Mua ĐầM MAXI: (84 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA86SPLVN-398010":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip Something Borrowed Đầm Tulip 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95ROEVN-396245":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95ROEVN-396246":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95ROEVN-396247":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA01SOWVN-397995":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA02SOVVN-397994":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA05SOSVN-397991":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA72SPZVN-398024":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56JPZVN-380030":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380031":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380032":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380033":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA08SOPVN-397988":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nơ Vai Sophilita Đầm Maxi Nơ Vai 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA32TGXVN-399205":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA32TGXVN-399206":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Maxi Hai Dây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84JXRVN-361022":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336478":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336479":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336480":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336481":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Hoa Lola Skye Đầm Maxi Ren Hoa 1,439,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA00RGHVN-395520":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395521":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395522":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395523":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395524":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA84SPNVN-398012":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA76SPVVN-398020":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA88SPJVN-398008":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA15TVKSG-557670":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557671":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557672":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557673":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557674":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA07SOQVN-397989":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA03SOUVN-397993":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bo Eo Ethophen Đầm Maxi Bo Eo 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA80SPRVN-398016":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA73SPYVN-398023":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thun Eo 29% OFF New Look Đầm Maxi Thun Eo 1,059,000 VND GIẢM CÒN 749,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09SLUVN-355196":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355197":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355198":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355199":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355200":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA75SPWVN-398021":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54JQBVN-380038":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380039":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380040":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA71SQAVN-398025":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA70SQBVN-398026":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA78SPTVN-398018":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55JQAVN-380034":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380035":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380036":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380037":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bo Eo Ethophen Đầm Maxi Bo Eo 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA81SPQVN-398015":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi ZALORA BASICS Đầm Maxi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82JXTVN-361024":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336489":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA77SPUVN-398019":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bo Eo Ethophen Đầm Maxi Bo Eo 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA83SPOVN-398013":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA09SOOVN-397987":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bo Eo Ethophen Đầm Maxi Bo Eo 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA79SPSVN-398017":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA87SPKVN-398009":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA04SOTVN-397992":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA74SPXVN-398022":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Hoa New Look Đầm Maxi In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA20IMPVN-377894":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377895":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377896":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377897":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377898":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Hoa Loire Đầm Maxi Hai Dây Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA24KVZVN-382639":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA85SPMVN-398011":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA90SPHVN-398006":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây In Hoa 20% OFF Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây In Hoa 1,579,000 VND GIẢM CÒN 1,269,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA40UOHVN-366900":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366901":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366902":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366903":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366904":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi In Tribal River Island Đầm Maxi In Tribal 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA15LZOSG-540792":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540793":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540794":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540795":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540796":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12JWPVN-360577":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336353":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336354":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336355":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336356":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Loire Đầm Maxi Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA28KVVVN-382633":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Maxi Hoa Izabel London Maxi Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA28QPVVN-394247":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28QPVVN-394248":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28QPVVN-394249":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Maxi Họa Tiết Izabel London Maxi Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA27QPWVN-394250":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27QPWVN-394251":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27QPWVN-394252":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27QPWVN-394253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 549,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11JWQVN-360578":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336357":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336358":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336359":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336360":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kết Hạt New Look Đầm Maxi Kết Hạt 1,379,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA76RHFVN-395639":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395640":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395641":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395642":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395643":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cut