Đồ Bộ Nữ: (62 sản phẩm tìm thấy)

 • Bộ Dài Thun Lạnh Cổ Viền U 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh Cổ Viền U 360,000 VND GIẢM CÒN 288,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA87CKEVN-468213":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA87CKEVN-468214":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Satin Phối Ren 20% OFF Wannabe Bộ Dài Satin Phối Ren 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA83CKIVN-468221":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Satin Phối Ren 20% OFF Wannabe Bộ Dài Satin Phối Ren 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA84CKHVN-468219":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA84CKHVN-468220":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA76CKPVN-468230":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA76CKPVN-468231":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Satin Bản Vai 20% OFF Wannabe Bộ Dài Satin Bản Vai 410,000 VND GIẢM CÒN 328,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA81CKKVN-468223":{"price":"410,000","special_price":"328,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh Cổ Viền U 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh Cổ Viền U 360,000 VND GIẢM CÒN 288,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA86CKFVN-468215":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA86CKFVN-468216":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA74CKRVN-468234":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA74CKRVN-468235":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bổ Lửng Viền Đôi TIM Bổ Lửng Viền Đôi 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA90KYFVN-433046":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA90KYFVN-433047":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA90KYFVN-433048":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA90KYFVN-433049":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA77CKOVN-468228":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA77CKOVN-468229":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA75CKQVN-468232":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA75CKQVN-468233":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA78CKNVN-468226":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA78CKNVN-468227":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Lửng Họa Tiết Thổ Cẩm TIM Bộ Lửng Họa Tiết Thổ Cẩm 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA91KYEVN-433042":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA91KYEVN-433043":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA91KYEVN-433044":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA91KYEVN-433045":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Mặc Nhà Hạt Dậu Melike Đồ Mặc Nhà Hạt Dậu 319,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA86YXXVN-375485":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA86YXXVN-375486":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA86YXXVN-375487":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Dài Satin Phối Ren 20% OFF Wannabe Bộ Dài Satin Phối Ren 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA85CKGVN-468217":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA85CKGVN-468218":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Ngắn Cổ Vuông TVM Bộ Ngắn Cổ Vuông 365,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA01ZJUVN-409977":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA01ZJUVN-409978":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA01ZJUVN-409979":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA01ZJUVN-409980":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Lửng Caro Viền Ren TIM Bộ Lửng Caro Viền Ren 279,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA86KYJVN-433062":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA86KYJVN-433063":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA86KYJVN-433064":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA86KYJVN-433065":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Mặc Nhà Phối Màu Melike Đồ Mặc Nhà Phối Màu 319,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA95YXOVN-375459":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA95YXOVN-375460":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA95YXOVN-375461":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Đồ Mặc Nhà The Blues Bộ Đồ Mặc Nhà 230,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA33YPIVN-408590":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA33YPIVN-408591":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA33YPIVN-408592":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bổ Lửng Đính Nút Ngực TIM Bổ Lửng Đính Nút Ngực 259,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA87KYIVN-433058":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA87KYIVN-433059":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA87KYIVN-433060":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA87KYIVN-433061":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Ngắn Ren TVM Bộ Ngắn Ren 299,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA20ZJBVN-409904":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA20ZJBVN-409905":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA20ZJBVN-409906":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Mặc Nhà Viền Ren 20% OFF Wannabe Bộ Mặc Nhà Viền Ren 360,000 VND GIẢM CÒN 288,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA10FDPVN-327240":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA10FDPVN-327241":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA10FDPVN-327242":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Đồ Mặc Nhà The Blues Bộ Đồ Mặc Nhà 230,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA31YPKVN-408596":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA31YPKVN-408597":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA31YPKVN-408598":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Ngắn Ren TVM Bộ Ngắn Ren 299,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA21ZJAVN-409901":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA21ZJAVN-409902":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA21ZJAVN-409903":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Đồ Mặc Nhà The Blues Bộ Đồ Mặc Nhà 230,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA32YPJVN-408593":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA32YPJVN-408594":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA32YPJVN-408595":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Đồ Viền Bèo Melike Bộ Đồ Viền Bèo 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA87YXWVN-375482":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA87YXWVN-375483":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA87YXWVN-375484":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Short Áo Viền Ren Melike Bộ Short Áo Viền Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA82YYBVN-375497":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA82YYBVN-375498":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA82YYBVN-375499":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Ngắn Nút Vải TVM Bộ Ngắn Nút Vải 365,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA24ZIXVN-409889":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA24ZIXVN-409890":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA24ZIXVN-409891":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA24ZIXVN-409892":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Mặc Nhà Viền Ren 20% OFF Wannabe Bộ Mặc Nhà Viền Ren 360,000 VND GIẢM CÒN 288,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA11FDOVN-327237":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA11FDOVN-327238":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA11FDOVN-327239":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Lửng Ren 3 Nút TVM Bộ Lửng Ren 3 Nút 365,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA17ZJEVN-409913":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA17ZJEVN-409914":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA17ZJEVN-409915":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Ngắn Nút Vải TVM Bộ Ngắn Nút Vải 365,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA25ZIWVN-409885":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA25ZIWVN-409886":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA25ZIWVN-409887":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA25ZIWVN-409888":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bổ Lửng Thêu Hoa Văn Ngực TIM Bổ Lửng Thêu Hoa Văn Ngực 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA89KYGVN-433050":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA89KYGVN-433051":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA89KYGVN-433052":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA89KYGVN-433053":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Short Nhún Ngực TIM Bộ Short Nhún Ngực 179,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA85KYKVN-433066":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA85KYKVN-433067":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA85KYKVN-433068":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA85KYKVN-433069":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Lửng Ren 3 Nút TVM Bộ Lửng Ren 3 Nút 