180 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23SHGVN-449437":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449438":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449439":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449440":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449441":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48OZRVN-442379":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442380":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442381":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442382":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442383":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03SIAVN-449537":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449538":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449539":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449540":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449541":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SIJVN-449585":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449586":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449587":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449588":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449589":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47OZSVN-442384":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442385":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442386":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442387":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442388":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42OZXVN-442409":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442410":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442411":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442412":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442413":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83SIUVN-449643":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449644":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449645":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449646":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449647":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH81SIWVN-449653":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449655":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449656":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449657":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449658":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41OZYVN-442414":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442415":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442416":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442417":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442418":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH21SHIVN-449447":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21SHIVN-449448":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21SHIVN-449449":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21SHIVN-449450":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH21SHIVN-449451":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH25SHEVN-449427":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449428":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449429":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449430":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449431":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH05YRIVN-461410":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461411":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461412":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461413":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461414":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH07YRGVN-461400":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461401":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461402":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461403":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461404":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90HZHVN-427813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95SIIVN-449580":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449581":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449582":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449583":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449584":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH06YRHVN-461405":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461406":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461407":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461408":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461409":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39JZGVN-431236":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431239":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431240":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 530,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH26XTLVN-459737":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26XTLVN-459738":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26XTLVN-459739":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ Senta Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH54RYJVN-448507":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448508":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448509":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448510":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448511":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99HYYVN-427759":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427760":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427761":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427762":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427763":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427764":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38JZHVN-431241":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431242":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431243":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431244":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431245":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao ZALORA Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12GIDVN-424552":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424553":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424554":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424555":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424556":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Bản Lớn Đế Cói Senta Xuồng Quai Bản Lớn Đế Cói 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH00GMLVN-424912":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424914":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424915":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424916":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao ZALORA Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH13GICVN-424547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424549":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424550":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424551":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH08YRFVN-461395":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461396":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461397":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461398":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461399":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93SIKVN-449590":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449591":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449592":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449593":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449594":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 530,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH25XTMVN-459740":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH25XTMVN-459741":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH25XTMVN-459742":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91HZGVN-427807":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427808":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427809":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427810":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427811":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427812":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40OZZVN-442419":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442420":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442421":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442422":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442423":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ Senta Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH55RYIVN-448502":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448503":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448504":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448505":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448506":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ Senta Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH53RYKVN-448512":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RYKVN-448513":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RYKVN-448514":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RYKVN-448515":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RYKVN-448516":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH24SHFVN-449432":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24SHFVN-449433":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24SHFVN-449434":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24SHFVN-449435":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24SHFVN-449436":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HZBVN-427777":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427778":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427779":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427780":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427781":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427782":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01HYWVN-427747":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427749":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427750":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427751":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427752":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Trùm Chân Senta Cao Gót Trụ Quai Trùm Chân 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH65RXYVN-448452":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH65RXYVN-448453":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH65RXYVN-448454":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH65RXYVN-448455":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH65RXYVN-448456":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH41UASVN-452483":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41UASVN-452484":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41UASVN-452485":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41UASVN-452486":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44JZBVN-431211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431212":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JZBVN-431215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH93YRUVN-461466":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461467":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461468":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461469":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461470":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46JYZVN-431201":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431202":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431203":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431204":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45JZAVN-431206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47JYYVN-431196":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang 20% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44NMLVN-387547":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH44NMLVN-387548":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH44NMLVN-387549":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH44NMLVN-387550":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH44NMLVN-387551":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Da D SIBILLA S. B Geox Giày Cao Gót Da D SIBILLA S. B 4,700,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH79VXGVN-456455":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH79VXGVN-456456":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH79VXGVN-456457":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH79VXGVN-456458":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Gót Trụ Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH11SEAVN-354341":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354342":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354343":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354344":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354345":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Gót Trụ Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH13SDYVN-354331":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH13SDYVN-354332":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH13SDYVN-354333":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH13SDYVN-354334":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH13SDYVN-354335":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 635,000 VND
  Kích cỡ 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH09MRQVN-436851":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436852":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436853":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436854":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436855":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Đôi Senta Cao Gót Trụ Quai Đôi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH83GNCVN-424997":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-424998":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-424999":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-425000":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-425001":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88PNNVN-443470":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443471":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443472":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443473":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443474":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87PNOVN-443475":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443476":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443477":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443478":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443479":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Gót Trụ Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH12SDZVN-354336":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12SDZVN-354337":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12SDZVN-354338":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12SDZVN-354339":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12SDZVN-354340":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa 20% OFF ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56NLZVN-387487":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH56NLZVN-387488":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH56NLZVN-387489":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH56NLZVN-387490":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH56NLZVN-387491":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang Senta Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH03KDOVN-381204":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381205":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381206":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381207":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381208":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27TEIVN-357116":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357117":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357118":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357119":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357120":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T 20% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH51NMEVN-387512":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH51NMEVN-387513":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH51NMEVN-387514":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH51NMEVN-387515":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH51NMEVN-387516":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang 20% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46NMJVN-387537":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH46NMJVN-387538":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH46NMJVN-387539":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH46NMJVN-387540":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH46NMJVN-387541":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Vascara Giày Sandal Cao Gót 495,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH39HLWVN-426721":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH39HLWVN-426722":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH39HLWVN-426723":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Phối Sọc Senta Silver Cao Gót Trụ Phối Sọc 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH98GIRVN-424622":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424623":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424624":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424625":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424626":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Trụ AZ79 Giày Sandal Gót Trụ 539,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH34ENDVN-420990":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420991":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420992":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420993":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420994":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Trùm Chân Senta Cao Gót Trụ Quai Trùm Chân 389,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH66RXXVN-448447":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH66RXXVN-448448":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH66RXXVN-448449":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH66RXXVN-448450":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH66RXXVN-448451":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH27LPCVN-383949":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383950":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383951":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383952":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383953":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc Senta Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH87GMYVN-424977":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424978":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424979":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424980":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424981":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Trùm Chân Senta Cao Gót Trụ Quai Trùm Chân 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH67RXWVN-448442":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67RXWVN-448443":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67RXWVN-448444":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67RXWVN-448445":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67RXWVN-448446":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chữ T Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Chữ T 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50JYVVN-431181":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431182":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431183":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431184":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50JYVVN-431185":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98HYZVN-427765":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427766":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427767":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427768":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427769":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427770":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Da D NOLINA A Geox Giày Cao Gót Da D NOLINA A 4,600,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH77VXIVN-456463":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH77VXIVN-456464":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH77VXIVN-456465":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH77VXIVN-456466":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH77VXIVN-456467":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang 20% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 30% OFF Rubi Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH91UKQSG-656179":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH91UKQSG-656180":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH91UKQSG-656181":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH91UKQSG-656182":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH91UKQSG-656183":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH91UKQSG-656184":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH91UKQSG-656185":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Cao Gót Gót Trụ Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH05SEGVN-354371":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05SEGVN-354372":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05SEGVN-354373":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05SEGVN-354374":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05SEGVN-354375":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót 20% OFF ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97HZAVN-427771":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427772":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427773":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427774":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427775":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HZAVN-427776":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89HZIVN-427819":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427820":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427821":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427822":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427823":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89HZIVN-427824":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40JZFVN-431231":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431232":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431233":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431234":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JZFVN-431235":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Girlie Giày Sandal Cao Gót 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH23UKQVN-285691":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH23UKQVN-285692":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH23UKQVN-285693":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH23UKQVN-285694":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH23UKQVN-285695":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Da D VICTORY F Geox Giày Cao Gót Da D VICTORY F 4,600,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH78VXHVN-456459":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH78VXHVN-456460":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH78VXHVN-456461":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH78VXHVN-456462":{"price":"4,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Girlie Giày Cao Gót Nữ 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH57EKWVN-308406":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH57EKWVN-308407":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH57EKWVN-308408":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH57EKWVN-308409":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH57EKWVN-308410":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo 20% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88TIPVN-399415":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH88TIPVN-399416":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH88TIPVN-399417":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH88TIPVN-399418":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH88TIPVN-399419":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH88TIPVN-399420":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Gót Trụ Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH06SEFVN-354366":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06SEFVN-354367":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06SEFVN-354368":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06SEFVN-354369":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06SEFVN-354370":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Up & Go Giày Sandal Cao Gót 420,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH21MREVN-436791":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436792":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436793":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436794":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH21MREVN-436795":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc Senta Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc 419,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH86GMZVN-424982":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424983":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424984":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424985":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424986":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Girlie Giày Sandal Cao Gót 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH22UKRVN-285696":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285697":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285698":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285699":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285700":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi Senta Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH76GNJVN-425032":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425033":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425034":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425035":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425036":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 30% OFF Rubi Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH92UKPSG-656172":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH92UKPSG-656173":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH92UKPSG-656174":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH92UKPSG-656175":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH92UKPSG-656176":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH92UKPSG-656177":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"RU228SH92UKPSG-656178":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 20% OFF ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35IEIVN-377222":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH35IEIVN-377223":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH35IEIVN-377224":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH35IEIVN-377225":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH35IEIVN-377226":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 20% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05THYVN-399313":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH05THYVN-399314":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH05THYVN-399315":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH05THYVN-399316":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH05THYVN-399317":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH05THYVN-399318":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Gót Vuông Bảng Ngang 20% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Bảng Ngang 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 34 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86TIRVN-399427":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH86TIRVN-399428":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH86TIRVN-399429":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH86TIRVN-399430":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH86TIRVN-399431":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH86TIRVN-399432":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH28LPBVN-383944":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383945":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383946":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383947":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383948":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 20% OFF ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH34IEJVN-377227":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH34IEJVN-377228":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH34IEJVN-377229":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH34IEJVN-377230":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH34IEJVN-377231":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn Me Girl Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 385,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH76FQHVN-423029":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423030":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423031":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423032":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423033":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da D NESA D Geox Giày Sandal Da D NESA D 3,900,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH33LEGVN-433643":{"price":"3,900,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH33LEGVN-433644":{"price":"3,900,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH33LEGVN-433645":{"price":"3,900,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH33LEGVN-433646":{"price":"3,900,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH33LEGVN-433647":{"price":"3,900,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41JZEVN-431226":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431227":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431228":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431229":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41JZEVN-431230":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42JZDVN-431221":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431222":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431223":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431224":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JZDVN-431225":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43JZCVN-431216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431217":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431218":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431219":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JZCVN-431220":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out 20% OFF Zilandi Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02TIBVN-399331":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH02TIBVN-399332":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH02TIBVN-399333":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH02TIBVN-399334":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH02TIBVN-399335":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH02TIBVN-399336":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Thắt Rọ 30% OFF Zilandi Giày Cao Gót Thắt Rọ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04MQXVN-385945":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH04MQXVN-385946":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH04MQXVN-385947":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH04MQXVN-385948":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH04MQXVN-385949":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH63MWIVN-386183":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386184":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386185":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386186":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386187":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Nhẹ nhàng thoải mái cùng giày xăng đan cao gót

