Mua CAO GóT: (286 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47JYYVN-431196":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39JZGVN-431236":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431239":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431240":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH85GNAVN-424987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424991":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da D NESA D 20% OFF Geox Giày Sandal Da D NESA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 3,120,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH33LEGVN-433643":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433644":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433645":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433646":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433647":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90HZHVN-427813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Trụ AZ79 Giày Sandal Gót Trụ 539,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH34ENDVN-420990":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420991":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420992":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420993":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420994":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91HZGVN-427807":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427808":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427809":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427810":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427811":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427812":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01HYWVN-427747":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427749":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427750":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427751":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427752":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45JZAVN-431206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89HZIVN-427819":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427820":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427821":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427822":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427823":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427824":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HZBVN-427777":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427778":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427779":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427780":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427781":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427782":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98HYZVN-427765":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427766":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427767":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427768":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427769":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427770":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38JZHVN-431241":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431242":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431243":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431244":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431245":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 635,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH09MRQVN-436851":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436852":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436853":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436854":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436855":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc Senta Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH86GMZVN-424982":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424983":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424984":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424985":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424986":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97HZAVN-427771":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427772":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427773":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427774":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427775":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427776":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH84GNBVN-424992":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424993":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424994":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424995":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424996":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Quai Đan Rubi Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 899,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH92UKPSG-656172":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656173":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656174":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656175":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656176":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656177":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656178":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Quai Đan Rubi Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 899,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH91UKQSG-656179":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91UKQSG-656180":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91UKQSG-656181":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91UKQSG-656182":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91UKQSG-656183":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91UKQSG-656184":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91UKQSG-656185":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Vascara Giày Sandal Cao Gót 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH39HLWVN-426721":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH39HLWVN-426722":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH39HLWVN-426723":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47WEIVN-370007":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370008":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370009":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370010":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370011":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44JZBVN-431211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431212":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99HYYVN-427759":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427760":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427761":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427762":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427763":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427764":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chữ T Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Chữ T 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50JYVVN-431181":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431182":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431183":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431184":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431185":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót 15% OFF Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND GIẢM CÒN 578,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH27LPCVN-383949":{"price":"679,000","special_price":"578,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH27LPCVN-383950":{"price":"679,000","special_price":"578,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH27LPCVN-383951":{"price":"679,000","special_price":"578,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH27LPCVN-383952":{"price":"679,000","special_price":"578,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH27LPCVN-383953":{"price":"679,000","special_price":"578,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46JYZVN-431201":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431202":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431203":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431204":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót In Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96SEPVN-354419":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96SEPVN-354420":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96SEPVN-354421":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96SEPVN-354422":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96SEPVN-354423":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Mica 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Mica 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH19NKQVN-343753":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343754":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343755":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343756":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343757":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 635,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH08MRRVN-436856":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH08MRRVN-436857":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH08MRRVN-436858":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH08MRRVN-436859":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH08MRRVN-436860":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 40% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17TESVN-357166":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH17TESVN-357167":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH17TESVN-357168":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH17TESVN-357169":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH17TESVN-357170":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH80VJJVN-287997":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-287998":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-287999":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-288000":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-288001":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Bermuda Rubi Giày Sandals Cao Gót Bermuda 899,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97RLMSG-649722":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649723":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649724":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649725":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649726":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649727":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649728":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40JZFVN-431231":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431232":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431233":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431234":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431235":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Laser Cut 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Laser Cut 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96QSDVN-351003":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351004":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351005":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351006":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351007":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH59UZCVN-367988":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367989":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367990":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367991":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367992":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Đôi Senta Cao Gót Trụ Quai Đôi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH83GNCVN-424997":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-424998":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-424999":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-425000":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-425001":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc Senta Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH87GMYVN-424977":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424978":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424979":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424980":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424981":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28RNZVN-352950":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352951":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352952":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352953":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352954":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Viền Màu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Viền Màu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH68UYTVN-367943":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367944":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367945":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367946":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367947":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH60UZBVN-367983":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367984":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367985":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367986":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367987":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Họa Tiết Da Rắn 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Họa Tiết Da Rắn 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94QSFVN-351013":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH94QSFVN-351014":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH94QSFVN-351015":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH94QSFVN-351016":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH94QSFVN-351017":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Cao Gót Trụ Phối Sọc Senta Silver Cao Gót Trụ Phối Sọc 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH98GIRVN-424622":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424623":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424624":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424625":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424626":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Up & Go Giày Sandal Cao Gót 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH21MREVN-436791":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436792":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436793":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436794":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436795":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Đúp 40% OFF Zilandi Giày Cao Gót Mũi Đúp 429,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44WELVN-370022":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH44WELVN-370023":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH44WELVN-370024":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH44WELVN-370025":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH44WELVN-370026":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Đính Nơ 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QSBVN-350993":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350994":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350995":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350996":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350997":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang 30% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29QYOVN-351498":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH29QYOVN-351499":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH29QYOVN-351500":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH29QYOVN-351501":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH29QYOVN-351502":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Đôi Senta Cao Gót Trụ Quai Đôi 369,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH82GNDVN-425002":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425003":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425004":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425005":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425006":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Thắt Rọ 20% OFF Zilandi Giày Cao Gót Thắt