Mua GIàY XăNG ĐAN: (839 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Sandals Cao Gót ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai V ZALORA Giày sandals quai V 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51UVOVN-367630":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367631":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367632":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367633":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367634":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40NQLVN-387915":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387916":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387917":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387918":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387919":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Có Quai Cổ Senta Sandal Kẹp Có Quai Cổ 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH61RLQVN-396101":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396102":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396103":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396104":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396105":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Chéo Hậu Nhiều Dây Senta Sandal Quai Chéo Hậu Nhiều Dây 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH63RLOVN-396091":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396092":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396093":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396094":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396095":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai V ZALORA Giày sandals quai V 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH50UVPVN-367635":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50UVPVN-367636":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50UVPVN-367637":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50UVPVN-367638":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH50UVPVN-367639":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46NMJVN-387537":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387538":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387539":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387540":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387541":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Thắt Rọ Zilandi Giày Cao Gót Thắt Rọ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04MQXVN-385945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385948":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH51NMEVN-387512":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387513":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387514":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387515":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387516":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Cổ Cao Zilandi Giày Sandal Bản Ngang Cổ Cao 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH56KJFVN-381842":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56KJFVN-381843":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56KJFVN-381844":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56KJFVN-381845":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56KJFVN-381846":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39NQMVN-387920":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387921":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387922":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387923":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387924":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals nữ ZALORA Giày sandals nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48UVRVN-367645":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367646":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367647":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367648":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367649":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH54NMBVN-387497":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387498":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387499":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387500":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387501":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55NMAVN-387492":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387493":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387494":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387495":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387496":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Có Quai Cổ Senta Sandal Kẹp Có Quai Cổ 325,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH60RLRVN-396106":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60RLRVN-396107":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60RLRVN-396108":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60RLRVN-396109":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH60RLRVN-396110":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan In Họa Tiết Da Báo ZALORA Giày Xăng Đan In Họa Tiết Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH45UVUVN-367660":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH45UVUVN-367661":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH45UVUVN-367662":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH45UVUVN-367663":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH45UVUVN-367664":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46NQFVN-387885":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46NQFVN-387886":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46NQFVN-387887":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46NQFVN-387888":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46NQFVN-387889":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56NLZVN-387487":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387488":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387489":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387490":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387491":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH27NQYVN-387980":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387981":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387982":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387983":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387984":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai X ZALORA Giày sandals quai X 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH43UVWVN-367670":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH43UVWVN-367671":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH43UVWVN-367672":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH43UVWVN-367673":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH43UVWVN-367674":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Hai Khóa Zilandi Giày Sandal Quai Hai Khóa 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH59KJCVN-381827":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59KJCVN-381828":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59KJCVN-381829":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59KJCVN-381830":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59KJCVN-381831":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Yếm Zilandi Giày Sandal Yếm 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44KJRVN-381902":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381903":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Cổ Cao Zilandi Giày Sandal Bản Ngang Cổ Cao 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54KJHVN-381852":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54KJHVN-381853":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54KJHVN-381854":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54KJHVN-381855":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54KJHVN-381856":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH50NMFVN-387517":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387518":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387519":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387520":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387521":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Bản Lớn Đế Sọc Senta Cao Gót Quai Bản Lớn Đế Sọc 325,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH47RMEVN-396171":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47RMEVN-396172":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47RMEVN-396173":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47RMEVN-396174":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47RMEVN-396175":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH33IEKVN-377232":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377236":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Yếm Zilandi Giày Sandal Yếm 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46KJPVN-381892":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KJPVN-381893":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KJPVN-381894":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KJPVN-381895":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KJPVN-381896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH34IEJVN-377227":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34IEJVN-377228":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34IEJVN-377229":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34IEJVN-377230":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34IEJVN-377231":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai X ZALORA Giày sandals quai X 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UVVVN-367665":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367666":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367667":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367668":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367669":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Nối Dọc Windy Sandal Quai Nối Dọc 340,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH92KLRVN-382123":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92KLRVN-382124":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92KLRVN-382125":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92KLRVN-382126":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92KLRVN-382127":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu EZRA by ZALORA Giày Sandals Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97QGOVN-349963":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349964":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349965":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349966":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349967":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ 3 Quai Mảnh Senta Sandal Nữ 3 Quai Mảnh 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH62RLPVN-396096":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396097":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396098":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396099":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396100":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28NQXVN-387975":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387976":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387977":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387978":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387979":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35IEIVN-377222":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377223":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377224":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377225":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377226":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29NQWVN-387970":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387971":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387972":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387973":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387974":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals nữ ZALORA Giày sandals nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46UVTVN-367655":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367656":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367657":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367658":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367659":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31NQUVN-387960":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NQUVN-387961":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NQUVN-387962":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NQUVN-387963":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NQUVN-387964":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hoa ZALORA Giày Sandals Phối Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH32IELVN-401717":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32IELVN-377237":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32IELVN-377238":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32IELVN-377239":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32IELVN-377240":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32IELVN-377241":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Cổ Cao Zilandi Giày Sandal Bản Ngang Cổ Cao 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH57KJEVN-381837":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57KJEVN-381838":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57KJEVN-381839":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57KJEVN-381840":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57KJEVN-381841":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Một Dây Zilandi Giày Sandal Một Dây 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38KJXVN-381932":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KJXVN-381933":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KJXVN-381934":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KJXVN-381935":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38KJXVN-381936":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45NQGVN-387890":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NQGVN-387891":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NQGVN-387892":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NQGVN-387893":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NQGVN-387894":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH16MITVN-385363":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385364":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385365":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385366":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385367":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Chữ T Hậu Thun Zilandi Giày Sandal Chữ T Hậu Thun 169,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17MQKVN-385880":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17MQKVN-385881":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17MQKVN-385882":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17MQKVN-385883":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17MQKVN-385884":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bản Ngang Lót Sọc Senta Cao Gót Bản Ngang Lót Sọc 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH51RMAVN-396151":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51RMAVN-396152":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51RMAVN-396153":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51RMAVN-396154":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51RMAVN-396155":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44NMLVN-387547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387549":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387550":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387551":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Yếm Zilandi Giày Sandal Yếm 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45KJQVN-381897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45KJQVN-381898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45KJQVN-381899":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45KJQVN-381900":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45KJQVN-381901":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hoa ZALORA Giày Sandals Phối Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH31IEMVN-401718":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31IEMVN-377242":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31IEMVN-377243":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31IEMVN-377244":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31IEMVN-377245":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH31IEMVN-377246":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!