Mua GIàY Đế XUồNG: (283 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn Rubi Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH11GXWSG-626304":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626305":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626306":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626307":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626308":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626309":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626310":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Chụp Mũi Crocs Xuồng Chụp Mũi 1,595,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH39EBKVN-419661":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH39EBKVN-419662":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH39EBKVN-419663":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH39EBKVN-419664":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH39EBKVN-419665":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH32DATVN-417534":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417535":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417536":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417537":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417538":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH26DAZVN-417564":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26DAZVN-417565":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26DAZVN-417566":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26DAZVN-417567":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26DAZVN-417568":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH36DAPVN-417514":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH36DAPVN-417515":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH36DAPVN-417516":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH36DAPVN-417517":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH36DAPVN-417518":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH27DAYVN-417559":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417560":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417561":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417562":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417563":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals đế xuồng ZALORA Giày sandals đế xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67NLOVN-387432":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387435":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387436":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Trơn ZALORA Giày Đế Xuồng Trơn 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH80QVNVN-394708":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394709":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394710":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394711":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394712":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ Senta Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH40DXNVN-419269":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH40DXNVN-419270":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH40DXNVN-419271":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH40DXNVN-419272":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH40DXNVN-419273":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi Rubi Giày Đế Xuồng Hở Mũi 549,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH07GYASG-626330":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626331":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626332":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626333":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626334":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626335":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626336":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ DoBa Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 385,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH54BJPVN-414073":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH54BJPVN-414074":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH54BJPVN-414075":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH54BJPVN-414076":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH54BJPVN-414077":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sabo Nữ DoBa Giày Sabo Nữ 479,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH64BJFVN-414021":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH64BJFVN-414022":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH64BJFVN-414023":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH64BJFVN-414024":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH64BJFVN-414025":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH64BJFVN-414026":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH35DAQVN-417519":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH35DAQVN-417520":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH35DAQVN-417521":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH35DAQVN-417522":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH35DAQVN-417523":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Bít Mũi Crocs Xuồng Bít Mũi 1,595,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH49EBAVN-419619":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH49EBAVN-419620":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH49EBAVN-419623":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH49EBAVN-419624":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH28DAXVN-417554":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH28DAXVN-417555":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH28DAXVN-417556":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH28DAXVN-417557":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH28DAXVN-417558":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Ngang Senta Xuồng Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH10WCVVN-403830":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10WCVVN-403831":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10WCVVN-403832":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10WCVVN-403833":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10WCVVN-403834":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH34DARVN-417524":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417525":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417526":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417527":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417528":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sabo Nữ DoBa Giày Sabo Nữ 479,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH65BJEVN-414015":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH65BJEVN-414016":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH65BJEVN-414017":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH65BJEVN-414018":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH65BJEVN-414019":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH65BJEVN-414020":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Kiểu Mini Crocs Xuồng Kiểu Mini 1,455,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH46EBDVN-419625":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH46EBDVN-419627":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH46EBDVN-419628":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH46EBDVN-419629":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH46EBDVN-419630":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Girlie Giày Sandal Đế Xuồng 597,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH61WAWVN-403575":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH61WAWVN-403576":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH61WAWVN-403577":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH61WAWVN-403578":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH61WAWVN-403579":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Khoét Hông Hở Mũi Crocs Búp Bê Khoét Hông Hở Mũi 1,455,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH54EAVVN-419600":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH54EAVVN-419601":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH54EAVVN-419602":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH54EAVVN-419603":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH54EAVVN-419604":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Ngang Senta Xuồng Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH09WCWVN-403835":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH09WCWVN-403836":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH09WCWVN-403837":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH09WCWVN-403838":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH09WCWVN-403839":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Bọc Hoa Văn Crocs Xuồng Đế Bọc Hoa Văn 1,695,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH42EBHVN-419646":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH42EBHVN-419647":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH42EBHVN-419648":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH42EBHVN-419649":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH42EBHVN-419650":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Đan Kiểu Cói Senta Silver Xuồng Quai Đan Kiểu Cói 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH94WDLVN-403910":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94WDLVN-403911":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94WDLVN-403912":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94WDLVN-403913":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94WDLVN-403914":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Sandal Cao Gót Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH07DBSVN-417658":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH07DBSVN-417659":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH07DBSVN-417660":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH07DBSVN-417661":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH07DBSVN-417662":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ JUNO Giày Đế Xuồng Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH01BLQVN-414223":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH01BLQVN-414224":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH01BLQVN-414225":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH01BLQVN-414226":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH01BLQVN-414227":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH31DAUVN-417539":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417540":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417541":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417542":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417543":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Kiểu Mini Crocs Xuồng Kiểu Mini 1,455,000 VND
