GIàY Đế XUồNG Nữ: (384 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Đế Xuồng Nữ Up & Go Giày Đế Xuồng Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH68IQLVN-480206":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH68IQLVN-480207":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH68IQLVN-480208":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH68IQLVN-480209":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH68IQLVN-480210":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Up & Go Giày Đế Xuồng Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH69IQKVN-480201":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH69IQKVN-480202":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH69IQKVN-480203":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH69IQKVN-480204":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH69IQKVN-480205":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Xuồng ZALORA Giày Búp Bê Đế Xuồng 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH19ODSVN-440486":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19ODSVN-440487":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19ODSVN-440488":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19ODSVN-440489":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19ODSVN-440490":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng ZALORA Giày Đế Xuồng 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH27TEEVN-450871":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27TEEVN-450872":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27TEEVN-450873":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27TEEVN-450874":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27TEEVN-450875":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng ZALORA Giày Đế Xuồng 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH26TEFVN-450876":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26TEFVN-450877":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26TEFVN-450878":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26TEFVN-450879":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26TEFVN-450880":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH95MTCVN-488956":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH95MTCVN-488957":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH95MTCVN-488958":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH97NMGVN-491027":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH97NMGVN-491028":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH97NMGVN-491029":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH97NMGVN-491030":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH97NMGVN-491031":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đề Xuồng Vascara Giày Sandal Đề Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH91OFSVN-492360":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91OFSVN-492361":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91OFSVN-492362":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91OFSVN-492363":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98NMFVN-491022":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98NMFVN-491023":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98NMFVN-491024":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98NMFVN-491025":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98NMFVN-491026":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH28FLJVN-474621":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH28FLJVN-474622":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH28FLJVN-474623":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH28FLJVN-474624":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH28FLJVN-474625":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH97MTAVN-488947":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488948":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488949":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488950":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH97MTAVN-488951":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH90MTHVN-488977":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90MTHVN-488978":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90MTHVN-488979":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90MTHVN-488980":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Cói Quai Chéo Zilandi Giày Xuồng Cói Quai Chéo 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH79XZCVN-460234":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79XZCVN-460235":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79XZCVN-460236":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79XZCVN-460237":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79XZCVN-460238":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng ZALORA Giày Đế Xuồng 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH06SAFVN-448739":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH06SAFVN-448740":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH06SAFVN-448741":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH06SAFVN-448742":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH06SAFVN-448743":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Xuồng AZ79 Giày Sandal Gót Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH64MBBVN-487353":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64MBBVN-487354":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64MBBVN-487355":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64MBBVN-487356":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64MBBVN-487357":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Gosto Guốc Xuồng Nữ 565,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH39NKQVN-490821":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH39NKQVN-490822":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH39NKQVN-490823":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH39NKQVN-490824":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH39NKQVN-490825":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH10OEZVN-492279":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492280":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492281":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492282":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10OEZVN-492283":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH32FLFVN-474601":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH32FLFVN-474602":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH32FLFVN-474603":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH32FLFVN-474604":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH32FLFVN-474605":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH85IXMVN-480918":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH85IXMVN-480919":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH85IXMVN-480920":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH85IXMVN-480921":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95NMIVN-491037":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95NMIVN-491038":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95NMIVN-491039":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95NMIVN-491040":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95NMIVN-491041":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Đế Xuồng 430,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH39IVKVN-480800":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH39IVKVN-480801":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH39IVKVN-480802":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH39IVKVN-480803":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH39IVKVN-480804":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH39IVKVN-480805":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94NMJVN-491042":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94NMJVN-491043":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94NMJVN-491044":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94NMJVN-491045":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94NMJVN-491046":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày cao Gót Nữ Vascara Giày cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH08FIHVN-474431":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08FIHVN-474432":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08FIHVN-474433":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH89MTIVN-488981":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89MTIVN-488982":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89MTIVN-488983":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89MTIVN-488984":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH12MSLVN-488887":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12MSLVN-488888":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12MSLVN-488889":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12MSLVN-488890":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93NMKVN-491047":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93NMKVN-491048":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93NMKVN-491049":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93NMKVN-491050":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93NMKVN-491051":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH08OFBVN-492288":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08OFBVN-492289":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08OFBVN-492290":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH08OFBVN-492291":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Viền