CAO GóT Nữ: (285 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Sandals Quai Cách Điệu ZALORA Giày Sandals Quai Cách Điệu 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH14ODXVN-440511":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440512":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440513":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440514":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14ODXVN-440515":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hai Quai ZALORA Giày Sandals Phối Hai Quai 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37WVYVN-458183":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458184":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458185":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458186":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37WVYVN-458187":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Cách Điệu ZALORA Giày Sandals Quai Cách Điệu 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15ODWVN-440506":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440507":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440508":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440509":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15ODWVN-440510":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Cách Điệu ZALORA Giày Sandals Quai Cách Điệu 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH13ODYVN-440516":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440517":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440518":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440519":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13ODYVN-440520":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ Something Borrowed Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH08UBZVN-452646":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452647":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452648":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452649":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH08UBZVN-452650":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65WRAVN-457727":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457728":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457729":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457730":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65WRAVN-457731":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Dây Chéo Zilandi Giày Cao Gót Dây Chéo 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH66KCZVN-483776":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483777":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483778":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483779":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483780":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66KCZVN-483781":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63WRCVN-457737":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457738":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457739":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457740":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63WRCVN-457741":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42OZXVN-442409":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442410":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442411":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442412":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442413":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hai Quai ZALORA Giày Sandals Phối Hai Quai 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39WVWVN-458173":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458174":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458175":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458176":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39WVWVN-458177":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo 20% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Dây Chéo Zilandi Giày Cao Gót Dây Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67KCYVN-483770":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483771":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483772":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483773":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483774":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67KCYVN-483775":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Dây Chéo Zilandi Giày Cao Gót Dây Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH65KDAVN-483782":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483783":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483784":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483785":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483786":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65KDAVN-483787":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Hai Quai ZALORA Giày Sandals Phối Hai Quai 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH38WVXVN-458178":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38WVXVN-458179":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38WVXVN-458180":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38WVXVN-458181":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38WVXVN-458182":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH31EOEVN-473069":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473070":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473071":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH31EOEVN-473072":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH18DJXVN-470277":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470278":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470279":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470280":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470281":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH18DJXVN-470282":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Zilandi Giày Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06LNXVN-486137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06LNXVN-486141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót 49% OFF ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T 49% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH51NMEVN-387512":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH51NMEVN-387513":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH51NMEVN-387514":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH51NMEVN-387515":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH51NMEVN-387516":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 18% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89HZIVN-427819":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH89HZIVN-427820":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH89HZIVN-427821":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH89HZIVN-427822":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH89HZIVN-427823":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH89HZIVN-427824":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47OZSVN-442384":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442385":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442386":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442387":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442388":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang 50% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46JYZVN-431201":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH46JYZVN-431202":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH46JYZVN-431203":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH46JYZVN-431204":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH46JYZVN-431205":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang 50% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44NMLVN-387547":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH44NMLVN-387548":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH44NMLVN-387549":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH44NMLVN-387550":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH44NMLVN-387551":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Cao Gót Trụ Mũi Nơ Senta Cao Gót Trụ Mũi Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH48YPRVN-461210":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH48YPRVN-461211":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH48YPRVN-461212":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH48YPRVN-461213":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH48YPRVN-461214":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông AZ79 Giày Sandal Gót Vuông 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH62MBDVN-487363":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487365":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487366":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH62MBDVN-487367":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH24DJRVN-470243":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470244":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470245":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470246":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470247":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH24DJRVN-470248":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH22DJTVN-470254":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470255":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470256":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470257":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470258":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22DJTVN-470259":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa 49% OFF ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56NLZVN-387487":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH56NLZVN-387488":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH56NLZVN-387489":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH56NLZVN-387490":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH56NLZVN-387491":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông AZ79 Giày Sandal Gót Vuông 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH60MBFVN-487373":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487374":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487375":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487376":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH60MBFVN-487377":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH10SHTVN-449502":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SHTVN-449503":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SHTVN-449504":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SHTVN-449505":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SHTVN-449506":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi 18% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97HZAVN-427771":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH97HZAVN-427772":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH97HZAVN-427773":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH97HZAVN-427774":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH97HZAVN-427775":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH97HZAVN-427776":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48OZRVN-442379":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442380":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442381":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442382":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442383":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH21DJUVN-470260":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470261":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470262":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470263":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470264":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH21DJUVN-470265":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH43ENSVN-473021":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473022":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473023":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473024":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH43ENSVN-473025":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi 18% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98HYZVN-427765":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH98HYZVN-427766":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH98HYZVN-427767":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH98HYZVN-427768":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH98HYZVN-427769":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH98HYZVN-427770":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90HGZVN-477725":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477726":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477727":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477728":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH90HGZVN-477729":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH19DJWVN-470271":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH19DJWVN-470272":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH19DJWVN-470273":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH19DJWVN-470274":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH19DJWVN-470275":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH19DJWVN-470276":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH11SHSVN-449497":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SHSVN-449498":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SHSVN-449499":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SHSVN-449500":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SHSVN-449501":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi 18% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99HYYVN-427759":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH99HYYVN-427760":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH99HYYVN-427761":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH99HYYVN-427762":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH99HYYVN-427763":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH99HYYVN-427764":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ Something Borrowed Giày Sandals Cao Gót Đính Bản Kim Loại Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH07UCAVN-452651":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452652":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452653":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452654":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH07UCAVN-452655":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92HGXVN-477715":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477716":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477717":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477718":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92HGXVN-477719":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Zilandi Giày Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05LNYVN-486142":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05LNYVN-486143":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05LNYVN-486144":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05LNYVN-486145":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05LNYVN-486146":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chữ T 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Chữ T 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50JYVVN-431181":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50JYVVN-431182":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50JYVVN-431183":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50JYVVN-431184":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50JYVVN-431185":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH91HGYVN-477720":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477721":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477722":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477723":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91HGYVN-477724":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03SIAVN-449537":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449538":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449539":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449540":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449541":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Zilandi Giày Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07LNWVN-486132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07LNWVN-486136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93HGWVN-477710":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477711":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477712":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477713":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93HGWVN-477714":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH25SHEVN-449427":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449428":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449429":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449430":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449431":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 30% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH53WECVN-369977":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369978":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369979":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369980":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH53WECVN-369981":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH42ENTVN-473026":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH42ENTVN-473027":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH42ENTVN-473028":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH89ITMVN-480520":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480521":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480522":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480523":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480524":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH89ITMVN-480525":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Biti's