ĐầM DáNG SUôNG Nữ: (853 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80JFJVN-481549":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80JFJVN-481550":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80JFJVN-481551":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79JFKVN-481552":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481553":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481554":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01JEOVN-481486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01JEOVN-481487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01JEOVN-481488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14JEBVN-481447":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481448":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481449":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04GFNVN-475968":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475969":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475970":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ren Inner Circle Đầm Suông Tay Ren 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03JEMVN-481480":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481481":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74FJPVN-474493":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74FJPVN-474494":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74FJPVN-474495":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02JENVN-481483":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02JENVN-481484":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02JENVN-481485":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55JGIVN-481624":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55JGIVN-481625":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55JGIVN-481626":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Thân Cắt Inner Circle Đầm Suông Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZAEVN-462041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462042":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462043":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Suông Ánh Kim 1,109,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA21ESSSG-677293":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677294":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677295":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677296":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677297":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Sau Dorothy Perkins Đầm Suông Khóa Kéo Sau 1,219,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA20ESTSG-677298":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677299":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677300":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677301":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677302":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Cổ Trụ Inner Circle Đầm Chun Eo Cổ Trụ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22YYJVN-461900":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22YYJVN-461901":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22YYJVN-461902":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73FJQVN-474496":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474497":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474498":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98PYRVN-444308":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98PYRVN-444309":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98PYRVN-444310":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98PYRVN-444311":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Zipper Inner Circle Đầm Suông Phối Zipper 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24YYHVN-461894":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24YYHVN-461895":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24YYHVN-461896":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59JGEVN-481612":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481613":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481614":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 469,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56JGHVN-481621":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56JGHVN-481622":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56JGHVN-481623":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Caro KMODE Đầm Suông Caro 395,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA49EVEVN-473522":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA49EVEVN-473523":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Something Borrowed Đầm Dệt Kim 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83TCAVN-450791":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YZFVN-461966":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YZFVN-461967":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YZFVN-461968":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Caro Lovadova Đầm Xòe Caro 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA90IHXVN-479576":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cộc Tay Loire Đầm Suông Cộc Tay 960,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA71HHSVN-477769":{"price":"960,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA71HHSVN-477770":{"price":"960,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10ADPVN-464258":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10ADPVN-464259":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10ADPVN-464260":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71JFSVN-481576":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71JFSVN-481577":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71JFSVN-481578":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA20KMLVN-484569":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484570":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484571":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484572":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484573":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Xẻ Khoét Lưng Inner Circle Đầm Cổ Xẻ Khoét Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58JGFVN-481615":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58JGFVN-481616":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58JGFVN-481617":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72JFRVN-481573":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72JFRVN-481574":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72JFRVN-481575":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Thân Cắt Inner Circle Đầm Suông Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52NRVVN-491366":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52NRVVN-491367":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52NRVVN-491368":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren Milaross Đầm Suông Phối Ren 420,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA36NOPVN-491211":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36NOPVN-491212":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36NOPVN-491213":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36NOPVN-491214":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02YZDVN-461960":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02YZDVN-461961":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02YZDVN-461962":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64XRBVN-406738":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64XRBVN-406739":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64XRBVN-406740":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Lá Sen Inner Circle Đầm Suông Cổ Lá Sen 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07YYYVN-461945":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YYYVN-461946":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YYYVN-461947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa ZALORA Đầm Dáng Suông In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18KMNVN-484578":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18KMNVN-484579":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18KMNVN-484580":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18KMNVN-484581":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Lovadova Đầm Suông Không Tay 339,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA20SPBVN-450026":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Body Tay Dài Cut-Out THIVI Đầm Body Tay Dài Cut-Out 225,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA89NQKVN-491306":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Lấp Lánh Something Borrowed Đầm Dáng Suông Lấp Lánh 649,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47VUQVN-456220":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47VUQVN-456221":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ren Inner Circle Đầm Suông Tay Ren 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04JELVN-481477":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04JELVN-481478":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04JELVN-481479":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa ZALORA Đầm Dáng Suông