  Kích cỡ 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH45EBEVN-419631":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH45EBEVN-419632":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH45EBEVN-419633":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH45EBEVN-419634":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH45EBEVN-419635":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ DoBa Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 385,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH57BJMVN-414058":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH57BJMVN-414059":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH57BJMVN-414060":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH57BJMVN-414061":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH57BJMVN-414062":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH53NMCVN-387502":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53NMCVN-387503":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53NMCVN-387504":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53NMCVN-387505":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53NMCVN-387506":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Sandal Cao Gót Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH10DBPVN-417644":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH10DBPVN-417645":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH10DBPVN-417646":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH10DBPVN-417647":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Sulily Giày Đế Xuồng Sandal 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH11THSVN-399283":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11THSVN-399284":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11THSVN-399285":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11THSVN-399286":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Bọc Hoa Văn Crocs Xuồng Đế Bọc Hoa Văn 1,695,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH43EBGVN-419641":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH43EBGVN-419642":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH43EBGVN-419643":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH43EBGVN-419644":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH43EBGVN-419645":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66NLPVN-387437":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387438":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387439":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387440":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387441":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 20% OFF Senta Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 389,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH12WCTVN-403820":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403821":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403822":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403823":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403824":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng Ebony Rubi Giày Sandals Đế Xuồng Ebony 749,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04GYDSG-626351":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04GYDSG-626352":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04GYDSG-626353":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04GYDSG-626354":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04GYDSG-626355":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04GYDSG-626356":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04GYDSG-626357":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH25DBAVN-417569":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417570":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417571":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417572":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417573":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Khoét Hông Hở Mũi Crocs Búp Bê Khoét Hông Hở Mũi 1,455,000 VND
  Kích cỡ 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH55EAUVN-419595":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH55EAUVN-419596":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH55EAUVN-419597":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH55EAUVN-419598":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH55EAUVN-419599":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 380,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH23WVOVN-405152":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23WVOVN-405153":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23WVOVN-405154":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23WVOVN-405155":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH23WVOVN-405156":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH33DASVN-417529":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH33DASVN-417530":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH33DASVN-417531":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH33DASVN-417532":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH33DASVN-417533":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Sulily Giày Đế Xuồng Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH58SQNVN-398060":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58SQNVN-398061":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58SQNVN-398062":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58SQNVN-398063":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH58SQNVN-398064":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52NMDVN-387507":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387508":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387509":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387510":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387511":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH23VQUVN-402926":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402927":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402928":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402929":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402930":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402931":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH44SRBVN-398127":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44SRBVN-398128":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44SRBVN-398129":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44SRBVN-398130":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH44SRBVN-398131":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Da Báo Rubi Giày Đế Xuồng In Da Báo 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH06GYBSG-626337":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06GYBSG-626338":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06GYBSG-626339":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06GYBSG-626340":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06GYBSG-626341":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06GYBSG-626342":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06GYBSG-626343":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ DoBa Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 385,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH55BJOVN-414068":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH55BJOVN-414069":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH55BJOVN-414070":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH55BJOVN-414071":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH55BJOVN-414072":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH24VQTVN-402920":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24VQTVN-402921":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24VQTVN-402922":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24VQTVN-402923":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24VQTVN-402924":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24VQTVN-402925":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn Rubi Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH09GXYSG-626318":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09GXYSG-626319":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09GXYSG-626320":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09GXYSG-626321":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09GXYSG-626322":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09GXYSG-626323":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sabo Nữ DoBa Giày Sabo Nữ 479,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH63BJGVN-414027":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH63BJGVN-414028":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH63BJGVN-414029":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH63BJGVN-414030":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH63BJGVN-414031":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH63BJGVN-414032":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang