Mua ĐầM DạO PHố: (1679 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77WXIVN-405328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78WXHVN-405325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98WWNVN-405265":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405266":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405267":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93WWSVN-405280":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97WWOVN-405268":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405269":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405270":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Tà Inner Circle Đầm Suông Xẻ Tà 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04WWHVN-405247":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405248":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405249":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44NXZVN-388661":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388662":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388663":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85WXAVN-405304":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405305":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405306":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91XEMVN-405858":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405859":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405860":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31OKAVN-389424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02WWJVN-405253":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405254":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405255":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NYAVN-388664":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388665":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388666":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26WJXVN-404271":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26WJXVN-404272":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26WJXVN-404273":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92XELVN-405855":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405856":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405857":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84WXBVN-405307":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405308":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405309":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86WWZVN-405301":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405302":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405303":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Dây Eo Inner Circle Đầm Phối Dây Eo 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81WXEVN-405316":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81WXEVN-405317":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81WXEVN-405318":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93NOKVN-387710":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93NOKVN-387711":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93NOKVN-387712":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74ZGZVN-409745":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409747":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Tay Ngắn Amme Đầm Ren Tay Ngắn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA61XNIVN-406551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61XNIVN-406552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61XNIVN-406553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27WJWVN-404268":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27WJWVN-404269":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27WJWVN-404270":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZGYVN-409742":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZGYVN-409743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZGYVN-409744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Bèo Orio Đầm Phối Lưới Bèo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA43BCIVN-413532":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413533":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413534":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim Inner Circle Đầm Cổ Tim 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72ZHBVN-409751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 529,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA71ALWVN-411983":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71ALWVN-411984":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71ALWVN-411985":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92WWTVN-405283":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405284":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405285":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50NXTVN-388643":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NXTVN-388644":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NXTVN-388645":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60QKTVN-393823":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60QKTVN-393824":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60QKTVN-393825":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57OYKVN-390433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390435":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390436":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32OJZVN-389421":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389422":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389423":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA70ALXVN-411986":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70ALXVN-411987":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70ALXVN-411988":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Something Borrowed Đầm Xòe In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82NOVVN-387743":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82NOVVN-387744":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82NOVVN-387745":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tim Inner Circle Đầm Suông Cổ Tim 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25WJYVN-404274":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25WJYVN-404275":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25WJYVN-404276":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87WWYVN-405298":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87WWYVN-405299":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87WWYVN-405300":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88WWXVN-405295":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405296":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405297":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59TRKVN-400242":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59TRKVN-400243":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59TRKVN-400244":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Hai Túi Inner Circle Đầm Tay Lửng Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80WXFVN-405319":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80WXFVN-405320":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80WXFVN-405321":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA83WXCVN-405310":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405311":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405312":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vạt Something Borrowed Đầm Phối Bèo Vạt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42NYBVN-388667":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388668":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388669":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99LAUVN-382916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91WWUVN-405286":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405287":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405288":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Inner Circle Đầm Cổ Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00WWLVN-405259":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00WWLVN-405260":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00WWLVN-405261":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Lớp Something Borrowed Đầm Xòe Hai Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64RXBVN-396856":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64RXBVN-396857":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64RXBVN-396858":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Something Borrowed Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39RYAVN-396923":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76ZGXVN-409739":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76ZGXVN-409740":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76ZGXVN-409741":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28WJVVN-404265":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28WJVVN-404266":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28WJVVN-404267":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70TQZVN-400209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70TQZVN-400210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70TQZVN-400211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53QLAVN-393844":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393845":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393846":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51QLCVN-393850":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393851":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393852":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Loire Đầm Cổ Vuông 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA46XKBVN-406327":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA46XKBVN-406328":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Ôm New Look Đầm Kiểu Dáng Ôm 