Đế Cói ZALORA Giày Đế Xuồng Viền Đế Cói 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH14OABVN-440032":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14OABVN-440033":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14OABVN-440034":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14OABVN-440035":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14OABVN-440036":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH10MSNVN-488894":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10MSNVN-488895":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10MSNVN-488896":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10MSNVN-488897":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83CGMVN-467887":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83CGMVN-467888":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83CGMVN-467889":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83CGMVN-467890":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83CGMVN-467891":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đề Xuồng Vascara Giày Sandal Đề Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH89OFUVN-492367":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89OFUVN-492368":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89OFUVN-492369":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH89OFUVN-492370":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH29FLIVN-474616":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH29FLIVN-474617":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH29FLIVN-474618":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH29FLIVN-474619":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH29FLIVN-474620":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DVS Giày Sandal Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH50NZPVN-491951":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH50NZPVN-491952":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH50NZPVN-491953":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH50NZPVN-491954":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH50NZPVN-491955":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH86IXLVN-480914":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH86IXLVN-480915":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH86IXLVN-480916":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH86IXLVN-480917":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đề Xuồng Vascara Giày Sandal Đề Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH90OFTVN-492364":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90OFTVN-492365":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH90OFTVN-492366":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH73DDYVN-469610":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH73DDYVN-469611":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH73DDYVN-469612":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH73DDYVN-469613":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH73DDYVN-469614":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Quai Cổ Ngang Senta Giày Xuồng Quai Cổ Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH87MXGVN-489344":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87MXGVN-489345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87MXGVN-489346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87MXGVN-489347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87MXGVN-489348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Da Lộn ZALORA Giày Đế Xuồng Da Lộn 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH31SDCVN-449000":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31SDCVN-449001":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31SDCVN-449002":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31SDCVN-449003":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31SDCVN-449004":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH09OFAVN-492284":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH09OFAVN-492285":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH09OFAVN-492286":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH09OFAVN-492287":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuổng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuổng 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH12FIDVN-474415":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12FIDVN-474416":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH12FIDVN-474417":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuổng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuổng 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH11FIEVN-474418":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11FIEVN-474419":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11FIEVN-474420":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11FIEVN-474421":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Xuồng DVS Giày Cao Gót Nữ Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH57NZIVN-491916":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH57NZIVN-491917":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH57NZIVN-491918":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH57NZIVN-491919":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH57NZIVN-491920":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH98MSZVN-488943":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98MSZVN-488944":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98MSZVN-488945":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH98MSZVN-488946":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH96NMHVN-491032":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH96NMHVN-491033":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH96NMHVN-491034":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH96NMHVN-491035":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH96NMHVN-491036":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH18DJXVN-470277":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470278":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470279":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470280":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470281":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470282":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 295,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH34EOBVN-473057":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34EOBVN-473058":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34EOBVN-473059":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34EOBVN-473060":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Xuồng DVS Giày Cao Gót Nữ Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH56NZJVN-491921":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH56NZJVN-491922":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH56NZJVN-491923":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH56NZJVN-491924":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH56NZJVN-491925":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Sọc ZALORA Giày Đế Xuồng In Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15OAAVN-440027":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OAAVN-440028":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OAAVN-440029":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OAAVN-440030":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OAAVN-440031":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Da Lộn ZALORA Giày Đế Xuồng Da Lộn 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH30SDDVN-449005":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30SDDVN-449006":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30SDDVN-449007":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30SDDVN-449008":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30SDDVN-449009":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH11MSMVN-488891":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11MSMVN-488892":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH11MSMVN-488893":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Đế Xuồng 430,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH40IVJVN-480794":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH40IVJVN-480795":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH40IVJVN-480796":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH40IVJVN-480797":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH40IVJVN-480798":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH40IVJVN-480799":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Quai Cổ Ngang Senta Giày Xuồng Quai Cổ Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH86MXHVN-489349":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86MXHVN-489350":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86MXHVN-489351":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86MXHVN-489352":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86MXHVN-489353":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Nữ Gosto Guốc Xuồng Nữ 565,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH38NKRVN-490826":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH38NKRVN-490827":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH38NKRVN-490828":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH38NKRVN-490829":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH38NKRVN-490830":{"price":"565,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH16SHNVN-449472":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16SHNVN-449473":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16SHNVN-449474":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16SHNVN-449475":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16SHNVN-449476":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Xuồng DVS Giày Cao Gót Nữ Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH58NZHVN-491911":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH58NZHVN-491912":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH58NZHVN-491913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH58NZHVN-491914":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH58NZHVN-491915":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 225,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH93NAWVN-489689":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93NAWVN-489690":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93NAWVN-489691":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH93NAWVN-489692":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Quai Cổ Ngang Senta Giày Xuồng Quai Cổ Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH85MXIVN-489354":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85MXIVN-489355":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85MXIVN-489356":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85MXIVN-489357":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85MXIVN-489358":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Xuồng Vascara Guốc Xuồng 475,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH91MTGVN-488973":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91MTGVN-488974":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91MTGVN-488975":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH91MTGVN-488976":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Xuồng AZ79 Giày Sandal Gót Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH63MBCVN-487358":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH63MBCVN-487359":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH63MBCVN-487360":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH63MBCVN-487361":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH63MBCVN-487362":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH22DJTVN-470254":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470255":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470256":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470257":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470258":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470259":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nâng Chiều Cao AZ79 Giày Búp Bê Nâng Chiều Cao 319,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH33MCGVN-487501":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH33MCGVN-487502":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH33MCGVN-487503":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH33MCGVN-487504":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Up & Go Giày Đế Xuồng Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH70IQJVN-480196":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH70IQJVN-480197":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH70IQJVN-480198":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH70IQJVN-480199":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH70IQJVN-480200":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Quai Cổ Ngang Senta Giày Xuồng Quai Cổ Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH84MXJVN-489359":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84MXJVN-489360":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84MXJVN-489361":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84MXJVN-489362":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84MXJVN-489363":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Cói Quai Chéo Zilandi Giày Xuồng Cói Quai Chéo 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75XZGVN-460254":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75XZGVN-460255":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75XZGVN-460256":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75XZGVN-460257":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75XZGVN-460258":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuổng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuổng 525,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH10FIFVN-474422":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474423":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474424":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474425":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH10FIFVN-474426":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nâng Chiều Cao AZ79 Giày Búp Bê Nâng Chiều Cao 319,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH32MCHVN-487505":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH32MCHVN-487506":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH32MCHVN-487507":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH32MCHVN-487508":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH32MCHVN-487509":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89SIOVN-449611":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SIOVN-449612":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SIOVN-449613":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SIOVN-449614":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SIOVN-449615":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Espadrilles ZALORA Giày Đế Xuồng Espadrilles 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH10GIFVN-424562":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH10GIFVN-424563":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH10GIFVN-424564":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH10GIFVN-424565":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH10GIFVN-424566":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH33FLEVN-474596":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH33FLEVN-474597":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH33FLEVN-474598":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH33FLEVN-474599":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH33FLEVN-474600":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Sulily Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH84IXNVN-480922":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84IXNVN-480923":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84IXNVN-480924":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Đế Xuồng 430,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH41IVIVN-480790":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH41IVIVN-480791":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH41IVIVN-480792":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH41IVIVN-480793":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH77WYGVN-458362":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH77WYGVN-458363":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH77WYGVN-458364":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH77WYGVN-458365":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Da Lộn ZALORA Giày Đế Xuồng Da Lộn 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH32SDBVN-448995":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32SDBVN-448996":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32SDBVN-448997":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32SDBVN-448998":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH32SDBVN-448999":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH74DDXVN-469605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74DDXVN-469606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74DDXVN-469607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74DDXVN-469608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74DDXVN-469609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH23DJSVN-470249":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470250":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470251":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470252":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470253":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng May Nơ ZALORA Giày Đế Xuồng May Nơ 