Đồ LóT Nữ: (210 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Ngực Ren Ultimate PAVO Áo Ngực Ren Ultimate 355,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US13JXIVN-483073":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US13JXIVN-483074":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US13JXIVN-483075":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US13JXIVN-483076":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US13JXIVN-483077":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US13JXIVN-483078":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US13JXIVN-483079":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 345,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US17JXEVN-483045":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US17JXEVN-483046":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US17JXEVN-483047":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US17JXEVN-483048":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US17JXEVN-483049":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US17JXEVN-483050":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US17JXEVN-483051":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót Ren Ultimate PAVO Combo Hai Quần lót Ren Ultimate 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US00JXVVN-483116":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US00JXVVN-483117":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US00JXVVN-483118":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 310,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US22JWZVN-483005":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483006":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483007":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483008":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483009":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483010":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483011":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US22JWZVN-483012":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót trơn Forever PAVO Combo Hai Quần lót trơn Forever 150,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US11JXKVN-483083":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US11JXKVN-483084":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US11JXKVN-483085":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Ren Passion PAVO Áo Ngưc Ren Passion 465,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US82JYNVN-483206":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483207":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483208":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483209":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483210":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483211":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483212":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US82JYNVN-483213":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Ren Passion PAVO Áo Ngưc Ren Passion 465,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US81JYOVN-483214":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483215":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483216":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483217":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483218":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483219":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483220":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483221":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US81JYOVN-483222":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Không Gọng PAVO Áo Ngưc Không Gọng 275,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 B70 B75 C75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US95JYAVN-483133":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483134":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483135":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483136":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483137":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần Lót Ren Ultimate PAVO Combo Hai Quần Lót Ren Ultimate 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US26JWVVN-482978":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US26JWVVN-482979":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US26JWVVN-482980":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót trơn Forever PAVO Combo Hai Quần lót trơn Forever 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US09JXMVN-483089":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US09JXMVN-483090":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US09JXMVN-483091":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn PAVO Áo Ngực Trơn 315,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US94JYBVN-483138":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US94JYBVN-483139":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US94JYBVN-483140":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US94JYBVN-483141":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US94JYBVN-483142":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US94JYBVN-483143":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren Ultimate PAVO Quần Lót Ren Ultimate 195,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US75JYUVN-483250":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US75JYUVN-483251":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US75JYUVN-483252":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn PAVO Áo Ngực Trơn 305,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US90JYFVN-483163":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483164":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483165":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483166":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483167":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483168":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483169":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483170":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US90JYFVN-483171":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn PAVO Áo Ngực Trơn 305,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US89JYGVN-483172":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US89JYGVN-483173":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US89JYGVN-483174":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US89JYGVN-483175":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US89JYGVN-483176":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US89JYGVN-483177":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US89JYGVN-483178":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn PAVO Áo Ngực Trơn 305,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US91JYEVN-483154":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483155":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483156":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483157":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483158":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483159":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483160":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483161":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US91JYEVN-483162":{"price":"305,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 236,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US90EXLVN-473633":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US90EXLVN-473634":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US90EXLVN-473635":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 345,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US16JXFVN-483052":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483053":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483054":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483055":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483056":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483057":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483058":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren PAVO Quần Lót Ren 145,000 VND
