Mua GIàY BúP Bê: (180 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nối Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nối Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90OBDVN-345168":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345169":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345170":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345171":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345172":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33QBIVN-349468":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349469":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349470":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349471":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349472":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20TATVN-356795":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH20TATVN-356796":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH20TATVN-356797":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH20TATVN-356798":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH20TATVN-356799":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Ren 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02JWZVN-336396":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH02JWZVN-336397":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH02JWZVN-336398":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH02JWZVN-336399":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH02JWZVN-336400":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92ICDVN-377016":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH92ICDVN-377017":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH92ICDVN-377018":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH92ICDVN-377019":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH92ICDVN-377020":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH92ICDVN-377021":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH83ICMVN-377070":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH83ICMVN-377071":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH83ICMVN-377072":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH83ICMVN-377073":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH83ICMVN-377074":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH83ICMVN-377075":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Mắc Xích 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mắc Xích 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49GQWVN-313608":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313609":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313610":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313611":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313612":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313613":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31WEYVN-370087":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH31WEYVN-370088":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH31WEYVN-370089":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH31WEYVN-370090":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH31WEYVN-370091":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH86OBHVN-345188":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345189":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345190":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345191":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345192":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84QSPVN-351065":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH84QSPVN-351066":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH84QSPVN-351067":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH84QSPVN-351068":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH84QSPVN-351069":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UXVVN-360802":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH44UXVVN-360803":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH44UXVVN-360804":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH44UXVVN-360805":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH44UXVVN-360806":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH85ENQVN-308685":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH85ENQVN-308686":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH85ENQVN-308687":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH85ENQVN-308688":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH85ENQVN-308689":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê 2 Tone Bóng 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê 2 Tone Bóng 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37QBEVN-349448":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH37QBEVN-349449":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH37QBEVN-349450":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH37QBEVN-349451":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH37QBEVN-349452":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93ICCVN-377010":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH93ICCVN-377011":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH93ICCVN-377012":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH93ICCVN-377013":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH93ICCVN-377014":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH93ICCVN-377015":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37XFQVN-371842":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371843":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371844":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371845":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371846":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09TBEVN-356850":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09TBEVN-356851":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09TBEVN-356852":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09TBEVN-356853":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09TBEVN-356854":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00IBVVN-376968":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH00IBVVN-376969":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH00IBVVN-376970":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH00IBVVN-376971":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH00IBVVN-376972":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH00IBVVN-376973":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Nối Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nối Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH91OBCVN-345163":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345164":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345165":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345166":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345167":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH43UXWVN-360807":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH43UXWVN-360808":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH43UXWVN-360809":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH43UXWVN-360810":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH43UXWVN-360811":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64TOLVN-357955":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64TOLVN-357956":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64TOLVN-357957":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64TOLVN-357958":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH64TOLVN-357959":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH66TOJVN-357945":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH66TOJVN-357946":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH66TOJVN-357947":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH66TOJVN-357948":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH66TOJVN-357949":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24TELVN-357131":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH24TELVN-357132":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH24TELVN-357133":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH24TELVN-357134":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH24TELVN-357135":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32QBJVN-349473":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349474":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349475":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349476":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349477":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99JPKVN-335626":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JPKVN-335627":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JPKVN-335628":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JPKVN-335629":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JPKVN-335630":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23TEMVN-357136":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH23TEMVN-357137":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH23TEMVN-357138":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH23TEMVN-357139":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH23TEMVN-357140":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04JWXVN-336386":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH04JWXVN-336387":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH04JWXVN-336388":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH04JWXVN-336389":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH04JWXVN-336390":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Đinh Tán 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đinh Tán 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03QGIVN-349933":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03QGIVN-349934":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03QGIVN-349935":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03QGIVN-349936":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03QGIVN-349937":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH73VNMVN-288526":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH73VNMVN-288527":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH73VNMVN-288528":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH73VNMVN-288529":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH73VNMVN-288530":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28WFBVN-370102":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH28WFBVN-370103":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH28WFBVN-370104":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH28WFBVN-370105":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH28WFBVN-370106":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21TASVN-356790":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH21TASVN-356791":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH21TASVN-356792":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH21TASVN-356793":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH21TASVN-356794":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Lưới 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Lưới 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH10TBDVN-356845":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH10TBDVN-356846":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH10TBDVN-356847":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH10TBDVN-356848":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH10TBDVN-356849":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH31SSQVN-356000":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH31SSQVN-356001":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH31SSQVN-356002":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH31SSQVN-356003":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH31SSQVN-356004":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Ren 