Mua GIàY Đế XUồNG: (388 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78SQVVN-355765":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78SQVVN-355766":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78SQVVN-355767":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78SQVVN-355768":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78SQVVN-355769":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70SRDVN-355805":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70SRDVN-355806":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70SRDVN-355807":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70SRDVN-355808":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70SRDVN-355809":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68SRFVN-355815":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68SRFVN-355816":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68SRFVN-355817":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68SRFVN-355818":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68SRFVN-355819":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69SREVN-355810":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69SREVN-355811":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69SREVN-355812":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69SREVN-355813":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69SREVN-355814":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitten wedge pump with back bow EZRA by ZALORA Kitten wedge pump with back bow 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19OPKVN-346375":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19OPKVN-346376":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19OPKVN-346377":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19OPKVN-346378":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19OPKVN-346379":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49RNEVN-352845":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49RNEVN-352846":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49RNEVN-352847":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49RNEVN-352848":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49RNEVN-352849":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Mũi S46 Zilandi Giày Đế Xuồng Khoét Mũi S46 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10TEZVN-357201":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10TEZVN-357202":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10TEZVN-357203":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10TEZVN-357204":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10TEZVN-357205":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitten wedge pump with back bow EZRA by ZALORA Kitten wedge pump with back bow 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20OPJVN-346370":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20OPJVN-346371":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20OPJVN-346372":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20OPJVN-346373":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20OPJVN-346374":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng Gosto Giày Cao Gót Đế Xuồng 835,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH40UKLVN-366576":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH40UKLVN-366577":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH40UKLVN-366578":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH40UKLVN-366579":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH40UKLVN-366580":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH63SRKVN-355840":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH63SRKVN-355841":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH63SRKVN-355842":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH63SRKVN-355843":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH63SRKVN-355844":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing EZRA by ZALORA Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49JRIVN-335876":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49JRIVN-335877":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49JRIVN-335878":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49JRIVN-335879":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49JRIVN-335880":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH62SRLVN-355845":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH62SRLVN-355846":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH62SRLVN-355847":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH62SRLVN-355848":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH62SRLVN-355849":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Pointed Wedge Pump With Ankle Strap EZRA by ZALORA Strappy Pointed Wedge Pump With Ankle Strap 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH32NZNVN-344968":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32NZNVN-344969":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32NZNVN-344970":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32NZNVN-344971":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32NZNVN-344972":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45RNIVN-352865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45RNIVN-352866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45RNIVN-352867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45RNIVN-352868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45RNIVN-352869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Suede Pointed Espadrille Wedge EZRA by ZALORA Suede Pointed Espadrille Wedge 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97JXEVN-336421":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97JXEVN-336422":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97JXEVN-336423":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97JXEVN-336424":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97JXEVN-336425":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing EZRA by ZALORA Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47JRKVN-335886":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47JRKVN-335887":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47JRKVN-335888":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47JRKVN-335889":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47JRKVN-335890":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing EZRA by ZALORA Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48JRJVN-335881":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48JRJVN-335882":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48JRJVN-335883":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48JRJVN-335884":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48JRJVN-335885":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54RMZVN-352820":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54RMZVN-352821":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54RMZVN-352822":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54RMZVN-352823":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54RMZVN-352824":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46RNHVN-352860":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46RNHVN-352861":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46RNHVN-352862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46RNHVN-352863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46RNHVN-352864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH44VDNVN-368246":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44VDNVN-368247":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44VDNVN-368248":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44VDNVN-368249":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44VDNVN-368250":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH35TRKVN-364936":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35TRKVN-364937":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35TRKVN-364938":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35TRKVN-364939":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35TRKVN-364940":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH13VGSVN-361421":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13VGSVN-361422":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13VGSVN-361423":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH13VGSVN-361424":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75SQYVN-355780":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75SQYVN-355781":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75SQYVN-355782":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75SQYVN-355783":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75SQYVN-355784":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Mũi S46 Zilandi Giày Đế Xuồng Khoét Mũi S46 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09TFAVN-357206":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09TFAVN-357207":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09TFAVN-357208":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09TFAVN-357209":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09TFAVN-357210":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Pointed Wedge Pump With Ankle Strap EZRA by ZALORA Strappy Pointed Wedge Pump With Ankle Strap 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH31NZOVN-344973":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31NZOVN-344974":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31NZOVN-344975":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31NZOVN-344976":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31NZOVN-344977":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH48RNFVN-352850":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48RNFVN-352851":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48RNFVN-352852":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48RNFVN-352853":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48RNFVN-352854":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH84NLZVN-343928":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH84NLZVN-343929":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH84NLZVN-343930":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH84NLZVN-343931":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH84NLZVN-343932":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH45VDMVN-368241":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45VDMVN-368242":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45VDMVN-368243":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45VDMVN-368244":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45VDMVN-368245":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Hậu Bản Ngang VIG Koumi Koumi Giày Sandal Quai Hậu Bản Ngang VIG 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71OBWVN-345274":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345275":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345276":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345277":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345278":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345279":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44RNJVN-352870":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44RNJVN-352871":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44RNJVN-352872":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44RNJVN-352873":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44RNJVN-352874":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88BNJVN-318568":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318569":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318570":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318571":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318572":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi Up & Go Giày Đế Xuồng Bít Mũi 370,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH09SHYVN-354746":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09SHYVN-354747":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09SHYVN-354748":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09SHYVN-354749":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09SHYVN-354750":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Slingback Wedge Sandal EZRA by ZALORA Strappy Slingback Wedge Sandal 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH29NZQVN-344983":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH29NZQVN-344984":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH29NZQVN-344985":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH29NZQVN-344986":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH29NZQVN-344987":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 409,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH33TRMVN-364946":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH33TRMVN-364947":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH33TRMVN-364948":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH33TRMVN-364949":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21BMCVN-318402":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318403":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318404":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318405":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318406":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hé Mũi NP Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Hé Mũi NP 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH05HREVN-331959":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05HREVN-331960":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05HREVN-331961":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05HREVN-331962":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05HREVN-331963":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05HREVN-331964":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41RNMVN-352885":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41RNMVN-352886":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41RNMVN-352887":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41RNMVN-352888":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41RNMVN-352889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 38% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 469,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19BMEVN-318412":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318413":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318414":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318415":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318416":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318417":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH32SDFVN-354235":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32SDFVN-354236":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32SDFVN-354237":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32SDFVN-354238":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32SDFVN-354239":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH76SQXVN-355775":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76SQXVN-355776":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76SQXVN-355777":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76SQXVN-355778":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76SQXVN-355779":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77SQWVN-355770":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77SQWVN-355771":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77SQWVN-355772":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77SQWVN-355773":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77SQWVN-355774":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 42% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80BWPVN-302440":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302441":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302442":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302443":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302444":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Strappy Slingback Wedge Sandal EZRA by ZALORA Strappy Slingback Wedge Sandal 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH28NZRVN-344988":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH28NZRVN-344989":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH28NZRVN-344990":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH28NZRVN-344991":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH28NZRVN-344992":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Pointed Wedge Pump With Ankle Strap EZRA by ZALORA Strappy Pointed Wedge Pump With Ankle Strap 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH30NZPVN-344978":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH30NZPVN-344979":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH30NZPVN-344980":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH30NZPVN-344981":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH30NZPVN-344982":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo NP Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Chéo NP 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH10HQZVN-331929":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10HQZVN-331930":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10HQZVN-331931":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10HQZVN-331932":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10HQZVN-331933":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10HQZVN-331934":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 799,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH14VGRVN-361416":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14VGRVN-361417":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14VGRVN-361418":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14VGRVN-361419":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH14VGRVN-361420":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH30SWNVN-356393":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356394":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356395":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356396":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH30SWNVN-356397":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH43VDOVN-368251":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH43VDOVN-368252":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH43VDOVN-368253":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH43VDOVN-368254":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH43VDOVN-368255":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày đế xuồng đẹp 2014