In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19KMMVN-484574":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19KMMVN-484575":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19KMMVN-484576":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19KMMVN-484577":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Xòe Rộng Inner Circle Đầm Sơ Mi Xòe Rộng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55ZAYVN-462106":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55ZAYVN-462107":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55ZAYVN-462108":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen THIVI Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen 200,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA67NRGVN-491336":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09JEGVN-481462":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09JEGVN-481463":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09JEGVN-481464":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Kéo Ren Hoa Hồng TIFALU Đầm Dây Kéo Ren Hoa Hồng 599,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA69PTAVN-495623":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA69PTAVN-495624":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA69PTAVN-495625":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA69PTAVN-495626":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Khoét Inner Circle Đầm Suông Tay Khoét 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31YYAVN-461873":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31YYAVN-461874":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31YYAVN-461875":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61GHEVN-476066":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61GHEVN-476067":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61GHEVN-476068":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Sơ Mi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29YYCVN-461879":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29YYCVN-461880":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29YYCVN-461881":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Chìm 20% OFF ZALORA Đầm Suông Họa Tiết Chìm 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA05RJYVN-395922":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA05RJYVN-395923":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA05RJYVN-395924":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA05RJYVN-395925":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93JEWVN-481510":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93JEWVN-481511":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93JEWVN-481512":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Lovadova Đầm Ôm 485,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA95IHSVN-479571":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Đính Dây Lacy ISHE Đầm Suông Cổ Đính Dây Lacy 750,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA96KJNVN-484364":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA96KJNVN-484365":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA96KJNVN-484366":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tà Bầu Inner Circle Đầm Suông Tà Bầu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78JFLVN-481555":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78JFLVN-481556":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78JFLVN-481557":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Lovadova Đầm Phối Ren 355,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA84IIDVN-479584":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Vạt Bầu Inner Circle Đầm Suông Vạt Bầu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91JEYVN-481516":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91JEYVN-481517":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91JEYVN-481518":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Liền Sọc Ngang VOSCHY Đầm Tay Liền Sọc Ngang 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA19PNGVN-495104":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA19PNGVN-495105":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA19PNGVN-495106":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren Milaross Đầm Suông Phối Ren 420,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA35NOQVN-491215":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35NOQVN-491216":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35NOQVN-491217":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35NOQVN-491218":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Suông Inner Circle Đầm Ren Dáng Suông 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54NRTVN-491360":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54NRTVN-491361":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54NRTVN-491362":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Khoét Inner Circle Đầm Suông Tay Khoét 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA30YYBVN-461876":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30YYBVN-461877":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30YYBVN-461878":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen THIVI Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen 200,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA66NRHVN-491337":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Hoa Bo Cổ New Look Đầm Suông In Hoa Bo Cổ 1,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA42VJHVN-455147":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455148":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455149":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455150":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455151":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Body Tay Dài Cut-Out THIVI Đầm Body Tay Dài Cut-Out 225,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA91NQIVN-491304":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75FJOVN-474490":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75FJOVN-474491":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75FJOVN-474492":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Tà Bầu Inner Circle Đầm Sơ Mi Tà Bầu 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26YYFVN-461888":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26YYFVN-461889":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26YYFVN-461890":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Vạt Bầu Inner Circle Đầm Suông Vạt Bầu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92JEXVN-481513":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92JEXVN-481514":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92JEXVN-481515":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Tà Bầu Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi Tà Bầu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64JFZVN-481597":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64JFZVN-481598":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64JFZVN-481599":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Crepe New Look Đầm Không Tay Crepe 1,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA33VJQVN-455167":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA33VJQVN-455168":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA33VJQVN-455169":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA33VJQVN-455170":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA33VJQVN-455171":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 40% OFF ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80THZVN-364285":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA80THZVN-364286":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA80THZVN-364287":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA80THZVN-364288":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Suông TIFALU Đầm Suông 699,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA58PTLVN-495665":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA58PTLVN-495666":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA58PTLVN-495667":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA58PTLVN-495668":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61YWWVN-461815":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61YWWVN-461816":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61YWWVN-461817":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50MXTVN-437233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437234":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437235":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông TIFALU Đầm Suông 699,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA57PTMVN-495669":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA57PTMVN-495670":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA57PTMVN-495671":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA57PTMVN-495672":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới TIFALU Đầm Phối Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA72PSXVN-495613":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA72PSXVN-495614":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA72PSXVN-495615":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA72PSXVN-495616":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Laser