Mua GIàY Đế XUồNG: (79 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47UXSVN-360787":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360788":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360789":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360790":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH47UXSVN-360791":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH23NZWVN-345016":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH23NZWVN-345017":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH23NZWVN-345018":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH23NZWVN-345019":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH23NZWVN-345020":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH23NZWVN-345021":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70SRDVN-355805":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355806":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355807":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355808":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH70SRDVN-355809":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69SREVN-355810":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355811":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355812":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355813":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH69SREVN-355814":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH22NZXVN-345022":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH22NZXVN-345023":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH22NZXVN-345024":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH22NZXVN-345025":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH22NZXVN-345026":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH22NZXVN-345027":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH13HQWVN-331911":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH13HQWVN-331912":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH13HQWVN-331913":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH13HQWVN-331914":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH13HQWVN-331915":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH13HQWVN-331916":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82VJHVN-287987":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287988":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287989":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287990":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287991":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH62SRLVN-355845":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355846":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355847":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355848":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH62SRLVN-355849":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96IBZVN-376992":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH96IBZVN-376993":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH96IBZVN-376994":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH96IBZVN-376995":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH96IBZVN-376996":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH96IBZVN-376997":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89VJAVN-287952":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH89VJAVN-287953":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH89VJAVN-287954":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH89VJAVN-287955":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH89VJAVN-287956":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH96NLNVN-343868":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343869":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343870":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343871":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH96NLNVN-343872":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99JXCVN-336411":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JXCVN-336412":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JXCVN-336413":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JXCVN-336414":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99JXCVN-336415":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98NLLVN-343858":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343859":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343860":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343861":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343862":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 29% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10TEZVN-357201":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH10TEZVN-357202":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH10TEZVN-357203":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH10TEZVN-357204":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH10TEZVN-357205":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54RMZVN-352820":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352821":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352822":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352823":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH54RMZVN-352824":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45RNIVN-352865":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH45RNIVN-352866":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH45RNIVN-352867":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH45RNIVN-352868":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH45RNIVN-352869":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49UXQVN-360777":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360778":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360779":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360780":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH49UXQVN-360781":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68SRFVN-355815":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355816":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355817":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355818":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH68SRFVN-355819":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH68VJVVN-288057":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288058":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288059":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288060":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH68VJVVN-288061":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00NLJVN-343848":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343849":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343850":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343851":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH00NLJVN-343852":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53RNAVN-352825":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH53RNAVN-352826":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH53RNAVN-352827":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH53RNAVN-352828":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH53RNAVN-352829":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94NLPVN-343878":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343879":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343880":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343881":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94NLPVN-343882":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH48RNFVN-352850":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352851":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352852":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352853":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH48RNFVN-352854":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 29% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08TFBVN-357211":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357212":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357213":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357214":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH08TFBVN-357215":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77SQWVN-355770":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77SQWVN-355771":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77SQWVN-355772":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77SQWVN-355773":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77SQWVN-355774":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43RNKVN-352875":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH43RNKVN-352876":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH43RNKVN-352877":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH43RNKVN-352878":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH43RNKVN-352879":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95NLOVN-343873":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343874":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343875":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343876":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343877":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH63SRKVN-355840":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH63SRKVN-355841":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH63SRKVN-355842":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH63SRKVN-355843":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH63SRKVN-355844":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98JXDVN-336416":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JXDVN-336417":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JXDVN-336418":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JXDVN-336419":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JXDVN-336420":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97JXEVN-336421":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JXEVN-336422":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JXEVN-336423":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JXEVN-336424":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JXEVN-336425":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50RNDVN-352840":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH50RNDVN-352841":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH50RNDVN-352842":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH50RNDVN-352843":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH50RNDVN-352844":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83VJGVN-287982":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83VJGVN-287983":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83VJGVN-287984":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83VJGVN-287985":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83VJGVN-287986":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98IBXVN-376980":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH98IBXVN-376981":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH98IBXVN-376982":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH98IBXVN-376983":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH98IBXVN-376984":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH98IBXVN-376985":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Họa