GIàY BúP Bê Nữ: (1099 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH87LGYVN-485742":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87LGYVN-485743":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87LGYVN-485744":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87LGYVN-485745":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87LGYVN-485746":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH25HFQVN-477554":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25HFQVN-477555":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25HFQVN-477556":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25HFQVN-477557":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25HFQVN-477558":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH07HGIVN-477640":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07HGIVN-477641":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07HGIVN-477642":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07HGIVN-477643":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07HGIVN-477644":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19LNKVN-486072":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19LNKVN-486073":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19LNKVN-486074":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19LNKVN-486075":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19LNKVN-486076":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Zilandi Giày Búp Bê 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01NEKVN-490153":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01NEKVN-490154":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01NEKVN-490155":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01NEKVN-490156":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01NEKVN-490157":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01NEKVN-490158":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16LNNVN-486087":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16LNNVN-486088":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16LNNVN-486089":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16LNNVN-486090":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16LNNVN-486091":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH08CFNVN-467762":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08CFNVN-467763":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08CFNVN-467764":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08CFNVN-467765":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08CFNVN-467766":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Biti's Giày Cao Gót Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH85NBEVN-489724":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489725":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489726":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489727":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH85NBEVN-489728":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH93LGSVN-485712":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH93LGSVN-485713":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH93LGSVN-485714":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH93LGSVN-485715":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH93LGSVN-485716":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Zilandi Giày Búp Bê 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH53DQGVN-470823":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53DQGVN-470824":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53DQGVN-470825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53DQGVN-470826":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53DQGVN-470827":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH04HGLVN-477655":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04HGLVN-477656":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04HGLVN-477657":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04HGLVN-477658":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04HGLVN-477659":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH34HFHVN-477509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34HFHVN-477510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34HFHVN-477511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34HFHVN-477512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34HFHVN-477513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66XCNVN-458616":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XCNVN-458617":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XCNVN-458618":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XCNVN-458619":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XCNVN-458620":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Zilandi Giày Búp Bê Nơ 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07NEEVN-490117":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07NEEVN-490118":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07NEEVN-490119":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07NEEVN-490120":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07NEEVN-490121":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07NEEVN-490122":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40KDZVN-483929":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40KDZVN-483930":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40KDZVN-483931":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40KDZVN-483932":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40KDZVN-483933":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15LNOVN-486092":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15LNOVN-486093":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15LNOVN-486094":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15LNOVN-486095":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15LNOVN-486096":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38HFDVN-477489":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38HFDVN-477490":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38HFDVN-477491":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38HFDVN-477492":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38HFDVN-477493":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền Kim Loại ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền Kim Loại 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH53XDAVN-458681":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53XDAVN-458682":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53XDAVN-458683":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53XDAVN-458684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53XDAVN-458685":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Zilandi Giày Búp Bê Hở Gót 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03NEIVN-490141":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03NEIVN-490142":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03NEIVN-490143":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03NEIVN-490144":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03NEIVN-490145":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03NEIVN-490146":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45DQOVN-470863":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45DQOVN-470864":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45DQOVN-470865":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45DQOVN-470866":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45DQOVN-470867":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sarisiu Giày Búp Bê Nơ 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH98IPHVN-480060":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH98IPHVN-480061":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH98IPHVN-480062":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH98IPHVN-480063":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH98IPHVN-480064":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH26HFPVN-477549":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26HFPVN-477550":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26HFPVN-477551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26HFPVN-477552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26HFPVN-477553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93NESVN-490201":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93NESVN-490202":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93NESVN-490203":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93NESVN-490204":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93NESVN-490205":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93NESVN-490206":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Zilandi Giày Búp Bê Hở Gót 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04NEHVN-490135":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04NEHVN-490136":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04NEHVN-490137":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04NEHVN-490138":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04NEHVN-490139":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04NEHVN-490140":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH85LHAVN-485752":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85LHAVN-485753":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85LHAVN-485754":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85LHAVN-485755":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85LHAVN-485756":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH92LGTVN-485717":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH92LGTVN-485718":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH92LGTVN-485719":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH92LGTVN-485720":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH92LGTVN-485721":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sarisiu