Rọ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04MQXVN-385945":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH04MQXVN-385946":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH04MQXVN-385947":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH04MQXVN-385948":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH04MQXVN-385949":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH84UYDVN-367863":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367864":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367865":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367866":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367867":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Charlie Rubi Giày Sandals Cao Gót Charlie 899,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96RLNSG-649729":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649730":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649731":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649732":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649733":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649734":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649735":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Vascara Giày Sandal Cao Gót 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH38HLXVN-426724":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH38HLXVN-426725":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH38HLXVN-426726":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Laser Cut 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Laser Cut 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95QSEVN-351008":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH95QSEVN-351009":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH95QSEVN-351010":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH95QSEVN-351011":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH95QSEVN-351012":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Gài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Khóa Gài 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99QSAVN-350988":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH99QSAVN-350989":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH99QSAVN-350990":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH99QSAVN-350991":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH99QSAVN-350992":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 40% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46WEJVN-370012":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH46WEJVN-370013":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH46WEJVN-370014":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH46WEJVN-370015":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH46WEJVN-370016":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43JZCVN-431216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431217":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431218":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431219":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431220":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41JZEVN-431226":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431227":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431228":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431229":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431230":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH70UYRVN-367933":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367934":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367935":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367936":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367937":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 30% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16TETVN-357171":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH16TETVN-357172":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH16TETVN-357173":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH16TETVN-357174":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH16TETVN-357175":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42JZDVN-431221":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431222":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431223":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431224":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431225":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn Me Girl Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 385,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH76FQHVN-423029":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423030":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423031":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423032":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423033":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH33IEKVN-377232":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377236":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 40% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH18TERVN-357161":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH18TERVN-357162":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH18TERVN-357163":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH18TERVN-357164":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH18TERVN-357165":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42VKVVN-288187":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288188":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288189":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288190":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288191":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30VLHVN-288247":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288248":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288249":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288250":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288251":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 40% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19TEQVN-357156":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357157":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357158":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357159":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357160":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Bermuda Rubi Giày Sandals Cao Gót Bermuda 899,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98RLLSG-649717":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649718":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649719":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649720":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649721":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Gài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Khóa Gài 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00QRZVN-350983":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350984":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350985":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350986":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350987":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 30% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH53WECVN-369977":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369978":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369979":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369980":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369981":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56UZFVN-368003":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368004":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368005":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368006":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368007":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót In Họa Tiết 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót In Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97SEOVN-354414":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97SEOVN-354415":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97SEOVN-354416":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97SEOVN-354417":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97SEOVN-354418":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn Me Girl Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 385,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH77FQGVN-423024":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH77FQGVN-423025":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH77FQGVN-423026":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH77FQGVN-423027":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH77FQGVN-423028":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Đính Nơ 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97QSCVN-350998":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-350999":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-351000":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-351001":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-351002":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44NMLVN-387547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387549":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387550":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387551":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 30% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54WEBVN-369972":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54WEBVN-369973":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54WEBVN-369974":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54WEBVN-369975":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54WEBVN-369976":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Cắt Laser 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Cắt Laser 459,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99SEMVN-354404":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354405":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354406":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354407":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354408":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 16% OFF Koumi Koumi Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 439,000 VND GIẢM CÒN 369,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32RNVVN-352930":{"price":"439,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"16%"},"KO983SH32RNVVN-352931":{"price":"439,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"16%"},"KO983SH32RNVVN-352932":{"price":"439,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"16%"},"KO983SH32RNVVN-352933":{"price":"439,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"16%"},"KO983SH32RNVVN-352934":{"price":"439,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"16%"}}}
 • Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi Senta Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi 439,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH75GNKVN-425037":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425038":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425039":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425040":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425041":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58UZDVN-367993":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367994":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367995":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367996":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367997":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi Senta Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH76GNJVN-425032":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425033":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425034":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425035":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425036":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Đúp 40% OFF Zilandi Giày Cao Gót Mũi Đúp 429,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45WEKVN-370017":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH45WEKVN-370018":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH45WEKVN-370019":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH45WEKVN-370020":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH45WEKVN-370021":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang 38% OFF Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang 339,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25QYSVN-351518":{"price":"339,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH25QYSVN-351519":{"price":"339,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH25QYSVN-351520":{"price":"339,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH25QYSVN-351521":{"price":"339,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH25QYSVN-351522":{"price":"339,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Sandal Nữ 30% OFF Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27TEIVN-357116":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27TEIVN-357117":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27TEIVN-357118":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27TEIVN-357119":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27TEIVN-357120":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23ROEVN-352975":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352976":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352977":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352978":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352979":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55UZGVN-368008":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368009":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368010":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368011":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368012":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72UYPVN-367923":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367924":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367925":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367926":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367927":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36VJRVN-361674":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361675":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361676":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361677":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361678":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang 50% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27QYQVN-351508":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH27QYQVN-351509":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH27QYQVN-351510":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH27QYQVN-351511":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH27QYQVN-351512":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH21ROGVN-352985":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352986":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352987":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352988":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352989":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52UZJVN-368023":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368024":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368025":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368026":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368027":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71UYQVN-367928":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367929":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367930":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367931":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367932":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37RNQVN-352905":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352906":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352907":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352908":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352909":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH73UYOVN-367918":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH73UYOVN-367919":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH73UYOVN-367920":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH73UYOVN-367921":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH73UYOVN-367922":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH76UYLVN-367903":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH76UYLVN-367904":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH76UYLVN-367905":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH76UYLVN-367906":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH76UYLVN-367907":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}

