Mua ZILANDI: (960 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30QBLVN-349483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QBLVN-349484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QBLVN-349485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QBLVN-349486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QBLVN-349487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước DP22 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước DP22 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42QAZVN-349423":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42QAZVN-349424":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42QAZVN-349425":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42QAZVN-349426":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42QAZVN-349427":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền DP23 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Viền DP23 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27QBOVN-349498":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27QBOVN-349499":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27QBOVN-349500":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27QBOVN-349501":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27QBOVN-349502":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Khóa Tam Giác M17 Zilandi Giày Tây Nam Khóa Tam Giác M17 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH64UPJVN-360070":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64UPJVN-360071":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64UPJVN-360072":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64UPJVN-360073":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64UPJVN-360074":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08YHFVN-295121":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295122":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295123":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295124":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295125":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29QBMVN-349488":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QBMVN-349489":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QBMVN-349490":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QBMVN-349491":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QBMVN-349492":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06YHHVN-295131":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295132":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295133":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295134":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295135":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75VNKVN-288516":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288517":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288518":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288519":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288520":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi S45 Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi S45 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13TEWVN-357186":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13TEWVN-357187":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13TEWVN-357188":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13TEWVN-357189":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13TEWVN-357190":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10YHDVN-295111":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295112":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295113":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295114":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295115":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Lưỡi Gà TP76 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Lưỡi Gà TP76 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH64EMDVN-325847":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325848":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325849":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325850":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325851":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325852":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê 2 Tone Bóng DP24 Zilandi Giày Búp Bê 2 Tone Bóng DP24 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37QBEVN-349448":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37QBEVN-349449":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37QBEVN-349450":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37QBEVN-349451":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37QBEVN-349452":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28QBNVN-349493":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QBNVN-349494":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QBNVN-349495":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QBNVN-349496":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QBNVN-349497":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Bóng HOS49 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Bóng HOS49 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99JAAVN-334525":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99JAAVN-334526":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99JAAVN-334527":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99JAAVN-334528":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99JAAVN-334529":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Oxford Nam Zilandi Giày Oxford Nam 849,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02OENVN-345492":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02OENVN-345493":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02OENVN-345494":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02OENVN-345495":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02OENVN-345496":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi DP26 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31QBKVN-349478":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31QBKVN-349479":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31QBKVN-349480":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31QBKVN-349481":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31QBKVN-349482":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đế Caosu Zilandi Giày Mọi Nam Đế Caosu 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03OEMVN-345487":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03OEMVN-345488":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03OEMVN-345489":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03OEMVN-345490":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03OEMVN-345491":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07YHGVN-295126":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295127":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP21 Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP21 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98YHPVN-295171":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98YHPVN-295172":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98YHPVN-295173":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98YHPVN-295174":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98YHPVN-295175":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 Zilandi Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH52EMPVN-325919":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325920":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325921":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325922":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325923":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325924":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 Zilandi Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH53EMOVN-325913":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53EMOVN-325914":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53EMOVN-325915":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53EMOVN-325916":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53EMOVN-325917":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53EMOVN-325918":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ S43 Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ S43 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19TEQVN-357156":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357157":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357158":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357159":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357160":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Da Lộn Viền NN05 Zilandi Giày Mọi Nam Da Lộn Viền NN05 649,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH82MDLVN-341034":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82MDLVN-341035":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82MDLVN-341036":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82MDLVN-341037":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82MDLVN-341038":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Phối Nơ HOS60 Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi Phối Nơ HOS60 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10PQRVN-348692":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10PQRVN-348693":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10PQRVN-348694":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10PQRVN-348695":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10PQRVN-348696":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Quai Khóa Ngang Zilandi Giày Tây Nam Quai Khóa Ngang 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36PTNVN-349009":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36PTNVN-349010":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36PTNVN-349011":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36PTNVN-349012":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36PTNVN-349013":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Chữ T TA15 Zilandi Giày Sandal Chữ T TA15 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32QYLVN-351483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 