GIàY VảI Nữ: (208 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Vải Thắt Dây In Sọc Rubi Giày Vải Thắt Dây In Sọc 469,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH74SKJSG-700009":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74SKJSG-700010":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74SKJSG-700011":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74SKJSG-700012":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74SKJSG-700013":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH74SKJSG-700014":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sneakers Vải ZALORA BASICS Sneakers Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH92XBNVN-458551":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH92XBNVN-458552":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH92XBNVN-458553":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH92XBNVN-458554":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH92XBNVN-458555":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Vải ZALORA BASICS Giày Sneakers Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH94XBLVN-458541":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH94XBLVN-458542":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH94XBLVN-458543":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH94XBLVN-458544":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH94XBLVN-458545":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sneakers Vải ZALORA BASICS Sneakers Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH93XBMVN-458546":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH93XBMVN-458547":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH93XBMVN-458548":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH93XBMVN-458549":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH93XBMVN-458550":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57CCSVN-415507":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57CCSVN-415508":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57CCSVN-415509":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57CCSVN-415510":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57CCSVN-415511":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hai Màu ZALORA Giày Vải Phối Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63CCMVN-415477":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63CCMVN-415478":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63CCMVN-415479":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63CCMVN-415480":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63CCMVN-415481":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hai Màu ZALORA Giày Vải Phối Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH62CCNVN-415482":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62CCNVN-415483":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62CCNVN-415484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62CCNVN-415485":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62CCNVN-415486":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71CCEVN-415437":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71CCEVN-415438":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71CCEVN-415439":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71CCEVN-415440":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71CCEVN-415441":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Cổ Thấp Rubi Giày Vải Cổ Thấp 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH73SKKSG-700015":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73SKKSG-700016":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73SKKSG-700017":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73SKKSG-700018":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết ZALORA Giày Vải In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69CCGVN-415447":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69CCGVN-415448":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69CCGVN-415449":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69CCGVN-415450":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69CCGVN-415451":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56CCTVN-415512":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56CCTVN-415513":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56CCTVN-415514":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56CCTVN-415515":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56CCTVN-415516":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH58CCRVN-415502":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58CCRVN-415503":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58CCRVN-415504":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58CCRVN-415505":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58CCRVN-415506":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jade Plimsolls Rubi Jade Plimsolls 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH02AXLSG-671191":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02AXLSG-671192":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02AXLSG-671193":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02AXLSG-671194":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02AXLSG-671195":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02AXLSG-671196":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02AXLSG-671197":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hai Màu ZALORA Giày Vải Phối Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64CCLVN-415472":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64CCLVN-415473":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64CCLVN-415474":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64CCLVN-415475":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64CCLVN-415476":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết ZALORA Giày Vải In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68CCHVN-415452":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68CCHVN-415453":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68CCHVN-415454":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68CCHVN-415455":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68CCHVN-415456":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Thun ZALORA BASICS Giày Vải Phối Thun 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH27TTOVN-451911":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH27TTOVN-451912":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH27TTOVN-451913":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH27TTOVN-451914":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH27TTOVN-451915":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Phối Màu Rubi Giày Lười Phối Màu 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH68SKPSG-700033":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68SKPSG-700034":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68SKPSG-700035":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68SKPSG-700036":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68SKPSG-700037":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH54CCVVN-415522":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54CCVVN-415523":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54CCVVN-415524":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54CCVVN-415525":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54CCVVN-415526":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70CCFVN-415442":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70CCFVN-415443":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70CCFVN-415444":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70CCFVN-415445":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70CCFVN-415446":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55CCUVN-415517":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55CCUVN-415518":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55CCUVN-415519":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55CCUVN-415520":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55CCUVN-415521":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH73CCCVN-415427":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73CCCVN-415428":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73CCCVN-415429":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73CCCVN-415430":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73CCCVN-415431":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Viền