ZILANDI: (513 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11RGUVN-446624":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446625":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446626":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446627":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446628":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Phối Khóa Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao Phối Khóa 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90OQJVN-441455":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90OQJVN-441456":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90OQJVN-441457":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90OQJVN-441458":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90OQJVN-441459":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97OQCVN-441420":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97OQCVN-441421":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97OQCVN-441422":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97OQCVN-441423":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97OQCVN-441424":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Zilandi Giày Tây Nam 549,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH78VTLVN-456128":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78VTLVN-456129":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78VTLVN-456130":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78VTLVN-456131":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78VTLVN-456132":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48OZRVN-442379":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442380":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442381":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442382":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442383":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà Zilandi Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03HRCVN-427141":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427142":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427143":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427144":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427145":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39PAAVN-442424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442427":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442428":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ Zilandi Giày Cao Gót Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34PAFVN-442449":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95OQEVN-441430":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95OQEVN-441431":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95OQEVN-441432":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95OQEVN-441433":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95OQEVN-441434":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH49OZQVN-442374":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442375":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442376":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442377":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442378":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Zilandi Giày Búp Bê Phối Mũi 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95RHKVN-446704":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446705":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446706":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446707":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Zilandi Giày Tây Nam 549,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74VTPVN-456148":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74VTPVN-456149":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74VTPVN-456150":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74VTPVN-456151":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74VTPVN-456152":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33PAGVN-442454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30PAJVN-442469":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442470":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442471":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442472":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442473":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94OQFVN-441435":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94OQFVN-441436":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94OQFVN-441437":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94OQFVN-441438":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94OQFVN-441439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Phối Ren Zilandi Giày Búp Bê Nơ Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07IVSVN-428919":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428920":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428921":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428922":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428923":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21IVEVN-428849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33HIGVN-426452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31PAIVN-442464":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442465":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442466":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442467":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442468":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09RGWVN-446634":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446635":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446636":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446637":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446638":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29PAKVN-442474":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442475":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442476":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96OQDVN-441425":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96OQDVN-441426":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96OQDVN-441427":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96OQDVN-441428":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96OQDVN-441429":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24HIPVN-426497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426498":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426499":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426500":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426501":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH84PNRVN-443490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443492":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443493":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12IVNVN-428894":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428895":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11IVOVN-428899":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428900":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428901":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428902":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428903":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28PALVN-442479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442480":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442481":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442482":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442483":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Quai Cổ Zilandi Giày Sandal Phối Quai Cổ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00PNBVN-443410":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443411":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443412":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443413":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443414":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06PMVVN-443380":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443381":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443382":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443383":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443384":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28HILVN-426477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426480":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426481":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà Zilandi Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà 429,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05HRAVN-427131":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05HRAVN-427132":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05HRAVN-427133":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05HRAVN-427134":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05HRAVN-427135":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH51OZOVN-442364":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442365":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442366":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442367":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442368":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89PNMVN-443465":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443466":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443467":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443468":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443469":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46OZTVN-442389":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46OZTVN-442390":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46OZTVN-442391":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46OZTVN-442392":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46OZTVN-442393":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Phối Ren Zilandi Giày Búp Bê Nơ Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08IVRVN-428914":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08IVRVN-428915":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08IVRVN-428916":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08IVRVN-428917":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08IVRVN-428918":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99RHGVN-446684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446685":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446686":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446687":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446688":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22HIRVN-426507":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426508":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426509":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426510":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426511":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91PNKVN-443455":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91PNKVN-443456":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91PNKVN-443457":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91PNKVN-443458":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91PNKVN-443459":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Zilandi Guốc Cao Gót Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45OZUVN-442394":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442395":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442396":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442397":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442398":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42OZXVN-442409":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442410":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442411":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442412":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442413":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91OQIVN-441450":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91OQIVN-441451":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91OQIVN-441452":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91OQIVN-441453":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91OQIVN-441454":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47OZSVN-442384":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442385":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442386":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442387":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442388":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29IUWVN-428809":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428810":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428811":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428812":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02PMZVN-443400":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02PMZVN-443401":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02PMZVN-443402":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02PMZVN-443403":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02PMZVN-443404":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37IUOVN-428769":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428770":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428771":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428772":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428773":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31HIIVN-426462":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426463":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426464":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426465":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426466":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41OZYVN-442414":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442415":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442416":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442417":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41OZYVN-442418":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05PMWVN-443385":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443386":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443387":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443388":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443389":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Zilandi Guốc Cao Gót Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44OZVVN-442399":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442400":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442401":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442402":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442403":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10RGVVN-446629":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446630":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446631":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446632":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446633":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sọc Zilandi Giày Búp Bê Nữ Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34IURVN-428784":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428785":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428786":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428787":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428788":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 