Sulily Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH56SQPVN-398070":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH56SQPVN-398071":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH56SQPVN-398072":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH56SQPVN-398073":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH56SQPVN-398074":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Bọc Hoa Văn Crocs Xuồng Đế Bọc Hoa Văn 1,695,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH44EBFVN-419636":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH44EBFVN-419637":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH44EBFVN-419638":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH44EBFVN-419639":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH44EBFVN-419640":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH68WTVVN-404964":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH68WTVVN-404965":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH68WTVVN-404966":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang Sulily Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH54SQRVN-398080":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH54SQRVN-398081":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH54SQRVN-398082":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH54SQRVN-398083":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH54SQRVN-398084":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cột Dây Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH80QNVVN-394071":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80QNVVN-394072":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80QNVVN-394073":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80QNVVN-394074":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80QNVVN-394075":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang Sulily Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH55SQQVN-398075":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH55SQQVN-398076":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH55SQQVN-398077":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH55SQQVN-398078":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH55SQQVN-398079":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 380,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH24WVNVN-405147":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH24WVNVN-405148":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH24WVNVN-405149":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH24WVNVN-405150":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH24WVNVN-405151":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH29DAWVN-417549":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH29DAWVN-417550":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH29DAWVN-417551":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH29DAWVN-417552":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH29DAWVN-417553":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng ZALORA Giày Cao Gót Đế Xuồng 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH37IEGVN-377212":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37IEGVN-377213":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37IEGVN-377214":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37IEGVN-377215":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37IEGVN-377216":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH30VQNVN-402884":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH30VQNVN-402885":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH30VQNVN-402886":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH30VQNVN-402887":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH30VQNVN-402888":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH30VQNVN-402889":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Dây Rubi Giày Đế Xuồng Đan Dây 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH08GXZSG-626324":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08GXZSG-626325":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08GXZSG-626326":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08GXZSG-626327":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08GXZSG-626328":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08GXZSG-626329":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Nữ Quai Chéo Cổ Crocs Xuồng Nữ Quai Chéo Cổ 1,655,000 VND
  Kích cỡ 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH41EBIVN-419651":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH41EBIVN-419652":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH41EBIVN-419653":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH41EBIVN-419654":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH41EBIVN-419655":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47UXSVN-360787":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360788":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360789":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360790":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360791":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH53SQSVN-398085":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH53SQSVN-398086":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH53SQSVN-398087":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH53SQSVN-398088":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH53SQSVN-398089":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH66WTXVN-404972":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH66WTXVN-404973":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH66WTXVN-404974":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH66WTXVN-404975":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Sulily Giày Đế Xuồng Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH57SQOVN-398065":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH57SQOVN-398066":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH57SQOVN-398067":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH57SQOVN-398068":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH57SQOVN-398069":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn Rubi Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH10GXXSG-626311":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10GXXSG-626312":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10GXXSG-626313":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10GXXSG-626314":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10GXXSG-626315":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10GXXSG-626316":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10GXXSG-626317":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Nữ Quai Chéo Cổ Crocs Xuồng Nữ Quai Chéo Cổ 1,655,000 VND
  Kích cỡ 5 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH40EBJVN-419656":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH40EBJVN-419657":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH40EBJVN-419658":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH40EBJVN-419659":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH40EBJVN-419660":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Kẻ Sọc ZALORA Giày Đế Xuồng Kẻ Sọc 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH43NMMVN-387552":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43NMMVN-387553":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43NMMVN-387554":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43NMMVN-387555":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH43NMMVN-387556":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Sandal Cao Gót Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH08DBRVN-417653":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH08DBRVN-417654":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH08DBRVN-417655":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH08DBRVN-417656":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH08DBRVN-417657":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 20% OFF Senta Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 389,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH11WCUVN-403825":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11WCUVN-403826":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11WCUVN-403827":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11WCUVN-403828":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11WCUVN-403829":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Xuồng Quai Đan Kiểu Cói Senta Silver Xuồng Quai Đan Kiểu Cói 379,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH93WDMVN-403915":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93WDMVN-403916":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93WDMVN-403917":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93WDMVN-403918":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93WDMVN-403919":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 35 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH29VQOVN-402890":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH29VQOVN-402891":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH29VQOVN-402892":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH29VQOVN-402893":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH29VQOVN-402894":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH29VQOVN-402895":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Sulily Giày Đế Xuồng Sandal 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH12THRVN-399279":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH12THRVN-399280":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH12THRVN-399281":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH12THRVN-399282":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 380,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH22WVPVN-405157":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22WVPVN-405158":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22WVPVN-405159":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22WVPVN-405160":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH22WVPVN-405161":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH62SRLVN-355845":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355846":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355847":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355848":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355849":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Sulily Giày Đế Xuồng Quai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH59SQMVN-398055":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH59SQMVN-398056":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH59SQMVN-398057":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH59SQMVN-398058":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH59SQMVN-398059":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04TOTVN-364694":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364695":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364696":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364697":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364698":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70SRDVN-355805":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355806":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355807":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355808":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355809":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49UXQVN-360777":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360778":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360779":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360780":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360781":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn Rubi Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 549,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH05GYCSG-626344":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05GYCSG-626345":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05GYCSG-626346":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05GYCSG-626347":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05GYCSG-626348":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05GYCSG-626349":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05GYCSG-626350":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 35 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH28VQPVN-402896":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH28VQPVN-402897":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH28VQPVN-402898":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH28VQPVN-402899":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH28VQPVN-402900":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH28VQPVN-402901":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH50SQVVN-398100":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH50SQVVN-398101":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH50SQVVN-398102":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH50SQVVN-398103":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH50SQVVN-398104":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 29% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08TFBVN-357211":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357212":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357213":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357214":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357215":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH51SQUVN-398095":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH51SQUVN-398096":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH51SQUVN-398097":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH51SQUVN-398098":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH51SQUVN-398099":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH49SQWVN-398105":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49SQWVN-398106":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49SQWVN-398107":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49SQWVN-398108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH49SQWVN-398109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68SRFVN-355815":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355816":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355817":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355818":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355819":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH32VQLVN-402872":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH32VQLVN-402873":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH32VQLVN-402874":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH32VQLVN-402875":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH32VQLVN-402876":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH32VQLVN-402877":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH65WTYVN-404976":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH65WTYVN-404977":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH65WTYVN-404978":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH65WTYVN-404979":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH52SQTVN-398090":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH52SQTVN-398091":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH52SQTVN-398092":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH52SQTVN-398093":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH52SQTVN-398094":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Catwalk Giày Cao Gót Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH34VHHVN-287801":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH34VHHVN-287802":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH34VHHVN-333137":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH34VHHVN-287803":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH48SQXVN-398110":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48SQXVN-398111":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48SQXVN-398112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48SQXVN-398113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48SQXVN-398114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 35 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH27VQQVN-402902":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH27VQQVN-402903":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH27VQQVN-402904":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH27VQQVN-402905":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH27VQQVN-402906":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH27VQQVN-402907":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH32NFFVN-386920":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386921":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386922":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386923":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386924":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH21VQWVN-402938":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21VQWVN-402939":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21VQWVN-402940":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21VQWVN-402941":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21VQWVN-402942":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21VQWVN-402943":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69SREVN-355810":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355811":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355812":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355813":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355814":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}

Giày đế xuồng đẹp 2014

Bạn có biết Salvatore Ferragamore là người thiết kế đôi giày đế xuồng đầu tiên trên thế giới? Ông đã thiết kế chiếc giày búp bê đế xuồng năm 1935 và giày đế xuồng cao năm 1936. Chiều cao của giày đế xuồng rất đa dạng giúp cho các bạn nữ có nhiều sự lựa chọn phong phú. Bạn có thể mang nó đi làm trong những chiếc váy công sở, hoặc tới các buổi gặp mặt cuối tuần khi phối hợp chung với quần jeans đơn giản hay kết hợp với những phụ kiện trang sức thời trang để phù hợp hơn với từng hoàn cảnh. Thêm vào đó, guốc đế xuồng hay dép dế xuồng thích hợp với tất cả các mùa trong năm tạo nên cá tính cho phong cách thời trang của chính bản thân mình.

Giày đế xuồng thời trang 2014

Tại ZALORA, chúng tôi mang đến bạn những bộ sưu tập giày đế xuồng đẹp từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nếu là một doanh nhân thì Borani, Sulily hay Senta sẽ mang đến vẻ tự tin quý phái trong từng bước chân cho bạn. Nếu bạn là nhân viên văn phòng, Nina Collections sẽ là lựa chọn thích hợp với sự đơn giản nhưng đầy phong cách. Sẽ là hoàn hảo cho các bạn nữ khi diện những đôi giày cao gót đế xuồng với các trang phục thời trang khác như áo sơ mi nữ, quần kiểu nữ hay áo thun nữ hợp mốt khác kèm theo là những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, vòng cổ nữ hay lắc tay để các bạn luôn tự tin trong bất kỳ buổi đi chơi nào cùng bạn bè.

ZALORA.VN – địa chỉ mua sắm đáng tin cậy

Tận hưởng thú vui mua sắm thời trang hiện đại tại ZALORA Việt Nam vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật mọi thông tin cá nhân và thanh toán. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn được giao hàng toàn quốc với những khuyến mãi cực hấp dẫn dành riêng cho bạn. Song song đó, ZALORA.VN còn có nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … chắc chắc sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm những đôi giày đế xuồng 2014 mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!