Cói ZALORA Giày Vải Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45TSWVN-451828":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45TSWVN-451829":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45TSWVN-451830":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45TSWVN-451831":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45TSWVN-451832":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Mềm Thắt Dây ZALORA Giày Vải Mềm Thắt Dây 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH42CDHVN-415582":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42CDHVN-415583":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42CDHVN-415584":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42CDHVN-415585":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42CDHVN-415586":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH72CCDVN-415432":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72CCDVN-415433":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72CCDVN-415434":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72CCDVN-415435":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72CCDVN-415436":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Thun ZALORA BASICS Giày Vải Phối Thun 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH25TTQVN-451921":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25TTQVN-451922":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25TTQVN-451923":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25TTQVN-451924":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25TTQVN-451925":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52CCXVN-415532":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415533":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415534":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415535":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415536":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45CDEVN-415567":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45CDEVN-415568":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45CDEVN-415569":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45CDEVN-415570":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45CDEVN-415571":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Thun ZALORA BASICS Giày Vải Phối Thun 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH26TTPVN-451916":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH26TTPVN-451917":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH26TTPVN-451918":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH26TTPVN-451919":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH26TTPVN-451920":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Họa Tiết Vân Da ZALORA Giày Lười In Họa Tiết Vân Da 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH31TTKVN-451891":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31TTKVN-451892":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31TTKVN-451893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31TTKVN-451894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31TTKVN-451895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH06SKVVN-397743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397745":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397747":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397748":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397749":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397750":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH47CDCVN-415557":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47CDCVN-415558":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47CDCVN-415559":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47CDCVN-415560":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47CDCVN-415561":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Hoa ZALORA Giày Lười In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH34TTHVN-451876":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34TTHVN-451877":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34TTHVN-451878":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34TTHVN-451879":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34TTHVN-451880":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH61CCOVN-415487":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415488":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415489":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415490":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415491":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Mềm Thắt Dây ZALORA Giày Vải Mềm Thắt Dây 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44CDFVN-415572":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44CDFVN-415573":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44CDFVN-415574":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44CDFVN-415575":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44CDFVN-415576":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Viền Cói ZALORA Giày Vải Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44TSXVN-451833":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44TSXVN-451834":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44TSXVN-451835":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44TSXVN-451836":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44TSXVN-451837":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Viền Cói ZALORA Giày Vải In Hoa Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46TSVVN-451823":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46TSVVN-451824":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46TSVVN-451825":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46TSVVN-451826":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46TSVVN-451827":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Hoa ZALORA Giày Lười In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH28TTNVN-451906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28TTNVN-451907":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28TTNVN-451908":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28TTNVN-451909":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28TTNVN-451910":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hoa 20% OFF Windy Giày Vải Phối Hoa 335,000 VND GIẢM CÒN 268,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH96KLNVN-382103":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH96KLNVN-382104":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH96KLNVN-382105":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH96KLNVN-382106":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH96KLNVN-382107":{"price":"335,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Canvas 30% OFF Ananas Giày Canvas 458,000 VND GIẢM CÒN 321,000 VND Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH69RJAVN-223573":{"price":"458,000","special_price":"321,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH69RJAVN-223574":{"price":"458,000","special_price":"321,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH69RJAVN-223575":{"price":"458,000","special_price":"321,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH69RJAVN-223576":{"price":"458,000","special_price":"321,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH69RJAVN-223577":{"price":"458,000","special_price":"321,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Phối Màu Viền Cói ZALORA Giày Vải Phối Màu Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH36TTFVN-451866":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36TTFVN-451867":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36TTFVN-451868":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36TTFVN-451869":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36TTFVN-451870":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH09SKSVN-397728":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397729":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397730":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397731":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397732":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Hoa