  Kích cỡ L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US35JWMVN-482939":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US35JWMVN-482940":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US35JWMVN-482941":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Mút Dày Viền Hoa 20% OFF Wannabe Áo Ngực Mút Dày Viền Hoa 360,000 VND GIẢM CÒN 288,000 VND Kích cỡ A75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US47CHWVN-468040":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Ren Quyến Rũ 20% OFF Wannabe Quần Lót Ren Quyến Rũ 180,000 VND GIẢM CÒN 144,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US29CIOVN-468070":{"price":"180,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Pha Ren 20% OFF Wannabe Quần Lót Pha Ren 150,000 VND GIẢM CÒN 120,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US36CIHVN-468055":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US36CIHVN-468056":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US36CIHVN-468057":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Ren Quyến Rũ 20% OFF Wannabe Quần Lót Ren Quyến Rũ 180,000 VND GIẢM CÒN 144,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US31CIMVN-468068":{"price":"180,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Ren PAVO Áo Ngực Ren 465,000 VND
  Kích cỡ A80 A85 B80 A90
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US45JWCVN-482903":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US45JWCVN-482904":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US45JWCVN-482906":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US45JWCVN-482905":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Ba Quần Lót Lưới PAVO Combo Ba Quần Lót Lưới 146,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US99JXWVN-483119":{"price":"146,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US99JXWVN-483120":{"price":"146,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 236,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US84EXRVN-473651":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US84EXRVN-473652":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Francesca Mara Set Quần Lót 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US03LZOVN-487187":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US03LZOVN-487188":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US03LZOVN-487189":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren Passion PAVO Quần Lót Ren Passion 165,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US77JYSVN-483244":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US77JYSVN-483245":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US77JYSVN-483246":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần Lót Nữ PAVO Combo Hai Quần Lót Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US84JYLVN-483200":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US84JYLVN-483201":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US84JYLVN-483202":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót 20% OFF Wannabe Quần Lót 150,000 VND GIẢM CÒN 120,000 VND Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US24CITVN-468075":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Ren PAVO Áo Ngực Ren 485,000 VND
  Kích cỡ A80 A85 B80 A90
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US40JWHVN-482923":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US40JWHVN-482924":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US40JWHVN-482926":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US40JWHVN-482925":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Ren Ultimate PAVO Áo Ngưc Ren Ultimate 495,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US79JYQVN-483232":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483233":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483234":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483235":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483236":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483237":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483238":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483239":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US79JYQVN-483240":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Pha Ren 20% OFF Wannabe Quần Lót Pha Ren 150,000 VND GIẢM CÒN 120,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US34CIJVN-468061":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US34CIJVN-468062":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US34CIJVN-468063":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Ren Ultimate PAVO Quần Lót Ren Ultimate 195,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US76JYTVN-483247":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US76JYTVN-483248":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US76JYTVN-483249":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren PAVO Áo Ngực Ren 495,000 VND
  Kích cỡ A80 A85 B80 A90
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US43JWEVN-482911":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US43JWEVN-482912":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US43JWEVN-482914":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US43JWEVN-482913":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US87MAEVN-487250":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US87MAEVN-487251":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US87MAEVN-487252":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US87MAEVN-487253":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 310,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US33JWOVN-482945":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US33JWOVN-482946":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US33JWOVN-482947":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US33JWOVN-482948":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US33JWOVN-482949":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US33JWOVN-482950":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần Lót Nữ PAVO Combo Hai Quần Lót Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US83JYMVN-483203":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US83JYMVN-483204":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US83JYMVN-483205":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Ultimate PAVO Áo Ngực Ren Ultimate 415,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US30JWRVN-482963":{"price":"415,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US30JWRVN-482964":{"price":"415,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US30JWRVN-482965":{"price":"415,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US30JWRVN-482966":{"price":"415,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US30JWRVN-482967":{"price":"415,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US30JWRVN-482968":{"price":"415,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Ultimate