GIàY Đế XUồNG Nữ: (104 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Đế Xuồng 49% OFF ZALORA Giày Cao Gót Đế Xuồng 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH37IEGVN-377212":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377213":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377214":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377215":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH37IEGVN-377216":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng 50% OFF ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52NMDVN-387507":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387508":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387509":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387510":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH52NMDVN-387511":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH76WYHVN-458366":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH76WYHVN-458367":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH76WYHVN-458368":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH76WYHVN-458369":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa 59% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05TOSVN-364689":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364690":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364691":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364692":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH05TOSVN-364693":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa 59% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04TOTVN-364694":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH04TOTVN-364695":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH04TOTVN-364696":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH04TOTVN-364697":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH04TOTVN-364698":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH77WYGVN-458362":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH77WYGVN-458363":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH77WYGVN-458364":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH77WYGVN-458365":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69SREVN-355810":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355811":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355812":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355813":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355814":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH23NZWVN-345016":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345017":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345018":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345019":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345020":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345021":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH80WYDVN-458350":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH80WYDVN-458351":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH80WYDVN-458352":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH80WYDVN-458353":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH96NLNVN-343868":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343869":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343870":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343871":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343872":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98JXDVN-336416":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98JXDVN-336417":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98JXDVN-336418":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98JXDVN-336419":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98JXDVN-336420":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH14JDDVN-429525":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH14JDDVN-429526":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH14JDDVN-429527":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH14JDDVN-429528":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 20% OFF Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 329,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH79FQEVN-423014":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH79FQEVN-423015":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH79FQEVN-423016":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH79FQEVN-423017":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH79FQEVN-423018":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH79WYEVN-458354":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH79WYEVN-458355":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH79WYEVN-458356":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH79WYEVN-458357":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28JZRVN-431291":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH28JZRVN-431292":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH28JZRVN-431293":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH28JZRVN-431294":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH28JZRVN-431295":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH78WYFVN-458358":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH78WYFVN-458359":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH78WYFVN-458360":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH78WYFVN-458361":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH31NZOVN-344973":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH31NZOVN-344974":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH31NZOVN-344975":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH31NZOVN-344976":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH31NZOVN-344977":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95NLOVN-343873":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343874":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343875":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343876":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343877":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 20% OFF Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 329,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH78FQFVN-423019":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH78FQFVN-423020":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH78FQFVN-423021":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH78FQFVN-423022":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH78FQFVN-423023":{"price":"329,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99JXCVN-336411":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JXCVN-336412":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JXCVN-336413":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JXCVN-336414":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JXCVN-336415":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH12JDFVN-429533":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH12JDFVN-429534":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH12JDFVN-429535":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH12JDFVN-429536":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH22NZXVN-345022":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH22NZXVN-345023":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH22NZXVN-345024":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH22NZXVN-345025":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH22NZXVN-345026":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH22NZXVN-345027":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH27JZSVN-431296":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH27JZSVN-431297":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH27JZSVN-431298":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH27JZSVN-431299":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH27JZSVN-431300":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng 49% OFF ZALORA Giày Cao Gót Đế Xuồng 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38IEFVN-377207":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH38IEFVN-377208":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH38IEFVN-377209":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH38IEFVN-377210":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH38IEFVN-377211":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Kẻ Sọc 50% OFF ZALORA Giày Đế Xuồng Kẻ Sọc 