Tiết Paisley 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Họa Tiết Paisley 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48UXRVN-360782":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48UXRVN-360783":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48UXRVN-360784":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48UXRVN-360785":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48UXRVN-360786":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52RNBVN-352830":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352831":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352832":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352833":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352834":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi Nữ 30% OFF Vascara Giày Đế Xuồng Hở Mũi Nữ 450,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH69TXIVN-284684":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH69TXIVN-284685":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH69TXIVN-284686":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH69TXIVN-284687":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH69TXIVN-284688":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 29% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Khoét Mũi 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09TFAVN-357206":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH09TFAVN-357207":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH09TFAVN-357208":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH09TFAVN-357209":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH09TFAVN-357210":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42RNLVN-352880":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42RNLVN-352881":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42RNLVN-352882":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42RNLVN-352883":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42RNLVN-352884":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 30% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH72EODVN-308750":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH72EODVN-308751":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH72EODVN-308752":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH72EODVN-308753":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH72EODVN-308754":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 17% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97IBYVN-376986":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH97IBYVN-376987":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH97IBYVN-376988":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH97IBYVN-376989":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH97IBYVN-376990":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"},"ZI808SH97IBYVN-376991":{"price":"289,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96JXFVN-336426":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96JXFVN-336427":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96JXFVN-336428":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96JXFVN-336429":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96JXFVN-336430":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Hở Mũi 30% OFF New Look Giày Xăng Đan Đế Xuồng Hở Mũi 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH60AHBVN-299262":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH60AHBVN-299263":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH60AHBVN-299264":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH60AHBVN-299265":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH60AHBVN-299266":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH60AHBVN-299267":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 28% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 413,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH86NLXVN-343918":{"price":"413,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH86NLXVN-343919":{"price":"413,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH86NLXVN-343920":{"price":"413,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH86NLXVN-343921":{"price":"413,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH86NLXVN-343922":{"price":"413,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH84VJFVN-287977":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH84VJFVN-287978":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH84VJFVN-287979":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH84VJFVN-287980":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH84VJFVN-287981":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44RNJVN-352870":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH44RNJVN-352871":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH44RNJVN-352872":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH44RNJVN-352873":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH44RNJVN-352874":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93NLQVN-343883":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343884":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343885":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343886":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH93NLQVN-343887":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Ngang 379,000 VND GIẢM CÒN 304,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH09MGGVN-341205":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH09MGGVN-341206":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH09MGGVN-341207":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH09MGGVN-341208":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH09MGGVN-341209":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 20% OFF Senta Silver Giày Đế Xuồng 340,000 VND GIẢM CÒN 272,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH12GSHVN-313805":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12GSHVN-313806":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12GSHVN-313807":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12GSHVN-313808":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12GSHVN-313809":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78SQVVN-355765":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78SQVVN-355766":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78SQVVN-355767":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78SQVVN-355768":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78SQVVN-355769":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49RNEVN-352845":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49RNEVN-352846":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49RNEVN-352847":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49RNEVN-352848":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49RNEVN-352849":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69VJUVN-288052":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH69VJUVN-288053":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH69VJUVN-288054":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH69VJUVN-288055":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH69VJUVN-288056":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng 29% OFF EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH76SQXVN-355775":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76SQXVN-355776":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76SQXVN-355777":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76SQXVN-355778":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76SQXVN-355779":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 20% OFF Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chéo 389,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH12MGDVN-341190":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341191":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341192":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341193":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341194":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Chéo 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH11HQYVN-331923":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH11HQYVN-331924":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH11HQYVN-331925":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH11HQYVN-331926":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH11HQYVN-331927":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH11HQYVN-331928":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH14HQVVN-331905":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH14HQVVN-331906":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH14HQVVN-331907":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH14HQVVN-331908":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH14HQVVN-331909":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH14HQVVN-331910":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 19% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng 491,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90VIZVN-287947":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH90VIZVN-287948":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH90VIZVN-287949":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH90VIZVN-287950":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH90VIZVN-287951":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40RNNVN-352890":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH40RNNVN-352891":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH40RNNVN-352892":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH40RNNVN-352893":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH40RNNVN-352894":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Strappy 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Strappy 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91BNGVN-318553":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH91BNGVN-318554":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH91BNGVN-318555":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH91BNGVN-318556":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH91BNGVN-318557":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cut Out 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Cut Out 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49JRIVN-335876":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49JRIVN-335877":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49JRIVN-335878":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49JRIVN-335879":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49JRIVN-335880":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 3% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 410,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83NMAVN-343933":{"price":"410,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"3%"},"KO983SH83NMAVN-343934":{"price":"410,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"3%"},"KO983SH83NMAVN-343935":{"price":"410,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"3%"},"KO983SH83NMAVN-343936":{"price":"410,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"3%"},"KO983SH83NMAVN-343937":{"price":"410,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"3%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cut Out 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Cut Out 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48JRJVN-335881":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH48JRJVN-335882":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH48JRJVN-335883":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH48JRJVN-335884":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH48JRJVN-335885":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 20% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Chéo 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH10HQZVN-331929":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH10HQZVN-331930":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH10HQZVN-331931":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH10HQZVN-331932":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH10HQZVN-331933":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH10HQZVN-331934":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Quai Hậu 24% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Quai Hậu 396,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH76OBRVN-345244":{"price":"396,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"24%"},"KO983SH76OBRVN-345245":{"price":"396,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"24%"},"KO983SH76OBRVN-345246":{"price":"396,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"24%"},"KO983SH76OBRVN-345247":{"price":"396,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"24%"},"KO983SH76OBRVN-345248":{"price":"396,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"24%"},"KO983SH76OBRVN-345249":{"price":"396,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89BNIVN-318563":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH89BNIVN-318564":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH89BNIVN-318565":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH89BNIVN-318566":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH89BNIVN-318567":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41RNMVN-352885":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH41RNMVN-352886":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH41RNMVN-352887":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH41RNMVN-352888":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH41RNMVN-352889":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 30% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH62VCJVN-287188":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH62VCJVN-287189":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH62VCJVN-287190":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH62VCJVN-287191":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH62VCJVN-287192":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH62VCJVN-287193":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Ngang 379,000 VND GIẢM CÒN 304,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH30TRPVN-364959":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364960":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364961":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364962":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364963":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46RNHVN-352860":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH46RNHVN-352861":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH46RNHVN-352862":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH46RNHVN-352863":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH46RNHVN-352864":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng 20% OFF EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75SQYVN-355780":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH75SQYVN-355781":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH75SQYVN-355782":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH75SQYVN-355783":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH75SQYVN-355784":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 30% OFF Vascara Giày Sandal Cao Gót Xuồng 525,000 VND GIẢM CÒN 368,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH59TXSVN-284732":{"price":"525,000","special_price":"368,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH59TXSVN-284733":{"price":"525,000","special_price":"368,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH59TXSVN-284734":{"price":"525,000","special_price":"368,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH59TXSVN-284735":{"price":"525,000","special_price":"368,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH59TXSVN-284736":{"price":"525,000","special_price":"368,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi Nữ 30% OFF Vascara Giày Đế Xuồng Hở Mũi Nữ 450,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH68TXJVN-284689":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH68TXJVN-284690":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH68TXJVN-284691":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH68TXJVN-284692":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH68TXJVN-284693":{"price":"450,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 30% OFF Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 545,000 VND GIẢM CÒN 382,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH95XOMVN-293186":{"price":"545,000","special_price":"382,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH95XOMVN-293187":{"price":"545,000","special_price":"382,000","saving_percentage":"30%"},"VA622SH95XOMVN-293188":{"price":"545,000","special_price":"382,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi 50% OFF Up & Go Giày Đế Xuồng Bít Mũi 370,000 VND GIẢM CÒN 185,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH09SHYVN-354746":{"price":"370,000","special_price":"185,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH09SHYVN-354747":{"price":"370,000","special_price":"185,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH09SHYVN-354748":{"price":"370,000","special_price":"185,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH09SHYVN-354749":{"price":"370,000","special_price":"185,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH09SHYVN-354750":{"price":"370,000","special_price":"185,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 19% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng 491,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92VIXVN-287937":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH92VIXVN-287938":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH92VIXVN-287939":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH92VIXVN-287940":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"},"KO983SH92VIXVN-287941":{"price":"491,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 50% OFF Up & Go Giày Sandal Đế Xuồng 350,000 VND GIẢM CÒN 175,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH12MRRVN-341950":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH12MRRVN-341951":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH12MRRVN-341952":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH12MRRVN-341953":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH12MRRVN-341954":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND GIẢM CÒN 380,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH28APZVN-299964":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH28APZVN-299965":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH28APZVN-299966":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH28APZVN-299967":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH28APZVN-299968":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cói 47% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Cói 429,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH08QHNVN-276780":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH08QHNVN-276781":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH08QHNVN-276782":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH08QHNVN-276783":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH08QHNVN-276784":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH70VJTVN-288047":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH70VJTVN-288048":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH70VJTVN-288049":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH70VJTVN-288050":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH70VJTVN-288051":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}