PAVO Áo Ngực Ren Ultimate 445,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US32JWPVN-482951":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US32JWPVN-482952":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US32JWPVN-482953":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US32JWPVN-482954":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US32JWPVN-482955":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US32JWPVN-482956":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót Ren Passion PAVO Combo Hai Quần lót Ren Passion 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US01JXUVN-483113":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US01JXUVN-483114":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US01JXUVN-483115":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA52CLNVN-468258":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngưc Không Gọng PAVO Áo Ngưc Không Gọng 275,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 B70 B75 C75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US96JXZVN-483128":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US96JXZVN-483129":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US96JXZVN-483130":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US96JXZVN-483131":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US96JXZVN-483132":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót trơn Forever PAVO Combo Hai Quần lót trơn Forever 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US07JXOVN-483095":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US07JXOVN-483096":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US07JXOVN-483097":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren PAVO Áo Ngực Ren 485,000 VND
  Kích cỡ A80 A85 B80 A90
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US41JWGVN-482919":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US41JWGVN-482920":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US41JWGVN-482922":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US41JWGVN-482921":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 80A 80B 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US89MACVN-487243":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US89MACVN-487244":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US89MACVN-487245":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US89MACVN-487246":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần Lót Ren Ultimate PAVO Combo Hai Quần Lót Ren Ultimate 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US28JWTVN-482972":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US28JWTVN-482973":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US28JWTVN-482974":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 236,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US89EXMVN-473636":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US89EXMVN-473637":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US89EXMVN-473638":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Không Gọng PAVO Áo Ngưc Không Gọng 275,000 VND
  Kích cỡ A80 A85 B80 C80 B85
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US86JYJVN-483191":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US86JYJVN-483192":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US86JYJVN-483193":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US86JYJVN-483195":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US86JYJVN-483194":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US86JYJVN-483196":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ Kẻ Sọc 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ Kẻ Sọc 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA61CLEVN-468249":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 310,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US20JXBVN-483021":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483022":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483023":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483024":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483025":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483026":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483027":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US20JXBVN-483028":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Conbo Hai Quần lót Ren Passion PAVO Conbo Hai Quần lót Ren Passion 230,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US06JXPVN-483098":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US06JXPVN-483099":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US06JXPVN-483100":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần Lót Nữ PAVO Combo Hai Quần Lót Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US85JYKVN-483197":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US85JYKVN-483198":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US85JYKVN-483199":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US85MAGVN-487259":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Francesca Mara Set Quần Lót 180,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US04LZNVN-487184":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US04LZNVN-487185":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US04LZNVN-487186":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Passion PAVO Áo Ngực Ren Passion 385,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US19JXCVN-483029":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483030":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483031":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483032":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483033":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483034":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483035":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US19JXCVN-483036":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 236,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US83EXSVN-473653":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US83EXSVN-473654":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US83EXSVN-473655":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Pha Ren 20% OFF Wannabe Quần Lót Pha Ren 150,000 VND GIẢM CÒN 120,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US33CIKVN-468064":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US33CIKVN-468065":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US33CIKVN-468066":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 236,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US86EXPVN-473645":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US86EXPVN-473646":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US86EXPVN-473647":{"price":"236,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Ba Quần Lót Lưới PAVO Combo Ba Quần Lót Lưới 146,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US98JXXVN-483121":{"price":"146,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US98JXXVN-483122":{"price":"146,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren Quyến Rũ 20% OFF Wannabe Quần Lót Ren Quyến Rũ 180,000 VND GIẢM CÒN 144,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US26CIRVN-468073":{"price":"180,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Pha Ren 20% OFF Wannabe Quần Lót Pha