ÁO Sơ MI Nữ: (267 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Tà Ngang Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Ngắn Tà Ngang 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68ZLZVN-463216":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68ZLZVN-463217":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68ZLZVN-463218":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA39DFGVN-469758":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA39DFGVN-469759":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA39DFGVN-469760":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA39DFGVN-469761":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52GHNVN-476089":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52GHNVN-476090":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52GHNVN-476091":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cánh Dơi Inner Circle Áo Sơ Mi Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64FJZVN-474519":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64FJZVN-474520":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 19% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16FDFVN-421980":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA16FDFVN-421981":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA16FDFVN-421982":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA37DFIVN-469766":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA37DFIVN-469767":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA37DFIVN-469768":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA37DFIVN-469769":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70ZLXVN-463210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70ZLXVN-463211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70ZLXVN-463212":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09GFIVN-475953":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09GFIVN-475954":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09GFIVN-475955":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47GHSVN-476103":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47GHSVN-476104":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07GFKVN-475959":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07GFKVN-475960":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07GFKVN-475961":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49GHQVN-476098":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49GHQVN-476099":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49GHQVN-476100":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nút Trước Sau Inner Circle Áo Sơ Mi Nút Trước Sau 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77AEWVN-464353":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77AEWVN-464354":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA35DFKVN-469774":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35DFKVN-469775":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35DFKVN-469776":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35DFKVN-469777":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 319,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA40DFFVN-469754":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA40DFFVN-469755":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA40DFFVN-469756":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA40DFFVN-469757":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Viền Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Dài Viền 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07YVCVN-461691":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YVCVN-461692":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro La Mode Áo Sơ Mi Caro 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA88FBJVN-473918":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA51GHOVN-476092":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA51GHOVN-476093":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA51GHOVN-476094":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA46DEZVN-469732":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA46DEZVN-469733":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA46DEZVN-469734":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA46DEZVN-469735":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46GHTVN-476105":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46GHTVN-476106":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27EWAVN-473576":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27EWAVN-473577":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27EWAVN-473578":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA75VLWVN-455413":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75VLWVN-455414":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75VLWVN-455415":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75VLWVN-455416":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Nhún La Mode Áo Sơ Mi Tay Nhún 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA90FBHVN-473916":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28EVZVN-473573":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28EVZVN-473574":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28EVZVN-473575":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Trụ Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Trụ 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06ZCVVN-462253":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06ZCVVN-462254":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06ZCVVN-462255":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro La Mode Áo Sơ Mi Caro 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA89FBIVN-473917":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94MWBVN-437120":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94MWBVN-437121":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94MWBVN-437122":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79AEUVN-464348":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79AEUVN-464349":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93MWCVN-437123":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93MWCVN-437124":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93MWCVN-437125":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08GFJVN-475956":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08GFJVN-475957":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08GFJVN-475958":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cánh Dơi Inner Circle Áo Sơ Mi Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65FJYVN-474517":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65FJYVN-474518":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA79ZTGVN-463613":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA79ZTGVN-463614":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA79ZTGVN-463615":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA79ZTGVN-463616":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA41DFEVN-469750":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA41DFEVN-469751":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA41DFEVN-469752":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA41DFEVN-469753":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29FCSVN-421942":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29FCSVN-421943":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29FCSVN-421944":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 290,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA84ZTBVN-463593":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA84ZTBVN-463594":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA84ZTBVN-463595":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA84ZTBVN-463596":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sọc La Mode Áo Sơ Mi Sọc 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA83FBOVN-473923":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Đính Cườm Trang Trí Miss Selfridge Áo Sơ Mi Đính Cườm Trang Trí 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA24XJFSG-709911":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709912":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709913":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709914":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709915":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Trụ Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Trụ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05ZCWVN-462256":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05ZCWVN-462257":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05ZCWVN-462258":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20MYXVN-437323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MYXVN-437324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MYXVN-437325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26EWBVN-473579":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26EWBVN-473580":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26EWBVN-473581":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cánh Dơi Inner Circle Áo Sơ Mi Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66FJXVN-474515":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66FJXVN-474516":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66ZMBVN-463222":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZMBVN-463223":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZMBVN-463224":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA38DFHVN-469762":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA38DFHVN-469763":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA38DFHVN-469764":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA38DFHVN-469765":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sát Nách Tà Bầu Inner Circle Áo Sát Nách Tà Bầu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22ZCFVN-462205":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22ZCFVN-462206":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22ZCFVN-462207":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Form Rộng Inner Circle Áo Sơ Mi Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81AESVN-464344":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81AESVN-464345":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA89ZSWVN-463574":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA89ZSWVN-463575":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA89ZSWVN-463576":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA89ZSWVN-463577":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA79VLSVN-455398":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA79VLSVN-455399":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA79VLSVN-455400":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA79VLSVN-455401":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03ZCYVN-462262":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03ZCYVN-462263":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03ZCYVN-462264":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69ZLYVN-463213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69ZLYVN-463214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69ZLYVN-463215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48GHRVN-476101":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48GHRVN-476102":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cánh Dơi Inner Circle Áo Sơ Mi Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63FKAVN-474521":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63FKAVN-474522":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61WREVN-457744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61WREVN-457745":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cut-out Lưng Something Borrowed Áo Chiffon Cut-out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34LXLVN-435163":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34LXLVN-435164":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA74VLXVN-455417":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA74VLXVN-455418":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA74VLXVN-455419":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA74VLXVN-455420":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài New Look Áo Sơ Mi Tay Dài 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA80LCLVN-433448":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433449":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433450":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433451":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433452":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18MYZVN-437329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MYZVN-437330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MYZVN-437331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50GHPVN-476095":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50GHPVN-476096":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50GHPVN-476097":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Caro 20% OFF ZALORA Áo In Caro 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71SBOVN-448874":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA71SBOVN-448875":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA71SBOVN-448876":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA71SBOVN-448877":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi La Mode Áo Sơ Mi 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA80FBRVN-473926":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Sen Tay Dài Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Sen Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11YUYVN-461683":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11YUYVN-461684":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Viền Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Dài Viền 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05YVEVN-461695":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05YVEVN-461696":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16YUTVN-461673":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16YUTVN-461674":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48KGPVN-431864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48KGPVN-431865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48KGPVN-431866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60WRFVN-457746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60WRFVN-457747":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 200,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA86ZSZVN-463585":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA86ZSZVN-463586":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA86ZSZVN-463587":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA86ZSZVN-463588":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65ZMCVN-463225":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65ZMCVN-463226":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65ZMCVN-463227":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Không Tay La Mode Áo Sơ Mi Không Tay 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA03XUIVN-459844":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15YUUVN-461675":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15YUUVN-461676":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45KGSVN-431873":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45KGSVN-431874":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45KGSVN-431875":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA36DFJVN-469770":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA36DFJVN-469771":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA36DFJVN-469772":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA36DFJVN-469773":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19MYYVN-437326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MYYVN-437327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MYYVN-437328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài La Mode Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA87FBKVN-473919":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Tà Ngang Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Ngắn Tà Ngang 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67ZMAVN-463219":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67ZMAVN-463220":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67ZMAVN-463221":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Sơ Mi Hạ Vai Inner Circle Aó Sơ Mi Hạ Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64WXVVN-405367":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64WXVVN-405368":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64WXVVN-405369":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi La Mode Áo Sơ Mi 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA81FBQVN-473925":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA78VLTVN-455402":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA78VLTVN-455403":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA78VLTVN-455404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA78VLTVN-455405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 29% OFF Inner Circle Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67YFKVN-373920":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA67YFKVN-373921":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA67YFKVN-373922":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu La Mode Áo Sơ Mi Kiểu 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA00XULVN-459847":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sát Nách Tà Bầu Inner Circle Áo Sát Nách Tà Bầu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA21ZCGVN-462208":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21ZCGVN-462209":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21ZCGVN-462210":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lỡ Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03YVGVN-461699":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03YVGVN-461700":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Bi Phối Ren Milaross Áo Bi Phối Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA39NJSVN-438385":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NJSVN-438386":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NJSVN-438387":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NJSVN-438388":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lỡ Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02YVHVN-461701":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02YVHVN-461702":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Caro 40% OFF Mango Đầm Kiểu In Caro 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA65SXYVN-398631":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA65SXYVN-398632":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA65SXYVN-398633":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA65SXYVN-398634":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA65SXYVN-398635":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 290,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA80ZTFVN-463609":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA80ZTFVN-463610":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA80ZTFVN-463611":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA80ZTFVN-463612":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71YWMVN-461785":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71YWMVN-461786":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71YWMVN-461787":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Cách Điệu 45% OFF ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46MLLVN-385601":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA46MLLVN-385602":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA46MLLVN-385603":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA46MLLVN-385604":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Áo Lửng Tay Dài Inner Circle Áo Lửng Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71ZLWVN-463207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71ZLWVN-463208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71ZLWVN-463209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44KGTVN-431876":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44KGTVN-431877":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44KGTVN-431878":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết 30% OFF Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17UHMVN-366331":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17UHMVN-366332":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17UHMVN-366333":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17UHMVN-366334":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi 49% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70YFHVN-373911":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA70YFHVN-373912":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA70YFHVN-373913":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA85ZTAVN-463589":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA85ZTAVN-463590":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA85ZTAVN-463591":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA85ZTAVN-463592":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 270,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA91ZSUVN-463566":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA91ZSUVN-463567":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA91ZSUVN-463568":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA91ZSUVN-463569":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16ZCLVN-462223":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16ZCLVN-462224":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16ZCLVN-462225":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc 20% OFF Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73BFAVN-413671":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Trụ Hai Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Trụ Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07ZCUVN-462250":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07ZCUVN-462251":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07ZCUVN-462252":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Túi Đắp 50% OFF Mango Áo Sơ Mi Túi Đắp 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA14UHPVN-366345":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA14UHPVN-366346":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA14UHPVN-366347":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA14UHPVN-366348":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA14UHPVN-366349":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA82ZTDVN-463601":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA82ZTDVN-463602":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA82ZTDVN-463603":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA82ZTDVN-463604":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo sơ mi nữ – Thể hiện cá tính của riêng bạn

Áo sơ mi nữ đã trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của mọi phái đẹp. Chiếc áo sơ mi nữ trắngáo sơ mi caro nữ không bao giờ lỗi thời và có thể phối với mọi trang phục. Đặc biệt, đa số các nhân viên văn phòng trẻ đều quan tâm và tìm cho mình ít nhất một kiểu áo sơ mi nữ công sở. Áo sơ mi nữ kiểu làm tăng thêm vẻ thời trang mà vẫn không mất đi nét nữ tính của các nàng. Bạn có thể phối áo sơ mi kiểu với quần tây công sở khi đi làm và chân váy ngắn khi dạo phố. Áo sơ mi nữ dài tay phom rộng có thể phối với quần shortsvòng tay nữ để trông thật cá tính và sành điệu.

Các mẫu áo sơ mi đẹp 2014

Tuy là dòng trang phục thông dụng, nhưng không phải bạn gái nào cũng có thể vừa vặn với các các mẫu áo sơ mi nữ. Do đó, các nhà thiết kế cũng sáng tạo thêm nhiều chi tiết để có thể che bớt đi những khuyết điểm và tăng thêm cá tính cho chiếc áo sơ mi kiểu nữ. Bạn có thể chọn những kiểu áo sơ mi voan nữ, áo sơ mi nữ Hàn Quốc hay áo sơ mi kẻ nữ phù hợp với dáng người, nước da và sở thích của mình. Kiểu tay bồng, chiết eo thường phù hợp với quần cạp cao vừa phải, không quá ôm mông và đùi. Hiện nay, các nàng đang rất ưa chuộng các mẫu áo sơ mi nữ caro màu nổi, vừa cá tính vừa sành điệu cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Bộ sưu tập áo sơ mi nữ đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các kiểu áo sơ mi nữ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, Kei&Kori, The Doll House, Inner Circle, EZRA by ZALORA… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi nữ đẹp để làm mới phong cách mỗi ngày. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để trải nghiệm thế giới thời trang áo sơ mi mới nhất ngay hôm nay?