899,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76JETVN-334981":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334982":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334983":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334984":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76JETVN-334985":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang TA17 Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang TA17 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26QYRVN-351513":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26QYRVN-351514":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26QYRVN-351515":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26QYRVN-351516":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26QYRVN-351517":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Bọc Vàng HOS59 Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Bọc Vàng HOS59 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14PQNVN-348672":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348673":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348674":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348675":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348676":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH62OGBVN-345692":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62OGBVN-345693":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62OGBVN-345694":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62OGBVN-345695":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62OGBVN-345696":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Cột Dây M09 Zilandi Giày Tây Cột Dây M09 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH79GAIVN-312282":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79GAIVN-312283":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79GAIVN-312284":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79GAIVN-312285":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79GAIVN-312286":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền DP23 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Viền DP23 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39QBCVN-349438":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39QBCVN-349439":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39QBCVN-349440":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39QBCVN-349441":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39QBCVN-349442":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Da Nam Có Dây Đan Zilandi Giày Mọi Da Nam Có Dây Đan 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47LAAVN-338793":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47LAAVN-338794":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47LAAVN-338795":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47LAAVN-338796":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47LAAVN-338797":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Bọc Vàng HOS59 Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Bọc Vàng HOS59 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07PQUVN-348707":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07PQUVN-348708":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07PQUVN-348709":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07PQUVN-348710":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07PQUVN-348711":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Vàng HOS40 Zilandi Giày Cao Gót Vàng HOS40 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH63TEIVN-283210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63TEIVN-283211":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63TEIVN-283212":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63TEIVN-283213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63TEIVN-283214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cổ Cao Zilandi Giày Tây Nam Cổ Cao 899,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96JDZVN-334881":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96JDZVN-334882":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96JDZVN-334883":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96JDZVN-334884":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96JDZVN-334885":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Phối Sọc Zilandi Giày Tây Nam Phối Sọc 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99OEQVN-345507":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99OEQVN-345508":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99OEQVN-345509":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99OEQVN-345510":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99OEQVN-345511":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Viền Mũi NN03 Zilandi Giày Mọi Nam Viền Mũi NN03 749,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86MDHVN-341014":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86MDHVN-341015":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86MDHVN-341016":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86MDHVN-341017":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86MDHVN-341018":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Phối Nơ HOS60 Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi Phối Nơ HOS60 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11PQQVN-348687":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11PQQVN-348688":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11PQQVN-348689":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11PQQVN-348690":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11PQQVN-348691":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây M14 Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây M14 829,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69UPEVN-360045":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360046":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360047":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360048":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360049":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74OFPVN-345632":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74OFPVN-345633":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74OFPVN-345634":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74OFPVN-345635":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74OFPVN-345636":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Đắp Quai Zilandi Giày Tây Nam Đắp Quai 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30PTTVN-349039":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PTTVN-349040":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PTTVN-349041":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PTTVN-349042":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PTTVN-349043":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Hai Quai V12 Zilandi Giày Sandal Hai Quai V12 349,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94PRHVN-348753":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PRHVN-348754":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PRHVN-348755":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PRHVN-348756":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PRHVN-348757":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Hậu Cách Điệu 08 Zilandi Giày Sandal Nam Hậu Cách Điệu 08 399,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93MDAVN-340977":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93MDAVN-340978":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93MDAVN-340979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93MDAVN-340980":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93MDAVN-340981":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93MDAVN-340982":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê 2 Tone Bóng DP24 Zilandi Giày Búp Bê 2 Tone Bóng DP24 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36QBFVN-349453":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36QBFVN-349454":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36QBFVN-349455":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36QBFVN-349456":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36QBFVN-349457":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông HOS55 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông HOS55 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22PQFVN-348632":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22PQFVN-348633":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22PQFVN-348634":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22PQFVN-348635":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22PQFVN-348636":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Bít Mũi Hos51 Zilandi Giày Gót Vuông Bít Mũi Hos51 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93JAGVN-334555":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93JAGVN-334556":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93JAGVN-334557":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93JAGVN-334558":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93JAGVN-334559":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76VNJVN-288511":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288512":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288513":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288514":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288515":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}

Zilandi

Zilandi là thượng hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp các loại giày dép cao cấp. Được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng với nhiều sản phẩm và bộ sưu tập có giá trị cao về tính thẩm mỹ cũng như uy tín chất lượng, giày dép Zilandi được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao về mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và phong cách. Ngoài việc luôn được thiết kế theo xu hướng mới nhất về kiểu dáng lẫn màu sắc, Zilandi còn tìm hiểu, chọn lọc và không ngừng đổi mới chất liệu của sản phẩm để nâng cao chất lượng, phù hợp với tiêu chí mua sắm “bền và đẹp” của người tiêu dùng. Luôn hướng sự ân cần của mình đến khách hàng, điều đó được Zilandi thể hiện qua làm hài lòng không chỉ về tinh thần mà còn ở túi tiền. Với Zilandi, sự hài lòng của khách hàng luôn được đưa lên hàng đầu và cũng là tiêu chí hoạt động của thương hiệu. Những mặt hàng thời thượng nhất của Zilandi đang được chào bán trên ZALORA Việt Nam.