GIàY XăNG ĐAN Nữ: (990 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Sandals Quai Cách Điệu ZALORA Giày Sandals Quai Cách Điệu 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15ODWVN-440506":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440507":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440508":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440509":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440510":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Gosto Giày Sandal Đế Bệt 635,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH33NKWVN-490849":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH33NKWVN-490850":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH33NKWVN-490851":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65WRAVN-457727":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457728":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457729":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457730":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457731":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Dây Chéo Zilandi Giày Cao Gót Dây Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67KCYVN-483770":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483771":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483772":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483773":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483774":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483775":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05ISWVN-480434":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05ISWVN-480435":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05ISWVN-480436":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05ISWVN-480437":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05ISWVN-480438":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH62ORLVN-441574":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62ORLVN-441575":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62ORLVN-441576":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62ORLVN-441577":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62ORLVN-441578":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Cách Điệu ZALORA Giày Sandals Quai Cách Điệu 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH14ODXVN-440511":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440512":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440513":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440514":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440515":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08ISTVN-480419":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08ISTVN-480420":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08ISTVN-480421":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08ISTVN-480422":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08ISTVN-480423":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00ITBVN-480459":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00ITBVN-480460":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00ITBVN-480461":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00ITBVN-480462":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00ITBVN-480463":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Biti's Giày Sandal Nữ Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH88NBBVN-489712":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH88NBBVN-489713":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH88NBBVN-489714":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH88NBBVN-489715":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04ISXVN-480439":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04ISXVN-480440":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04ISXVN-480441":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04ISXVN-480442":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04ISXVN-480443":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Cách Điệu ZALORA Giày Sandals Quai Cách Điệu 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH13ODYVN-440516":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440517":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440518":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440519":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440520":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Thời Trang ZALORA Giày Sandals Thời Trang 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68ORFVN-441544":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68ORFVN-441545":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68ORFVN-441546":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68ORFVN-441547":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68ORFVN-441548":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15ISMVN-480384":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15ISMVN-480385":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15ISMVN-480386":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15ISMVN-480387":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15ISMVN-480388":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22LNHVN-486057":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22LNHVN-486058":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22LNHVN-486059":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22LNHVN-486060":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22LNHVN-486061":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21LNIVN-486062":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21LNIVN-486063":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21LNIVN-486064":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21LNIVN-486065":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21LNIVN-486066":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02ISZVN-480449":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02ISZVN-480450":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02ISZVN-480451":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02ISZVN-480452":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02ISZVN-480453":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99ITCVN-480464":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99ITCVN-480465":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99ITCVN-480466":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99ITCVN-480467":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99ITCVN-480468":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12ISPVN-480399":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12ISPVN-480400":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12ISPVN-480401":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12ISPVN-480402":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12ISPVN-480403":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01ITAVN-480454":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01ITAVN-480455":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01ITAVN-480456":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01ITAVN-480457":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01ITAVN-480458":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27LNCVN-486032":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27LNCVN-486033":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27LNCVN-486034":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27LNCVN-486035":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27LNCVN-486036":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH89ITMVN-480520":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480521":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480522":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480523":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480524":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480525":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98ITDVN-480469":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98ITDVN-480470":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98ITDVN-480471":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98ITDVN-480472":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98ITDVN-480473":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03ISYVN-480444":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03ISYVN-480445":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03ISYVN-480446":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03ISYVN-480447":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03ISYVN-480448":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63WRCVN-457737":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457738":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457739":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457740":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457741":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH96HWDVN-478829":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH96HWDVN-478830":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH96HWDVN-478831":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Quai Đính Đinh Tán ZALORA Sandals Quai Đính Đinh Tán 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH47XDGVN-458711":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47XDGVN-458712":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47XDGVN-458713":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47XDGVN-458714":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH47XDGVN-458715":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26LNDVN-486037":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26LNDVN-486038":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26LNDVN-486039":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26LNDVN-486040":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26LNDVN-486041":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20LNJVN-486067":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20LNJVN-486068":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20LNJVN-486069":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20LNJVN-486070":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20LNJVN-486071":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06ISVVN-480429":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06ISVVN-480430":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06ISVVN-480431":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06ISVVN-480432":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06ISVVN-480433":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13ISOVN-480394":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13ISOVN-480395":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13ISOVN-480396":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13ISOVN-480397":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13ISOVN-480398":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH31EOEVN-473069":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473070":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473071":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473072":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH51NZOVN-491946":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH51NZOVN-491947":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH51NZOVN-491948":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH51NZOVN-491949":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH51NZOVN-491950":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14ISNVN-480389":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14ISNVN-480390":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14ISNVN-480391":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14ISNVN-480392":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14ISNVN-480393":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25LNEVN-486042":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25LNEVN-486043":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25LNEVN-486044":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25LNEVN-486045":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25LNEVN-486046":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hai