KíNH MáT Nữ: (347 sản phẩm tìm thấy)

 • Kính Mắt Mèo Sunnies Factorie Kính Mắt Mèo Sunnies 349,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502GL40VSHSG-706625":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC24BADVN-465588":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC83KRSVN-484824":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC27BAAVN-465585":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC25BACVN-465587":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC17BAKVN-465595":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC26BABVN-465586":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Risky Sunnies Factorie Kính Risky Sunnies 349,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502GL36VSLSG-706629":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC82KRTVN-484825":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC81KRUVN-484826":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC78KRXVN-484829":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC19BAIVN-465593":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC18BAJVN-465594":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC20BAHVN-465592":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC28AZZVN-465584":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC21BAGVN-465591":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC75KSAVN-484832":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC76KRZVN-484831":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC80KRVVN-484827":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Tròn Vân Da Báo River Island Kính Tròn Vân Da Báo 749,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC23CRSSG-720132":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC84KRRVN-484823":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC77KRYVN-484830":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Polarized Gradient Ray-Ban Kính Mát Phi Công Polarized Gradient 6,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL43SAESG-554298":{"price":"6,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC15UUYVN-454017":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Waymax Sunnies Rubi Kính Mát Waymax Sunnies 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL07ESISG-621108":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Chuyển Màu Ray-Ban Kính Mát Phi Công Chuyển Màu 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL46SABSG-554295":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC17UUWVN-454015":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Chuồn Chuồn Thời Trang PARFOIS Kính Chuồn Chuồn Thời Trang 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC30ZYZVN-463913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC23UUQVN-454009":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Gọng Tròn 23% OFF River Island Kính Mát Gọng Tròn 699,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC01SIOSG-497233":{"price":"699,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"23%"}}}
 • Mắt Kính Nữ Bandolini Mắt Kính Nữ 698,000 VND
  Phom One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118GL87PFWVN-442954":{"price":"698,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Lacey Sunnies Rubi Kính Lacey Sunnies 369,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL40UYDSG-657972":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Nữ Bandolini Mắt Kính Nữ 679,000 VND
  Phom One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118GL81PGCVN-442960":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Rubi Kính Mát Phi Công 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL00ESPSG-621115":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Waymax Sunnies Rubi Kính Mát Waymax Sunnies 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL06ESJSG-621109":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Chuồn Chuồn Viền PARFOIS Kính Chuồn Chuồn Viền 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC29ZZAVN-463914":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Rubi Kính Mát Phi Công 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL01ESOSG-621114":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Rubi Kính Mát Thời Trang 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL04ESLSG-621111":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Mắt Mèo 24% OFF River Island Kính Mát Mắt Mèo 699,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC92BAXSG-464335":{"price":"699,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Kính LC Sunnies Rubi Kính LC Sunnies 369,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL77RMGSG-649771":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Madam Dzi Mắt Kính 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC08IRVVN-428698":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Denim Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Denim 8,999,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL90RYJSG-554243":{"price":"8,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Nữ Bandolini Mắt Kính Nữ 669,000 VND
  Phom One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118GL84PFZVN-442957":{"price":"669,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC16UUXVN-454016":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Đồi Mồi Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Đồi Mồi 7,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL95RYESG-554238":{"price":"7,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC97SMCVN-449856":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang Madam Dzi Mắt Kính Thời Trang 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC36VXBVN-369611":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC95SMEVN-449858":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC01SLYVN-449852":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Gọng Tròn 23% OFF River Island Kính Mát Gọng Tròn 699,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC99SIQSG-497235":{"price":"699,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"23%"}}}
 • Mắt Kính Erika Velvet Ray-Ban Mắt Kính Erika Velvet 4,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL50SDTSG-554393":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RA370GL50SDTSG-554392":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Nữ Bandolini Mắt Kính Nữ 699,000 VND
  Phom One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118GL78PGFVN-442963":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Đồi Mồi Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Đồi Mồi 7,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL94RYFSG-554239":{"price":"7,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Màu Sắc Ray-Ban Kính Mát Phi Công Màu Sắc 5,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL53RZUSG-554288":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Râm Two Tone B-AP-TTNI19 Breo Kính Râm Two Tone B-AP-TTNI19 1,039,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BR236AC38OMFVN-273155":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Nữ Bandolini Mắt Kính Nữ 699,000 VND