459,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20IRJVN-428654":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428655":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428656":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428657":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428658":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH63YLGVN-460993":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63YLGVN-460994":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63YLGVN-460995":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63YLGVN-460996":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63YLGVN-460997":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92OQHVN-441445":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92OQHVN-441446":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92OQHVN-441447":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92OQHVN-441448":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92OQHVN-441449":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03PMYVN-443395":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03PMYVN-443396":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03PMYVN-443397":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03PMYVN-443398":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03PMYVN-443399":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10IVPVN-428904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428907":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428908":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38PABVN-442429":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38PABVN-442430":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38PABVN-442431":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38PABVN-442432":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38PABVN-442433":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Zilandi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94PNHVN-443440":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443441":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443442":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443443":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443444":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32PAHVN-442459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442462":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442463":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cao Cổ Zilandi Giày Nam Cao Cổ 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54NYNVN-439845":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54NYNVN-439846":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54NYNVN-439847":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54NYNVN-439848":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54NYNVN-439849":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97RHIVN-446694":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97RHIVN-446695":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97RHIVN-446696":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97RHIVN-446697":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97RHIVN-446698":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Nam Zilandi Giày Sneaker Nam 559,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14IRPVN-428684":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428685":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428686":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428687":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428688":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16IVJVN-428874":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428875":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428876":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428877":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428878":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây Zilandi Giày Da Nam Cổ Cao Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98OQBVN-441415":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98OQBVN-441416":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98OQBVN-441417":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98OQBVN-441418":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98OQBVN-441419":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60OZFVN-442314":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442315":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442316":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442317":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442318":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442319":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29HIKVN-426472":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29HIKVN-426473":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29HIKVN-426474":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29HIKVN-426475":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29HIKVN-426476":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32HIHVN-426457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25HIOVN-426492":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426493":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426494":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426495":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426496":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98RHHVN-446689":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98RHHVN-446690":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98RHHVN-446691":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98RHHVN-446692":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98RHHVN-446693":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 499,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH71YKYVN-460960":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71YKYVN-460961":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71YKYVN-460962":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71YKYVN-460963":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71YKYVN-460964":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35IUQVN-428779":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428780":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428781":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428782":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428783":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26IUZVN-428824":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26IUZVN-428825":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26IUZVN-428826":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26IUZVN-428827":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26IUZVN-428828":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Zilandi Giày Búp Bê Phối Mũi 299,000 VND
  Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96RHJVN-446699":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96RHJVN-446700":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96RHJVN-446701":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96RHJVN-446702":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96RHJVN-446703":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11HQUVN-427101":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427102":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427103":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427104":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427105":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH62YLHVN-460998":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62YLHVN-460999":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62YLHVN-461000":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62YLHVN-461001":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62YLHVN-461002":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90PNLVN-443460":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90PNLVN-443461":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90PNLVN-443462":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90PNLVN-443463":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90PNLVN-443464":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HRJVN-427176":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427177":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427178":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông  Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông  Phối Nơ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90XYRVN-460179":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90XYRVN-460180":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90XYRVN-460181":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90XYRVN-460182":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90XYRVN-460183":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67YLCVN-460973":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67YLCVN-460974":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67YLCVN-460975":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67YLCVN-460976":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67YLCVN-460977":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04PMXVN-443390":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443391":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443392":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443393":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443394":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khóa Vuông Zilandi Giày Búp Bê Khóa Vuông 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05RHAVN-446654":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446655":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446656":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446657":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446658":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24IVBVN-428834":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IVBVN-428835":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IVBVN-428836":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IVBVN-428837":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IVBVN-428838":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17IVIVN-428869":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IVIVN-428870":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IVIVN-428871":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IVIVN-428872":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IVIVN-428873":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Thắt Nơ Zilandi Giày Mọi Nam Thắt Nơ 459,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23IRGVN-428639":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428640":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428641":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428642":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428643":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Nơ Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi Nơ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93XYOVN-460164":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93XYOVN-460165":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93XYOVN-460166":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93XYOVN-460167":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93XYOVN-460168":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Luồn Quai Zilandi Giày Gót Vuông Luồn Quai 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90TINVN-399403":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399407":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399408":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Nơ Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi Nơ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92XYPVN-460169":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92XYPVN-460170":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92XYPVN-460171":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92XYPVN-460172":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92XYPVN-460173":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH85PNQVN-443485":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85PNQVN-443486":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85PNQVN-443487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85PNQVN-443488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85PNQVN-443489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 459,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16IRNVN-428674":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IRNVN-428675":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IRNVN-428676":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IRNVN-428677":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IRNVN-428678":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87HZKVN-427831":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427832":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427833":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427834":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427835":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427836":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01PNAVN-443405":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01PNAVN-443406":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01PNAVN-443407":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01PNAVN-443408":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01PNAVN-443409":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 459,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19IRKVN-428659":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19IRKVN-428660":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19IRKVN-428661":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19IRKVN-428662":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19IRKVN-428663":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà Zilandi Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà 429,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04HRBVN-427136":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427137":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427138":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427139":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427140":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cao Cổ Zilandi Giày Nam Cao Cổ 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30TXHVN-452189":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30TXHVN-452190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30TXHVN-452191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30TXHVN-452192":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30TXHVN-452193":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Cói Quai Chéo Zilandi Giày Xuồng Cói Quai Chéo 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76XZFVN-460249":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460250":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460251":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460252":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76XZFVN-460253":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13IVMVN-428889":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IVMVN-428890":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IVMVN-428891":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IVMVN-428892":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IVMVN-428893":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Zilandi

Zilandi là thượng hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp các loại giày dép cao cấp. Được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng với nhiều sản phẩm và bộ sưu tập có giá trị cao về tính thẩm mỹ cũng như uy tín chất lượng, giày dép Zilandi được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao về mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và phong cách. Ngoài việc luôn được thiết kế theo xu hướng mới nhất về kiểu dáng lẫn màu sắc, Zilandi còn tìm hiểu, chọn lọc và không ngừng đổi mới chất liệu của sản phẩm để nâng cao chất lượng, phù hợp với tiêu chí mua sắm “bền và đẹp” của người tiêu dùng. Luôn hướng sự ân cần của mình đến khách hàng, điều đó được Zilandi thể hiện qua làm hài lòng không chỉ về tinh thần mà còn ở túi tiền. Với Zilandi, sự hài lòng của khách hàng luôn được đưa lên hàng đầu và cũng là tiêu chí hoạt động của thương hiệu. Những mặt hàng thời thượng nhất của Zilandi đang được chào bán trên ZALORA Việt Nam.