Quai ZALORA Giày Sandals Phối Hai Quai 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37WVYVN-458183":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458184":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458185":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458186":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458187":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH61ORMVN-441579":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61ORMVN-441580":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61ORMVN-441581":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61ORMVN-441582":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61ORMVN-441583":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp ZALORA Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67ORGVN-441549":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67ORGVN-441550":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67ORGVN-441551":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67ORGVN-441552":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67ORGVN-441553":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Up & Go Giày Sandal Đế Bệt 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH51PMAVN-494987":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51PMAVN-494988":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51PMAVN-494989":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51PMAVN-494990":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51PMAVN-494991":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đinh Tán Nhỏ ZALORA Giày Sandals Đinh Tán Nhỏ 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90XQZVN-459603":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XQZVN-459604":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XQZVN-459605":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XQZVN-459606":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XQZVN-459607":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Zilandi Giày Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06LNXVN-486137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28LNBVN-486027":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28LNBVN-486028":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28LNBVN-486029":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28LNBVN-486030":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28LNBVN-486031":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH90NAZVN-489703":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489704":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489705":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489706":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH90NAZVN-489707":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da AZ79 Giày Sandal Da 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH41MBYVN-487465":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH41MBYVN-487466":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH41MBYVN-487467":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH41MBYVN-487468":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH41MBYVN-487469":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nữ Zilandi Giày Sandals Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24LNFVN-486047":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24LNFVN-486048":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24LNFVN-486049":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24LNFVN-486050":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24LNFVN-486051":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH45NZUVN-491976":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH45NZUVN-491977":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH45NZUVN-491978":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH45NZUVN-491979":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH45NZUVN-491980":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông AZ79 Giày Sandal Gót Vuông 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH60MBFVN-487373":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487374":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487375":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487376":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487377":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Dây Chéo Zilandi Giày Cao Gót Dây Chéo 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH66KCZVN-483776":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483777":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483778":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483779":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483780":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483781":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 189,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH93HWGVN-478838":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH93HWGVN-478839":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH93HWGVN-478840":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90HGZVN-477725":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477726":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477727":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477728":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477729":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Thấp 1Cm AZ79 Giày Sandal Thấp 1Cm 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH69MAWVN-487328":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH69MAWVN-487329":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH69MAWVN-487330":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH69MAWVN-487331":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH69MAWVN-487332":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Thấp 1Cm AZ79 Giày Sandal Thấp 1Cm 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH59MBGVN-487378":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH59MBGVN-487379":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH59MBGVN-487380":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH59MBGVN-487381":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH59MBGVN-487382":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH60ORNVN-441584":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60ORNVN-441585":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60ORNVN-441586":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60ORNVN-441587":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60ORNVN-441588":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Dây Chéo Zilandi Giày Cao Gót Dây Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH65KDAVN-483782":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483783":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483784":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483785":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483786":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483787":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93HGWVN-477710":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477711":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477712":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477713":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477714":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Da Đính Vỏ Kim Loại Windy Sandal Quai Da Đính Vỏ Kim Loại 325,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH06PRPVN-495459":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06PRPVN-495460":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06PRPVN-495461":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06PRPVN-495462":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06PRPVN-495463":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Mira Bella Giày Sandal Đế Bệt 310,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH94ITHVN-480490":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH94ITHVN-480491":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH94ITHVN-480492":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH94ITHVN-480493":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH94ITHVN-480494":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH94ITHVN-480495":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 189,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH95HWEVN-478832":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH95HWEVN-478833":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH95HWEVN-478834":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Thấp AZ79 Giày Sandal Đế Thấp 259,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH49MBQVN-487427":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH49MBQVN-487428":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH49MBQVN-487429":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH49MBQVN-487430":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Thấp 1Cm AZ79 Giày Sandal Thấp 1Cm 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH68MAXVN-487333":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH68MAXVN-487334":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH68MAXVN-487335":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH68MAXVN-487336":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH68MAXVN-487337":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92HGXVN-477715":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477716":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477717":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477718":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477719":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ Something Borrowed Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH08UBZVN-452646":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452647":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452648":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452649":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452650":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Thời Trang ZALORA Giày Sandals Thời Trang 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70ORDVN-441534":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70ORDVN-441535":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70ORDVN-441536":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70ORDVN-441537":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70ORDVN-441538":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp ZALORA Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65ORIVN-441559":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65ORIVN-441560":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65ORIVN-441561":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65ORIVN-441562":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65ORIVN-441563":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da AZ79 Giày Sandal Da 