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH43NMMVN-387552":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH43NMMVN-387553":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH43NMMVN-387554":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH43NMMVN-387555":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH43NMMVN-387556":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29JZQVN-431286":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH29JZQVN-431287":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH29JZQVN-431288":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH29JZQVN-431289":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH29JZQVN-431290":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH11JDGVN-429537":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH11JDGVN-429538":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH11JDGVN-429539":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH11JDGVN-429540":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH41UASVN-452483":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH41UASVN-452484":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH41UASVN-452485":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH41UASVN-452486":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97JXEVN-336421":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH97JXEVN-336422":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH97JXEVN-336423":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH97JXEVN-336424":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH97JXEVN-336425":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi 44% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77SQWVN-355770":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084SH77SQWVN-355771":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084SH77SQWVN-355772":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084SH77SQWVN-355773":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084SH77SQWVN-355774":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Trơn 40% OFF ZALORA Giày Đế Xuồng Trơn 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH80QVNVN-394708":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH80QVNVN-394709":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH80QVNVN-394710":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH80QVNVN-394711":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH80QVNVN-394712":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Kẻ Sọc 50% OFF ZALORA Giày Đế Xuồng Kẻ Sọc 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH42NMNVN-387557":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH42NMNVN-387558":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH42NMNVN-387559":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH42NMNVN-387560":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH42NMNVN-387561":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 47% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68SRFVN-355815":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH68SRFVN-355816":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH68SRFVN-355817":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH68SRFVN-355818":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH68SRFVN-355819":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Giày sandals đế xuồng 40% OFF ZALORA Giày sandals đế xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67NLOVN-387432":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NLOVN-387433":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NLOVN-387434":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NLOVN-387435":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NLOVN-387436":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH16JDBVN-429517":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH16JDBVN-429518":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH16JDBVN-429519":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH16JDBVN-429520":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30JZPVN-431281":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH30JZPVN-431282":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH30JZPVN-431283":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH30JZPVN-431284":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH30JZPVN-431285":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng 40% OFF ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66NLPVN-387437":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH66NLPVN-387438":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH66NLPVN-387439":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH66NLPVN-387440":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH66NLPVN-387441":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47UXSVN-360787":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH47UXSVN-360788":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH47UXSVN-360789":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH47UXSVN-360790":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH47UXSVN-360791":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21OPIVN-346365":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21OPIVN-346366":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21OPIVN-346367":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21OPIVN-346368":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21OPIVN-346369":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH15JDCVN-429521":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH15JDCVN-429522":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH15JDCVN-429523":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH15JDCVN-429524":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai T 59% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai T 579,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03TOUVN-364699":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH03TOUVN-364700":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH03TOUVN-364701":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH03TOUVN-364702":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"},"EZ084SH03TOUVN-364703":{"price":"579,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"59%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng 49% OFF ZALORA Giày Cao Gót Đế Xuồng 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH36IEHVN-377217":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH36IEHVN-377218":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH36IEHVN-377219":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH36IEHVN-377220":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH36IEHVN-377221":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93NLQVN-343883":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343884":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343885":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343886":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343887":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32JZNVN-431271":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH32JZNVN-431272":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH32JZNVN-431273":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH32JZNVN-431274":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH32JZNVN-431275":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH58SQNVN-398060":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH58SQNVN-398061":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH58SQNVN-398062":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH58SQNVN-398063":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH58SQNVN-398064":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH56SQPVN-398070":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH56SQPVN-398071":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH56SQPVN-398072":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH56SQPVN-398073":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH56SQPVN-398074":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98NLLVN-343858":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343859":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343860":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343861":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343862":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng 40% OFF ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH53NMCVN-387502":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH53NMCVN-387503":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH53NMCVN-387504":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH53NMCVN-387505":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH53NMCVN-387506":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Họa Tiết Paisley 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Họa Tiết Paisley 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48UXRVN-360782":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH48UXRVN-360783":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH48UXRVN-360784":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH48UXRVN-360785":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH48UXRVN-360786":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH10JDHVN-429541":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH10JDHVN-429542":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH10JDHVN-429543":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH10JDHVN-429544":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49UXQVN-360777":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49UXQVN-360778":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49UXQVN-360779":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49UXQVN-360780":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH49UXQVN-360781":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai To Bản 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai To Bản 378,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 36 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH28NZRVN-344988":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH28NZRVN-344989":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH28NZRVN-344990":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH28NZRVN-344991":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH28NZRVN-344992":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22BMBVN-318397":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318398":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318399":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318400":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318401":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94NLPVN-343878":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343879":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343880":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343881":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343882":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa 13% OFF Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20HITVN-426517":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"ZI808SH20HITVN-426518":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"ZI808SH20HITVN-426519":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"ZI808SH20HITVN-426520":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"ZI808SH20HITVN-426521":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH13JDEVN-429529":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH13JDEVN-429530":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH13JDEVN-429531":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH13JDEVN-429532":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH55SQQVN-398075":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH55SQQVN-398076":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH55SQQVN-398077":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH55SQQVN-398078":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH55SQQVN-398079":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH51SQUVN-398095":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH51SQUVN-398096":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH51SQUVN-398097":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH51SQUVN-398098":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH51SQUVN-398099":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH09JDIVN-429545":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH09JDIVN-429546":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH09JDIVN-429547":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH09JDIVN-429548":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH32NZNVN-344968":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344969":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344970":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344971":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344972":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36JZJVN-431251":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH36JZJVN-431252":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH36JZJVN-431253":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH36JZJVN-431254":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH36JZJVN-431255":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH68VJVVN-288057":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288058":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288059":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288060":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288061":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH59SQMVN-398055":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH59SQMVN-398056":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH59SQMVN-398057":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH59SQMVN-398058":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH59SQMVN-398059":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96JXFVN-336426":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96JXFVN-336427":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96JXFVN-336428":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96JXFVN-336429":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96JXFVN-336430":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 30% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH08JDJVN-429549":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH08JDJVN-429550":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH08JDJVN-429551":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"SU809SH08JDJVN-429552":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH48RNFVN-352850":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352851":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352852":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352853":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352854":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97IBYVN-376986":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH97IBYVN-376987":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH97IBYVN-376988":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH97IBYVN-376989":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH97IBYVN-376990":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH97IBYVN-376991":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20OPJVN-346370":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20OPJVN-346371":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20OPJVN-346372":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20OPJVN-346373":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20OPJVN-346374":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 29% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng 491,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90VIZVN-287947":{"price":"491,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH90VIZVN-287948":{"price":"491,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH90VIZVN-287949":{"price":"491,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH90VIZVN-287950":{"price":"491,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH90VIZVN-287951":{"price":"491,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng 30% OFF Gosto Giày Cao Gót Đế Xuồng 835,000 VND GIẢM CÒN 585,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH39UKMVN-366581":{"price":"835,000","special_price":"585,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH39UKMVN-366582":{"price":"835,000","special_price":"585,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH39UKMVN-366583":{"price":"835,000","special_price":"585,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH39UKMVN-366584":{"price":"835,000","special_price":"585,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH39UKMVN-366585":{"price":"835,000","special_price":"585,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00NLJVN-343848":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343849":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343850":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343851":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343852":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH57SQOVN-398065":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH57SQOVN-398066":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH57SQOVN-398067":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH57SQOVN-398068":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH57SQOVN-398069":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 42% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BWRVN-302450":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302451":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302452":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302453":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302454":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót 50% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 360,000 VND GIẢM CÒN 