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ren 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72TODVN-357915":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH72TODVN-357916":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH72TODVN-357917":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH72TODVN-357918":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH72TODVN-357919":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đinh Tán 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đinh Tán 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04QGHVN-349928":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04QGHVN-349929":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04QGHVN-349930":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04QGHVN-349931":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04QGHVN-349932":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH86QSNVN-351055":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH86QSNVN-351056":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH86QSNVN-351057":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH86QSNVN-351058":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH86QSNVN-351059":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94ICBVN-377004":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH94ICBVN-377005":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH94ICBVN-377006":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH94ICBVN-377007":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH94ICBVN-377008":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH94ICBVN-377009":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH85QSOVN-351060":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH85QSOVN-351061":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH85QSOVN-351062":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH85QSOVN-351063":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH85QSOVN-351064":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42UXXVN-360812":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42UXXVN-360813":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42UXXVN-360814":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42UXXVN-360815":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH42UXXVN-360816":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83QSQVN-351070":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351071":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351072":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351073":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351074":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp bê Quai Chữ V 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp bê Quai Chữ V 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH07JPCVN-335586":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH07JPCVN-335587":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH07JPCVN-335588":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH07JPCVN-335589":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH07JPCVN-335590":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01JPIVN-335616":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01JPIVN-335617":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01JPIVN-335618":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01JPIVN-335619":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01JPIVN-335620":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hở Gót 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH82ICNVN-377076":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH82ICNVN-377077":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH82ICNVN-377078":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH82ICNVN-377079":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH82ICNVN-377080":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH82ICNVN-377081":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88QSLVN-351045":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351046":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351047":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351048":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351049":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH67TOIVN-357940":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH67TOIVN-357941":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH67TOIVN-357942":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH67TOIVN-357943":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH67TOIVN-357944":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Báo 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Báo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH24TAPVN-356775":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24TAPVN-356776":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24TAPVN-356777":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24TAPVN-356778":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24TAPVN-356779":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34QBHVN-349463":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349464":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349465":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349466":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349467":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Đinh Tán 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đinh Tán 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02QGJVN-349938":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH02QGJVN-349939":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH02QGJVN-349940":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH02QGJVN-349941":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH02QGJVN-349942":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69TOGVN-357930":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357931":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357932":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357933":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357934":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH84ICLVN-377064":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH84ICLVN-377065":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH84ICLVN-377066":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH84ICLVN-377067":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH84ICLVN-377068":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH84ICLVN-377069":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97JPMVN-335636":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335637":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335638":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335639":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335640":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Tua Rua 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Tua Rua 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17JOSVN-335536":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH17JOSVN-335537":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH17JOSVN-335538":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH17JOSVN-335539":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH17JOSVN-335540":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH08TBFVN-356855":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08TBFVN-356856":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08TBFVN-356857":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08TBFVN-356858":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08TBFVN-356859":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83OBKVN-345203":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345204":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345205":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345206":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345207":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82QSRVN-351075":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351076":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351077":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351078":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351079":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29WFAVN-370097":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH29WFAVN-370098":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH29WFAVN-370099":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH29WFAVN-370100":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH29WFAVN-370101":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70TOFVN-357925":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357926":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357927":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357928":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357929":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH28SSTVN-356015":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH28SSTVN-356016":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH28SSTVN-356017":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH28SSTVN-356018":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH28SSTVN-356019":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH71TOEVN-357920":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH71TOEVN-357921":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH71TOEVN-357922":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH71TOEVN-357923":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH71TOEVN-357924":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Vải 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Vải 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01TBMVN-356890":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01TBMVN-356891":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01TBMVN-356892":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01TBMVN-356893":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01TBMVN-356894":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80QSTVN-351085":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH80QSTVN-351086":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH80QSTVN-351087":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH80QSTVN-351088":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH80QSTVN-351089":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Báo 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Báo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22TARVN-356785":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22TARVN-356786":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22TARVN-356787":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22TARVN-356788":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22TARVN-356789":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79QSUVN-351090":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351091":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351092":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351093":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351094":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH30SSRVN-356005":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH30SSRVN-356006":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH30SSRVN-356007":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH30SSRVN-356008":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH30SSRVN-356009":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Kim