Mua QUầN TâY CôNG Sở: (66 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55BBWVN-413496":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55BBWVN-413497":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55BBWVN-413498":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60BBRVN-413481":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60BBRVN-413482":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60BBRVN-413483":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê Inner Circle Quần Tây La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63BBOVN-413472":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63BBOVN-413473":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63BBOVN-413474":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54BBXVN-413499":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54BBXVN-413500":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54BBXVN-413501":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PAGVN-390580":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390581":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390582":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390583":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61BBQVN-413478":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61BBQVN-413479":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61BBQVN-413480":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06PAJVN-390592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390593":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390594":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390595":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07PAIVN-390588":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Li Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89XEOVN-405864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89XEOVN-405865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89XEOVN-405866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê Inner Circle Quần Tây La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64BBNVN-413469":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64BBNVN-413470":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64BBNVN-413471":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nữ Inner Circle Quần Tây Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97TAOVN-398836":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97TAOVN-398837":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97TAOVN-398838":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Rộng Hai Ly Inner Circle Quần Tây Rộng Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53BBYVN-413502":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53BBYVN-413503":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53BBYVN-413504":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Li Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88XEPVN-405867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88XEPVN-405868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88XEPVN-405869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59BBSVN-413484":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59BBSVN-413485":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59BBSVN-413486":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hở Vai ZALORA Áo Hở Vai 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10PEBVN-390978":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10PEBVN-390979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10PEBVN-390980":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10PEBVN-390981":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Rộng Hai Li Inner Circle Quần Tây Rộng Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14WKJVN-404307":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14WKJVN-404308":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14WKJVN-404309":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nữ Inner Circle Quần Tây Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96TAPVN-398839":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96TAPVN-398840":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96TAPVN-398841":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56BBVVN-413493":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56BBVVN-413494":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56BBVVN-413495":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li Inner Circle Quần Dài Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69DOSVN-418573":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69DOSVN-418574":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69DOSVN-418575":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li Inner Circle Quần Dài Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67DOUVN-418579":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67DOUVN-418580":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67DOUVN-418581":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Li Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA90XENVN-405861":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA90XENVN-405862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA90XENVN-405863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Li Chìm Inner Circle Quần Tây Li Chìm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62YFPVN-373935":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YFPVN-373936":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YFPVN-373937":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li Inner Circle Quần Dài Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68DOTVN-418576":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68DOTVN-418577":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68DOTVN-418578":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Gân Rosa Bella Quần Tây Gân 786,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA37TGSVN-399195":{"price":"786,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA89UIOVN-366457":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA89UIOVN-366458":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA89UIOVN-366459":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA89UIOVN-366460":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA89UIOVN-366461":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62BBPVN-413475":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62BBPVN-413476":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62BBPVN-413477":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Rosa Bella Quần Lửng 638,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA35TGUVN-399198":{"price":"638,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA35TGUVN-399199":{"price":"638,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57BBUVN-413490":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57BBUVN-413491":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57BBUVN-413492":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Inner Circle Quần Tây 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64YFNVN-373929":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64YFNVN-373930":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64YFNVN-373931":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58BBTVN-413487":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58BBTVN-413488":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58BBTVN-413489":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Dài Lovadova Quần Nữ Dài 225,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA97TXQVN-400429":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA08UDZVN-365978":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08UDZVN-365979":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08UDZVN-365980":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08UDZVN-365981":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08UDZVN-365982":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08UDZVN-365983":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dorothy Perkins Quần Tây 649,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA35TQUSG-557277":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35TQUSG-557278":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35TQUSG-557279":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35TQUSG-557280":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35TQUSG-557281":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA09UDYVN-365972":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA09UDYVN-365973":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA09UDYVN-365974":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA09UDYVN-365975":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA09UDYVN-365976":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA09UDYVN-365977":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Li Chìm Inner Circle Quần Tây Li Chìm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61YFQVN-373938":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61YFQVN-373939":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61YFQVN-373940":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA88UIPVN-366462":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366463":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Inner Circle Quần Tây 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63YFOVN-373932":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63YFOVN-373933":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63YFOVN-373934":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mango Quần Tây 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UDWVN-365960":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365961":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365962":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365963":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365964":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365965":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA07UEAVN-365984":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07UEAVN-365985":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07UEAVN-365986":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07UEAVN-365987":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07UEAVN-365988":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07UEAVN-365989":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Li Chìm Inner Circle Quần Tây Li Chìm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60YFRVN-373941":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60YFRVN-373942":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60YFRVN-373943":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Túi Xéo 30% OFF TEXTO Quần Kiểu Túi Xéo 399,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TE007AA38QQNVN-350857":{"price":"399,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"30%"},"TE007AA38QQNVN-350858":{"price":"399,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"30%"},"TE007AA38QQNVN-350859":{"price":"399,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Dài Nữ Sơn Nguyễn Quần Dài Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA94PXXVN-392764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA94PXXVN-392765":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA94PXXVN-392766":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA94PXXVN-392767":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Inner Circle Quần Tây 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65YFMVN-373926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65YFMVN-373927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65YFMVN-373928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Dáng Ôm 49% OFF New Look Quần Kiểu Dáng Ôm 1,079,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ 8 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA29AIGVN-299370":{"price":"1,079,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"49%"},"NE112AA29AIGVN-299371":{"price":"1,079,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"49%"},"NE112AA29AIGVN-299372":{"price":"1,079,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"49%"},"NE112AA29AIGVN-299373":{"price":"1,079,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Viền Túi Milaross Quần Viền Túi 279,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA99PUYVN-349145":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA99PUYVN-349146":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA99PUYVN-349147":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA99PUYVN-349148":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Công Sở Lưng Cao Milaross Quần Công Sở Lưng Cao 279,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA24VPVVN-369203":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24VPVVN-369204":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24VPVVN-369205":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24VPVVN-369206":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Túi Mổ Xéo Milaross Quần Túi Mổ Xéo 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA00PUXVN-349142":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA00PUXVN-349143":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA00PUXVN-349144":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Li EZRA by ZALORA Quần Tây Xếp Li 499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54TWNVN-358608":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54TWNVN-358609":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54TWNVN-358610":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54TWNVN-358611":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Công Sở Inner Circle Quần Tây Công Sở 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04IBRVN-376957":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04IBRVN-376958":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04IBRVN-376959":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kiểu 29% OFF Inner Circle Quần Tây Kiểu 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16UVBVN-360541":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA16UVBVN-360542":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA16UVBVN-360543":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Tây Hai Li Ống Lơ-vê 30% OFF Inner Circle Quần Tây Hai Li Ống Lơ-vê 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41LXIVN-340453":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA41LXIVN-340454":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA41LXIVN-340455":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Linen Nữ Dáng Suông SeaHorse Fashion Quần Linen Nữ Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA49LXAVN-340429":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA49LXAVN-340430":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA49LXAVN-340431":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA49LXAVN-340432":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA49LXAVN-340433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA49LXAVN-340434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần CS Trang Trí Nút Milaross Quần CS Trang Trí Nút 269,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA02PUVVN-349136":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA02PUVVN-349137":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA02PUVVN-349138":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Amme Quần Tây 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA78TCJVN-356963":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA78TCJVN-356964":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA78TCJVN-356965":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Suông Labella Quần Suông 1,265,000 VND
  Kích cỡ 2 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA57UTMVN-360444":{"price":"1,265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA57UTMVN-360445":{"price":"1,265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA57UTMVN-360446":{"price":"1,265,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nẹp Satin Labella Quần Nẹp Satin 1,155,000 VND
  Kích cỡ 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA59UTKVN-360438":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA59UTKVN-360439":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA59UTKVN-360440":{"price":"1,155,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Li Ống Nhỏ 30% OFF Rosa Bella Quần Tây Xếp Li Ống Nhỏ 758,000 VND GIẢM CÒN 531,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA87TLOVN-364454":{"price":"758,000","special_price":"531,000","saving_percentage":"30%"},"RO261AA87TLOVN-364455":{"price":"758,000","special_price":"531,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Suông Labella Quần Suông 1,265,000 VND
  Kích cỡ 2 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA58UTLVN-360441":{"price":"1,265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA58UTLVN-360442":{"price":"1,265,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA58UTLVN-360443":{"price":"1,265,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dệt Kim Xốp Rosa Bella Quần Dệt Kim Xốp 758,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA92TLJVN-364442":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA92TLJVN-364443":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Kaki Orio Quần Dài Kaki 238,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA95USAVN-360307":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA95USAVN-360308":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA95USAVN-360309":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ôm Rosa Bella Quần Ôm 798,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA93TLIVN-364440":{"price":"798,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA93TLIVN-364441":{"price":"798,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Công Sở Lê Như Quần Tây Công Sở 432,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA87GTGVN-313916":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA87GTGVN-313917":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA87GTGVN-313918":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA87GTGVN-313919":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Lưng Dây Bím Orio Quần Tây Lưng Dây Bím 238,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA99URWVN-360295":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA99URWVN-360296":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA99URWVN-360297":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Lưng Dây Bím Orio Quần Tây Lưng Dây Bím 238,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA98URXVN-360298":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA98URXVN-360299":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA98URXVN-360300":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Lưng Xếp Ly 2 Nút Orio Quần Tây Lưng Xếp Ly 2 Nút 238,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA97URYVN-360301":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA97URYVN-360302":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA97URYVN-360303":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần tây nữ, quần công sở nữ đẹp thời trang 2014

