-403895":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH97WDIVN-403896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH97WDIVN-403897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH97WDIVN-403898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH97WDIVN-403899":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH49WUOVN-405045":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49WUOVN-405046":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49WUOVN-405047":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49WUOVN-405048":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Quai Trong Đính Nơ Senta Búp Bê Quai Trong Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH42DXLVN-419259":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH42DXLVN-419260":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH42DXLVN-419261":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH42DXLVN-419262":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH42DXLVN-419263":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH41NMOVN-387562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387566":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến ZALORA Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63NXGVN-388584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NXGVN-388585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NXGVN-388586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NXGVN-388587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NXGVN-388588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Hoa ZALORA Giày Búp Bê Thêu Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55NXOVN-388624":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NXOVN-388625":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NXOVN-388626":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NXOVN-388627":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NXOVN-388628":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Girlie Giày Búp Bê Nữ 497,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH51YSMVN-408791":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51YSMVN-408792":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51YSMVN-408793":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51YSMVN-408794":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưới Sulily Giày Búp Bê Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH49ZHYVN-409836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49ZHYVN-409837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49ZHYVN-409838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49ZHYVN-409839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49ZHYVN-409840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Phối Quai Chéo Senta Búp Bê Phối Quai Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH43DXKVN-419254":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419255":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419256":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419257":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419258":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH25ENUSG-620550":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25ENUSG-620551":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25ENUSG-620552":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25ENUSG-620553":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25ENUSG-620554":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25ENUSG-620555":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25ENUSG-620556":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thắt Dây ZALORA Giày Búp Bê Thắt Dây 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH02OWRVN-390261":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02OWRVN-390262":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02OWRVN-390263":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02OWRVN-390264":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02OWRVN-390265":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH28BOLVN-414539":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH28BOLVN-414540":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH28BOLVN-414541":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH28BOLVN-414542":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH28BOLVN-414543":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu Rubi Giày Búp Bê Phối Màu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH05EOOSG-620689":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620690":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620691":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620692":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620693":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620694":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620695":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH62FBLVN-421800":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62FBLVN-421801":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62FBLVN-421802":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62FBLVN-421803":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62FBLVN-421804":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Aztec Rubi Giày Búp Bê In Họa Tiết Aztec 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04EOPSG-620696":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620697":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620698":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620699":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620700":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620701":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620702":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Girlie Giày Búp Bê Cut Out 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH49YSOVN-408800":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH49YSOVN-408801":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH49YSOVN-408802":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH49YSOVN-408803":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH49YSOVN-408804":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58FBPVN-421820":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58FBPVN-421821":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58FBPVN-421822":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58FBPVN-421823":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58FBPVN-421824":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Up & Go Giày Búp Bê Phối Khóa 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH34BOFVN-414509":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH34BOFVN-414510":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH34BOFVN-414511":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH34BOFVN-414512":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH34BOFVN-414513":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Đính Quai Crocs Búp Bê Đính Quai 995,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH60EAPVN-419569":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH60EAPVN-419570":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH60EAPVN-419571":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH60EAPVN-419572":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH60EAPVN-419573":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Giả Gỗ In Đốm ZALORA Giày Búp Bê Giả Gỗ In Đốm 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65NXEVN-388574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65NXEVN-388575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65NXEVN-388576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65NXEVN-388577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65NXEVN-388578":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH31BOIVN-414524":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH31BOIVN-414525":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH31BOIVN-414526":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH31BOIVN-414527":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH31BOIVN-414528":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67NXCVN-388564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NXCVN-388565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NXCVN-388566":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NXCVN-388567":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NXCVN-388568":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Đính Quai Crocs Búp Bê Đính Quai 995,000 VND
  Kích cỡ 6 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH59EAQVN-419574":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH59EAQVN-419575":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH59EAQVN-419576":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH59EAQVN-419577":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH59EAQVN-419578":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH61NXIVN-388594":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61NXIVN-388595":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61NXIVN-388596":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61NXIVN-388597":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61NXIVN-388598":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Mũi Bít Crocs Búp Bê Mũi Bít 1,195,000 VND
  Kích cỡ 5 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH63EAMVN-419554":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH63EAMVN-419555":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH63EAMVN-419556":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH63EAMVN-419557":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH63EAMVN-419558":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH32BOHVN-414519":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH32BOHVN-414520":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH32BOHVN-414521":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH32BOHVN-414522":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH32BOHVN-414523":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH29BOKVN-414534":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH29BOKVN-414535":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH29BOKVN-414536":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH29BOKVN-414537":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH29BOKVN-414538":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH59NXKVN-388604":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59NXKVN-388605":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59NXKVN-388606":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59NXKVN-388607":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59NXKVN-388608":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vinapoli Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH40DALVN-417494":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH40DALVN-417495":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH40DALVN-417496":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH40DALVN-417497":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH40DALVN-417498":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Mũi Bít Crocs Búp Bê Mũi Bít 1,195,000 VND
  Kích cỡ 5 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH61EAOVN-419564":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH61EAOVN-419565":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH61EAOVN-419566":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH61EAOVN-419567":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH61EAOVN-419568":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH63FBKVN-421795":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63FBKVN-421796":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63FBKVN-421797":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63FBKVN-421798":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63FBKVN-421799":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH61FBMVN-421805":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH61FBMVN-421806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH61FBMVN-421807":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH61FBMVN-421808":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH61FBMVN-421809":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Mũi Bít Crocs Búp Bê Mũi Bít 1,195,000 VND
  Kích cỡ 5 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH62EANVN-419559":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH62EANVN-419560":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH62EANVN-419561":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH62EANVN-419562":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH62EANVN-419563":{"price":"1,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày búp bê ren hoa ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97UPYVN-367116":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367117":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367118":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367119":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367120":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33UTIVN-401526":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401527":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401528":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401529":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401530":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54FBTVN-421840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54FBTVN-421841":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54FBTVN-421842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54FBTVN-421843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54FBTVN-421844":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày búp bê dễ thương hàng hiệu 2014

Giày búp bê là phụ kiện không thể thiếu đối với bạn gái. Các đôi giày búp bê 2014 ngày nay với thiết kế giày búp bê đế xuồng, giày búp bê đế bằng, giày búp bê bít mũi, giày búp bê cao gót tiện dụng và thoải mái, sẽ dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục, mang đến cho bạn nét trẻ trung, tươi tắn nhưng không kém phần nữ tính. Đặc biệt, vào những dịp dã ngoại cuối tuần, giày búp bê hàng hiệu càng trở nên tiện dụng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng phối hợp một đôi giày búp bê dễ thương với áo sơmi nữ cùng chiếc ví cầm tay để đi đạo cùng bạn bè, hay một chiếc áo khoác blazer nữ với váy ngắn khi tham dự một buổi tiệc sinh nhật.

Thời trang giày búp bê đẹp Hàn Quốc 2014

Giày búp bê Hàn Quốc là loại giày được các bạn gái trẻ dùng vào những dịp cần đến sự thoải mái và tiện dụng. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, một đôi giày búp bê đẹp có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ trang phục nào từ skinny jeans nữ, váy công sở, quần shorts nữ để có được vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà giản dị.

Các kiểu giày búp bê đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA Việt Nam tự hào giới thiệu với bạn những bộ sưu tập giày búp bê giá rẻ của các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Lithe.S trẻ trung, AZ79, Up&Go đơn giản hay Me Girl sành điệu,… trên trang mua sắm thời trang trực tuyến ZALORA.VN. Mua giày búp bê ngay hôm nay để trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang hoàn toàn mới bạn nhé!