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52SGDVN-449323":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SGDVN-449324":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SGDVN-449325":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SGDVN-449326":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SGDVN-449327":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH35EOAVN-473052":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473053":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473054":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473055":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH35EOAVN-473056":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37SCWVN-448970":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37SCWVN-448971":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37SCWVN-448972":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37SCWVN-448973":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37SCWVN-448974":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Mira Bella Giày Đế Xuồng Cao Gót 350,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH35DJGVN-470179":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH35DJGVN-470180":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH35DJGVN-470181":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH35DJGVN-470182":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH35DJGVN-470183":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH35DJGVN-470184":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Cói Quai Chéo Zilandi Giày Xuồng Cói Quai Chéo 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76XZFVN-460249":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460250":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460251":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460252":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460253":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH96MTBVN-488952":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH96MTBVN-488953":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH96MTBVN-488954":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH96MTBVN-488955":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Espadrilles ZALORA Giày Đế Xuồng Espadrilles 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH11GIEVN-424557":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11GIEVN-424558":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11GIEVN-424559":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11GIEVN-424560":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11GIEVN-424561":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH81CGOVN-467897":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81CGOVN-467898":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81CGOVN-467899":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81CGOVN-467900":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81CGOVN-467901":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH71DEAVN-469620":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH71DEAVN-469621":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH71DEAVN-469622":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH71DEAVN-469623":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH71DEAVN-469624":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Đế Xuồng 380,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH46IVDVN-480763":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH46IVDVN-480764":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH46IVDVN-480765":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH46IVDVN-480766":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH46IVDVN-480767":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH46IVDVN-480768":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH21DJUVN-470260":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470261":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470262":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470263":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470264":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470265":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH24DJRVN-470243":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470244":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470245":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470246":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470247":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470248":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 499,000 VND
  Kích cỡ 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH36SCXVN-448975":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36SCXVN-448976":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36SCXVN-448977":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36SCXVN-448978":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36SCXVN-448979":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH15SHOVN-449477":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15SHOVN-449478":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15SHOVN-449479":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15SHOVN-449480":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15SHOVN-449481":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH80WYDVN-458350":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH80WYDVN-458351":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH80WYDVN-458352":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH80WYDVN-458353":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Nâng Chiều Cao AZ79 Giày Búp Bê Nâng Chiều Cao 319,000 VND
  Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH34MCFVN-487498":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34MCFVN-487499":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34MCFVN-487500":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng 50% OFF ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52NMDVN-387507":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387508":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387509":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387510":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387511":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82CGNVN-467892":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82CGNVN-467893":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82CGNVN-467894":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82CGNVN-467895":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82CGNVN-467896":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa 59% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05TOSVN-364689":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364690":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364691":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364692":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364693":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Hình Học ZALORA Giày Đế Xuồng Đế Hình Học 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76XIXVN-406230":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406231":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406232":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406233":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406234":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng 49% OFF ZALORA Giày Cao Gót Đế Xuồng 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH37IEGVN-377212":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377213":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377214":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377215":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377216":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}

Giày đế xuồng đẹp 2014

Bạn có biết Salvatore Ferragamore là người thiết kế đôi giày đế xuồng đầu tiên trên thế giới? Ông đã thiết kế chiếc giày búp bê đế xuồng năm 1935 và giày đế xuồng cao năm 1936. Chiều cao của giày đế xuồng rất đa dạng giúp cho các bạn nữ có nhiều sự lựa chọn phong phú. Bạn có thể mang nó đi làm trong những chiếc váy công sở, hoặc tới các buổi gặp mặt cuối tuần khi phối hợp chung với quần jeans đơn giản hay kết hợp với những phụ kiện trang sức thời trang để phù hợp hơn với từng hoàn cảnh. Thêm vào đó, guốc đế xuồng hay dép dế xuồng thích hợp với tất cả các mùa trong năm tạo nên cá tính cho phong cách thời trang của chính bản thân mình.

Giày đế xuồng thời trang 2014

Tại ZALORA, chúng tôi mang đến bạn những bộ sưu tập giày đế xuồng đẹp từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nếu là một doanh nhân thì Borani, Sulily hay Senta sẽ mang đến vẻ tự tin quý phái trong từng bước chân cho bạn. Nếu bạn là nhân viên văn phòng, Nina Collections sẽ là lựa chọn thích hợp với sự đơn giản nhưng đầy phong cách. Sẽ là hoàn hảo cho các bạn nữ khi diện những đôi giày cao gót đế xuồng với các trang phục thời trang khác như áo sơ mi nữ, quần kiểu nữ hay áo thun nữ hợp mốt khác kèm theo là những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, vòng cổ nữ hay lắc tay để các bạn luôn tự tin trong bất kỳ buổi đi chơi nào cùng bạn bè.

ZALORA.VN – địa chỉ mua sắm đáng tin cậy

Tận hưởng thú vui mua sắm thời trang hiện đại tại ZALORA Việt Nam vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật mọi thông tin cá nhân và thanh toán. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn được giao hàng toàn quốc với những khuyến mãi cực hấp dẫn dành riêng cho bạn. Song song đó, ZALORA.VN còn có nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm những đôi giày đế xuồng 2014 mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!