Giày Búp Bê Nơ 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH97IPIVN-480065":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH97IPIVN-480066":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH97IPIVN-480067":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH97IPIVN-480068":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH97IPIVN-480069":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày cao Gót Nữ Vascara Giày cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH14FIBVN-474406":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14FIBVN-474407":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14FIBVN-474408":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14FIBVN-474409":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH20HFVVN-477579":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20HFVVN-477580":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20HFVVN-477581":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20HFVVN-477582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20HFVVN-477583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14LNPVN-486097":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14LNPVN-486098":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14LNPVN-486099":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14LNPVN-486100":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14LNPVN-486101":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66CCJVN-415462":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66CCJVN-415463":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66CCJVN-415464":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66CCJVN-415465":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66CCJVN-415466":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sarisiu Giày Búp Bê Nơ 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH90IPPVN-480100":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH90IPPVN-480101":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH90IPPVN-480102":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH90IPPVN-480103":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH90IPPVN-480104":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Gosto Giày Búp Bê Nữ 595,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH75IQEVN-480170":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH75IQEVN-480171":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH75IQEVN-480172":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH75IQEVN-480173":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH75IQEVN-480174":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41HFAVN-477474":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41HFAVN-477475":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41HFAVN-477476":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41HFAVN-477477":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41HFAVN-477478":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vascara Giày Mọi 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH76MTVVN-489034":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH76MTVVN-489035":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH76MTVVN-489036":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH76MTVVN-489037":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sulily Giày Búp Bê Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH41NKOVN-490811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41NKOVN-490812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41NKOVN-490813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41NKOVN-490814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41NKOVN-490815":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65XCOVN-458621":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65XCOVN-458622":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65XCOVN-458623":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65XCOVN-458624":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65XCOVN-458625":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11LNSVN-486112":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11LNSVN-486113":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11LNSVN-486114":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11LNSVN-486115":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11LNSVN-486116":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Zilandi Giày Búp Bê Nơ 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05NEGVN-490129":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05NEGVN-490130":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05NEGVN-490131":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05NEGVN-490132":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05NEGVN-490133":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05NEGVN-490134":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH35HFGVN-477504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35HFGVN-477505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35HFGVN-477506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35HFGVN-477507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35HFGVN-477508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ Đính Nơ Sarisiu Sandal Nữ Đính Nơ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH00IPFVN-480050":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH00IPFVN-480051":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH00IPFVN-480052":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH00IPFVN-480053":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH00IPFVN-480054":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Vuông ZALORA Giày Búp Bê Mũi Vuông 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH72ORBVN-441524":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72ORBVN-441525":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72ORBVN-441526":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72ORBVN-441527":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72ORBVN-441528":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29HFMVN-477534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29HFMVN-477535":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29HFMVN-477536":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29HFMVN-477537":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29HFMVN-477538":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn Something Borrowed Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH51YDCVN-407683":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH51YDCVN-407684":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH51YDCVN-407685":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH51YDCVN-407686":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH51YDCVN-407687":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Something Borrowed Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH00UCHVN-452686":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00UCHVN-452687":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00UCHVN-452688":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00UCHVN-452689":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH00UCHVN-452690":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68XCLVN-458606":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68XCLVN-458607":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68XCLVN-458608":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68XCLVN-458609":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68XCLVN-458610":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH16HFZVN-477595":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16HFZVN-477596":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16HFZVN-477597":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16HFZVN-477598":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16HFZVN-477599":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00CFVVN-467802":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00CFVVN-467803":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00CFVVN-467804":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00CFVVN-467805":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00CFVVN-467806":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09CFMVN-467757":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09CFMVN-467758":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09CFMVN-467759":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09CFMVN-467760":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09CFMVN-467761":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44DQPVN-470868":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44DQPVN-470869":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44DQPVN-470870":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44DQPVN-470871":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44DQPVN-470872":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH24HFRVN-477559":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24HFRVN-477560":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24HFRVN-477561":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24HFRVN-477562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24HFRVN-477563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Girlie