Tuyến 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Thêu Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00KQHVN-337958":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00KQHVN-337959":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00KQHVN-337960":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00KQHVN-337961":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00KQHVN-337962":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35WEUVN-370067":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH35WEUVN-370068":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH35WEUVN-370069":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH35WEUVN-370070":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH35WEUVN-370071":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Vải 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Vải 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03TBKVN-356880":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03TBKVN-356881":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03TBKVN-356882":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03TBKVN-356883":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03TBKVN-356884":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp bê Quai Chữ V 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp bê Quai Chữ V 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH08JPBVN-335581":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08JPBVN-335582":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08JPBVN-335583":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08JPBVN-335584":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH08JPBVN-335585":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87QSMVN-351050":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH87QSMVN-351051":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH87QSMVN-351052":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH87QSMVN-351053":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH87QSMVN-351054":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Lưới 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Lưới 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH11TBCVN-356840":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH11TBCVN-356841":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH11TBCVN-356842":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH11TBCVN-356843":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH11TBCVN-356844":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Sandal Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Sandal Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35UUIVN-360501":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH35UUIVN-360502":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH35UUIVN-360503":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH35UUIVN-360504":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH35UUIVN-360505":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89QSKVN-351040":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH89QSKVN-351041":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH89QSKVN-351042":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH89QSKVN-351043":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH89QSKVN-351044":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14JOVVN-335551":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335552":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335553":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335554":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335555":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UULVN-360516":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH32UULVN-360517":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH32UULVN-360518":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH32UULVN-360519":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH32UULVN-360520":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH39SSIVN-355960":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH39SSIVN-355961":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH39SSIVN-355962":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH39SSIVN-355963":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH39SSIVN-355964":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00JPJVN-335621":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335622":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335623":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335624":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335625":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19SPGVN-355531":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19SPGVN-355532":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19SPGVN-355533":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19SPGVN-355534":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19SPGVN-355535":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp bê Quai Chữ V 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp bê Quai Chữ V 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06JPDVN-335591":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06JPDVN-335592":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06JPDVN-335593":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06JPDVN-335594":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06JPDVN-335595":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hở Gót 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89ICGVN-377034":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH89ICGVN-377035":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH89ICGVN-377036":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH89ICGVN-377037":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH89ICGVN-377038":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH89ICGVN-377039":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38SSJVN-355965":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH38SSJVN-355966":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH38SSJVN-355967":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH38SSJVN-355968":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH38SSJVN-355969":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WFDVN-370112":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370113":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370114":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370115":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370116":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05JWWVN-336381":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH05JWWVN-336382":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH05JWWVN-336383":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH05JWWVN-336384":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH05JWWVN-336385":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Kim Sa 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Kim Sa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47OKMVN-346031":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH47OKMVN-346032":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH47OKMVN-346033":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH47OKMVN-346034":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH47OKMVN-346035":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95ICAVN-376998":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH95ICAVN-376999":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH95ICAVN-377000":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH95ICAVN-377001":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH95ICAVN-377002":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH95ICAVN-377003":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH29SSSVN-356010":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH29SSSVN-356011":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH29SSSVN-356012":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH29SSSVN-356013":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH29SSSVN-356014":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90QSJVN-351035":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351036":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351037":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351038":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351039":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25TEKVN-357126":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25TEKVN-357127":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25TEKVN-357128":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25TEKVN-357129":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25TEKVN-357130":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Tua Rua 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn Đính Tua Rua 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15JOUVN-335546":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH15JOUVN-335547":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH15JOUVN-335548":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH15JOUVN-335549":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH15JOUVN-335550":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Sandal Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Sandal Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28XFZVN-371887":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28XFZVN-371888":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28XFZVN-371889":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28XFZVN-371890":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28XFZVN-371891":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thuyền Và Mỏ Neo 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Họa Tiết Thuyền Và Mỏ Neo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05NSWVN-344284":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344285":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344286":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344287":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344288":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38XFPVN-371837":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371838":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371839":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371840":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371841":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Quai 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Quai 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35SSMVN-355980":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH35SSMVN-355981":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH35SSMVN-355982":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH35SSMVN-355983":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH35SSMVN-355984":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09JPAVN-335576":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09JPAVN-335577":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09JPAVN-335578":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09JPAVN-335579":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH09JPAVN-335580":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39XFOVN-371832":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371833":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371834":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371835":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371836":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}