365,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA19ZJCVN-409907":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA19ZJCVN-409908":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA19ZJCVN-409909":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Mặc Nhà Thạch Ngọc Melike Đồ Mặc Nhà Thạch Ngọc 319,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA89YXUVN-375476":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA89YXUVN-375477":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA89YXUVN-375478":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Mặc Nhà Quần Lửng Tay Cánh Tiên 20% OFF Wannabe Bộ Mặc Nhà Quần Lửng Tay Cánh Tiên 390,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA93SDQVN-397211":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA93SDQVN-397212":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Dài Cổ Nẹp Trụ Ren TVM Bộ Dài Cổ Nẹp Trụ Ren 429,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA07ZJOVN-409951":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA07ZJOVN-409952":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA07ZJOVN-409953":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA07ZJOVN-409954":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA07ZJOVN-409955":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Lưng Nơ Ngực TVM Bộ Lưng Nơ Ngực 399,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA13ZJIVN-409927":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA13ZJIVN-409928":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA13ZJIVN-409929":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA13ZJIVN-409930":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Mặc Nhà Tim Melike Đồ Mặc Nhà Tim 289,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA21WZMVN-405516":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA21WZMVN-405517":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA21WZMVN-405518":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Bộ Lửng Táo Xanh Melike Đồ Bộ Lửng Táo Xanh 319,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA91YXSVN-375471":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA91YXSVN-375472":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA91YXSVN-375473":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Shorts Satin 20% OFF Wannabe Bộ Shorts Satin 350,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA87SDWVN-397224":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA87SDWVN-397225":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA87SDWVN-397226":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Shorts Tay Cánh Tiên 20% OFF Wannabe Bộ Shorts Tay Cánh Tiên 350,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA85SDYVN-397229":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA85SDYVN-397230":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Ngắn Cổ Vuông TVM Bộ Ngắn Cổ Vuông 365,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA02ZJTVN-409973":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA02ZJTVN-409974":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA02ZJTVN-409975":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA02ZJTVN-409976":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Ngắn Áo Dây Bo Nhún TVM Bộ Ngắn Áo Dây Bo Nhún 325,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA11ZJKVN-409935":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA11ZJKVN-409936":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA11ZJKVN-409937":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA11ZJKVN-409938":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Lửng Ren Nút TVM Bộ Lửng Ren Nút 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA04ZJRVN-409965":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA04ZJRVN-409966":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA04ZJRVN-409967":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA04ZJRVN-409968":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Lưng Nơ Ngực TVM Bộ Lưng Nơ Ngực 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA12ZJJVN-409931":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA12ZJJVN-409932":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA12ZJJVN-409933":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA12ZJJVN-409934":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Mặc Nhà Phối Màu Melike Đồ Mặc Nhà Phối Màu 319,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA94YXPVN-375462":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA94YXPVN-375463":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA94YXPVN-375464":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bổ Lửng Thêu Hoa Văn Ngực TIM Bổ Lửng Thêu Hoa Văn Ngực 279,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI010AA88KYHVN-433054":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA88KYHVN-433055":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA88KYHVN-433056":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI010AA88KYHVN-433057":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Mặc Nhà Viền Ren 20% OFF Wannabe Bộ Mặc Nhà Viền Ren 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA13FDMVN-327229":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA13FDMVN-327230":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA13FDMVN-327231":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA13FDMVN-327232":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Lửng Ren 3 Nút TVM Bộ Lửng Ren 3 Nút 365,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA18ZJDVN-409910":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA18ZJDVN-409911":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA18ZJDVN-409912":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Dài Thun Lạnh 20% OFF Wannabe Bộ Dài Thun Lạnh 395,000 VND GIẢM CÒN 316,000 VND Kích cỡ XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA79IZSVN-378952":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA79IZSVN-378953":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA79IZSVN-378954":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Mặc Nhà Ngắn 20% OFF Wannabe Bộ Mặc Nhà Ngắn 350,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA93FEGVN-327270":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA93FEGVN-327271":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Bộ Lửng Ren Nút TVM Bộ Lửng Ren Nút 399,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA03ZJSVN-409969":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03ZJSVN-409970":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03ZJSVN-409971":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03ZJSVN-409972":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Bộ Ngủ 20% OFF Wannabe Đồ Bộ Ngủ 440,000 VND GIẢM CÒN 352,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US90MSNVN-342043":{"price":"440,000","special_price":"352,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US90MSNVN-342044":{"price":"440,000","special_price":"352,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đồ Bộ Ngắn Cổ Bèo Melike Đồ Bộ Ngắn Cổ Bèo 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA93YXQVN-375465":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA93YXQVN-375466":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA93YXQVN-375467":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Mặc Nhà Chấm Bi Melike Đồ Mặc Nhà Chấm Bi 319,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA92YXRVN-375468":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA92YXRVN-375469":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA92YXRVN-375470":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Short Áo Viền Ren Melike Bộ Short Áo Viền Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA81YYCVN-375500":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA81YYCVN-375501":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA81YYCVN-375502":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Short Áo Viền Ren Melike Bộ Short Áo Viền Ren 229,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA83YYAVN-375494":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA83YYAVN-375495":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA83YYAVN-375496":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Mặc Nhà Ngắn 20% OFF Wannabe Bộ Mặc Nhà Ngắn 350,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA91FEIVN-327274":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WA583AA91FEIVN-327275":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đồ Bộ Lửng Hoa Sim Tím Melike Đồ Bộ Lửng Hoa Sim Tím 319,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA90YXTVN-375474":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA90YXTVN-375475":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Bộ Ngắn Cổ Lá Sen Melike Đồ Bộ Ngắn Cổ Lá Sen 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA97YXMVN-375455":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA97YXMVN-375456":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Bộ Lửng Năng Động Melike Đồ Bộ Lửng Năng Động 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA88YXVVN-375479":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA88YXVVN-375480":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA88YXVVN-375481":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đồ Bộ Ngắn Họa Tiết Nơ Melike Đồ Bộ Ngắn Họa Tiết Nơ 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA96YXNVN-375457":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA96YXNVN-375458":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đồ bộ mặc nhà giúp bạn thoải mái mọi lúc