Giày Búp Bê Mũi Nhọn 477,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH50NKFVN-490766":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH50NKFVN-490767":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH50NKFVN-490768":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH50NKFVN-490769":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH50NKFVN-490770":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67XCMVN-458611":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67XCMVN-458612":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67XCMVN-458613":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67XCMVN-458614":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67XCMVN-458615":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Me Girl Giày Búp Bê Nơ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH06FARVN-473864":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH06FARVN-473865":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH06FARVN-473866":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH06FARVN-473867":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH06FARVN-473868":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03HGMVN-477660":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03HGMVN-477661":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03HGMVN-477662":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03HGMVN-477663":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03HGMVN-477664":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH02HGNVN-477665":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02HGNVN-477666":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02HGNVN-477667":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02HGNVN-477668":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02HGNVN-477669":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sulily Giày Búp Bê Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH42NKNVN-490806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH42NKNVN-490807":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH42NKNVN-490808":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH42NKNVN-490809":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH42NKNVN-490810":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69XCKVN-458601":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69XCKVN-458602":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69XCKVN-458603":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69XCKVN-458604":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69XCKVN-458605":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH12HGDVN-477615":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12HGDVN-477616":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12HGDVN-477617":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12HGDVN-477618":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12HGDVN-477619":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sulily Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH21LVAVN-486740":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21LVAVN-486741":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21LVAVN-486742":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21LVAVN-486743":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH21LVAVN-486744":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 477,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH53NKCVN-490751":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH53NKCVN-490752":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH53NKCVN-490753":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH53NKCVN-490754":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH53NKCVN-490755":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nữ Thắt Nơ Đơn Giản Windy Búp Bê Nữ Thắt Nơ Đơn Giản 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH11PRKVN-495434":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH11PRKVN-495435":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH11PRKVN-495436":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH11PRKVN-495437":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH11PRKVN-495438":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nữ Thắt Nơ Đơn Giản Windy Búp Bê Nữ Thắt Nơ Đơn Giản 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH12PRJVN-495429":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH12PRJVN-495430":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH12PRJVN-495431":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH12PRJVN-495432":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH12PRJVN-495433":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94NERVN-490195":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94NERVN-490196":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94NERVN-490197":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94NERVN-490198":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94NERVN-490199":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94NERVN-490200":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Girlie Giày Búp Bê Mũi Nhọn 447,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH55NKAVN-490741":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH55NKAVN-490742":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH55NKAVN-490743":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH55NKAVN-490744":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH55NKAVN-490745":{"price":"447,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sulily Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH16LVFVN-486763":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH16LVFVN-486764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH16LVFVN-486765":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH16LVFVN-486766":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH19HFWVN-477584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19HFWVN-477585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19HFWVN-477586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19HFWVN-477587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19HFWVN-477589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38KEBVN-483939":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KEBVN-483940":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KEBVN-483941":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KEBVN-483942":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KEBVN-483943":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09HGGVN-477630":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09HGGVN-477631":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09HGGVN-477632":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09HGGVN-477633":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09HGGVN-477634":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Me Girl Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH87PKQVN-494815":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87PKQVN-494816":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87PKQVN-494817":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87PKQVN-494818":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH87PKQVN-494819":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut-Out Rubi Giày Búp Bê Cut-Out 469,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH71SKMSG-700026":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH71SKMSG-700027":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Girlie Giày Búp Bê Mũi Nhọn 477,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH59NJWVN-490721":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH59NJWVN-490722":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH59NJWVN-490723":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH59NJWVN-490724":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH59NJWVN-490725":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vascara Giày Mọi 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH82MTPVN-489010":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH82MTPVN-489011":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH82MTPVN-489012":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sarisiu Giày Búp Bê Nơ 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH99IPGVN-480055":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH99IPGVN-480056":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH99IPGVN-480057":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH99IPGVN-480058":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH99IPGVN-480059":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Đính Nơ Dây Senta Búp Bê Bít Mũi Đính Nơ Dây 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH46MYVVN-489549":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46MYVVN-489550":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46MYVVN-489551":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46MYVVN-489552":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46MYVVN-489553":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 