  Phom One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118GL85PFYVN-442956":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Phi Công Ray-Ban Mắt Kính Phi Công 5,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL60RZNSG-554281":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Madam Dzi Kính Mát Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC02SLXVN-449851":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Emporio Armani Kính Mát Thời Trang 4,499,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM712GL75VBSSG-560204":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Emporio Armani Kính Mát Thời Trang 4,499,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM712GL73VBUSG-560206":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Clubmaster Cổ Điển Ray-Ban Kính Mát Clubmaster Cổ Điển 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL62RZLSG-554279":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Light Ray 2.0 Ray-Ban Kính Mát Phi Công Light Ray 2.0 6,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL93SFYSG-554472":{"price":"6,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát RB3183 Polarized Ray-Ban Kính Mát RB3183 Polarized 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL19SBCSG-554322":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Original Wayfarer Phối Màu Ray-Ban Kính Mát Original Wayfarer Phối Màu 5,499,000 VND
  Phom International Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL76RYXSG-554260":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RA370GL76RYXSG-554259":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát RB4187 Chris Ray-Ban Kính Mát RB4187 Chris 3,999,000 VND
  Phom International Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL27SEQSG-554426":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RA370GL27SEQSG-554425":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính RB3502 Ray-Ban Mắt Kính RB3502 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL94SCBSG-554347":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Cổ Điển Ray-Ban Kính Mát Phi Công Cổ Điển 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL28SATSG-554313":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát New Wayfarer Cổ Điển Ray-Ban Kính Mát New Wayfarer Cổ Điển 4,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL10RXPSG-554220":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Gập Clubmaster Polarized Ray-Ban Kính Mát Gập Clubmaster Polarized 8,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL67RZGSG-554274":{"price":"8,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Phi Công Ray-Ban Mắt Kính Phi Công 5,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL90SCFSG-554351":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Gập Clubmaster Polarized Ray-Ban Kính Mát Gập Clubmaster Polarized 8,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL69RZESG-554272":{"price":"8,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kinh Thời Trang RB4147 Ray-Ban Mắt Kinh Thời Trang RB4147 4,999,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL59SDKSG-554382":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát RB8315 Polarized Thể Thao Ray-Ban Kính Mát RB8315 Polarized Thể Thao 7,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL76SGPSG-554489":{"price":"7,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Nửa Gọng Vogue Kính Mát Nửa Gọng 3,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO842GL78UXTSG-559940":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát RB4208 Butterfly Ray-Ban Kính Mát RB4208 Butterfly 4,999,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL94SFXSG-554471":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Original Ice Pops Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Original Ice Pops 7,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL85RYOSG-554248":{"price":"7,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Denim Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Denim 8,999,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL91RYISG-554242":{"price":"8,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Denim Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Denim 8,999,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL93RYGSG-554240":{"price":"8,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kinh Thời Trang RB4147 Ray-Ban Mắt Kinh Thời Trang RB4147 4,999,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL57SDMSG-554384":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Wayfarer Flat Metal Ray-Ban Mắt Kính Wayfarer Flat Metal 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL74SCVSG-554367":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát RB8313 Phối Sợi Carbon Ray-Ban Kính Mát RB8313 Phối Sợi Carbon 6,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL80SGLSG-554485":{"price":"6,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Gọng Tròn Ray-Ban Mắt Kính Gọng Tròn 5,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL04SBRSG-554337":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Sợi Carbon Ray-Ban Kính Mát Phi Công Sợi Carbon 9,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL81SGKSG-554484":{"price":"9,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Emporio Armani Kính Mát Thời Trang 4,499,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM712GL82VBLSG-560197":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Vogue Kính Mát Thời Trang 3,999,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO842GL26UVXSG-559892":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Erika Ray-Ban Mắt Kính Erika 3,999,000 VND
  Phom International Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL46SDXSG-554401":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RA370GL46SDXSG-554400":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Nữ Bandolini Mắt Kính Nữ 686,000 VND
  Phom One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118GL75PGIVN-442966":{"price":"686,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Phi Công Ray-Ban Mắt Kính Phi Công 5,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL88SCHSG-554353":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Emporio Armani Kính Mát Thời Trang 4,499,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM712GL78VBPSG-560201":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Polarized Cổ Điển Ray-Ban Kính Mát Phi Công Polarized Cổ Điển 6,499,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL47SAASG-554294":{"price":"6,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Wayfarer Folding Flash Ray-Ban Mắt Kính Wayfarer Folding Flash 5,499,000 VND
  Phom International
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL62SDHSG-554379":{"price":"5,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Thời Trang RB3520 Ray-Ban Mắt Kính Thời Trang RB3520 4,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL78SCRSG-554363":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Wayfarer Liteforce Thời Trang Ray-Ban Kính Mát Wayfarer Liteforce Thời Trang 5,999,000 VND
  Phom International Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL14SFDSG-554443":{"price":"5,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RA370GL14SFDSG-554442":{"price":"5,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Clubmaster Trẻ Em Ray-Ban Kính Mát Clubmaster Trẻ Em 2,999,000 VND
  Phom Junior
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL72SGTSG-554493":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Gọng Tròn Ray-Ban Mắt Kính Gọng Tròn 6,999,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RA370GL81SCOSG-554360":{"price":"6,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Emporio Armani Kính Mát Thời Trang 4,499,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM712GL91VBCSG-560188":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Lịch sử ra đời của kính đeo mắt

