Mua GIàY BúP Bê: (171 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 329,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH70PBTVN-390740":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH70PBTVN-390741":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH70PBTVN-390742":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH70PBTVN-390743":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê nữ 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê nữ 249,000 VND GIẢM CÒN 212,000 VND Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH66PBXVN-390759":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH66PBXVN-390760":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH66PBXVN-390761":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH66PBXVN-390762":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH66PBXVN-390763":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi 19% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Mũi 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89OBEVN-345173":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH89OBEVN-345174":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH89OBEVN-345175":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH89OBEVN-345176":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH89OBEVN-345177":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Búp Bê Ánh Kim 20% OFF Windy Búp Bê Ánh Kim 320,000 VND GIẢM CÒN 256,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH98KLLVN-382093":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH98KLLVN-382094":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH98KLLVN-382095":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH98KLLVN-382096":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH98KLLVN-382097":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 299,000 VND GIẢM CÒN 255,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH84PBFVN-390673":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH84PBFVN-390674":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH84PBFVN-390675":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH84PBFVN-390676":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH84PBFVN-390677":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31QBKVN-349478":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349479":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349480":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349481":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349482":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 2 Tone Bóng 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê 2 Tone Bóng 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36QBFVN-349453":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36QBFVN-349454":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36QBFVN-349455":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36QBFVN-349456":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36QBFVN-349457":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 299,000 VND GIẢM CÒN 255,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH85PBEVN-390668":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH85PBEVN-390669":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH85PBEVN-390670":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH85PBEVN-390671":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH85PBEVN-390672":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29QBMVN-349488":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH29QBMVN-349489":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH29QBMVN-349490":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH29QBMVN-349491":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH29QBMVN-349492":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 299,000 VND GIẢM CÒN 255,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH83PBGVN-390678":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH83PBGVN-390679":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH83PBGVN-390680":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH83PBGVN-390681":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH83PBGVN-390682":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê nữ 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê nữ 249,000 VND GIẢM CÒN 212,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH65PBYVN-390764":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH65PBYVN-390765":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH65PBYVN-390766":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH65PBYVN-390767":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH65PBYVN-390768":{"price":"249,000","special_price":"212,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH64PBZVN-390769":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390770":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390771":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390772":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390773":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01YHMVN-295156":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295157":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295158":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295159":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295160":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Suede Ballerina Flats With Metallic Toe Cap And Binding 20% OFF EZRA by ZALORA Suede Ballerina Flats With Metallic Toe Cap And Binding 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH61OJYVN-345961":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH61OJYVN-345962":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH61OJYVN-345963":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH61OJYVN-345964":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH61OJYVN-345965":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ Cao Gót 299,000 VND GIẢM CÒN 255,000 VND Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH86PBDVN-390663":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH86PBDVN-390664":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH86PBDVN-390665":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH86PBDVN-390666":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH86PBDVN-390667":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Nữ Nơ Viền Giữa Mũi 19% OFF Koumi Koumi Giày Nữ Nơ Viền Giữa Mũi 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH84OBJVN-345198":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH84OBJVN-345199":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH84OBJVN-345200":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH84OBJVN-345201":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH84OBJVN-345202":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28QBNVN-349493":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349494":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349495":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349496":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349497":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30QBLVN-349483":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH30QBLVN-349484":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH30QBLVN-349485":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH30QBLVN-349486":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH30QBLVN-349487":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê 229,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75GCAVN-328986":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH75GCAVN-328987":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH75GCAVN-328988":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH75GCAVN-328989":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH75GCAVN-328990":{"price":"229,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Viền 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39QBCVN-349438":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349439":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349440":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349441":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349442":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Viền 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27QBOVN-349498":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27QBOVN-349499":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27QBOVN-349500":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27QBOVN-349501":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27QBOVN-349502":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Anchor And Ship Printed Slip On Espadrilles 20% OFF EZRA by ZALORA Anchor And Ship Printed Slip On Espadrilles 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05NSWVN-344284":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH05NSWVN-344285":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH05NSWVN-344286":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH05NSWVN-344287":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH05NSWVN-344288":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Ballerina Flats With Bow 20% OFF EZRA by ZALORA Ballerina Flats With Bow 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH26ODPVN-345369":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH26ODPVN-345370":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH26ODPVN-367273":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH26ODPVN-345371":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH26ODPVN-345372":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH26ODPVN-345373":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54EYBVN-326910":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54EYBVN-326911":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54EYBVN-326912":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54EYBVN-326913":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54EYBVN-326914":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42QAZVN-349423":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42QAZVN-349424":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42QAZVN-349425":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42QAZVN-349426":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42QAZVN-349427":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Studded D'Orsay Flats 20% OFF EZRA by