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH42MBXVN-487460":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH42MBXVN-487461":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH42MBXVN-487462":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH42MBXVN-487463":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH42MBXVN-487464":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Kẹp Vascara Giày Sandal Kẹp 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH83MTOVN-489006":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83MTOVN-489007":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83MTOVN-489008":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83MTOVN-489009":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07ISUVN-480424":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07ISUVN-480425":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07ISUVN-480426":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07ISUVN-480427":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07ISUVN-480428":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH52NZNVN-491941":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH52NZNVN-491942":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH52NZNVN-491943":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH52NZNVN-491944":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH52NZNVN-491945":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH53NZMVN-491936":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH53NZMVN-491937":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH53NZMVN-491938":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH53NZMVN-491939":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH53NZMVN-491940":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông AZ79 Giày Sandal Gót Vuông 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH62MBDVN-487363":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487365":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487366":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487367":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 249,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH42NZXVN-491991":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH42NZXVN-491992":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH42NZXVN-491993":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH42NZXVN-491994":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH42NZXVN-491995":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH97HWCVN-478826":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH97HWCVN-478827":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH97HWCVN-478828":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH62RFTVN-498719":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62RFTVN-498720":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62RFTVN-498721":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62RFTVN-498722":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH62RFTVN-498723":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Kẹp Vascara Giày Sandal Kẹp 450,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH84MTNVN-489002":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84MTNVN-489003":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84MTNVN-489004":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84MTNVN-489005":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đinh Tán Nhỏ ZALORA Giày Sandals Đinh Tán Nhỏ 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89XRAVN-459608":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89XRAVN-459609":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89XRAVN-459610":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89XRAVN-459611":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89XRAVN-459612":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Thấp 1Cm AZ79 Giày Sandal Thấp 1Cm 259,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH58MBHVN-487383":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH58MBHVN-487384":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH58MBHVN-487385":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH58MBHVN-487386":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH58MBHVN-487387":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Gosto Giày Sandal Đế Bệt 635,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH34NKVVN-490846":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH34NKVVN-490847":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH34NKVVN-490848":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Up & Go Giày Sandal Đế Bệt 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH50PMBVN-494992":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50PMBVN-494993":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50PMBVN-494994":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50PMBVN-494995":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50PMBVN-494996":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 249,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH44NZVVN-491981":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH44NZVVN-491982":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH44NZVVN-491983":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH44NZVVN-491984":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH44NZVVN-491985":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Da Đính Vỏ Kim Loại Windy Sandal Quai Da Đính Vỏ Kim Loại 325,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH05PRQVN-495464":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH05PRQVN-495465":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH05PRQVN-495466":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH05PRQVN-495467":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH05PRQVN-495468":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Up & Go Giày Sandal Đế Bệt 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH52PLZVN-494982":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH52PLZVN-494983":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH52PLZVN-494984":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH52PLZVN-494985":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH52PLZVN-494986":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH18DJXVN-470277":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470278":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470279":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470280":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470281":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470282":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp ZALORA Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66ORHVN-441554":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66ORHVN-441555":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66ORHVN-441556":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66ORHVN-441557":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66ORHVN-441558":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Hoa ZALORA Giày Sandals Đính Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH49CDAVN-415547":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH49CDAVN-415548":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH49CDAVN-415549":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH49CDAVN-415550":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH49CDAVN-415551":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH91HGYVN-477720":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477721":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477722":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477723":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477724":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 239,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH98HWBVN-478823":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH98HWBVN-478824":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH98HWBVN-478825":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 249,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH43NZWVN-491986":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH43NZWVN-491987":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH43NZWVN-491988":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH43NZWVN-491989":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH43NZWVN-491990":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hai Quai ZALORA Giày Sandals Phối Hai Quai 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39WVWVN-458173":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458174":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458175":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458176":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458177":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ Something Borrowed Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH07UCAVN-452651":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452652":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452653":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452654":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452655":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Kẹp Nữ DVS Sandal Quai Kẹp Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DV634SH47NZSVN-491966":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH47NZSVN-491967":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH47NZSVN-491968":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH47NZSVN-491969":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DV634SH47NZSVN-491970":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH92NAXVN-489693":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489694":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489695":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489696":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH92NAXVN-489697":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Zilandi Giày Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07LNWVN-486132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 189,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH94HWFVN-478835":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH94HWFVN-478836":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH94HWFVN-478837":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64WRBVN-457732":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457733":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457734":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457735":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457736":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Thấp AZ79 Giày Sandal Đế Thấp 259,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH47MBSVN-487436":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH47MBSVN-487437":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH47MBSVN-487438":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH47MBSVN-487439":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH47MBSVN-487440":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Biti's Giày Sandal Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH91NAYVN-489698":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489699":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489700":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489701":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH91NAYVN-489702":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng,… Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!