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA44XCLVN-405733":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405734":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405735":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405736":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405737":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92NOLVN-387713":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92NOLVN-387714":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92NOLVN-387715":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57TRMVN-400248":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57TRMVN-400249":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57TRMVN-400250":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99TAMVN-398830":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99TAMVN-398831":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99TAMVN-398832":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94NOJVN-387707":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94NOJVN-387708":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94NOJVN-387709":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02LARVN-382907":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02LARVN-382908":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02LARVN-382909":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Hai Túi Inner Circle Đầm Tay Lửng Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79WXGVN-405322":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79WXGVN-405323":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79WXGVN-405324":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Bất Đối Xứng ZALORA Đầm Dáng Suông Bất Đối Xứng 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58REBVN-395341":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58REBVN-395342":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58REBVN-395343":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58REBVN-395344":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Xòe Phối Khóa Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49NXUVN-388646":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49NXUVN-388647":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49NXUVN-388648":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 549,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45NXYVN-388658":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NXYVN-388659":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NXYVN-388660":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Cổ Thuyền KMODE Đầm Dáng Suông Cổ Thuyền 495,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA37SVEVN-398441":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA37SVEVN-398442":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69TRAVN-400212":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69TRAVN-400213":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69TRAVN-400214":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Cổ Sau Inner Circle Đầm Suông Khoét Cổ Sau 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23WKAVN-404280":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23WKAVN-404281":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23WKAVN-404282":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Kéo Trước Inner Circle Đầm Ôm Dây Kéo Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17LACVN-382862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Paisley Mango Đầm In Họa Tiết Paisley 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA50UGFVN-366190":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366191":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366192":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366193":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366194":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA52QLBVN-393847":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393848":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393849":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Xòe In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90NONVN-387719":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90NONVN-387720":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90NONVN-387721":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cách Điệu Vai Mango Đầm Cách Điệu Vai 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23QTWVN-394510":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394511":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394512":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394513":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394514":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Lola Skye Đầm Phối Ren 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA22TVDSG-557635":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA22TVDSG-557636":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA22TVDSG-557637":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA22TVDSG-557638":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA22TVDSG-557639":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ Milaross Đầm Kiểu Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA39UDSVN-400828":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400829":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400830":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400831":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Loire Đầm Tay Lỡ 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA41XKGVN-406339":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA41XKGVN-406340":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Màu Something Borrowed Đầm Xòe Phối Màu 549,900 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58QKVVN-393829":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58QKVVN-393830":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58QKVVN-393831":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Cổ Sau Inner Circle Đầm Suông Khoét Cổ Sau 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22WKBVN-404283":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22WKBVN-404284":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22WKBVN-404285":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA30MIFVN-385303":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385304":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385305":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385306":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA31MIEVN-385299":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385300":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385301":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385302":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MHBVN-385213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29KZQVN-382826":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29KZQVN-382827":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29KZQVN-382828":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out ZALORA Đầm Ôm Cut-out 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03RVOVN-396669":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RVOVN-396670":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RVOVN-396671":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Mai DAHLIA Đầm Hoa Mai 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA55YKQVN-408164":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55YKQVN-408165":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55YKQVN-408166":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55YKQVN-408167":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu ZALORA Đầm Kiểu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90NWFVN-388468":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90NWFVN-388469":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90NWFVN-388470":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90NWFVN-388471":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Da PU ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Da PU 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87NWIVN-388480":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87NWIVN-388481":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87NWIVN-388482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87NWIVN-388483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Ren 2 Túi Trước KMODE Đầm Tay Ren 2 Túi Trước 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA32SVJVN-398450":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80THZVN-364285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364287":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364288":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Chữ New York Something Borrowed Đầm In Chữ New York 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34RYFVN-396928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA BASICS Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA85JDIVN-379216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA62MGZVN-385205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA63AMEVN-412009":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA63AMEVN-412010":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA63AMEVN-412011":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49RXQVN-396901":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49RXQVN-396902":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49RXQVN-396903":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26KZTVN-382835":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26KZTVN-382836":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26KZTVN-382837":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA33MICVN-385291":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385292":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385293":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385294":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78SIBVN-397488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83SXGVN-398557":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398558":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-413311":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398559":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80RDFVN-395261":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80RDFVN-395262":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80RDFVN-395263":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!