Nếu như những ngày hè tiết trời nóng bức làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi phải bó buộc chân mình trong những đôi cao gót bít mũi thì giày sandal cao gót sẽ mang đến sự thoáng mát, thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng và nữ tính. Các kiểu sandal cao gót với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, trên nền màu sắc tươi trẻ và chất liệu bền đẹp sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bất kỳ bạn gái nào.

Phối trang phục đẹp với giày sandal cao gót

Không quá cầu kỳ phức tạp, một đôi sandal cao gót có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi đa dạng phong cách thời trang của phái đẹp. Nếu thuộc tuýp người nữ tính, bạn có thể chọn phối với áo kiểu, chân váy ngắn hay chiếc đầm xòe xinh xắn. Những bạn gái cá tính cũng có thể chọn các kiểu sandal nữ cao gót có thiết kế đơn giản, đồng thời phối thêm vào bộ trang phục của mình vài phụ kiện như vòng tay, kính mát hay túi xách thời trang để luôn nổi bật và tự tin khi dạo phố cùng bạn bè.

Các bộ sưu tập sandal cao gót tại ZALORA.VN

Nắm bắt được xu hướng giày sandal nữ cao gót đang làm mưa làm gió trong cộng đồng tín đồ thời trang, ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn những thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập giày của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Biti’s, Doba, Me Girl, Sulily,… Chỉ cần truy cập vào website ZALORA.VN và chọn cho mình một đôi giày sandal cao gót ưng ý, sản phẩm của bạn sẽ được giao tận nơi trong 3 - 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, ZALORA còn có nhiều dịch vụ ưu đãi khác như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả hàng, hoàn tiền mặt,… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.