Ren 150,000 VND GIẢM CÒN 120,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US35CIIVN-468058":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US35CIIVN-468059":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US35CIIVN-468060":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Conbo Hai Quần lót Ren Passion PAVO Conbo Hai Quần lót Ren Passion 230,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US05JXQVN-483101":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US05JXQVN-483102":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US05JXQVN-483103":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Passion PAVO Áo Ngực Ren Passion 395,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 A80 B70 B75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US14JXHVN-483066":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US14JXHVN-483067":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US14JXHVN-483068":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US14JXHVN-483069":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US14JXHVN-483070":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US14JXHVN-483071":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US14JXHVN-483072":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 310,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US21JXAVN-483013":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483014":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483015":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483016":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483017":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483018":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483019":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US21JXAVN-483020":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren Quyến Rũ 20% OFF Wannabe Quần Lót Ren Quyến Rũ 180,000 VND GIẢM CÒN 144,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US28CIPVN-468071":{"price":"180,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Ren Passion PAVO Áo Ngực Ren Passion 385,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US18JXDVN-483037":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483038":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483039":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483040":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483041":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483042":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483043":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US18JXDVN-483044":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn PAVO Áo Ngực Trơn 315,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 A80 B70 B75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US92JYDVN-483149":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US92JYDVN-483150":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US92JYDVN-483151":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US92JYDVN-483152":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US92JYDVN-483153":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren Quyến Rũ 20% OFF Wannabe Quần Lót Ren Quyến Rũ 180,000 VND GIẢM CÒN 144,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US27CIQVN-468072":{"price":"180,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ngủ Kẻ Sọc 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ Kẻ Sọc 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA58CLHVN-468252":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót 20% OFF Wannabe Quần Lót 160,000 VND GIẢM CÒN 128,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US21CIWVN-468078":{"price":"160,000","special_price":"128,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US21CIWVN-468079":{"price":"160,000","special_price":"128,000","saving_percentage":"20%"},"WA583US21CIWVN-468080":{"price":"160,000","special_price":"128,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Combo Hai Quần Lót Ren Forever PAVO Combo Hai Quần Lót Ren Forever 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US29JWSVN-482969":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US29JWSVN-482970":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US29JWSVN-482971":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren Passion PAVO Quần Lót Ren Passion 165,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US78JYRVN-483241":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US78JYRVN-483242":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US78JYRVN-483243":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần Lót Ren Ultimate PAVO Combo Hai Quần Lót Ren Ultimate 250,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US27JWUVN-482975":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US27JWUVN-482976":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US27JWUVN-482977":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Không Gọng PAVO Áo Ngưc Không Gọng 275,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US87JYIVN-483185":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US87JYIVN-483186":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US87JYIVN-483187":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US87JYIVN-483189":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US87JYIVN-483188":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US87JYIVN-483190":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót Ren Forever PAVO Combo Hai Quần lót Ren Forever 180,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US03JXSVN-483107":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US03JXSVN-483108":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US03JXSVN-483109":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ 800,000 VND GIẢM CÒN 640,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA35CMEVN-468276":{"price":"800,000","special_price":"640,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ngủ Chấm Bi 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ Chấm Bi 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA60CLFVN-468250":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Trơn PAVO Áo Ngực Trơn 315,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 A80 B70 B75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US93JYCVN-483144":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US93JYCVN-483145":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US93JYCVN-483146":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US93JYCVN-483147":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US93JYCVN-483148":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Ultimate PAVO Áo Ngực Ren Ultimate 445,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US31JWQVN-482957":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US31JWQVN-482958":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US31JWQVN-482959":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US31JWQVN-482960":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US31JWQVN-482961":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US31JWQVN-482962":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Ren PAVO Quần Lót Ren 145,000 VND
  Kích cỡ XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US37JWKVN-482933":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US37JWKVN-482934":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US37JWKVN-482935":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren PAVO Áo Ngực Ren 465,000 VND