Nhẹ nhàng thoải mái cùng giày xăng đan cao gót

Nếu như những ngày hè tiết trời nóng bức làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi phải bó buộc chân mình trong những đôi cao gót bít mũi thì giày sandal cao gót sẽ mang đến sự thoáng mát, thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng và nữ tính. Các kiểu sandal cao gót với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, trên nền màu sắc tươi trẻ và chất liệu bền đẹp sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bất kỳ bạn gái nào.

Phối trang phục đẹp với giày sandal cao gót

Không quá cầu kỳ phức tạp, một đôi sandal cao gót có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi đa dạng phong cách thời trang của phái đẹp. Nếu thuộc tuýp người nữ tính, bạn có thể chọn phối với áo kiểu, chân váy ngắn hay chiếc đầm xòe xinh xắn. Những bạn gái cá tính cũng có thể chọn các kiểu sandal nữ cao gót có thiết kế đơn giản, đồng thời phối thêm vào bộ trang phục của mình vài phụ kiện như vòng tay, kính mát hay túi xách thời trang để luôn nổi bật và tự tin khi dạo phố cùng bạn bè.

Các bộ sưu tập sandal cao gót tại ZALORA.VN

Nắm bắt được xu hướng giày sandal nữ cao gót đang làm mưa làm gió trong cộng đồng tín đồ thời trang, ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn những thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập giày của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Biti’s, Doba, Me Girl, Sulily,… Chỉ cần truy cập vào website ZALORA.VN và chọn cho mình một đôi giày sandal cao gót ưng ý, sản phẩm của bạn sẽ được giao tận nơi trong 3 - 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, ZALORA còn có nhiều dịch vụ ưu đãi khác như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả hàng, hoàn tiền mặt,… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.