726 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86HZLVN-427837":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427838":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427839":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427840":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427841":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86HZLVN-427842":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32HIHVN-426457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32HIHVN-426461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27HIMVN-426482":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27HIMVN-426486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31HIIVN-426462":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426463":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426464":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426465":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31HIIVN-426466":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08HQXVN-427116":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427117":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427118":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427119":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08HQXVN-427120":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ Zilandi Giày Cao Gót Nơ 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92HZFVN-427801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92HZFVN-427806":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HRJVN-427176":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427177":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427178":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HRJVN-427180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14HQRVN-427086":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427087":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427088":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427089":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14HQRVN-427090":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87HZKVN-427831":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427832":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427833":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427834":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427835":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87HZKVN-427836":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10HQVVN-427106":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427107":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427108":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427109":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10HQVVN-427110":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Khóa Zilandi Giày Mọi Nam Phối Khóa 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47EEYVN-420037":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EEYVN-420038":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EEYVN-420039":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EEYVN-420040":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EEYVN-420041":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01HREVN-427151":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427152":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427153":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427154":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HREVN-427155":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20HITVN-426517":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426518":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426519":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426520":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426521":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23HIQVN-426502":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426503":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23HIQVN-426506":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25HIOVN-426492":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426493":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426494":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426495":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25HIOVN-426496":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97HRIVN-427171":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427172":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427173":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427174":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97HRIVN-427175":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07HQYVN-427121":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427122":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07HQYVN-427125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02HRDVN-427146":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02HRDVN-427147":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02HRDVN-427148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02HRDVN-427149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02HRDVN-427150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97TIGVN-399361":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399362":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399363":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399364":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399365":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99HRGVN-427161":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427162":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427163":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HRGVN-427165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19HIUVN-426522":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426523":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426524":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426525":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426526":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Bản Ngang Zilandi Giày Gót Vuông Bản Ngang 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87TIQVN-399421":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399422":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399423":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21HISVN-426512":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426513":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426514":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426515":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426516":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15HQQVN-427081":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427082":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427083":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427084":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15HQQVN-427085":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30HIJVN-426467":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426468":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426469":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426470":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30HIJVN-426471":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ Zilandi Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13HQSVN-427091":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13HQSVN-427092":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13HQSVN-427093":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13HQSVN-427094":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13HQSVN-427095":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Khóa Zilandi Giày Mọi Nam Phối Khóa 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54EERVN-420002":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54EERVN-420003":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54EERVN-420004":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54EERVN-420005":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54EERVN-420006":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00HRFVN-427156":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00HRFVN-427157":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00HRFVN-427158":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00HRFVN-427159":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00HRFVN-427160":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22HIRVN-426507":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426508":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426509":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426510":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22HIRVN-426511":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28HILVN-426477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426480":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28HILVN-426481":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out Zilandi Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03TIAVN-399325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22IVDVN-428844":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22IVDVN-428845":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22IVDVN-428846":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22IVDVN-428847":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22IVDVN-428848":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Nữ Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26HINVN-426487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426488":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426489":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426490":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26HINVN-426491":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98HRHVN-427166":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HRHVN-427167":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HRHVN-427168":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HRHVN-427169":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HRHVN-427170":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Bản Ngang Zilandi Giày Mọi Nam Bản Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH81DGOVN-417905":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81DGOVN-417906":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81DGOVN-417907":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81DGOVN-417908":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81DGOVN-417909":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 459,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17IRMVN-428669":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IRMVN-428670":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IRMVN-428671":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IRMVN-428672":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17IRMVN-428673":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75WOUVN-370664":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75WOUVN-370665":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75WOUVN-370666":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75WOUVN-370667":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75WOUVN-370668":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Khóa Tam Giác Zilandi Giày Mọi Nam Khóa Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH80DGPVN-417910":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80DGPVN-417911":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80DGPVN-417912":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80DGPVN-417913":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80DGPVN-417914":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23IVCVN-428839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428841":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IVCVN-428843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24HIPVN-426497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426498":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426499":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426500":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426501":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96TIHVN-399367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399368":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399369":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399370":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399371":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399372":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90QNLVN-394021":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90QNLVN-394022":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90QNLVN-394023":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90QNLVN-394024":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90QNLVN-394025":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cột Dây Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88QNNVN-394031":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88QNNVN-394032":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88QNNVN-394033":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88QNNVN-394034":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88QNNVN-394035":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11HQUVN-427101":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427102":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427103":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427104":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11HQUVN-427105":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16IVJVN-428874":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428875":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428876":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428877":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16IVJVN-428878":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92UYTVN-401841":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92UYTVN-401842":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92UYTVN-401843":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92UYTVN-401844":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21IVEVN-428849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29IUWVN-428809":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428810":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428811":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428812":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29IUWVN-428813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cột Dây Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76QNZVN-394091":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76QNZVN-394092":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76QNZVN-394093":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76QNZVN-394094":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76QNZVN-394095":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33HIGVN-426452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33HIGVN-426456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Thắt Nơ Zilandi Giày Mọi Nam Thắt Nơ 459,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21IRIVN-428649":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IRIVN-428650":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IRIVN-428651":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IRIVN-428652":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IRIVN-428653":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Oxford Nam Cách Điệu 30% OFF Zilandi Giày Oxford Nam Cách Điệu 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19ODWVN-345407":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH19ODWVN-345408":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH19ODWVN-345409":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH19ODWVN-345410":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH19ODWVN-345411":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Nam Cột Dây Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH77QNYVN-394086":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394087":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394088":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394089":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394090":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 469,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH50EEVVN-420022":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EEVVN-420023":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EEVVN-420024":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EEVVN-420025":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EEVVN-420026":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH81OJEVN-345897":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345898":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345899":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345900":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345901":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 459,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20IRJVN-428654":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428655":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428656":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428657":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20IRJVN-428658":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40UTBVN-401491":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401492":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401493":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401494":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401495":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 729,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91TNKVN-357832":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357833":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357834":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357835":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357836":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cổ Cao Cách Điêu 28% OFF Zilandi Giày Cổ Cao Cách Điêu 849,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94OEVVN-345532":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345533":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345534":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345535":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345536":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Sneaker Nam Zilandi Giày Sneaker Nam 559,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14IRPVN-428684":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428685":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428686":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428687":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14IRPVN-428688":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89MDEVN-340999":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341000":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341001":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341002":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341003":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Sneaker Nam Zilandi Giày Sneaker Nam 559,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13IRQVN-428689":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IRQVN-428690":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IRQVN-428691":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IRQVN-428692":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13IRQVN-428693":{"price":"559,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36IUPVN-428774":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36IUPVN-428775":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36IUPVN-428776":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36IUPVN-428777":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36IUPVN-428778":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Nơ Zilandi Giày Gót Vuông Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74TYNVN-400513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Đôi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88HZJVN-427825":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88HZJVN-427826":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88HZJVN-427827":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88HZJVN-427828":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88HZJVN-427829":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88HZJVN-427830":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cột