Bạn có biết Salvatore Ferragamore là người thiết kế đôi giày đế xuồng đầu tiên trên thế giới? Ông đã thiết kế chiếc giày búp bê đế xuồng năm 1935 và giày đế xuồng cao năm 1936. Chiều cao của giày đế xuồng rất đa dạng giúp cho các bạn nữ có nhiều sự lựa chọn phong phú. Bạn có thể mang nó đi làm trong những chiếc váy công sở, hoặc tới các buổi gặp mặt cuối tuần khi phối hợp chung với quần jeans đơn giản hay kết hợp với những phụ kiện trang sức thời trang để phù hợp hơn với từng hoàn cảnh. Thêm vào đó, guốc đế xuồng hay dép dế xuồng thích hợp với tất cả các mùa trong năm tạo nên cá tính cho phong cách thời trang của chính bản thân mình.

Giày đế xuồng thời trang 2014

Tại ZALORA, chúng tôi mang đến bạn những bộ sưu tập giày đế xuồng đẹp từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nếu là một doanh nhân thì Borani, Sulily hay Senta sẽ mang đến vẻ tự tin quý phái trong từng bước chân cho bạn. Nếu bạn là nhân viên văn phòng, Nina Collections sẽ là lựa chọn thích hợp với sự đơn giản nhưng đầy phong cách. Sẽ là hoàn hảo cho các bạn nữ khi diện những đôi giày cao gót đế xuồng với các trang phục thời trang khác như áo sơ mi nữ, quần kiểu nữ hay áo thun nữ hợp mốt khác kèm theo là những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, vòng cổ nữ hay lắc tay để các bạn luôn tự tin trong bất kỳ buổi đi chơi nào cùng bạn bè.

ZALORA.VN – địa chỉ mua sắm đáng tin cậy

Tận hưởng thú vui mua sắm thời trang hiện đại tại ZALORA Việt Nam vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật mọi thông tin cá nhân và thanh toán. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn được giao hàng toàn quốc với những khuyến mãi cực hấp dẫn dành riêng cho bạn. Song song đó, ZALORA.VN còn có nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … chắc chắc sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm những đôi giày đế xuồng 2014 mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!