ZALORA Giày Lười In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH35TTGVN-451871":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH35TTGVN-451872":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH35TTGVN-451873":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH35TTGVN-451874":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH35TTGVN-451875":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Janey Casual Rubi Giày Vải Janey Casual 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH01AXMSG-671198":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01AXMSG-671199":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01AXMSG-671200":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01AXMSG-671201":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01AXMSG-671202":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Màu Viền Cói ZALORA Giày Vải Phối Màu Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH38TTDVN-451856":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38TTDVN-451857":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38TTDVN-451858":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38TTDVN-451859":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38TTDVN-451860":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa 40% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH86NKVVN-387337":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH86NKVVN-387338":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH86NKVVN-387339":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH86NKVVN-387340":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH86NKVVN-387341":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH08SKTVN-397733":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397734":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397735":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397736":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397737":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Màu Viền Cói ZALORA Giày Vải Phối Màu Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37TTEVN-451861":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37TTEVN-451862":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37TTEVN-451863":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37TTEVN-451864":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37TTEVN-451865":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH12SKPVN-397713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397717":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Nữ Ananas Giày Canvas Nữ 468,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH99SIIVN-354798":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH99SIIVN-354799":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH99SIIVN-354800":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH99SIIVN-354801":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH07SKUVN-397738":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397739":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397740":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397741":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397742":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Sọc Và Dưa Hấu ZALORA Giày Vải In Sọc Và Dưa Hấu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH43TSYVN-451838":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43TSYVN-451839":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43TSYVN-451841":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43TSYVN-451842":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43TSYVN-451843":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Dưa Hấu ZALORA Giày Vải In Dưa Hấu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH40TTBVN-451850":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH40TTBVN-451851":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH40TTBVN-451852":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH40TTBVN-451854":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH40TTBVN-451855":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46CDDVN-415562":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46CDDVN-415563":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46CDDVN-415564":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46CDDVN-415565":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46CDDVN-415566":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Ananas Giày Canvas 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH59RJKVN-223623":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH59RJKVN-223624":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH59RJKVN-223625":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH59RJKVN-223626":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH59RJKVN-223627":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH10SKRVN-397723":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397724":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397725":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397726":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397727":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH49EQSSG-620979":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620980":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620981":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620982":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620983":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620984":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620985":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Họa Tiết Ngựa Vằn ZALORA Giày Lười In Họa Tiết Ngựa Vằn 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH32TTJVN-451886":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32TTJVN-451887":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32TTJVN-451888":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32TTJVN-451889":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32TTJVN-451890":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da 30% OFF Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND GIẢM CÒN 324,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH68RJBVN-223578":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH68RJBVN-223579":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH68RJBVN-223580":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH68RJBVN-223581":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH68RJBVN-223582":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH53CCWVN-415527":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53CCWVN-415528":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53CCWVN-415529":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53CCWVN-415530":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53CCWVN-415531":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Mềm Thắt Dây ZALORA Giày Vải Mềm Thắt Dây 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH43CDGVN-415577":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43CDGVN-415578":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43CDGVN-415579":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43CDGVN-415580":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43CDGVN-415581":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Vân Da 49% OFF ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Vân Da 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49XMWVN-372252":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49XMWVN-372253":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49XMWVN-372254":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49XMWVN-372255":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49XMWVN-372256":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 40% OFF ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47XMYVN-372262":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH47XMYVN-372263":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH47XMYVN-372264":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH47XMYVN-372265":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH47XMYVN-372266":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH99AXOSG-671210":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99AXOSG-671211":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99AXOSG-671212":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99AXOSG-671213":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99AXOSG-671214":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99AXOSG-671215":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da 30% OFF Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND GIẢM CÒN 324,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH64RJFVN-223598":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH64RJFVN-223599":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH64RJFVN-223600":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH64RJFVN-223601":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH64RJFVN-223602":{"price":"462,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Nữ STANDARD BOHO Sanuk Giày Vải Nữ STANDARD BOHO 2,100,000 VND
