Mua GIàY BúP Bê: (820 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH47WUQVN-405054":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405055":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405056":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405057":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405058":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UTFVN-401511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UTJVN-401531":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401532":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401533":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401535":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH46WURVN-405059":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405060":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405061":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405062":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405063":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sulily Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH23THGVN-399229":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23THGVN-399230":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23THGVN-399231":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23THGVN-399232":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23THGVN-399233":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH30SJXVN-397623":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH30SJXVN-397624":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH30SJXVN-397625":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH30SJXVN-397626":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH30SJXVN-397627":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hoa Đính Nơ Windy Giày Búp Bê Phối Hoa Đính Nơ 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH82SHXVN-397469":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397470":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397471":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397472":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397473":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày búp bê ren hoa ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97UPYVN-367116":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367117":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367118":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367119":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367120":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Phối Bản Đồng Windy Búp Bê Phối Bản Đồng 350,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH81SHYVN-397474":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397475":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397476":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397477":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397478":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sulily Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH22THHVN-399234":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22THHVN-399235":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22THHVN-399236":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22THHVN-399237":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22THHVN-399238":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH50WUNVN-405041":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH50WUNVN-405042":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH50WUNVN-405043":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH50WUNVN-405044":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41UTAVN-401486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401488":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401489":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401490":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42USZVN-401481":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42USZVN-401482":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42USZVN-401483":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42USZVN-401484":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42USZVN-401485":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44USXVN-401471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401474":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401475":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37UTEVN-401506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37UTEVN-401510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH49WUOVN-405045":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49WUOVN-405046":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49WUOVN-405047":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH49WUOVN-405048":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97UYOVN-401816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH63WUAVN-404985":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63WUAVN-404986":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63WUAVN-404987":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63WUAVN-404988":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH63WUAVN-404989":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hoa Windy Giày Búp Bê Phối Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH84SHVVN-397459":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH84SHVVN-397460":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH84SHVVN-397461":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH84SHVVN-397462":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH84SHVVN-397463":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34UTHVN-401521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401525":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98UYNVN-401811":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401812":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sulily Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH21THIVN-399239":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21THIVN-399240":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21THIVN-399241":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21THIVN-399242":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21THIVN-399243":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hoa Đính Nơ Windy Giày Búp Bê Phối Hoa Đính Nơ 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH83SHWVN-397464":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83SHWVN-397465":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83SHWVN-397466":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83SHWVN-397467":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83SHWVN-397468":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sulily Giày Búp Bê Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH18THLVN-399254":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18THLVN-399255":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18THLVN-399256":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18THLVN-399257":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18THLVN-399258":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99UYMVN-401806":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401807":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401808":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401809":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401810":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43USYVN-401476":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401477":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401478":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401479":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401480":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi Nữ Vascara Giày Búp Bê Hở Mũi Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH64WTZVN-404980":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64WTZVN-404981":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64WTZVN-404982":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64WTZVN-404983":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH64WTZVN-404984":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Levi's Giày Canvas 999,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669SH27UAIVN-400632":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669SH27UAIVN-400633":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669SH27UAIVN-400634":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669SH27UAIVN-400635":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33UTIVN-401526":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401527":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401528":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401529":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33UTIVN-401530":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sulily Giày Búp Bê Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH20THJVN-399244":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH20THJVN-399245":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH20THJVN-399246":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH20THJVN-399247":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH20THJVN-399248":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH87NKUVN-387332":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87NKUVN-387333":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87NKUVN-387334":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87NKUVN-387335":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH87NKUVN-387336":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH88QFVVN-393418":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393419":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393420":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393421":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393422":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Catwalk Giày Búp Bê Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH85HKGVN-331403":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88NKTVN-387327":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88NKTVN-387328":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88NKTVN-387329":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88NKTVN-387330":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88NKTVN-387331":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01UYKVN-401796":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401797":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401798":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401799":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401800":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Levi's Giày Canvas 999,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669SH26UAJVN-400636":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669SH26UAJVN-400637":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669SH26UAJVN-400638":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669SH26UAJVN-400639":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35UTGVN-401516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mira Bella Giày Búp Bê Nữ 224,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH53VPQVN-402752":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH53VPQVN-402753":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH53VPQVN-402754":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH53VPQVN-402755":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH53VPQVN-402756":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH53VPQVN-402757":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH92QFRVN-393398":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH92QFRVN-393399":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH92QFRVN-393400":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH92QFRVN-393401":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH92QFRVN-393402":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UTDVN-401501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UTDVN-401502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UTDVN-401503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UTDVN-401504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UTDVN-401505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH62WUBVN-404990":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH62WUBVN-404991":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH62WUBVN-404992":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH62WUBVN-404993":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH48WUPVN-405049":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48WUPVN-405050":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48WUPVN-405051":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48WUPVN-405052":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48WUPVN-405053":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưỡi Gà Zilandi Giày Búp Bê Lưỡi Gà 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91ICEVN-377022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377025":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377026":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377027":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Pieris Giày Búp Bê Kim Tuyến 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH17LPMVN-383999":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH17LPMVN-384000":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH17LPMVN-384001":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH17LPMVN-384002":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH17LPMVN-384003":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21MQGVN-385860":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385861":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385862":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385863":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385864":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày búp bê dễ thương hàng hiệu 2014

Giày búp bê là phụ kiện không thể thiếu đối với bạn gái. Các đôi giày búp bê 2014 ngày nay với thiết kế giày búp bê đế xuồng, giày búp bê đế bằng, giày búp bê bít mũi, giày búp bê cao gót tiện dụng và thoải mái, sẽ dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục, mang đến cho bạn nét trẻ trung, tươi tắn nhưng không kém phần nữ tính. Đặc biệt, vào những dịp dã ngoại cuối tuần, giày búp bê hàng hiệu càng trở nên tiện dụng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng phối hợp một đôi giày búp bê dễ thương với áo sơmi nữ cùng chiếc ví cầm tay để đi đạo cùng bạn bè, hay một chiếc áo khoác blazer nữ với váy ngắn khi tham dự một buổi tiệc sinh nhật.

Thời trang giày búp bê đẹp Hàn Quốc 2014

Giày búp bê Hàn Quốc là loại giày được các bạn gái trẻ dùng vào những dịp cần đến sự thoải mái và tiện dụng. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, một đôi giày búp bê đẹp có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ trang phục nào từ skinny jeans nữ, váy công sở, quần shorts nữ để có được vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà giản dị.

Các kiểu giày búp bê đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA Việt Nam tự hào giới thiệu với bạn những bộ sưu tập giày búp bê giá rẻ của các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Lithe.S trẻ trung, AZ79, Up&Go đơn giản hay Me Girl sành điệu,… trên trang mua sắm thời trang trực tuyến ZALORA.VN. Mua giày búp bê ngay hôm nay để trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang hoàn toàn mới bạn nhé!