Sau một ngày làm việc vất vả, cảm giác đầu tiên bạn muốn hưởng thụ khi trở về nhà chính là sự thoải mái. Do đó, những kiểu đồ bộ mặc nhà thun cotton hay đồ bộ mặc ở nhà chất liệu satin, phi bóng không chỉ giúp bạn có được cảm giác dễ chịu mà còn mang đến cho bạn vẻ trẻ trung, tươi tắn ngay cả khi ở nhà. Những thiết kế đồ bộ nữ dễ thương phù hợp với các bạn trẻ, còn đồ bộ thun lạnh, đồ bộ thun mặc ở nhà thường được phái nữ trưởng thành và trung niên yêu thích. Đồ bộ đẹp còn giúp bạn có thể mặc khi tiếp khách đến nhà mà vẫn trông lịch sự. Thời trang đồ bộ nữ ngày càng được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu của phái đẹp.

Đồ bộ nữ thời trang, cao cấp

Bạn sẽ có vẻ ngoài thật tươi tắn khi kết hợp đồ bộ phi bóng hay đồ bộ thun nữ với những phụ kiện đơn giản nhưng phù hợp như kẹp tóc, băng đô. Mặc đồ bộ nữ với chất liệu mềm mại, thoải mái, bạn sẽ có giấc ngủ ngon. Bạn cũng có thể sử dụng kem dưỡng thể, mặt nạ dưỡng da để giữ gìn sắc đẹp hoặc dùng tinh dầu massage để thật thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Mua quần áo mặc nhà tại ZALORA.VN

Hiểu rõ nhu cầu mua sắm quần áo mặc nhà của bạn gái, ZALORA.VN tự hào mang đến bộ sưu tập thời trang mặc nhà gồm đồ bộ mặc ngủ và đồ bộ mặc nhà đẹp của các nhãn hiệu uy tín trong nước và trên thế giới như Wannabe… Đa dạng về mẫu mã, phong phú về kiểu dáng, hài hòa về màu sắc, những mẫu đồ bộ mặc ở nhà của ZALORA.VN hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài duyên dáng và xinh tươi. Thời trang đồ bộ ở nhà tại ZALORA.VN cũng liên tục được cập nhật hằng ngày để đáp ứng nhu cầu của phái đẹp. Khi mua đồ bộ nữ đẹp trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích như thanh toán khi nhận hàng, giao hàng tận nơi. Còn chần chừ gì mà không nhanh tay click vào ZALORA.VN để chọn cho mình một đồ bộ mặc nhà giá rẻ hay đồ bộ mặc nhà cao cấp ưng ý nhất?