477,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH52NKDVN-490756":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH52NKDVN-490757":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH52NKDVN-490758":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH52NKDVN-490759":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH52NKDVN-490760":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42KDXVN-483919":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42KDXVN-483920":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42KDXVN-483921":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42KDXVN-483922":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42KDXVN-483923":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13LNQVN-486102":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13LNQVN-486103":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13LNQVN-486104":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13LNQVN-486105":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13LNQVN-486106":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nữ Đính Khóa Nơ Đôi Windy Búp Bê Nữ Đính Khóa Nơ Đôi 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH18PRDVN-495399":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH18PRDVN-495400":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH18PRDVN-495401":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH18PRDVN-495402":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH18PRDVN-495403":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH15HGAVN-477600":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15HGAVN-477601":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15HGAVN-477602":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15HGAVN-477603":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15HGAVN-477604":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Girlie Giày Búp Bê Mũi Nhọn 477,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH51NKEVN-490761":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51NKEVN-490762":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51NKEVN-490763":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51NKEVN-490764":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH51NKEVN-490765":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Vuông ZALORA Giày Búp Bê Mũi Vuông 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71ORCVN-441529":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71ORCVN-441530":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71ORCVN-441531":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71ORCVN-441532":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71ORCVN-441533":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • GiàyBúp Bê Nữ Vascara GiàyBúp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH14MSJVN-488880":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14MSJVN-488881":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14MSJVN-488882":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Zilandi Giày Búp Bê 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54DQFVN-470818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54DQFVN-470819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54DQFVN-470820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54DQFVN-470821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54DQFVN-470822":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04HKHVN-478026":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HKHVN-478027":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HKHVN-478028":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HKHVN-478029":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HKHVN-478030":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70XCJVN-458596":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70XCJVN-458597":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70XCJVN-458598":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70XCJVN-458599":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70XCJVN-458600":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Vải Jean Me Girl Giày Búp Bê Vải Jean 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH86PKRVN-494820":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86PKRVN-494821":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86PKRVN-494822":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86PKRVN-494823":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86PKRVN-494824":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41KDYVN-483924":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41KDYVN-483925":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41KDYVN-483926":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41KDYVN-483927":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41KDYVN-483928":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95CGAVN-467827":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95CGAVN-467828":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95CGAVN-467829":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95CGAVN-467830":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95CGAVN-467831":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH86LGZVN-485747":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86LGZVN-485748":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86LGZVN-485749":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86LGZVN-485750":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86LGZVN-485751":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH14HGBVN-477605":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14HGBVN-477606":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14HGBVN-477607":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14HGBVN-477608":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14HGBVN-477609":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Vải Jean Me Girl Giày Búp Bê Vải Jean 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH85PKSVN-494825":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85PKSVN-494826":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85PKSVN-494827":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85PKSVN-494828":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH85PKSVN-494829":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH26FHPVN-474348":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474349":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474350":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474351":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH26FHPVN-474352":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sulily Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH58IYNVN-481044":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58IYNVN-481045":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58IYNVN-481046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58IYNVN-481047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58IYNVN-481048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH13HGCVN-477610":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13HGCVN-477611":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13HGCVN-477612":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13HGCVN-477613":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13HGCVN-477614":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65CCKVN-415467":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65CCKVN-415468":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65CCKVN-415469":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65CCKVN-415470":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65CCKVN-415471":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày búp bê dễ thương hàng hiệu 2015

Giày búp bê là phụ kiện không thể thiếu đối với bạn gái. Các đôi giày búp bê 2015 ngày nay với thiết kế giày búp bê đế xuồng, giày búp bê đế bằng, giày búp bê bít mũi, giày búp bê cao gót tiện dụng và thoải mái, sẽ dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục, mang đến cho bạn nét trẻ trung, tươi tắn nhưng không kém phần nữ tính. Đặc biệt, vào những dịp dã ngoại cuối tuần, giày búp bê hàng hiệu càng trở nên tiện dụng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng phối hợp một đôi giày búp bê dễ thương với áo sơmi nữ cùng chiếc ví cầm tay để đi đạo cùng bạn bè, hay một chiếc áo khoác blazer nữ với váy ngắn khi tham dự một buổi tiệc sinh nhật.

Thời trang giày búp bê đẹp Hàn Quốc 2015

Giày búp bê Hàn Quốc là loại giày được các bạn gái trẻ dùng vào những dịp cần đến sự thoải mái và tiện dụng. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, một đôi giày búp bê đẹp có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ trang phục nào từ skinny jeans nữ, váy công sở, quần shorts nữ để có được vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà giản dị.

Các kiểu giày búp bê đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA Việt Nam tự hào giới thiệu với bạn những bộ sưu tập giày búp bê giá rẻ của các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Lithe.S trẻ trung, AZ79, Up&Go đơn giản hay Me Girl sành điệu,… trên trang mua sắm thời trang trực tuyến ZALORA.VN. Mua giày búp bê ngay hôm nay để trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang hoàn toàn mới bạn nhé!