Quần áo công sở nữ cũng là mảng thời trang được nhiều phái đẹp quan tâm. Trong đó, quần tây nữ được các nàng khá chú trọng vì nếu không lựa chọn khéo, vẻ ngoài khi đến công sở sẽ kém đi sự thanh lịch. Đối với dân công sở, trang phục còn là một công cụ giúp họ giao tiếp với đối tác, khách hàng thành công. Do đó, việc chọn lựa những chiếc quần công sở nữ đẹp và sang trọng là điều khá quan trọng. Các mẫu quần tây nữ nay đã khá đa dạng về kiểu dáng, họa tiết, không còn đơn điệu như lúc trước, tạo vẻ ngoài thanh lịch cho bạn gái khi đi làm. Quần tây nữ Hàn Quốc thường được các nàng chọn lựa vì kiểu dáng thời trang, phong phú về mẫu mã.

Quần tây nữ công sở dễ phối đồ

Với kiểu dáng và chất liệu đa dạng, quần tây nữ công sở có thể dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đối với quần âu công sở, quần âu nữ đẹp, bạn có thể phối với áo sơ mi nữ, giày bít mũi hoặc giày gót caotúi xách nữ để trông thanh lịch hơn. Các mẫu quần tây nữ đẹp nhiều hoa văn như ca rô, họa tiết lập thể, họa tiết hoa có thể biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, mang đến cho bạn vẻ ngoài ấn tượng khi đến công sở.

Các mẫu quần tây nữ tại ZALORA.VN

ZALORA.VN sẽ mang đến cho bạn bộ sưu tập các mẫu quần tây nữ đẹp của những nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Lê Như, Sơn Nguyễn, Milaross,… Đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, các kiểu quần tây nữ đẹp tại ZALORA.VN chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể thoải mái mua sắm quần tây công sở nữ với giá tốt. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi hàng tuần, cũng như được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm quần tây nữ đẹpquần tây nữ giá rẻ tại ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!