180,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH44VDNVN-368246":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH44VDNVN-368247":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH44VDNVN-368248":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH44VDNVN-368249":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH44VDNVN-368250":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78SQVVN-355765":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH78SQVVN-355766":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH78SQVVN-355767":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH78SQVVN-355768":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH78SQVVN-355769":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH50SQVVN-398100":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH50SQVVN-398101":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH50SQVVN-398102":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH50SQVVN-398103":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH50SQVVN-398104":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70SRDVN-355805":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70SRDVN-355806":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70SRDVN-355807":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70SRDVN-355808":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70SRDVN-355809":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH48SQXVN-398110":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH48SQXVN-398111":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH48SQXVN-398112":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH48SQXVN-398113":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH48SQXVN-398114":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 40% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 222,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH44SRBVN-398127":{"price":"369,000","special_price":"222,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH44SRBVN-398128":{"price":"369,000","special_price":"222,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH44SRBVN-398129":{"price":"369,000","special_price":"222,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH44SRBVN-398130":{"price":"369,000","special_price":"222,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH44SRBVN-398131":{"price":"369,000","special_price":"222,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21BMCVN-318402":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318403":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318404":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318405":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318406":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH53SQSVN-398085":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH53SQSVN-398086":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH53SQSVN-398087":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH53SQSVN-398088":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH53SQSVN-398089":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54RMZVN-352820":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352821":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352822":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352823":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352824":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Nữ Cao Gót Đế Xuồng 50% OFF Sulily Giày Nữ Cao Gót Đế Xuồng 360,000 VND GIẢM CÒN 180,000 VND Kích cỡ 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH03TQUVN-358161":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH03TQUVN-358162":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH03TQUVN-358163":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH03TQUVN-358164":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"},"SU809SH03TQUVN-358165":{"price":"360,000","special_price":"180,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Quai Hậu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Quai Hậu 396,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH76OBRVN-345244":{"price":"396,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH76OBRVN-345245":{"price":"396,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH76OBRVN-345246":{"price":"396,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH76OBRVN-345247":{"price":"396,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH76OBRVN-345248":{"price":"396,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH76OBRVN-345249":{"price":"396,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20BMDVN-318407":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20BMDVN-318408":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20BMDVN-318409":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20BMDVN-318410":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20BMDVN-318411":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH30NZPVN-344978":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344979":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344980":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344981":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344982":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng Mũi Nhọn 34% OFF New Look Giày Cao Gót Đế Xuồng Mũi Nhọn 899,000 VND GIẢM CÒN 589,000 VND Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH72AGPVN-299190":{"price":"899,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"34%"},"NE112SH72AGPVN-299191":{"price":"899,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"34%"},"NE112SH72AGPVN-299192":{"price":"899,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"34%"},"NE112SH72AGPVN-299193":{"price":"899,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"34%"},"NE112SH72AGPVN-299194":{"price":"899,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"34%"},"NE112SH72AGPVN-299195":{"price":"899,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"34%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai To Bản 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai To Bản 378,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH27NZSVN-344993":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH27NZSVN-344994":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH27NZSVN-344995":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH27NZSVN-344996":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH27NZSVN-344997":{"price":"378,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng 40% OFF Rubi Giày Xăng Đan Đế Xuồng 899,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH43GEMSG-527991":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"RU228SH43GEMSG-527992":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"RU228SH43GEMSG-527993":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"RU228SH43GEMSG-527994":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"RU228SH43GEMSG-527995":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"RU228SH43GEMSG-527996":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"RU228SH43GEMSG-527997":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19BMEVN-318412":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19BMEVN-318413":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19BMEVN-318414":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19BMEVN-318415":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19BMEVN-318416":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19BMEVN-318417":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Cao Gót 380,000 VND GIẢM CÒN 228,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH22WVPVN-405157":{"price":"380,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH22WVPVN-405158":{"price":"380,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH22WVPVN-405159":{"price":"380,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH22WVPVN-405160":{"price":"380,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH22WVPVN-405161":{"price":"380,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 49% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 428,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69VJUVN-288052":{"price":"428,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69VJUVN-288053":{"price":"428,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69VJUVN-288054":{"price":"428,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69VJUVN-288055":{"price":"428,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69VJUVN-288056":{"price":"428,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 50% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41IJAVN-333229":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH41IJAVN-333230":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH41IJAVN-333231":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH41IJAVN-333232":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH41IJAVN-333233":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 368,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH88VJBVN-287957":{"price":"368,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH88VJBVN-287958":{"price":"368,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH88VJBVN-287959":{"price":"368,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH88VJBVN-287960":{"price":"368,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH88VJBVN-287961":{"price":"368,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 40% OFF Sulily Giày Đế Xuồng 2 Quai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH54SQRVN-398080":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH54SQRVN-398081":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH54SQRVN-398082":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH54SQRVN-398083":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"},"SU809SH54SQRVN-398084":{"price":"349,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"40%"}}}