ZALORA Studded D'Orsay Flats 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH63OJWVN-345951":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH63OJWVN-345952":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH63OJWVN-345953":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH63OJWVN-345954":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH63OJWVN-345955":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40QBBVN-349433":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349434":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349435":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349436":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349437":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Thêu 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Thêu 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14FHHVN-327585":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH14FHHVN-327586":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH14FHHVN-327587":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH14FHHVN-327588":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH14FHHVN-327589":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41QBAVN-349428":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41QBAVN-349429":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41QBAVN-349430":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41QBAVN-349431":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41QBAVN-349432":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Sequin Slip On Ballerina Loafers 20% OFF EZRA by ZALORA Sequin Slip On Ballerina Loafers 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46OKNVN-346036":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH46OKNVN-346037":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH46OKNVN-346038":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH46OKNVN-346039":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH46OKNVN-346040":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Diamond Embroidered Pumps 42% OFF New Look Diamond Embroidered Pumps 899,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH66AGVVN-299226":{"price":"899,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH66AGVVN-299227":{"price":"899,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH66AGVVN-299228":{"price":"899,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH66AGVVN-299229":{"price":"899,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH66AGVVN-299230":{"price":"899,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH66AGVVN-299231":{"price":"899,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Giày Búp Bê 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22SPDVN-355514":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH22SPDVN-355515":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH22SPDVN-355516":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH22SPDVN-355517":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH22SPDVN-355518":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Suede Ballerina Flats With Metallic Toe Cap And Binding 20% OFF EZRA by ZALORA Suede Ballerina Flats With Metallic Toe Cap And Binding 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH62OJXVN-345956":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH62OJXVN-345957":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH62OJXVN-345958":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH62OJXVN-345959":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH62OJXVN-345960":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Trang Trí Đá-Hạt 37% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trang Trí Đá-Hạt 269,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH86FGVVN-310472":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"EZ084SH86FGVVN-310473":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"EZ084SH86FGVVN-310474":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"EZ084SH86FGVVN-310475":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"EZ084SH86FGVVN-310476":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"}}}
 • Studded D'Orsay Flats 20% OFF EZRA by ZALORA Studded D'Orsay Flats 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64OJVVN-345946":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64OJVVN-345947":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64OJVVN-345948":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64OJVVN-345949":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64OJVVN-345950":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi 19% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Mũi 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH87OBGVN-345183":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH87OBGVN-345184":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH87OBGVN-345185":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH87OBGVN-345186":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH87OBGVN-345187":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Sun And Moon Slip On Ballerina Loafer 20% OFF EZRA by ZALORA Sun And Moon Slip On Ballerina Loafer 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42OKRVN-346056":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42OKRVN-346057":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42OKRVN-346058":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42OKRVN-346059":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42OKRVN-346060":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49EYGVN-326935":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49EYGVN-326936":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49EYGVN-326937":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49EYGVN-326938":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49EYGVN-326939":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Sulily Giày Búp Bê Nữ 340,000 VND GIẢM CÒN 272,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH14TQJVN-358112":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH14TQJVN-358113":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH14TQJVN-358114":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH14TQJVN-358115":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH14TQJVN-358116":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Sequin Slip On Ballerina Loafers 20% OFF EZRA by ZALORA Sequin Slip On Ballerina Loafers 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH45OKOVN-346041":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH45OKOVN-346042":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH45OKOVN-346043":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH45OKOVN-346044":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH45OKOVN-346045":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Suede Ballerina Flats With Metallic Toe Cap And Binding 20% OFF EZRA by ZALORA Suede Ballerina Flats With Metallic Toe Cap And Binding 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH60OJZVN-345966":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH60OJZVN-345967":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH60OJZVN-345968":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH60OJZVN-345969":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH60OJZVN-345970":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52EYDVN-326920":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52EYDVN-326921":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52EYDVN-326922":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52EYDVN-326923":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52EYDVN-326924":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Viền 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38QBDVN-349443":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38QBDVN-349444":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38QBDVN-349445":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38QBDVN-349446":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38QBDVN-349447":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 20% OFF Senta Silver Giày Búp Bê 335,000 VND GIẢM CÒN 268,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH45IIWVN-333209":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH45IIWVN-333210":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH45IIWVN-333211":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH45IIWVN-333212":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH45IIWVN-333213":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 20% OFF Windy Giày Búp Bê 320,000 VND GIẢM CÒN 256,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH20VIHVN-370603":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH20VIHVN-368576":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH20VIHVN-368577":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH20VIHVN-368578":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH20VIHVN-368579":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH20VIHVN-368580":{"price":"320,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Sequin Slip On Ballerina Loafers 20% OFF EZRA by ZALORA Sequin Slip On Ballerina Loafers 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47OKMVN-346031":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH47OKMVN-346032":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH47OKMVN-346033":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH47OKMVN-346034":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH47OKMVN-346035":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 49% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52ADNVN-298978":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH52ADNVN-298979":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH52ADNVN-298980":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH52ADNVN-298981":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH52ADNVN-298982":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Nữ Nơ Viền Giữa Mũi 19% OFF Koumi Koumi Giày Nữ Nơ Viền Giữa Mũi 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH85OBIVN-345193":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH85OBIVN-345194":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH85OBIVN-345195":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH85OBIVN-345196":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH85OBIVN-345197":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}