  Kích cỡ 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA955SH92BJBVN-466057":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH92BJBVN-466058":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH92BJBVN-466059":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH92BJBVN-466060":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 439,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH58EQJSG-620921":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620922":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620923":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620924":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620925":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620926":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Da Báo 40% OFF ZALORA Giày Lười In Da Báo 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68NLNVN-387427":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH68NLNVN-387428":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH68NLNVN-387429":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH68NLNVN-387430":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH68NLNVN-387431":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Lười Sọc Xéo 49% OFF ZALORA Giày Lười Sọc Xéo 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77NLEVN-387382":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH77NLEVN-387383":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH77NLEVN-387384":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH77NLEVN-387385":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH77NLEVN-387386":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn 30% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02UPTVN-367091":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367092":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367093":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367094":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367095":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Thắt Dây Viền Cói 20% OFF ZALORA Giày Vải Thắt Dây Viền Cói 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77QVQVN-394723":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH77QVQVN-394724":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH77QVQVN-394725":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH77QVQVN-394726":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH77QVQVN-394727":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH48EQTSG-620986":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620987":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620988":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620989":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620990":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620991":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620992":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Họa Tiết Chấm Bi Trắng 40% OFF ZALORA Giày Vải Họa Tiết Chấm Bi Trắng 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH52XMTVN-372237":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52XMTVN-372238":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52XMTVN-372239":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52XMTVN-372240":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52XMTVN-372241":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Canvas Nữ 30% OFF Ananas Giày Canvas Nữ 468,000 VND GIẢM CÒN 328,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH95SIMVN-354814":{"price":"468,000","special_price":"328,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH95SIMVN-354815":{"price":"468,000","special_price":"328,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH95SIMVN-354816":{"price":"468,000","special_price":"328,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH95SIMVN-354817":{"price":"468,000","special_price":"328,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97AXQSG-671223":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97AXQSG-671224":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97AXQSG-671225":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97AXQSG-671226":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97AXQSG-671227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97AXQSG-671228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97AXQSG-671229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Sọc Xéo 49% OFF ZALORA Giày Lười Sọc Xéo 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76NLFVN-387387":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH76NLFVN-387388":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH76NLFVN-387389":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH76NLFVN-387390":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH76NLFVN-387391":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH57EQKSG-620927":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620928":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620929":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620930":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620931":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620932":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Sọc Và Dưa Hấu ZALORA Giày Vải In Sọc Và Dưa Hấu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH42TSZVN-451844":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42TSZVN-451845":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42TSZVN-451846":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42TSZVN-451847":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH42TSZVN-451848":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 49% OFF ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46XMZVN-372267":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH46XMZVN-372268":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH46XMZVN-372269":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH46XMZVN-372270":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH46XMZVN-372271":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải In Hoa 49% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH85NKWVN-387342":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH85NKWVN-387343":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH85NKWVN-387344":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH85NKWVN-387345":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH85NKWVN-387346":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn 49% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93NKOVN-387302":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH93NKOVN-387303":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH93NKOVN-387304":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH93NKOVN-387305":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH93NKOVN-387306":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 3 4 5 