Không ai biết tên của người làm ra kính mắt nữ lần đầu tiên. Chỉ biết năm 1266, Rodger Becon đã dùng kính lúp để có thể nhìn rõ hơn các chữ cái trên trang giấy. Năm 1352, trên một bức chân dung hồng y giáo chủ Jugon có đeo một đôi mắt kính đẹp được buộc vào một cái gọng. Vào thế kỷ XV, những cặp kính chủ yếu được sản xuất tại miền Bắc nước Ý và miền Nam nước Đức, nơi tập trung của nhiều thợ giỏi. Năm 1629, vua Charles I của nước Anh đã ký sắc lệnh thành lập hiệp hội của các thợ làm mắt kính nữ. Năm 1784, Bedzamin Frankin đã sáng tạo ra những đôi mắt kính có hai tiêu điểm. Ngày nay, những chiếc kính ngoài việc để mắt nhìn rõ hơn còn sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, những chiếc kính râm nữ giúp đỡ chói mắt và cản tia nắng mặt trời có thể làm hại mắt. Và ngày nay chiếc mắt kiếng đã là một vật không thể thiếu của các bạn gái cho một sự kết hợp hoàn hảo vào những dịp cuối tuần với chiếc áo sơ mi nữ, chân váy ngắn hay đầm xòe để thật thời trang trong mắt mọi người.

Kính râm nữ bảo vệ an toàn cho đôi mắt bạn

Kính đeo mắt đạt chất lượng, ngoài chất liệu tốt còn đòi hỏi đúng độ, đúng tâm mắt, đúng trục, không gây mỏi mắt, nhức đầu. Bạn nên chọn mua kính thời trang nữ tại các công ty, cửa hàng có uy tín và thương hiệu. Những nơi này thường có phòng đo mắt miễn phí và bạn sẽ được tư vấn chi tiết về chất lượng và tính thẩm mỹ cho từng sản phẩm và từng khuôn mặt người sử dụng. Mặt tròn: chọn kính mắt đẹp có hình dáng góc cạnh, bản hẹp. Mặt vuông: chọn kính có dáng hình cong, bản hẹp. Mặt oval: chọn kính nữ bản rộng. Mặt thuôn: chọn kính mát nữ hàng hiệu bản rộng. Mặt tam giác: chọn kính nobita nữ có gọng cao. Với bộ sưu tập mắt kính khổng lồ từ các thương hiệu nổi tiếng tại ZALORA.VN như Bellagio, Cheap Monday, River Island, bạn hãy chọn chiếc mắt kính thật hợp với mình nhé!

Thỏa thích mua sắm kính mát nữ trực tuyến

Mắ kính hàng hiệu hiện nay đã trở thành loại phụ kiện phổ biến và không thể thiếu vì nó không những giúp bạn bảo vệ đôi mắt và còn giúp bạn trông thật thời trang. Đến ngay với ZALORA.VN để chọn cho mình một chiếc thật phù hợp với gương mặt và nhận ngay những ưu đãi bất ngờ. Thêm vào đó, chúng tôi còn hỗ trợ bạn bằng những dịch vụ mua sắm như: thanh toán khi nhận hàng hay 30 ngày miễn phí đổi trả. Click mua các sản phẩm kính mắt mèo nữ, mắt kính thời trang nữ, mắt kính Hàn Quốc, mắt kính giá rẻ hay kính hàng hiệu tại ZALORA.VN ngay và tận hưởng những tiện ích độc đáo này, bạn nhé!