Cut Something Borrowed Đầm Kiểu Laser Cut 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18OTDVN-441672":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441673":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441674":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40ZBNVN-462151":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40ZBNVN-462152":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40ZBNVN-462153":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Họa Tiết Da Báo Something Borrowed Đầm Suông In Họa Tiết Da Báo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33NVMVN-439567":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33NVMVN-439568":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33NVMVN-439569":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA21KMKVN-484564":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21KMKVN-484565":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21KMKVN-484566":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21KMKVN-484567":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21KMKVN-484568":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Milaross Đầm Tay Lửng 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45EJUVN-472798":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45EJUVN-472799":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45EJUVN-472800":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45EJUVN-472801":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Thêu Peplum TIFALU Đầm Ren Thêu Peplum 699,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA67PTCVN-495631":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA67PTCVN-495632":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA67PTCVN-495633":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA67PTCVN-495634":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Voan TIFALU Đầm Suông Phối Voan 499,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA63PTGVN-495647":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA63PTGVN-495648":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA63PTGVN-495649":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA63PTGVN-495650":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Tà Bầu Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi Tà Bầu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63JGAVN-481600":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63JGAVN-481601":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63JGAVN-481602":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Hồng TIFALU Đầm Hoa Hồng 699,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA65PTEVN-495639":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA65PTEVN-495640":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA65PTEVN-495641":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA65PTEVN-495642":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Công Sở Milaross Đầm Công Sở 420,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA39NOMVN-491201":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NOMVN-491202":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NOMVN-491203":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Dáng Rộng Inner Circle Đầm Xòe Dáng Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52MXRVN-437227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Thêu TIFALU Đầm Ren Thêu 699,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA60PTJVN-495658":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA60PTJVN-495659":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA60PTJVN-495660":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông TIFALU Đầm Suông 499,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA78PSRVN-495590":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA78PSRVN-495591":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA78PSRVN-495592":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94JEVVN-481507":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94JEVVN-481508":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94JEVVN-481509":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Xẻ Khoét Lưng Inner Circle Đầm Cổ Xẻ Khoét Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57JGGVN-481618":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57JGGVN-481619":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57JGGVN-481620":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen THIVI Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen 200,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA69NREVN-491334":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60JGDVN-481609":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60JGDVN-481610":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60JGDVN-481611":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Xéo TIFALU Đầm Vạt Xéo 599,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA82PSNVN-495574":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA82PSNVN-495575":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA82PSNVN-495576":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA82PSNVN-495577":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Hoa Milaross Đầm Họa Tiết Hoa 420,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA28NOXVN-491243":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28NOXVN-491244":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28NOXVN-491245":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34NVLVN-439564":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34NVLVN-439565":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34NVLVN-439566":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Thêu TIFALU Đầm Ren Thêu 699,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA61PTIVN-495655":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA61PTIVN-495656":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA61PTIVN-495657":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Ren TIFALU Đầm Suông Ren 799,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI629AA70PSZVN-495620":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA70PSZVN-495621":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI629AA70PSZVN-495622":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Hoa Milaross Đầm Phối Hoa 380,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA31NOUVN-491231":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31NOUVN-491232":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31NOUVN-491233":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31NOUVN-491234":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Chiffon Something Borrowed Đầm Suông Chiffon 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55WFWVN-457150":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55WFWVN-457151":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55WFWVN-457152":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm suông, váy suông đẹp mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những chiếc đầm suông được xem là “cứu tinh” cho các cô nàng có vòng 2 không thon gọn, cũng như là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một chiếc đầm thoải mái, dễ mặc. Thường đầm dáng suông có thiết kế đơn giản, trơn một màu, được may bằng chất liệu vải voan chống nhăn hoặc vải rũ giúp giữ form dáng và che khuyết điểm cơ thể. Do đó, đây là một item được khá nhiều bạn gái yêu thích và lựa chọn dù ở độ tuổi nào. Tuy nhiên, không vì kiểu dáng đơn giản mà các nhà thiết kế khiến cho những chiếc váy suông đẹp trở nên nhàm chán. Các kiểu đầm suông đa dạng từ đầm suông công sở, đầm suông caro hay váy suông chữ A cho bạn tha hồ lựa chọn tùy theo sở thích, cá tính của mình.

Phối váy suông đẹp với phụ kiện giúp bạn thật nổi bật và thu hút

Nhờ thiết kế trơn một màu, ít họa tiết nên áo đầm suông dễ phối với mọi phụ kiện. Những chiếc đầm suông đơn giản hay đầm suông dễ thương với thiết kế rộng rãi và thoải mái phù hợp cho những buổi dạo phố khi kết hợp cùng dây chuyền tạo điểm nhấn cho trang phục. Đầm thun suông với chất liệu thun mềm mại phù hợp cho bạn đi du lịch, dã ngoại. Còn những chiếc đầm suông hoa thì phù hợp đi dự tiệc hơn khi kết hợp với ví dự tiệc, lắc tay hay đơn giản là chiếc nhẫn nữ. Những chiếc đầm suông tay lỡ hay đầm suông họa tiết được thiết kế đơn giản hơn, phù hợp khi bạn đến công sở với khi phối với túi xách nữ thời trang cho những ngày làm việc thật hứng khởi. Bạn nên chú ý chọn đầm suông đẹp có độ rộng và dài phù hợp với dáng người để trông mình không quá luộm thuộm. Đặc biệt trong năm nay, các dòng váy dáng suông có phối da nơi cổ tay, gấu tay và viền túi áo cùng tông màu đang là mốt.

ZALORA.VN mang đến cho bạn những kiểu đầm suông đẹp 2014

ZALORA.VN tự hào mang đến cho các cô gái bộ sưu tập những kiểu đầm suông đẹp của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Something Borrowed, Milaross, Good Morning,… Bạn có thể tha hồ mua sắm đầm suông dự tiệc, đầm suông cổ Peter Pan, đầm suông dạo phố, váy suông công sở hay những mẫu đầm suông Hàn Quốc thời trang với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Click ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu đầm suông đẹpđầm suông giá rẻ mới nhất bạn nhé!