Dây 20% OFF Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH78QNXVN-394081":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394082":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394083":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394084":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394085":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09HQWVN-427111":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427112":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427113":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427114":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427115":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Khóa Zilandi Giày Mọi Nam Phối Khóa 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48EEXVN-420032":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EEXVN-420033":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EEXVN-420034":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EEXVN-420035":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EEXVN-420036":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Phối Quai Cài Zilandi Giày Búp Bê Nữ Phối Quai Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32IUTVN-428794":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32IUTVN-428795":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32IUTVN-428796":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32IUTVN-428797":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32IUTVN-428798":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Thắt Nơ Zilandi Giày Mọi Nam Thắt Nơ 459,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23IRGVN-428639":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428640":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428641":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428642":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23IRGVN-428643":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang Đính Hạt Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang Đính Hạt 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH82TYFVN-400465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Thắt Nơ Zilandi Giày Mọi Nam Thắt Nơ 459,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24IRFVN-428634":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IRFVN-428635":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IRFVN-428636":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IRFVN-428637":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24IRFVN-428638":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Cài Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Cài 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01IVYVN-428949":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IVYVN-428950":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IVYVN-428951":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IVYVN-428952":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IVYVN-428953":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Rọ Cách Điệu 20% OFF Zilandi Giày Cao Gót Rọ Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH59VKQVN-368782":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH59VKQVN-368783":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH59VKQVN-368784":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH59VKQVN-368785":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH59VKQVN-368786":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH59VKQVN-368787":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây 20% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32XZBVN-373314":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32XZBVN-373315":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32XZBVN-373316":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32XZBVN-373317":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32XZBVN-373318":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Viền Mũi 29% OFF Zilandi Giày Cao Gót Viền Mũi 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH66IORVN-378093":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH66IORVN-378094":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH66IORVN-378095":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH66IORVN-378096":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH66IORVN-378097":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH66IORVN-378098":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01UYKVN-401796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Luồn Quai Zilandi Giày Gót Vuông Luồn Quai 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90TINVN-399403":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399407":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399408":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Tây Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98OERVN-345512":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345513":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345514":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345515":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345516":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Gót Vuông Nơ Zilandi Giày Gót Vuông Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH73TYOVN-400519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90HZHVN-427813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Hậu Zilandi Giày Cao Gót Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21QYWVN-351538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21QYWVN-351539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21QYWVN-351540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21QYWVN-351541":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21QYWVN-351542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ 30% OFF Zilandi Giày Cao Gót Nơ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH49WEGVN-369997":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH49WEGVN-369998":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH49WEGVN-369999":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH49WEGVN-370000":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH49WEGVN-370001":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35IUQVN-428779":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428780":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428781":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428782":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35IUQVN-428783":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37IUOVN-428769":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428770":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428771":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428772":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428773":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Mũi Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 34 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00TIDVN-399343":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399344":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04IVVVN-428934":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04IVVVN-428935":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04IVVVN-428936":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04IVVVN-428937":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04IVVVN-428938":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34UTHVN-401521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401525":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93OISVN-345837":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93OISVN-345838":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93OISVN-345839":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93OISVN-345840":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93OISVN-345841":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01HYWVN-427747":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427749":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427750":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427751":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427752":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sọc Zilandi Giày Búp Bê Nữ Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34IURVN-428784":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428785":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428786":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428787":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428788":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 729,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TNMVN-357842":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357843":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357844":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357845":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357846":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06IVTVN-428924":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06IVTVN-428925":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06IVTVN-428926":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06IVTVN-428927":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06IVTVN-428928":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Zilandi

Zilandi là thượng hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp các loại giày dép cao cấp. Được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng với nhiều sản phẩm và bộ sưu tập có giá trị cao về tính thẩm mỹ cũng như uy tín chất lượng, giày dép Zilandi được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao về mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và phong cách. Ngoài việc luôn được thiết kế theo xu hướng mới nhất về kiểu dáng lẫn màu sắc, Zilandi còn tìm hiểu, chọn lọc và không ngừng đổi mới chất liệu của sản phẩm để nâng cao chất lượng, phù hợp với tiêu chí mua sắm “bền và đẹp” của người tiêu dùng. Luôn hướng sự ân cần của mình đến khách hàng, điều đó được Zilandi thể hiện qua làm hài lòng không chỉ về tinh thần mà còn ở túi tiền. Với Zilandi, sự hài lòng của khách hàng luôn được đưa lên hàng đầu và cũng là tiêu chí hoạt động của thương hiệu. Những mặt hàng thời thượng nhất của Zilandi đang được chào bán trên ZALORA Việt Nam.