Out Lưng 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi Cut Out Lưng 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97PBUVN-347507":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA97PBUVN-347508":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA97PBUVN-347509":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA97PBUVN-347510":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Kẻ CLARA Đầm Maxi Kẻ 959,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA23NYUVN-388738":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388739":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388740":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bướm Xanh 30% OFF Sophilita Đầm Maxi Bướm Xanh 1,185,000 VND GIẢM CÒN 830,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA13HXMVN-376608":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA13HXMVN-376609":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA13HXMVN-376610":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Cố Yếm Viền Kim Loại River Island Đầm Maxi Cố Yếm Viền Kim Loại 1,999,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA21LZISG-540762":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA21LZISG-540763":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA21LZISG-540764":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA21LZISG-540765":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA21LZISG-540766":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi ZALORA BASICS Đầm Maxi 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83JXSVN-361023":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336482":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336483":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336484":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336485":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cut Out Lưng 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi Cut Out Lưng 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98PBTVN-347503":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA98PBTVN-347504":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA98PBTVN-347505":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA98PBTVN-347506":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Nữ 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56GIXVN-312862":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312863":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312864":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Mặt Trời 30% OFF Sophilita Đầm Maxi Hoa Mặt Trời 1,185,000 VND GIẢM CÒN 830,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA14HXLVN-376606":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA14HXLVN-376607":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37FDUSG-525979":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525980":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525981":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525982":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525983":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây 29% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA08TFJSG-499321":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499322":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499323":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499324":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499325":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh 30% OFF Sophilita Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh 1,285,000 VND GIẢM CÒN 900,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA21HXEVN-376587":{"price":"1,285,000","special_price":"900,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA21HXEVN-376588":{"price":"1,285,000","special_price":"900,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây 19% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 529,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA97TFUSG-499376":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA97TFUSG-499377":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA97TFUSG-499378":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA97TFUSG-499379":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA97TFUSG-499380":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Cổ V Phủ Chân Alachic Đầm Cổ V Phủ Chân 870,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL035AA59QIAVN-350025":{"price":"870,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL035AA59QIAVN-350026":{"price":"870,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Hoa 45% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi In Hoa 2,289,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA03TFOSG-499346":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA03TFOSG-499347":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA03TFOSG-499348":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA03TFOSG-499349":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA03TFOSG-499350":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Tà 29% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Xẻ Tà 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA09TFISG-499316":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499317":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499318":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499319":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499320":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Maxi 38% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi 849,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA07TFKSG-499326":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499327":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499328":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499329":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499330":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Đầm Maxi In Hoa 45% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi In Hoa 2,289,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA04TFNSG-499341":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA04TFNSG-499342":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA04TFNSG-499343":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA04TFNSG-499344":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA04TFNSG-499345":{"price":"2,289,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Đầm Maxi Kẻ Sọc 20% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Kẻ Sọc 609,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA98TFTSG-499371":{"price":"609,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA98TFTSG-499372":{"price":"609,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA98TFTSG-499373":{"price":"609,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA98TFTSG-499374":{"price":"609,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA98TFTSG-499375":{"price":"609,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây 20% OFF Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây 1,579,000 VND GIẢM CÒN 1,269,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA34UONVN-366930":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA34UONVN-366931":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA34UONVN-366932":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA34UONVN-366933":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA34UONVN-366934":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Mặt Trời Vàng 30% OFF Sophilita Đầm Maxi Mặt Trời Vàng 1,185,000 VND GIẢM CÒN 830,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA22HXDVN-376584":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA22HXDVN-376585":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA22HXDVN-376586":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Kẻ Sọc 19% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Kẻ Sọc 639,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99TFSSG-499366":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499367":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499368":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499369":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499370":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Maxi Họa Tiết Phối Viền 30% OFF River Island Đầm Maxi Họa Tiết Phối Viền 