Giày Sandal Cao Gót 210,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH41ENUVN-473029":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41ENUVN-473030":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH41ENUVN-473031":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH23DJSVN-470249":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470250":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470251":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470252":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23DJSVN-470253":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Laser Cut 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Laser Cut 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96QSDVN-351003":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351004":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351005":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351006":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH96QSDVN-351007":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45JZAVN-431206":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH45JZAVN-431207":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH45JZAVN-431208":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH45JZAVN-431209":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH45JZAVN-431210":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang 50% OFF ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46NMJVN-387537":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH46NMJVN-387538":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH46NMJVN-387539":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH46NMJVN-387540":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH46NMJVN-387541":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 29% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04THZVN-399319":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04THZVN-399320":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04THZVN-399321":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04THZVN-399322":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04THZVN-399323":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04THZVN-399324":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH84GNBVN-424992":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424993":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424994":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424995":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424996":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 530,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH25XTMVN-459740":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH25XTMVN-459741":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH25XTMVN-459742":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Mira Bella Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 320,000 VND
  Kích cỡ 36 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH20DJVVN-470266":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH20DJVVN-470267":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH20DJVVN-470268":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH20DJVVN-470269":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH20DJVVN-470270":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Họa Tiết Da Rắn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Họa Tiết Da Rắn 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH24OPFVN-346350":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH24OPFVN-346351":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH24OPFVN-346352":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH24OPFVN-346353":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH24OPFVN-346354":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 30% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47WEIVN-370007":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH47WEIVN-370008":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH47WEIVN-370009":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH47WEIVN-370010":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH47WEIVN-370011":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95SIIVN-449580":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449581":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449582":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449583":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449584":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64WRBVN-457732":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457733":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457734":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457735":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64WRBVN-457736":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40OZZVN-442419":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442420":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442421":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442422":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442423":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Biti's Giày Sandal Nữ 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH32EODVN-473066":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32EODVN-473067":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH32EODVN-473068":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Đính Nơ 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97QSCVN-350998":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-350999":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-351000":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-351001":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97QSCVN-351002":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Cắt Laser 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Cắt Laser 459,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99SEMVN-354404":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354405":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354406":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354407":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99SEMVN-354408":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao Gót Cắt Laser 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Cắt Laser 459,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98SENVN-354409":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98SENVN-354410":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98SENVN-354411":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98SENVN-354412":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH98SENVN-354413":{"price":"459,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH06YRHVN-461405":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461406":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461407":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461408":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461409":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 29% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06THXVN-399307":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH06THXVN-399308":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH06THXVN-399309":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH06THXVN-399310":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH06THXVN-399311":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH06THXVN-399312":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi 18% OFF Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HZBVN-427777":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH96HZBVN-427778":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH96HZBVN-427779":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH96HZBVN-427780":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH96HZBVN-427781":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH96HZBVN-427782":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Cao Gót Quai Mũi Chéo Senta Cao Gót Quai Mũi Chéo 325,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH05MKGVN-341378":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05MKGVN-341379":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05MKGVN-341380":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05MKGVN-341381":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH05MKGVN-341382":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 530,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH26XTLVN-459737":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26XTLVN-459738":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26XTLVN-459739":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông AZ79 Giày Sandal Gót Vuông 269,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH61MBEVN-487368":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH61MBEVN-487369":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH61MBEVN-487370":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH61MBEVN-487371":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH61MBEVN-487372":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Mũi Nơ Senta Cao Gót Trụ Mũi Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH49YPQVN-461205":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49YPQVN-461206":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49YPQVN-461207":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49YPQVN-461208":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49YPQVN-461209":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang Senta Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang 400,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH03KDOVN-381204":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381205":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381206":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381207":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381208":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo 29% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88TIPVN-399415":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH88TIPVN-399416":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH88TIPVN-399417":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH88TIPVN-399418":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH88TIPVN-399419":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH88TIPVN-399420":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 29% OFF Koumi Koumi Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31RNWVN-352935":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH31RNWVN-352936":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH31RNWVN-352937":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH31RNWVN-352938":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH31RNWVN-352939":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót 40% OFF Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND GIẢM CÒN 408,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH29LPAVN-383939":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH29LPAVN-383940":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH29LPAVN-383941":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH29LPAVN-383942":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH29LPAVN-383943":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Cao Gót Viền Màu 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Viền Màu 500,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH67UYUVN-367948":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH67UYUVN-367949":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH67UYUVN-367950":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH67UYUVN-367951":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH67UYUVN-367952":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 18% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91HZGVN-427807":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH91HZGVN-427808":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH91HZGVN-427809":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH91HZGVN-427810":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH91HZGVN-427811":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH91HZGVN-427812":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH75UYMVN-367908":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH75UYMVN-367909":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH75UYMVN-367910":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH75UYMVN-367911":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH75UYMVN-367912":{"price":"500,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng 15% OFF Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND GIẢM CÒN 314,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH41UASVN-452483":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH41UASVN-452484":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH41UASVN-452485":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH41UASVN-452486":{"price":"369,000","special_price":"314,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH05YRIVN-461410":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461411":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461412":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461413":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461414":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót 40% OFF Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND GIẢM CÒN 408,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH28LPBVN-383944":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH28LPBVN-383945":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH28LPBVN-383946":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH28LPBVN-383947":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH28LPBVN-383948":{"price":"679,000","special_price":"408,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc Senta Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH87GMYVN-424977":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424978":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424979":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424980":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87GMYVN-424981":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Nhung River Island Giày Sandals Nhung 3,499,000 VND
  Kích cỡ 3 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923SH65LPUSG-688719":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH65LPUSG-688720":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH65LPUSG-688721":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH65LPUSG-688722":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH65LPUSG-688723":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót In Họa Tiết 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót In Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96SEPVN-354419":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96SEPVN-354420":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96SEPVN-354421":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96SEPVN-354422":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH96SEPVN-354423":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 40% OFF ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35IEIVN-377222":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH35IEIVN-377223":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH35IEIVN-377224":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH35IEIVN-377225":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH35IEIVN-377226":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Cao Gót Gót Trụ Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH11SEAVN-354341":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354342":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354343":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354344":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11SEAVN-354345":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH72DDZVN-469615":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH72DDZVN-469616":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH72DDZVN-469617":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH72DDZVN-469618":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH72DDZVN-469619":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SIJVN-449585":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449586":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449587":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449588":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449589":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 20% OFF Me Girl Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 385,000 VND GIẢM CÒN 308,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH76FQHVN-423029":{"price":"385,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH76FQHVN-423030":{"price":"385,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH76FQHVN-423031":{"price":"385,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH76FQHVN-423032":{"price":"385,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH76FQHVN-423033":{"price":"385,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Gài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Khóa Gài 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00QRZVN-350983":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350984":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350985":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350986":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00QRZVN-350987":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}