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH56RULVN-448143":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH56RULVN-448144":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH56RULVN-448145":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH56RULVN-448146":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH56RULVN-448147":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH59EQISG-620914":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620915":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620916":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620917":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620918":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620919":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620920":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hoa Windy Giày Vải Phối Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH94KLPVN-382113":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382114":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382115":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382116":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382117":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98AXPSG-671216":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98AXPSG-671217":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98AXPSG-671218":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98AXPSG-671219":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98AXPSG-671220":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98AXPSG-671221":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98AXPSG-671222":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn 49% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94NKNVN-387297":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH94NKNVN-387298":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH94NKNVN-387299":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH94NKNVN-387300":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH94NKNVN-387301":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 20% OFF ZALORA Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64QWDVN-394788":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH64QWDVN-394789":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH64QWDVN-394790":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH64QWDVN-394791":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH64QWDVN-394792":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Hoa 20% OFF ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70QVXVN-394758":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH70QVXVN-394759":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH70QVXVN-394760":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH70QVXVN-394761":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH70QVXVN-394762":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Lười In Hoa ZALORA Giày Lười In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH30TTLVN-451896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30TTLVN-451897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30TTLVN-451898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30TTLVN-451899":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30TTLVN-451900":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Sọc Dọc 49% OFF ZALORA Giày Lười Sọc Dọc 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90NKRVN-387317":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH90NKRVN-387318":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH90NKRVN-387319":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH90NKRVN-387320":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH90NKRVN-387321":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải In Hoa 49% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH84NKXVN-387347":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH84NKXVN-387348":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH84NKXVN-387349":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH84NKXVN-387350":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH84NKXVN-387351":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH13SKOVN-397708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397709":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397710":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH50EQRSG-620972":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620973":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620974":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620975":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620976":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620977":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620978":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ STANDARD BOHO Sanuk Giày Vải Nữ STANDARD BOHO 2,100,000 VND
  Kích cỡ 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA955SH91BJCVN-466061":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH91BJCVN-466062":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH91BJCVN-466063":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH91BJCVN-466064":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH91BJCVN-466065":{"price":"2,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH91IMM-64482":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH91IMM-64483":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH91IMM-64484":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH91IMM-64485":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH91IMM-64486":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH91IMM-208074":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH75OPS-131590":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH75OPS-131591":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH75OPS-131592":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH75OPS-131593":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH75OPS-131594":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 49% OFF ZALORA Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65QWCVN-394783":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH65QWCVN-394784":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH65QWCVN-394785":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH65QWCVN-394786":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH65QWCVN-394787":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}

Sneaker nữ thời trang cho phái đẹp thêm năng động

Khi nhắc đến sneaker nữ, các bạn gái trẻ ngày nay thường e ngại bởi kiểu dáng đơn điệu hay vẻ cứng nhắc của nó. Thế nhưng, càng đơn giản, bạn càng dễ phối đồ. Do đó, bạn nên có ít nhất một đôi giày bệt nữ trong tủ giày để tạo cho mình một phong cách riêng trong mọi hoàn cảnh. Với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, bạn có thể lựa chọn một đôi giày tom nữ, giày van nữ, giày cột dây nữ tùy theo sở thích và gu ăn mặc của mình. Khi mua giày sneaker, hãy lưu ý là phải đảm bảo bàn chân của bạn được nằm gọn một cách thoải mái nhất trong giày, nếu quá bó buộc chân sẽ gây ra những vết thương nơi bàn chân, mắt cá chân và các vết thương nghiêm trọng khác.

Giày vans nữ dễ phối đồ với mọi phong cách

Không chỉ mang đến sự tiện lợi, thoải mái mà giày vans nữ hay giày vải nữ Hàn Quốc còn giúp bạn trở nên trẻ trung, năng động và cuốn hút. Bạn có thể phối giày vải nữ với chân váy ngắn hay quần kiểu nữ cùng áo sơ mi nữ, áo khoác nữtúi xách nữ thật trẻ trung để đón chào ngày mới. Hãy nhớ nguyên tắc phối trang phục trơn một màu với giầy vải nữ in họa tiết và ngược lại để tạo điểm nhấn nổi bật và không gây rối mắt cho người đối diện nhé!

Bộ sưu tập giày bệt nữ tại ZALORA.VN

Trang mua sắm trực tuyến ZALORA.VN sẽ là giải pháp cho nhu cầu mua vans nữ, giày nữ hàng hiệu của bạn với sự đa dạng của các nhãn hiệu giày vans nữ tphcm nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Mollet, Windy,… Bạn có thể mua sắm giày sneaker nữ hoặc giày vải nữ đẹp với giá tốt mà không cần ra cửa hàng. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng,… chắc chắc sẽ làm bạn hài lòng. Chỉ với một cú click chuột tại ZALORA.VN, cả thế giới thời trang sẽ nằm trong tầm tay bạn. Hãy biến hóa đa dạng phong cách thời trang của mình bằng các sản phẩm giày vải đẹp, giày lười nữ giá rẻ, giày vans nữ giá rẻ đến từ các shop giày vans uy tín trên trang mua sắm trực tuyến ZALORA.VN ngay hôm nay!