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA39LTWSG-483726":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483727":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483728":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483729":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483730":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông 30% OFF River Island Đầm Maxi Xẻ Hông 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA52OGTSG-488759":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA52OGTSG-488760":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA52OGTSG-488761":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA52OGTSG-488762":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông 30% OFF River Island Đầm Maxi Xẻ Hông 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA53OGSSG-488756":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA53OGSSG-488757":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA53OGSSG-488758":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Rosa Bella Đầm Maxi 886,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA52TMXVN-364528":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA52TMXVN-364529":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Một Bên 30% OFF River Island Đầm Maxi Xẻ Một Bên 1,299,000 VND GIẢM CÒN 909,000 VND Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA54OGRSG-488752":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA54OGRSG-488753":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA54OGRSG-488754":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA54OGRSG-488755":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF Sophilita Đầm Maxi 1,185,000 VND GIẢM CÒN 830,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA15HXKVN-376604":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA15HXKVN-376605":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"},"SO232AA15HXKVN-388931":{"price":"1,185,000","special_price":"830,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Kết Hạt Trang Trí 45% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Kết Hạt Trang Trí 2,399,000 VND GIẢM CÒN 1,309,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA02TFPSG-499351":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499352":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499353":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499354":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499355":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 1,499,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA89VXISG-506688":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506689":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506690":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506691":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506692":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506693":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Vạt Cách Điệu 10% OFF River Island Đầm Maxi Vạt Cách Điệu 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,169,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA40SKXSG-497398":{"price":"1,299,000","special_price":"1,169,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA40SKXSG-497399":{"price":"1,299,000","special_price":"1,169,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA40SKXSG-497400":{"price":"1,299,000","special_price":"1,169,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA40SKXSG-497401":{"price":"1,299,000","special_price":"1,169,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA40SKXSG-497402":{"price":"1,299,000","special_price":"1,169,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Xẻ Tà 20% OFF River Island Đầm Maxi In Họa Tiết Xẻ Tà 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Kích cỡ 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA58SKFSG-497310":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA58SKFSG-497311":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA58SKFSG-497312":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA58SKFSG-497313":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA58SKFSG-497314":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF River Island Đầm Maxi 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA97CBQSG-466887":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466888":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466889":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466890":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466891":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Crochet Maxi Tank Dress EZRA by ZALORA Crochet Maxi Tank Dress 549,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51PDOVN-347682":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51PDOVN-347683":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51PDOVN-347684":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51PDOVN-347685":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Rosa Bella Đầm Maxi 886,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA51TMYVN-364530":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA51TMYVN-364531":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA51TMYVN-364532":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông 30% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Xẻ Hông 769,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA96OBFSG-488327":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA96OBFSG-488328":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA96OBFSG-488329":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA96OBFSG-488330":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA96OBFSG-488331":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết River Island Đầm Maxi In Họa Tiết 2,399,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA31UNCSG-503478":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31UNCSG-503479":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31UNCSG-503480":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31UNCSG-503481":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31UNCSG-503482":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Dây Eo River Island Đầm Maxi Thắt Dây Eo 999,000 VND
  Kích cỡ 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA32UNBSG-503473":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32UNBSG-503474":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32UNBSG-503475":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32UNBSG-503476":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32UNBSG-503477":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm maxi thời trang cho phái đẹp

Đầm maxi đã quay trở lại làng thời trang 2 năm trước đây và vẫn tiếp tục được phái đẹp săn lùng đến tận nay. Đầm dài maxi có thiết kế chân váy chấm gót và phần trên thường là dạng ống hoặc hai dây, mang đến vẻ lãng mạn và bay bổng cho phái đẹp. Các nhà thiết kế đã biến hóa chiếc đầm maxi thành nhiều kiểu dáng, may trên nhiều chất liệu khác nhau, chẳng hạn như đầm maxi hoa, đầm maxi thun, đầm maxi voan để các nàng lựa chọn phù hợp với sở thích và phong cách của riêng mình. Những chiếc đầm maxi ngắn còn được các nàng xem như một bộ trang phục công sở thời trang. Đầm maxi đi biển với họa tiết đa dạng như hoa, thổ cẩm, tribal được ưa chuộng nhiều nhất.

Phối đầm maxi dài với phụ kiện phù hợp cho bạn gái vẻ nữ tính

Nếu bạn dùng đầm maxi dài để đi biển hay dạo phố thì phụ kiện phù hợp là nón rộng vành, lắc tay nữ, dây chuyền nữ cùng với túi đeo chéo hoặc túi xách nữ. Còn với các loại đầm dài dự tiệc, bạn có thể phối với bộ trang sức nữví dự tiệc để tôn lên vẻ quý phái của bạn.

Bộ sưu tập đầm maxi đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm maxi của phái đẹp, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm maxi đẹp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Ethophen, Inner Circle, Something Borrowed,... Bạn sẽ tha hồ mua sắm các loại đầm maxi dài đi biển, đầm maxi thun dài, đầm maxi voan dài hay đầm maxi dự tiệc sang trọng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Ngoài ra, thường xuyên truy cập ZALORA.VN, bạn còn được trải nghiệm những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi khủng hàng ngày, hàng tháng. Mua hàng tại ZALORA.VN hoàn toàn nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thông tin khách hàng. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để đón đầu phong cách thời trang mới nhất với các sản phẩm đầm maxi giá rẻ ngay hôm nay?