  Kích cỡ A80 A85 B80 A90
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US44JWDVN-482907":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US44JWDVN-482908":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US44JWDVN-482910":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US44JWDVN-482909":{"price":"465,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Ren Ultimate PAVO Áo Ngưc Ren Ultimate 495,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US80JYPVN-483223":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483224":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483225":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483226":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483227":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483228":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483229":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483230":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US80JYPVN-483231":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Thun Phối Lưới 20% OFF Wannabe Quần Lót Thun Phối Lưới 160,000 VND GIẢM CÒN 128,000 VND Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US22CIVVN-468077":{"price":"160,000","special_price":"128,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Combo 2 Quần Lót Kẻ Sọc 20% OFF Wannabe Combo 2 Quần Lót Kẻ Sọc 170,000 VND GIẢM CÒN 136,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US40CIDVN-468051":{"price":"170,000","special_price":"136,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Mút Dày 20% OFF Wannabe Áo Ngực Mút Dày 360,000 VND GIẢM CÒN 288,000 VND Kích cỡ A70
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US44CHZVN-468045":{"price":"360,000","special_price":"288,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ngủ Kẻ Sọc 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ Kẻ Sọc 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA47CLSVN-468263":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót 20% OFF Wannabe Quần Lót 150,000 VND GIẢM CÒN 120,000 VND Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US23CIUVN-468076":{"price":"150,000","special_price":"120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngưc Không Gọng PAVO Áo Ngưc Không Gọng 275,000 VND
  Kích cỡ A80 B80 C80 B85 C85
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US88JYHVN-483179":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US88JYHVN-483180":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US88JYHVN-483181":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US88JYHVN-483183":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US88JYHVN-483182":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US88JYHVN-483184":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ 800,000 VND GIẢM CÒN 640,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA36CMDVN-468275":{"price":"800,000","special_price":"640,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ngủ Chấm Bi To 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ Chấm Bi To 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA59CLGVN-468251":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Ngực Trơn Forever PAVO Áo Ngực Trơn Forever 295,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US24JWXVN-482989":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482990":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482991":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482992":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482993":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482994":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482995":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US24JWXVN-482996":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót trơn Forever PAVO Combo Hai Quần lót trơn Forever 150,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US12JXJVN-483080":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US12JXJVN-483081":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US12JXJVN-483082":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót Ren Forever PAVO Combo Hai Quần lót Ren Forever 180,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US04JXRVN-483104":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US04JXRVN-483105":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US04JXRVN-483106":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Quần lót trơn Forever PAVO Combo Hai Quần lót trơn Forever 170,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US08JXNVN-483092":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US08JXNVN-483093":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US08JXNVN-483094":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ 20% OFF Wannabe Đầm Ngủ 680,000 VND GIẢM CÒN 544,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583AA54CLLVN-468256":{"price":"680,000","special_price":"544,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lót Phối Ren New Look Quần Lót Phối Ren 309,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA31VJSVN-455177":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31VJSVN-455178":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31VJSVN-455179":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31VJSVN-455180":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31VJSVN-455181":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đồ lót nữ thời trang và quyến rũ

Đồ lót nữ là một trong những phụ trang không thể thiếu để vóc dáng các bạn nữ trở nên hoàn hảo hơn. Đồ lót nữ đẹp sẽ giúp cơ thể vận động thoải mái, giúp bạn không chỉ tự tin hơn trong bộ trang phục thường ngày, dạo phố hay dự tiệc mà còn là vũ khí quyến rũ lợi hại. Một bộ đồ lót nữ cao cấp hoàn hảo là một một bộ đồ lót vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn về cấu trúc khung nâng đỡ, vừa phải mang tính thẩm mỹ trong thiết kế mà vẫn phải đảm bảo độ bền chắc thoải mái cũng như an toàn cho làn da của người mặc. Bạn có thể chọn lựa những thiết kế dành riêng cho quần áo lót nữ của ZALORA.VN để hoàn thiện bộ trang phục của mình. Những sản phẩm đồ lót nữ siêu mỏng, đồ lót nữ trong suốt sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với các kiểu đầm dự tiệc cùng các phụ kiện thời trang khác như dây chuyền nữ, lắc nữ, nhẫn nữ hay hoa tai để diện trong những buổi tối lãng mạn cùng người ấy.

Đồ lót nữ siêu mỏng - Nét quyến rũ cho mọi ánh nhìn

Các sản phẩm đồ lót nữ gợi cảm, đồ lót nữ giá rẻ, đồ lót nữ hàng hiệu của ZALORA.VN đều đảm bảo được làm từ những chất liệu tốt nhất cho người mặc bao gồm cả lụa, satin, cotton, thun lycra và các loại vải sợi khác. Như bạn có thể thấy, đa phần các sản phẩm đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và tháo rời dây áo rất dễ dàng và thuận tiện. Ở ZALORA.VN, bạn sẽ tìm được những sản phẩm quần áo lót phụ nữ, đồ lót nữ ren đẹp, quyến rũ và những chiếc nội y gợi cảm với giá tốt nhất theo đúng phong cách riêng của mình từ các thương hiệu hàng đầu như J-Feeling, Wannabe hay Relax Underwear.

Mua sắm trực tuyến đồ lót nữ đẹp

Bộ sưu tập nội y đẹp cho phái nữ của ZALORA.VN không chỉ dừng lại ở những sản phẩm dùng cho trang phục tại nhà, công sở, dạ tiệc mà còn dựa trên những nhu cầu về thời tiết, hoàn cảnh. Với các shop đồ lót nữ được yêu thích nhất có mặt tại ZALORA.VN, tin rằng có thể đáp ứng được những nhu cầu thời trang thiết thực nhất của bạn. Hãy truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để mua đồ lót nữ, chọn cho mình vài bộ đồ lót nữ, nội y nữ phù hợp và tận hưởng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất!