Mua ĐầM DạO PHố: (478 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78WXHVN-405325":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405326":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405327":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32OJZVN-389421":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98WWNVN-405265":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405266":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405267":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77WXIVN-405328":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405329":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405330":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA83WXCVN-405310":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405311":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405312":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97WWOVN-405268":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405269":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405270":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93WWSVN-405280":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405281":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405282":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44NXZVN-388661":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388662":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388663":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NYAVN-388664":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388665":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388666":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85WXAVN-405304":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405305":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405306":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94NOJVN-387707":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94NOJVN-387708":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94NOJVN-387709":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Tà Inner Circle Đầm Suông Xẻ Tà 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04WWHVN-405247":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405248":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405249":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91WWUVN-405286":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405287":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405288":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31OKAVN-389424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389425":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389426":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91XEMVN-405858":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405859":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405860":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Ngắn Tay Loire Đầm Ôm Ngắn Tay 925,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA48XJZVN-406323":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA48XJZVN-406324":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84WXBVN-405307":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405308":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405309":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92NOLVN-387713":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92NOLVN-387714":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92NOLVN-387715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92WWTVN-405283":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405284":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405285":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Tay Ngắn Amme Đầm Ren Tay Ngắn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA61XNIVN-406551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61XNIVN-406552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61XNIVN-406553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92XELVN-405855":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405856":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405857":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vạt Something Borrowed Đầm Phối Bèo Vạt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42NYBVN-388667":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388668":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388669":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86WWZVN-405301":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405302":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405303":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27WJWVN-404268":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27WJWVN-404269":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27WJWVN-404270":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZGYVN-409742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZGYVN-409743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZGYVN-409744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26WJXVN-404271":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26WJXVN-404272":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26WJXVN-404273":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Hai Túi Inner Circle Đầm Tay Lửng Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80WXFVN-405319":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80WXFVN-405320":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80WXFVN-405321":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60QKTVN-393823":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60QKTVN-393824":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60QKTVN-393825":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Cổ Sau Inner Circle Đầm Suông Khoét Cổ Sau 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23WKAVN-404280":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23WKAVN-404281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23WKAVN-404282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Hai Túi Inner Circle Đầm Tay Lửng Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79WXGVN-405322":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79WXGVN-405323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79WXGVN-405324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim Inner Circle Đầm Cổ Tim 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72ZHBVN-409751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tim Inner Circle Đầm Suông Cổ Tim 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25WJYVN-404274":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25WJYVN-404275":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25WJYVN-404276":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Something Borrowed Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39RYAVN-396923":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Phối Cổ Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp Phối Cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99LAUVN-382916":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382917":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382918":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ Milaross Đầm Kiểu Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA39UDSVN-400828":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400829":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400830":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400831":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87WWYVN-405298":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87WWYVN-405299":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87WWYVN-405300":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Mango Đầm Kiểu 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA30ABXVN-411034":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411035":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411036":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411037":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411038":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Loire Đầm Cổ Vuông 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA46XKBVN-406327":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA46XKBVN-406328":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Suông Phối Khóa Kéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92RZVVN-397046":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92RZVVN-397047":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Inner Circle Đầm Cổ Vuông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00WWLVN-405259":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00WWLVN-405260":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00WWLVN-405261":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74ZGZVN-409745":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409746":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409747":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28WJVVN-404265":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28WJVVN-404266":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28WJVVN-404267":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Loire Đầm Tay Lỡ 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA41XKGVN-406339":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA41XKGVN-406340":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 649,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45NXYVN-388658":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NXYVN-388659":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NXYVN-388660":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53DPIVN-418621":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418622":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418623":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38RYBVN-396924":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83SXGVN-398557":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398558":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-413311":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398559":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80THZVN-364285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364287":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364288":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29DIOVN-418138":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29DIOVN-418139":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29DIOVN-418140":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40YCPVN-373672":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373673":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373674":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373675":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Mango Đầm Cổ Sen 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25LTAVN-384327":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384328":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384329":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384330":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384331":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49DPMVN-418633":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49DPMVN-418634":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49DPMVN-418635":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38DIFVN-418111":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418112":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418113":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Cổ Thuyền KMODE Đầm Dáng Suông Cổ Thuyền 495,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA37SVEVN-398441":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA37SVEVN-398442":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48DPNVN-418636":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418637":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418638":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren ZALORA Đầm Suông Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15JGAVN-379422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379424":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379425":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45DPQVN-418645":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45DPQVN-418646":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45DPQVN-418647":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50DPLVN-418630":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50DPLVN-418631":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50DPLVN-418632":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57TRMVN-400248":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57TRMVN-400249":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57TRMVN-400250":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA62MGZVN-385205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32DILVN-418129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47DPOVN-418639":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47DPOVN-418640":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47DPOVN-418641":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28DIPVN-418141":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418142":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418143":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết Da Báo Mango Đầm Kiểu In Họa Tiết Da Báo 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29MEKVN-384959":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29MEKVN-384960":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29MEKVN-384961":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34ABTVN-411015":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411016":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411017":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411018":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Mai DAHLIA Đầm Hoa Mai 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA55YKQVN-408164":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55YKQVN-408165":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55YKQVN-408166":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55YKQVN-408167":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA33ABUVN-411019":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411020":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411021":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411022":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411023":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96RCPVN-395207":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395208":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395209":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Eo Họa Tiết Izabel London Đầm Thun Eo Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA17XLEVN-406408":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17XLEVN-406409":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17XLEVN-406410":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17XLEVN-406411":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Bất Đối Xứng ZALORA Đầm Dáng Suông Bất Đối Xứng 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58REBVN-395341":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58REBVN-395342":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58REBVN-395343":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58REBVN-395344":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87RCYVN-395240":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87RCYVN-395241":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87RCYVN-395242":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46DPPVN-418642":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46DPPVN-418643":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46DPPVN-418644":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Suông In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84RDBVN-395249":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395250":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395251":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Chữ New York Something Borrowed Đầm In Chữ New York 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35RYEVN-396927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Chữ New York Something Borrowed Đầm In Chữ New York 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34RYFVN-396928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Mango Đầm Dáng Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA32ABVVN-411024":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA32ABVVN-411025":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA32ABVVN-411026":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA32ABVVN-411027":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA32ABVVN-411028":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 369,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88WWXVN-405295":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405296":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405297":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37RYCVN-396925":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69TRAVN-400212":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69TRAVN-400213":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69TRAVN-400214":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chấm Bi Tay Lửng Inner Circle Đầm Chấm Bi Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20WKDVN-404289":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20WKDVN-404290":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20WKDVN-404291":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng Inner Circle Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36DPZVN-418672":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418673":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418674":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52DPJVN-418624":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418625":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418626":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Viền Bèo Cổ KMODE Đầm Viền Bèo Cổ 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA56SULVN-398410":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip Something Borrowed Đầm Tulip 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94ROFVN-396248":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94ROFVN-396249":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94ROFVN-396250":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Da PU ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Da PU 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87NWIVN-388480":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87NWIVN-388481":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87NWIVN-388482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87NWIVN-388483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33DIKVN-418126":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33DIKVN-418127":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33DIKVN-418128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MHBVN-385213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA BASICS Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA85JDIVN-379216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết ZALORA Đầm Suông Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06RJXVN-395918":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RJXVN-395919":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RJXVN-395920":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RJXVN-395921":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ Milaross Đầm Kiểu Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA40UDRVN-400824":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA40UDRVN-400825":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA40UDRVN-400826":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA40UDRVN-400827":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Vai Something Borrowed Đầm Cut-Out Vai 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45RXUVN-396913":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92BEHVN-413652":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Hoa Chân Váy 10% OFF Mezzo Đầm Suông Họa Tiết Hoa Chân Váy 850,000 VND GIẢM CÒN 765,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA81ZSGVN-410345":{"price":"850,000","special_price":"765,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86RCZVN-395243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395245":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm suông, váy suông đẹp mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những chiếc đầm suông được xem là “cứu tinh” cho các cô nàng có vòng 2 không thon gọn, cũng như là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một chiếc đầm thoải mái, dễ mặc. Thường đầm dáng suông có thiết kế đơn giản, trơn một màu, được may bằng chất liệu vải voan chống nhăn hoặc vải rũ giúp giữ form dáng và che khuyết điểm cơ thể. Do đó, đây là một item được khá nhiều bạn gái yêu thích và lựa chọn dù ở độ tuổi nào. Tuy nhiên, không vì kiểu dáng đơn giản mà các nhà thiết kế khiến cho những chiếc váy suông đẹp trở nên nhàm chán. Các kiểu đầm suông đa dạng từ đầm suông công sở, đầm suông caro hay váy suông chữ A cho bạn tha hồ lựa chọn tùy theo sở thích, cá tính của mình.

Phối váy suông đẹp với phụ kiện giúp bạn thật nổi bật và thu hút

Nhờ thiết kế trơn một màu, ít họa tiết nên áo đầm suông dễ phối với mọi phụ kiện. Những chiếc đầm suông đơn giản hay đầm suông dễ thương với thiết kế rộng rãi và thoải mái phù hợp cho những buổi dạo phố khi kết hợp cùng dây chuyền tạo điểm nhấn cho trang phục. Đầm thun suông với chất liệu thun mềm mại phù hợp cho bạn đi du lịch, dã ngoại. Còn những chiếc đầm suông hoa thì phù hợp đi dự tiệc hơn khi kết hợp với ví dự tiệc, lắc tay hay đơn giản là chiếc nhẫn nữ. Những chiếc đầm suông tay lỡ hay đầm suông họa tiết được thiết kế đơn giản hơn, phù hợp khi bạn đến công sở với khi phối với túi xách nữ thời trang cho những ngày làm việc thật hứng khởi. Bạn nên chú ý chọn đầm suông đẹp có độ rộng và dài phù hợp với dáng người để trông mình không quá luộm thuộm. Đặc biệt trong năm nay, các dòng váy dáng suông có phối da nơi cổ tay, gấu tay và viền túi áo cùng tông màu đang là mốt.

ZALORA.VN mang đến cho bạn những kiểu đầm suông đẹp 2014

ZALORA.VN tự hào mang đến cho các cô gái bộ sưu tập những kiểu đầm suông đẹp của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Something Borrowed, Milaross, Good Morning,… Bạn có thể tha hồ mua sắm đầm suông dự tiệc, đầm suông cổ Peter Pan, đầm suông dạo phố, váy suông công sở hay những mẫu đầm suông Hàn Quốc thời trang với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Click ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu đầm suông đẹpđầm suông giá rẻ mới nhất bạn nhé!