Nhẹ nhàng thoải mái cùng giày xăng đan cao gót

Nếu như những ngày hè tiết trời nóng bức làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi phải bó buộc chân mình trong những đôi cao gót bít mũi thì giày sandal cao gót sẽ mang đến sự thoáng mát, thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng và nữ tính. Các kiểu sandal cao gót với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, trên nền màu sắc tươi trẻ và chất liệu bền đẹp sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bất kỳ bạn gái nào.

Phối trang phục đẹp với giày sandal cao gót

Không quá cầu kỳ phức tạp, một đôi sandal cao gót có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi đa dạng phong cách thời trang của phái đẹp. Nếu thuộc tuýp người nữ tính, bạn có thể chọn phối với áo kiểu, chân váy ngắn hay chiếc đầm xòe xinh xắn. Những bạn gái cá tính cũng có thể chọn các kiểu sandal nữ cao gót có thiết kế đơn giản, đồng thời phối thêm vào bộ trang phục của mình vài phụ kiện như vòng tay, kính mát hay túi xách thời trang để luôn nổi bật và tự tin khi dạo phố cùng bạn bè.

Các bộ sưu tập sandal cao gót tại ZALORA.VN

Nắm bắt được xu hướng giày sandal nữ cao gót đang làm mưa làm gió trong cộng đồng tín đồ thời trang, ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn những thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập giày của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Biti’s, Doba, Me Girl, Sulily,… Chỉ cần truy cập vào website ZALORA.VN và chọn cho mình một đôi giày sandal cao gót ưng ý, sản phẩm của bạn sẽ được giao tận nơi trong 3 - 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, ZALORA còn có nhiều dịch vụ ưu đãi khác như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả hàng,… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.